Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 23/1965 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury o soutěžním řádu pro díla výtvarných umění

Částka 13/1965
Platnost od 23.03.1965
Účinnost od 23.03.1965
Zrušeno k 15.04.1992 (165/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

23

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství a kultury

ze dne 5. března 1965

o soutěžním řádu pro díla výtvarných umění

Jedním z prostředků k zajištění stále stoupající úrovně děl výtvarných umění je pořádání soutěží na výtvarná díla. Aby soutěže byly prováděny podle jednotných hledisek a tím zabezpečeno odpovědné hodnocení děl výtvarných umění, stanoví ministerstvo školství a kultury v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku:


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Touto vyhláškou se vydává soutěžní řád pro soutěže ve všech oborech výtvarných umění, tj. zejména v oboru malířství, sochařství, grafiky, užitého umění a průmyslového výtvarnictví.

(2) Účelem soutěže je získat náměty, návrhy, modely, vzory, prototypy atd. nejhodnotnější po stránce výtvarné a v oborech umění užitého a průmyslového výtvarnictví i po stránce ekonomické, technologické a funkční. Soutěží má být podnícena tvůrčí iniciativa jak jednotlivců, tak i tvůrčích skupin při řešení závažných a významných úkolů.

(3) Soutěž se vypisuje na vytvoření výtvarných děl, návrhů, modelů, vzorů, prototypů atd., které jsou významné svým posláním nebo námětem, mohou svou publicitou působit na okruh širokých vrstev lidu nebo znamenají výtvarné obohacení našeho života zejména ve výrobních oborech, popřípadě mají přispět k uplatnění našeho umění v zahraničí. Při jejím vypisování je nutno dbát zásad účelnosti a hospodárnosti.

§ 2

Vypisovatel soutěže

(1) Soutěž může vypsat státní orgán nebo socialistická organizace po předchozím projednání se Svazem čs. výtvarných umělců, popřípadě podle povahy soutěže i se Svazem architektů ČSSR, u mezinárodních soutěží též s ministerstvem školství a kultury.

(2) Není-li vypisovatelem ministerstvo nebo jiný ústřední orgán, povoluje vypsání soutěže orgán přímo nadřízený vypisovateli. Povolující orgán ověří účelnost soutěže a přezkouší, zda je zajištěna její finanční úhrada.

§ 3

Druhy soutěže

(1) Soutěž může být vypsána jako neomezená, omezená nebo užší.

(2) Při neomezených soutěžích se vyzývají k podání návrhů osoby blíže neurčené; tyto soutěže jsou anonymní, popř. podle povahy úkolu i neanonymní.

(3) Při omezených soutěžích jsou vyzývány k podání návrhu určité osoby; tyto soutěže jsou neanonymní a mohou se jich zúčastnit i nevyzvané osoby bez nároku na honorář za vytvoření návrhu (§ 10 odst. 4).

(4) Není-li možno po ukončení některé ze soutěží uvedených v odstavcích 2 a 3 určit, kdo má být autorem konečného návrhu nebo provedení díla (§ 11), může vypisovatel vypsat užší soutěž, která navazuje na soutěž předchozí. Užší soutěže jsou neanonymní a k účasti mohou být vyzváni účastníci předchozí soutěže, a to zpravidla podle pořadí, v jakém byli hodnoceni v této soutěži. Obsah užší soutěže se nesmí podstatně lišit od obsahu soutěže předchozí, s výjimkou změn, vyplývajících z jejich výsledků.

§ 4

Účastníci soutěže

(1) Soutěží se mohou účastnit českoslovenští státní občané, nebo cizí státní příslušníci trvale bydlící na území Československé socialistické republiky. Mezinárodních soutěží se mohou zúčastnit i jiní cizí státní příslušníci. Soutěží se mohou účastnit jednotlivci a tvůrčí skupiny s neomezeným počtem návrhů, modelů, vzorů, prototypů (alternativ).

(2) Soutěží se nemohou účastnit členové a náhradníci poroty a pracovníci, kteří se podílejí na organizování soutěže nebo na posuzování jejích výsledků; výjimku u soutěží neanonymních může ve zcela mimořádných případech povolit ministerstvo školství a kultury.

§ 5

Vypsání soutěže

(1) Vypisovatel soutěže projedná vypsání soutěže, složení poroty a soutěžní podmínky se Svazem čs. výtvarných umělců, jde-li též o práci architektonickou, rovněž se Svazem architektů ČSSR. V omezené soutěži projedná vypisovatel takto též výběr účastníků.

(2) Neomezenou soutěž vyhlásí vypisovatel v denním i odborném tisku. Omezenou a užší soutěž vyhlásí v odborném tisku a vyzvané účastníky uvědomí písemně.

§ 6

Podmínky soutěže

(1) Soutěžní podmínky musí obsahovat zejména:

a) jméno a adresu vypisovatele,

b) účel soutěže,

c) vyznačení druhu soutěže a u omezených a užších soutěží též seznam vyzvaných účastníků,

d) prohlášení o povolení vypsání soutěže podle § 2 odst. 2 a potvrzení o projednání podle § 5 odst. 1,

e) vymezení úkolů soutěže, popř. rozdělení úkolů na etapy, pokud to vyžaduje jejich řešení. Podle účelu soutěže je třeba oddělit základní podmínky, které musí být dodrženy a podmínky, které připouštějí možnosti různého řešení popřípadě předložení alternativ,

f) seznam soutěžních pomůcek a podkladů, označení místa a doby, kde je lze obdržet a za jakou úhradu a za jakých podmínek, popř. kde lze do nich nahlédnout,

g) podrobný popis požadovaných prací a příloh, počet výkresů, modelů, vzorů, prototypů apod., jejich měřítka, formát, materiál, důvodovou zprávu, technické úkoly, kalkulační rozvahu atd.

h) u anonymních soutěží oznámení, jakým způsobem mají být označeny návrhy a přílohy,

i) určení dne, hodiny a místa, popř. způsobu odevzdání soutěžních návrhů, popř. výhradu vypisovatele o možnosti prodloužení této lhůty,

j) počet cen a jejich výši, popř. ustanovení o možnosti poroty rozdělit ceny, např. jde-li o spolupráci architekta s výtvarníky, dále celkovou částku, věnovanou na odměny; u omezených soutěží pak výši honorářů za vytvoření díla pro vyzvané účastníky, termíny výplaty cen, odměn, honorářů za vytvoření díla apod.,

k) seznam členů poroty a jejich náhradníků,

l) jméno a adresu sekretáře soutěže,

m) určení doby, kdy porota rozhodne o výsledku soutěže,

n) dobu, místo a rozsah vystavení soutěžních návrhů,

o) přesné označení místa a lhůty pro vyzvednutí návrhů po ukončení soutěže s tím, že po této lhůtě vypisovatel neručí za nevyzvednuté návrhy,

p) rozsah oprávnění vypisovatele k použití soutěžních návrhů, modelů, vzorů, prototypů apod.

(2) Každému účastníku musí být pro řešení úkolu včas k dispozici soutěžní podmínky a podklady, jež svým nákladem opatří vypisovatel.

(3) Lhůta stanovená podle odstavce 1 písm. i) je splněna, je-li v této lhůtě soutěžní návrh doručen vypisovateli na potvrzení, nebo odevzdán poštovní nebo železniční dopravě.

(4) Při anonymních soutěžích se k návrhu přikládá obálka označená pouze heslem; uvnitř obálky je uvedeno jméno a adresa autora. Nepřeje-li si autor zveřejnit své jméno po ukončení jednání poroty, nebude-li jeho návrh oceněn, vloží do této obálky další obálku obsahující uvnitř jeho jméno a adresu a na povrchu souhlasné heslo a pokyn, jak s návrhem po ukončení soutěže naložit a komu vyplatit případnou odměnu.

§ 7

Porota

(1) Předložené soutěžní návrhy posuzuje porota, která se skládá z členů a jejich náhradníků. Členy a náhradníky jmenuje vypisovatel soutěže; členy a náhradníky, kteří zastupují Svaz čs. výtvarných umělců nebo Svaz architektů ČSSR jmenuje na návrh těchto svazů. Členy poroty jsou též zástupci vypisovatele popř. jeho nadřízeného orgánu a zástupci organizací pracujících. U soutěží na výtvarná díla, která jsou součástí architektonických projektů, je členem poroty vždy i autor tohoto projektu.

(2) Porota má podle významu a rozsahu soutěže 5-9, výjimečně až 15 členů s hlasem rozhodujícím, vždy lichý počet. K zajištění odbornosti poroty jmenuje vypisovatel členy poroty tak, aby zástupci svazů tvořili většinu.

(3) Porota má právo přizvat si v případě potřeby se souhlasem vypisovatele experty s hlasem poradním.

§ 8

Sekretáři soutěže

(1) Sekretáře soutěže jmenuje vypisovatel. Sekretář soutěže organizuje přijímání došlých návrhů, vydávání potvrzení o jejich převzetí, uschování návrhů a obálek se jmény autorů a zajišťuje rozlišení návrhů označených stejnými hesly, po stránce formální prověřuje soutěžní návrhy z hlediska podmínek soutěže a výsledek sděluje porotě, vede zápisy o jednání poroty, organizuje vystavování soutěžních návrhů apod. Při své činnosti dbá toho, aby návrhy do ukončení jednání poroty byly přístupné pouze porotě.

(2) Sekretář soutěže je povinen podat souhrnné vysvětlení všem soutěžícím, kteří si vyzvedli soutěžní podmínky, podklady a pomůcky. Vypisovatel může nejpozději do konce první čtvrtiny soutěžní lhůty svolat soutěžící k informativní schůzce.

§ 9

Jednání poroty

(1) Před vyhlášením soutěže svolá vypisovatel porotu k ustavující schůzi, na které si členové poroty zvolí předsedu a místopředsedu, projednají soutěžní podmínky a podklady a stanoví další postup práce.

(2) Do 14 dnů po uplynutí soutěžní lhůty svolá předseda porotu, která projedná zprávu sekretáře o došlých návrzích a vyloučí z posuzování všechny návrhy, které nesplňují soutěžní podmínky, s výjimkou návrhů podle odstavce 6.

(3) Předseda poroty si vyžádá od všech osob, které se zúčastní práce poroty, písemné prohlášení, že budou vykonávat svoji funkci nestranně a v zájmu socialistické společnosti, že se ani přímo, ani nepřímo nezúčastnili prací na soutěžních návrzích (pokud nebyla povolena výjimka podle § 4 odst. 2), že neznají jména autorů předložených návrhů u anonymních soutěží, že zachovají mlčenlivost o jednání poroty a že nejsou osobou blízkou k některému soutěžícímu u soutěží omezených a užších. Osoba, která toto prohlášení neučiní, nemůže se dalšího jednání poroty zúčastnit; jedná-li v rozporu s tímto prohlášením, rozhodne porota o jejím vyloučení z dalšího jednání.

(4) Porota je schopna usnášení, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny jejích členů nebo náhradníků zastupujících nepřítomné členy poroty. Náhradníci v tomto případě mají hlas rozhodující. Vždy musí být přítomen alespoň jeden zástupce vypisovatele.

(5) Porota rozhoduje hlasováním nadpoloviční většinou hlasů, pokud v této vyhlášce není stanoveno jinak.

(6) Porota může dvěma třetinami hlasů přítomných členů výjimečně rozhodnout se souhlasem zástupce vypisovatele, že připustí k posuzování takové návrhy, které nesplňují soutěžní podmínky, ale přinášejí významné tvůrčí řešení daného úkolu. Toto ustanovení neplatí pro případy, kdy autor poruší anonymitu nebo nedodrží termín.

(7) V dalších kolech jednání porota posuzuje ideové pojetí a umělecké zpracování návrhů, postupně vylučuje díla méně hodnotná a v posledním kole rozhodne o rozdělení cen a odměn.

(8) Jde-li o dílo vzešlé ze spolupráce výtvarníka a architekta, může porota podle povahy díla odděleně a samostatně posuzovat jak práci výtvarníka, tak práci architekta.

(9) O každém jednání poroty se sepíše zápis, jenž obsahuje podrobné vylíčení jednání a jehož součástí je listina přítomných.

(10) Členové poroty mají právo odůvodnit v zápisu jednání svůj názor odchylný od názoru většiny poroty.

(11) Zápis podepíší všichni členové poroty, kteří se účastnili jednání. Zápisy budou vyloženy k veřejnému nahlédnutí na výstavě soutěžních návrhů.

§ 10

Ceny, odměny, honoráře za vytvořená díla

(1) V soutěži se vypisují zpravidla tři ceny. Jejich výše je stanovena podle významu obtížnosti a rozsahu soutěžního úkolu. Druhá cena zpravidla nepřekračuje 60 % a třetí 40 % první ceny. Částka, která je kromě cen určena na odměny, nemusí být vyčerpána.

(2) Ceny udělí porota v závěru jednání; může se usnést, že některou cenu neudělí. Výjimečně může porota rozdělit částku určenou na ceny jiným způsobem, usnese-li se na tom dvěma třetinami hlasů přítomných členů, u anonymních soutěží před zjištěním jmen autorů. Uspoří-li se tím určitý obnos, může porota o tuto částku zvýšit položku na odměny.

(3) Není-li návrhu udělena cena, může být podle podmínek soutěže jeho autoru přiznána odměna ve výši, kterou určí porota. Odměna nesmí přesahovat částku stanovenou pro nejnižší cenu.

(4) Vyzvaným účastníkům omezených a užších soutěží přísluší honorář za vytvoření návrhu ve výši určené v podmínkách soutěže. V podmínkách soutěže může být stanoveno, že nevyzvaným účastníkům takových soutěží, jejichž návrhy byly oceněny, může být přiznána odměna ve výši honoráře za vytvoření díla vyzvaným účastníkům.

(5) Ceny, odměny a honoráře za vytvoření díla přiznané v soutěži nezahrnují autorský honorář a jejich udělením nezískává vypisovatel právo k užití díla.

§ 11

Realizace definitivního návrhu nebo díla

(1) Definitivní návrh nebo dílo provede autor, jehož návrh byl uznán porotou za realizovatelný a byl poctěn první cenou. Nebyla-li udělena první cena, projedná vypisovatel s porotou, zda provedení definitivního návrhu nebo díla, bude svěřeno soutěžícímu, který byl poctěn další cenou v pořadí, nebo bude-li vypsána užší soutěž. Autoru poctěnému první popř. další cenou nebude provedení definitivního návrhu nebo díla zadáno, vzdá-li se autor dobrovolně tohoto úkolu písemným prohlášením.

(2) Výrokem poroty je vypisovatel vázán.

§ 12

Zveřejnění výsledků soutěže

(1) Výsledek soutěže musí být uveřejněn stejným způsobem jako vypsání soutěže (§ 5 odst. 2) do jednoho měsíce po rozhodnutí poroty spolu s udáním místa a doby výstavy soutěžních návrhů podle soutěžních podmínek.

(2) Návrhy nutno vystavit do dvou měsíců ode dne rozhodnutí poroty. U návrhů poctěných cenou nebo odměnou a takto označených, musí být uvedena jména autorů. Při anonymních soutěžích, pokud nejde o návrhy poctěné cenou, jen tehdy, souhlasí-li s uvedením jména autor.

(3) Mají-li návrhy, vzory, modely apod. být chráněny podle předpisů o ochraně průmyslových vzorů, upozorní porota autory na nutnost podání přihlášky k ochraně podle těchto předpisů ještě před uveřejněním soutěžního návrhu.

(4) Návrhy, znevažující význam soutěže, může porota dvoutřetinovou většinou z výstavy vyloučit.


Ustanovení závěrečná

§ 13

(1) Porotci, jejich náhradníci a experti s hlasem poradním, pokud nejsou zaměstnanci vypisovatele, popř. pokud tato činnost nepatří k jejich pracovním povinnostem, se odměňují podle zvláštních předpisů, popř. se jim poskytují podle zvláštních předpisů náhrady cestovních a jiných výdajů.

(2) Pro soutěže, ve kterých vedoucí úlohu má práce architekta, nutno použít vyhlášky Státního výboru pro výstavbu č. 154/1959 Ú. l., o soutěžním řádu pro soutěže na konceptní projektové řešení. Nelze-li předem stanovit, který z oborů bude mít v řešení soutěžního úkolu vedoucí úlohu, upraví vypisovatel po projednání se Svazem čs. výtvarných umělců a se Svazem architektů ČSSR podmínky soutěže tak, aby byly přizpůsobeny oběma soutěžním řádům.

(3) Tento soutěžní řád se nevztahuje na soutěže, které nemají povahu veřejnou (soutěže vnitropodnikové).

§ 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení a vztahuje se na soutěže vypsané po tomto dni.


Ministr:

Císař v. r.

Přesunout nahoru