Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 22/1965 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o hájení a době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře

Částka 12/1965
Platnost od 20.03.1965
Účinnost od 01.04.1965
Zrušeno k 01.02.1967 (4/1967 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

22

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství

ze dne 10. března 1965

o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě s ministerstvem školství a kultury a po projednání s Československým mysliveckým svazem podle § 26 a § 30 odst. 2 zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti:


Hájení a doba lovu

§ 1

Hájení

(1) Hájeny jsou po celý rok tyto druhy zvěře:

a) na celém státním území kamzík horský, kozorožec horský, koza bezoárová, los evropský, svišť horský, medvěd brtník, vydra říční, drop velký, slepice tetřeva hlušce a tetřívka obecného, slepička jeřábka lesního, krůta krocana divokého, doupňák, hrdlička divoká, kvíčala, všechny druhy kachen (kromě druhů uvedených v § 2 odst. 1 č. 22), berneška, výr veliký (s výjimkou ustanovení § 3 odst. 4), pilich, moták lužní, pochop, orli, orlovec říční a s výjimkou ustanovení § 3 odst. 2 a 3, sovy, poštolky, káně lesní, volavka popelavá, racek chechtavý a roháč;

b) jen v českých krajích rys ostrovid (s výjimkou ustanovení § 2 odst. 1 č. 10), kočka divoká, jeřábek lesní - kohoutek, kormorán velký (s výjimkou ustanovení § 3 odst. 3);

c) jen na Slovensku veverka obecná a v honitbách mimo samostatné a uznané bažantnice bažantí slepice.

(2) Hájeny nejsou tyto druhy zvěře:

a) na celém státním území prase divoké (kromě bachyní a selat), králík divoký, vlk, liška obecná, mývalovec kuní, tchoř tmavý, tchoř světlý, lasice hranostaj, lasice kolčava, jestřáb lesní, krahujec obecný, vrána obecná (černá a šedá), straka obecná, sojka obecná a kavka obecná;

b) jen na Slovensku rys ostrovid a kormorán velký.

§ 2

Doba lovu

(1) Pro dále uvedené druhy zvěře se stanoví doba lovu takto:

1. jelen, laň a kolouch od 1. září do 31. prosince,

2. jelen sika, laň a kolouch jelena siky od 1. října do 15. prosince,

3. jelenec viržinský, laň a kolouch jelence viržinského od 1. října do 15. prosince,

4. daněk skvrnitý, danělka a danče od 1. října do 31. prosince,

5. muflon, muflonka a muflonče od 1. října do 31. prosince,

6. srnec obecný od 1. června do 15. září,

7. srna a srnče od 1. září do 31. prosince,

8. prase divoké - bachyně od 1. srpna do 31. prosince, prase divoké - selata od 1. srpna do 15. února,

9. zajíc polní od 1. listopadu do 31. prosince,

10. rys ostrovid v Severomoravském kraji od 15. prosince do konce února,

11. jezevec lesní od 1. srpna do 30. listopadu,

12. kuny (lesní a skalní) od 1. prosince do konce února,

13. kočka divoká na Slovensku od 1. října do konce února,

14. ondatra pižmová od 1. října do 15. dubna (§ 12),

15. veverka obecná v českých krajích od 1. ledna do 31. ledna,

16. krocan divoký - kohout od 16. března do 15. května,

17. tetřev hlušec - kohout, tetřívek obecný - kohout od 16. března do 15. května,

18. jeřábek lesní - kohoutek na Slovensku od 16. září do 15. října,

19. bažant - kohout od 1. listopadu do 31. prosince,

20. bažantí slepice od 1. prosince do 31. prosince v českých krajích - na Slovensku jen v samostatných a uznaných bažantnicích,

21. koroptev polní od 16. srpna do 30. září (§ 4 odst. 4),

22. kachna divoká, čírka obecná, čírka modrá a polák velký od 16. srpna do 30. listopadu,

23. husy od 1. října do 31. prosince,

24. lyska černá od 1. srpna do 30. listopadu,

25. sluka lesní od 16. března do 15. dubna,

26. bekasina otavní od 1. srpna do 30. listopadu,

27. hřivnáč od 1. srpna do 15. října,

28. hrdlička zahradní od 1. srpna do konce února,

29. káně rousná od 1. listopadu do 31. března,

30. havran polní od 1. listopadu do konce února; jeho mláďata od 1. května do 31. května.

(2) Připadne-li první den stanovení doby lovu na den nejblíže následující po dni pracovního klidu, začíná doba lovu již v tento den pracovního klidu.

(3) Ustanovení předchozích odstavců se nevztahují na obory, avšak jen pokud jde o druh zvěře, pro jejíž chov byla obora zřízena.

§ 3

(1) Ve státních vyhrazených honitbách smějí být konány hony na zajíce nebo bažanty již od 16. října; v ostatních honitbách smějí být na zajíce nebo bažanty od 16. října konány jen poplatkové hony sjednané pro cizince.

(2) Po celý rok je dovoleno lovit v samostatných a uznaných bažantnicích kunu lesní a skalní, jezevce, ježky, káni lesní, káni rousnou, puštíka obecného, od 16. května do 15. července poštolku obecnou a racka chechtavého, a na Slovensku po celý rok kočku divokou.

(3) Na plůdkových rybnících a na výtažnících se smí lovit v době od 16. srpna do 31. října roháč a po celý rok volavka popelavá a kormorán velký. Na ostatních obhospodařovaných rybnících se smí lovit volavka popelavá a kormorán velký od 1. srpna do 30. listopadu. Na rybnících s velkochovy kachen se smí lovit racek chechtavý po celý rok, pokud na takových rybnících není zřízena přírodní rezervace.

(4) Okresní národní výbor může po projednání s Československým mysliveckým svazem a krajským střediskem památkové péče a ochrany přírody povolit na žádost uživatele honitby vybrat po jednom mláděti z jednoho nebo několika hnízd výra obecného, pokud v těchto hnízdech je více mláďat než jedno. Uživatel honitby si smí z výrů vybraných z hnízd ponechat jen jednoho, jestliže dosud žádného nemá; jinak je povinen vybrané výry nabídnout ke koupi organizaci pověřené odchytem a nákupem živé zvěře.

Způsob a podmínky lovu a jeho omezení

§ 4

Všeobecné zásady

(1) Lov užitkové zvěře (odstřel i odchyt) je možno provádět jen v takovém rozsahu, aby nebyly ohroženy její kmenové stavy. Uživatelé honiteb jsou povinni každý rok provést podle pokynů krajských národních výborů sčítání zvěře. Je-li v honitbě současně plánován odstřel a odchyt zvěře (s výjimkou ustanovení § 5 odst. 3), musí být především splněn plánovaný odchyt. Bude-li v některém okrese odstřel určitého druhu zvěře zakázán, provede se pouze její plánovaný odchyt, popřípadě se souhlasem okresního národního výboru odchyt z důvodů regulace poměru pohlaví.

(2) S výjimkou prasete divokého je zakázáno lovit zvěř podléhající mysliveckému plánování, jejíž chov, odchyt a odstřel nebyl v honitbě plánován.

(3) Spárkatou zvěř s výjimkou prasete divokého je dovoleno střílet pouze kulovnicí; prase divoké může být stříleno též brokovnicí jednotnou střelou.

(4) Odstřel koroptve polní je zakázán. *)

(5) Je zakázáno lovit zvěř z motorových vozidel.

§ 5

Odstřel zvěře drobné

(1) Odstřel zajíců, bažantů a kachen smí být prováděn jen na společných honech za účasti nejméně tří střelců.

(2) Zajíci smějí být loveni na téže ploše pouze jednou v roce; nejvýše dvakrát v roce smějí být loveni na souvislých lesních plochách o minimální výměře 200 ha.

(3) V honitbách, které jsou určeny pro odchyt zajíců do tenat, nesmí být jejich odstřel plánován a prováděn v době lovu předcházející plánovanému odchytu.

(4) Odstřel bažantů smí být prováděn na téže ploše nejvýše třikrát v roce. Lov bažantích slepic je zakázán v honitbách, v nichž bažantí zvěř byla v posledních dvou letech nově vysazena. Odstřel bažantích slepic smí být proveden pouze v honitbách, v nichž je schválen plán odstřelu nejméně 100 ks bažantí zvěře a kde zároveň stav slepic převyšuje určený poměr pohlaví; přitom se nesmí bažantích slepic odstřelit více než 20 % z plánovaného odstřelu bažantí zvěře. Úhrnný počet odstřelených bažantích slepic a kohoutů nesmí překročit schválený plán mysliveckého hospodaření a lovu.

(5) Kachny smějí být stříleny též na tahu, a to nejdříve jednu hodinu před východem a nejpozději jednu hodinu po západu slunce; tohoto odstřelu se musí zúčastnit nejméně tři střelci společně a musí být při něm použito nejméně jednoho lovecky upotřebitelného psa. V českých krajích je povolen lov kachen na tahu třikrát týdně, a to ve středu, v sobotu a v neděli.

(6) Odstřel sluk vyháněním pomocí psa je zakázán.

Společné hony

§ 6

(1) Počet honů v jednotlivých honitbách musí být úměrný honební ploše honitby, skutečnému stavu zvěře a plánu odstřelu; rovněž počet střelců a honců, zúčastněných na jednotlivých honech, musí být úměrný honební ploše, na které se hon koná, počtu lečí a prelimináři odstřelu (počtu zvěře určenému k odstřelu pro jednotlivý hon).

(2) Aby byl zajištěn nutný kmenový stav zvěře k další plemenitbě, musí být jedna pětina celkové honební plochy honitby ponechána jako komora zvěře, na které nesmí být žádný hon prováděn. Tato část musí být ucelena a vykazovat normální zazvěření zvěří, na kterou se hon koná.

(3) Hony se smějí konat jen v sobotu a ve dnech pracovního klidu. Ve výjimečných případech (např. z důvodů bezpečnostních poblíže velkých měst, kde honitby jsou navštěvovány za účelem rekreačním), může okresní národní výbor povolit hony i ve všední den. V honitbách, v nichž byly sjednány pro cizince poplatkové hony, ve státních vyhrazených honitbách a v honitbách, v nichž státní organizace vykonává právo myslivosti na vlastní účet, je možno konat hony i ve všední den.

§ 7

(1) Myslivecký hospodář je povinen hlásit okresnímu národnímu výboru a okresnímu výboru Československého mysliveckého svazu každý hon (včetně střílení kachen na tahu) nejpozději 5 dní předem s uvedením počtu střelců, prelimináře odstřelu a názvu a velikosti té části honitby, na které bude hon konán.

(2) Myslivecký hospodář je povinen se před honem přesvědčit, zda všichni zúčastnění střelci mají platné lovecké lístky, zda zbraně jsou v nich řádně zapsány a zda jejich výrobní čísla souhlasí. Zjistí-li u někoho, že jeho lovecký lístek je neplatný nebo zbraň nebo číslo uvedené zbraně nesouhlasí se zápisem v loveckém lístku, je povinen vyzvat jej, aby opustil hon a případ oznámit orgánu veřejné bezpečnosti. Dále je povinen postarat se o správné uspořádání honu pod vedením spolehlivého a zkušeného myslivce (vedoucího honu), který upozorní zvláště na to, aby bylo dbáno bezpečnostních pravidel při použití loveckých zbraní.

(3) Osoby mladší 18 let se smějí zúčastnit jako střelci pouze společných školních honů. Osoby mladší 15 let se nesmějí jako honci zúčastnit společných honů.

(4) Pro první tři střelce a pro každých dalších 5 střelců musí být při každém společném honu k použití jeden lovecky upotřebitelný pes.

(5) Každá leč musí být ukončena výloží a hon řádně provedeným výřadem veškeré ulovené zvěře.

(6) Následující den po skončení honu musí být provedena dohledávka s použitím lovecky upotřebitelných psů. Při dohledávce může mít loveckou zbraň pouze myslivecký hospodář a myslivecká stráž ustanovená pro honitbu, ve které se dohledávka provádí.

§ 8

Dodávka zvěřiny

K zajištění dodávky zvěřiny vyplývající z dodávkové smlouvy je myslivecký hospodář povinen hlásit nákupní organizaci konání honu pět dní předem. Jinak je myslivecký hospodář povinen dbát, aby zvěřina byla odevzdána ve stavu zdravotně nezávadném; přitom musí být bažanti dodáni do 24 hodin a zajíci do dvou dnů po ulovení.

§ 9

Myslivecký důvěrník

(1) Okresní národní výbor ustanovuje k návrhu okresního výboru Československého mysliveckého svazu z řad zkušených členů Československého mysliveckého svazu myslivecké důvěrníky, které pověřuje kontrolou plnění plánu mysliveckého hospodaření a lovu v jednotlivých honitbách. Pověření mysliveckého důvěrníka nenahrazuje povolenku k lovu.

(2) Myslivečtí důvěrníci jsou zejména nápomocni při organizaci honů a dbají o to, aby nebyly narušeny jarní kmenové stavy zvěře a aby veškerá ulovená zvěř se dostala na výlož a na výřad. O průběhu a výsledku honu vyhotoví myslivecký důvěrník zápis, který odevzdá okresnímu národnímu výboru a prostřednictvím jednoty Československého mysliveckého svazu okresnímu výboru tohoto svazu.

§ 10

Výjimky pro některé organizace

Ustanovení § 4 odst. 1, § 5 odst. 2 až 5, § 6 odst. 1 a 3, § 7 odst. 1, § 8 a § 9 se nevztahují na honitby, v nichž výkon práva myslivosti byl vyhrazen podle § 18 odst. 1 zákona č. 23/1962 Sb., na honitby ústavů pro výzkum zvěře a honitby organizací v oboru působnosti ministerstva národní obrany.

§ 11

Odchyt zvěře

(1) Okresní národní výbor může v honitbách, které mají výjimečně vysoké stavy zvěře, povolit uživateli honitby po projednání s okresním výborem Československého mysliveckého svazu odchyt přiměřeného počtu zvěře mimo původně stanovený plán odchytu; opis povolení zašle ministerstvu zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

(2) V případech, že plánovaný odchyt zvěře nemůže být v některých honitbách z důvodů veterinárních uskutečněn, provede okresní národní výbor po projednání s okresním výborem Československého mysliveckého svazu změnu rozpisu plánu odchytu zvěře na jednotlivé honitby tak, aby plán odchytu v okrese byl splněn. Nelze-li změnit rozpis plánu odchytu v okrese, provede na žádost okresního národního výboru změnu rozpisu v kraji krajský národní výbor po projednání s krajským výborem Československého mysliveckého svazu. Změnu rozpisu plánu odchytu zvěře je nutno provést včas a uvědomit o ní ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

§ 12

Lov ondatry pižmové

Střílet ondatru pižmovou se zakazuje. Není dovoleno chovat ondatry pižmové v zajetí a přepravovat je živé.

§ 13

Odstřel zvěře spárkaté

(1) Zakazuje se odstřel chovných jelenů, tj. nadějných mladých jelenů I. věkové třídy (2 - 4letých) a chovných korunových jelenů II. věkové třídy (5 -8letých) a III. věkové třídy (9letých a starších). Z korunových jelenů ve II. a III. věkové třídě se za chovné nepovažují jeleni s krátkým a slabým parožím anebo s krátkými výsadami v koruně. Z korunových jelenů ve III. třídě věkové se za chovné dále nepovažují jeleni s jednostrannou korunou a jeleni starší 12 let. Jestliže však v honitbách v českých krajích převažuje ve III. věkové třídě počet jelenů se slabým parožím a krátkými výsadami v koruně, s jednostrannou korunou nebo bez ní, určí okresní národní výbor záznamem v plánu chovu spárkaté zvěře, kolik oboustranně korunových jelenů starších 12 let může být v honitbě odstřeleno.

(2) Lov spárkaté zvěře kromě prasat divokých nadháňkou nebo naháňkou je zakázán. Na žádost mysliveckého hospodáře může okresní národní výbor po projednání s okresním výborem Československého mysliveckého svazu povolit lov laní a kolouchů zvěře jelení nátlačkou, a to jednou skupinou o nejvýše 5 střelcích a 2 honcích v týž den a v téže honitbě za použití k tomuto lovu způsobilého psa. Výsledek nátlačky musí být do 3 dnů hlášen okresnímu národnímu výboru.

(3) U jelena siky a jelence viržinského lze provádět pouze odstřel průběrných kusů.

(4) Československý myslivecký svaz provádí každoročně chovatelské přehlídky trofejí. Myslivecký hospodář je povinen předložit okresnímu výboru Československého mysliveckého svazu, v jehož obvodu honitba leží, veškeré trofeje ulovené zvěře spolu s horní a dolní čelistí k posouzení.

§ 14

Odstřel na výrovkách

Na výrovkách se smí lovit pouze vrána obecná, straka obecná, kavka obecná, sojka obecná, jestřáb lesní a krahujec obecný.

§ 15

Výři chovaní v zajetí

(1) Československý myslivecký svaz vede evidenci výrů chovaných v zajetí. Chovatelé výrů jsou povinni hlásit Československému mysliveckému svazu všechny výry, které chovají v zajetí. Československý myslivecký svaz vydá jim pro ně evidenční list a kovové kroužky; bez těchto evidenčních listů a kovových kroužků není chov výrů v zajetí dovolen.

(2) Uhynutí nebo jinou ztrátu výra chovaného v zajetí je chovatel povinen hlásit Československému mysliveckému svazu.

(3) Prodej a nákup výrů chovaných v zajetí lze provádět jen prostřednictvím organizace pověřené zajišťováním odchytu zvěře, jejím nákupem, komorováním a odbytem (ČSMS - odchyt zvěře).

§ 16

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství může v dohodě s ministerstvem školství a kultury povolit pro určité druhy zvěře a pro určité oblasti na přechodnou dobu výjimky z ustanovení § 1 a 2 této vyhlášky.


§ 17

Zrušuje se vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 25/1962 Sb., o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře.


§ 18

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1965.


Ministr:

Burian v. r.

Poznámky pod čarou

*) Odchyt v době hájení může povolit okresní národní výbor podle § 29 odst. 3 zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti.

Přesunout nahoru