Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zásady č. 20/1965 Sb.Zásady pro poskytování některých služeb a oprav občany na základě povolení národního výboru schválené usnesením vlády ze dne 3. března 1965

Částka 11/1965
Platnost od 13.03.1965
Účinnost od 13.03.1965
Zrušeno k 01.01.1983 (154/1982 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

20

ZÁSADY

pro poskytování některých služeb a oprav občany na základě povolení národního výboru schválené usnesením vlády ze dne 3. března 1965

Úkol rozšířit a zajistit poskytování služeb a oprav podle potřeb obyvatelstva, uložený i usnesením ústředního výboru Komunistické strany Československa ze dne 22. ledna 1964, vyžaduje umožnit provozování drobných služeb a oprav místním občanům, zejména těm, kteří pro své úkoly v péči o rodinu nebo pro svůj zdravotní stav anebo pokročilý věk nemohou konat tyto práce v pracovním poměru, avšak přesto jsou schopni a ochotni konat takové práce v omezeném rozsahu. Práci těchto občanů je třeba podporovat, neboť přispívá k uspokojení oprávněných požadavků místních obyvatel a na jejím provozování je tedy obecný zájem.

Vláda proto stanovila tyto zásady pro poskytování některých služeb a oprav občany na základě povolení národního výboru:

Čl. 1

V místech určených okresním národním výborem, kde poskytování služeb podle potřeb obyvatelstva nemůže účelně a hospodárně zajistit socialistická organizace, mohou služby poskytovat jednotliví občané na základě povolení místního národního výboru uděleného jim na jejich žádost.

Půjde především o venkovské obce, ve kterých poskytování služeb není a nemůže být zajištěno socialistickou organizací a jejichž obyvatelé si proto musí obstarávat i drobné práce a opravy na vzdálených místech, přestože v obci jsou občané, kteří jsou schopni jejich přání vyhovět a učiní tak, budou-li k tomu oprávněni. Při určování těchto míst je třeba přihlédnout i k tomu, zda službu v obci nemůže občanům zajistit jednotné zemědělské družstvo. Ve městech lze povolení udělovat především pro provádění oprav domovního majetku.

Čl. 2

Povolení lze udělit k poskytování drobných řemeslných prací a oprav, k opravám domovního majetku, k poskytování osobních služeb a k drobné doplňkové výrobě z místních zdrojů surovin pro místní potřebu (dále jen "služby").

Drobnými řemeslnými pracemi a opravami se rozumějí zejména práce krejčovské, obuvnické, zámečnické, truhlářské, klempířské, zednické a pokrývačské, malování bytů apod. U osobních služeb půjde např. o holičství a kadeřnictví, praní, žehlení, mandlování a opravy prádla, obstarávání úklidu a hlídací službu.

Čl. 3

Povolení lze udělit jen ženám z domácnosti, důchodcům, osobám se změněnou pracovní schopností a pracovníkům, kteří chtějí služby poskytovat vedle svého hlavního zaměstnání, vždy však jen občanům starším než 18 let, kteří prokáží kvalifikaci potřebnou pro příslušnou činnost a bydlí v obvodu místního národního výboru. Pracovníci, kteří chtějí poskytovat služby vedle svého hlavního zaměstnání, jsou povinni oznámit to organizaci, která je zaměstnává.

Poskytování služeb na základě takového povolení přispěje k jejich rozšíření a zároveň umožní občanům, kteří se nemohou zařadit do práce v pracovním poměru, práci podle jejich sil a schopností. Bude však přicházet v úvahu i u pracovníků, kteří chtějí poskytovat tyto služby v místě svého bydliště, po splnění úkolů vyplývajících pro ně z pracovního poměru nebo z poměru člena jednotného zemědělského družstva anebo výrobního družstva. Oznamovací povinnost umožňuje, aby organizace, ve které pracovník má hlavní zaměstnání, věděla o této jeho činnosti. Předchozího souhlasu organizace, která pracovníka zaměstnává, je třeba, jen stanoví-li to zvláštní předpisy.

Jelikož je třeba současně pamatovat i na kvalitní poskytování těchto služeb, je nutné, aby je poskytovali jen občané s potřebnou kvalifikací. Podle druhu činnosti bude třeba kvalifikaci prokázat výučním nebo tovaryšským listem, vysvědčením, popřípadě i praxí.

Čl. 4

Služby na základě povolení poskytuje občan vlastním jménem a vztahují se na ně ustanovení občanského zákoníku o službách.

Za řádné, kvalitní a pohotové poskytnutí služby odpovídá zákazníku občan, kterému bylo povolení uděleno. Zákazník vstupuje tedy v těchto případech do smluvního poměru k občanu, který službu poskytuje. Při nesprávném poskytnutí služby odpovídá občan zákazníku podle ustanovení občanského zákoníku o poskytování služeb socialistickým organizacím (zákon č. 40/1964 Sb.).

Čl. 5

Občané, kterým bylo povolení uděleno, jsou povinni

1. poskytovat služby osobně, popřípadě jen za pomoci rodinných příslušníků;

2. poskytovat služby v souladu s obecnými předpisy, zejména hygienickými a bezpečnostními, které se vztahují na služby poskytované socialistickými organizacemi;

3. poskytovat služby v určeném místě, jakož i plnit další povinnosti a podmínky uvedené v povolení;

4. z příjmů dosažených při poskytování těchto služeb platit daň z příjmů obyvatelstva.

Za poskytnutí služby mohou požadovat nejvýše ceny stanovené ceníky, popřípadě cenovými předpisy platnými pro socialistické organizace. Na žádost zákazníka jsou povinni vydat mu stvrzenku z průpisového bloku.

Povinnosti vytyčené v těchto zásadách vyplývají z potřeby zajistit kvalitní poskytování služeb a současně zamezit, aby jejich poskytování nebylo zneužíváno k neodůvodněnému obohacení. Proto se především zdůrazňuje osobní výkon práce; používat k výpomoci jiných osob než rodinných příslušníků je nepřípustné. Práce vykonávají občané zpravidla vlastním nářadím. Potřebný materiál si obstarávají nákupem v maloobchodě. Aby bylo zamezeno předražování těchto služeb, mohou občané za ně požadovat nejvýše ceny platící pro jejich poskytování socialistickými organizacemi. Ve vydaném povolení uvede místní národní výbor působiště, ve kterém občan může služby poskytovat. Jde-li o území více obcí, je zapotřebí dohody s příslušnými místními nebo okresními národními výbory. Daň uhradí občané paušálem, který stanoví podle § 9 zákona č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, národní výbor. Při stanovení tohoto paušálu přihlíží národní výbor k rozsahu, v jakém budou služby poskytovány, a k očekávaným příjmům.

Čl. 6

Povolení se vydává písemně a lze je udělit na dobu časově omezenou nebo na dobu neurčitou. Povolení lze odejmout, změní-li se původní podmínky pro udělení povolení nebo neplní-li občan povinnosti vyplývající z těchto zásad a z uděleného povolení. Bylo-li povolení vydáno pracovníku, který služby poskytuje vedle svého hlavního zaměstnání, musí místní národní výbor povolení odejmout, sdělí-li organizace, ve které je pracovník zaměstnán, že nesouhlasí s jeho další činností podle uděleného povolení proto, že tato činnost mu brání v řádném výkonu práce v jeho hlavním zaměstnání. Pro zánik platnosti povolení stanoví místní národní výbor přiměřenou lhůtu.

Podle místních podmínek lze povolení vázat i na omezenou dobu. Místní národní výbor, který povolení udělil, je oprávněn povolení odejmout, nejsou-li v místě nadále podmínky pro jeho udělení, zejména jestliže službu v místě již dostatečně zajišťuje socialistická organizace. Povolení lze rovněž odejmout, jestliže občan neposkytuje služby řádně a podle stanovených podmínek. Půjde především o případy, kdy neplní povinnosti uvedené v čl. 5. Aby poskytování služeb pracovníky vedle jejich hlavního zaměstnání jim nebránilo v řádném výkonu práce v tomto zaměstnání, musí být povolení pracovníku odňato, jakmile organizace, ve které je zaměstnán, sdělí, že mu činnost vykonávaná na základě povolení brání v řádném výkonu jeho hlavního zaměstnání. Při odnímání povolení je třeba umožnit, aby občan mohl dokončit rozdělané práce. Proto místní národní výbor stanoví přiměřenou lhůtu pro zánik platnosti povolení.

Čl. 7

Důchodově zabezpečeni jsou z této činnosti občané, kteří nejsou zabezpečeni již z důvodu jiné činnosti, ani nepobírají starobní nebo invalidní důchod, a jsou povinni platit daň z příjmů obyvatelstva v paušální částce odpovídající nejméně příjmu 400 Kčs měsíčně. Rozsah důchodového zabezpečení stanoví zvláštní předpis. *)

Čl. 8zrušeno

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška č. 21/1965 Sb., o důchodovém zabezpečení, nemocenském pojištění a preventivní a léčebné péči některých občanů činných při poskytování služeb.

Přesunout nahoru