Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 18/1965 Sb.Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství a Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o podmínkách údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu v majetku občanů a nesocialistických organizací

Částka 10/1965
Platnost od 12.03.1965
Účinnost od 12.03.1965
Zrušeno k 01.01.2014 (89/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

18

VYHLÁŠKA

Ministerstva všeobecného strojírenství a Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství

ze dne 1. března 1965

o podmínkách údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu v majetku občanů a nesocialistických organizací

K provedení ustanovení části čtvrté občanského zákoníku vydávají ministerstvo všeobecného strojírenství a Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství v dohodě s Ústředním svazem výrobních družstev podle § 508 občanského zákoníku a po projednání se zúčastněnými ministerstvy a ústředními úřady tyto podmínky údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu v majetku občanů a nesocialistických organizací:


§ 1

Všeobecná ustanovení

(1) Tyto podmínky údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu v majetku občanů a nesocialistických organizací (dále jen "podmínky") se vztahují na údržbu a opravy (dále jen "opravy") dvoustopých a jednostopých silničních vozidel pro motorovou dopravu *) (dále jen "vozidla").

(2) Tyto podmínky jsou závazné pro všechny opravny, servisní stanice, stanice technické obsluhy, popřípadě jiné organizace (dále jen "opravny"), jež pravidelně nebo příležitostně provádějí opravy vozidel za úhradu dodavatelským způsobem.

§ 2

Objednávka a cena opravy

(1) Objednatelem opravy je osoba, popřípadě organizace, která sama na svůj účet objednala opravu. Objednávky na účet třetí osoby může učinit pouze ten, kdo předloží její písemné zmocnění v zákonem předepsané formě.

(2) Při převzetí vozidla nebo jeho části (dále jen "vozidla") do opravy musí být vždy pořízen zápis nebo potvrzení o převzetí vozidla do opravy.

(3) K sepsání objednávky může opravna požadovat předložení dokladů k vozidlu (technický průkaz motorového vozidla) k nahlédnutí. Má-li být u vozidel evidovaných v Československé socialistické republice vyměněna některá podstatná část opatřená výrobním číslem (motor, rám nebo karosérie) za části jiného typu, musí opravna vyžádat od objednatele příslušné povolení k přestavbě vozidla udělené okresním dopravním inspektorátem Veřejné bezpečnosti.

(4) Opravna uvede v zápise nebo potvrzení též stav ujetých kilometrů podle tachometru. Je-li tachometr (tachograf) vadný, uvede se to v zápise nebo potvrzení (popř. v tiskopise "rychlé služby").

(5) Ve faktuře popřípadě potvrzení při placení za hotové musí být vždy uvedeno číselné označení účtovaných prací podle ceníku s uvedením každé ceníkové položky a dále odděleně práce, pro něž nejsou v cenících stanoveny pevné ceny; dále pak odděleně cena za spotřebovaný materiál (pokud účtovaná ceníková cena nezahrnuje spotřebovaný materiál).

(6) V zápise nebo potvrzení podle bodu 2 musí být vždy uvedena cena opravy. Nelze-li cenu stanovit, protože zjištění závad vyžaduje demontáž vozidla nebo jeho části, uvede se cena za potřebnou demontáž a montáž a odhad ceny, který musí být zpřesněn, neprodleně po demontáži. Ukáže-li se při demontáži, že výsledná cena by převýšila o více než 20 % (u částek nad Kčs 1 000,- o 10 %) původně stanovený odhad, je opravna povinna vyžádat si od objednatele souhlas k rozšíření rozsahu opravy, jinak nemá nárok na zaplacení rozdílu v ceně. Zjistí-li opravna v průběhu opravy jinou závadu, která způsobuje, že vozidlo neodpovídá podmínkám bezpečnosti provozu stanoveným podle zvláštních předpisů, *) je povinna upozornit objednatele na tuto skutečnost; nesouhlasí-li objednatel s odstraněním této závady, poznamená opravna tuto skutečnost v zápise nebo potvrzení.

(7) Nelze-li stanovit cenu, aniž je provedena demontáž vozidla nebo některého jeho ústrojí, musí být určena cena nebo alespoň odhad zpravidla týž den nejpozději do sedmi dnů po převzetí vozidla do opravy. Oprava smí pak být provedena až po písemném souhlasu objednatele, který je povinen bez zbytečného odkladu písemně se vyjádřit. Opravna však má nárok na úhradu nákladů, vynaložených na potřebné rozebrání, zjištění závad a složení vozidla nebo jeho části.

(8) Opravy se účtují za platné ceníkové ceny podle ceníků vydaných ministerstvem všeobecného strojírenství. Není-li stanovena pevně ceníková cena, účtuje se cena podle příslušných cenových ustanovení. **)

Opravna je povinna vystavit platné ceníky k nahlédnutí na vhodném místě, přístupném pro zákazníky.

(9) Opravna smí použít vozidlo jen pro zkušební jízdu.

§ 3

Lhůta opravy

Není-li lhůta opravy stanovena technickou normou, dohodnou se na ní opravna s objednatelem. Dohodnutá lhůta generální opravy nesmí být delší než 70 dnů u standardních skříňových vozidel, 80 dnů u nestandardních skříňových vozidel a 58 dnů u ostatních vozidel, u celkových oprav skupin nesmí být dohodnutá lhůta delší než 30 dnů.

Opravna vystaví přehled lhůt pro opravy na vhodném místě k nahlédnutí.

(2) Opravna je povinna uvést v zápise nebo potvrzení o převzetí vozidla do opravy lhůtu dokončení opravy, která musí být dodržena. Nepřesahuje-li tato lhůta dobu jednoho kalendářního dne, není třeba lhůtu uvádět.

(3) Nebyla-li oprava dokončena ve lhůtě stanovené v zápise nebo potvrzení o převzetí vozidla do opravy, je opravna povinna sdělit objednateli, v jaké dodatečné lhůtě bude oprava dokončena. Trvá-li objednatel na provedení opravy, má právo na slevu z ceny, a to ve výši podle odstavce 4.

(4) Sleva za nedodržení dohodnuté lhůty dokončení opravy činí 10 % za každých ukončených 7 kalendářních dnů; sleva za celou dobu prodlení opravny nesmí překročit 30 %. Sleva se počítá z ceny za výkon podle ceníku popř. jiného cenového předpisu; nepočítá se z hodnoty spotřebovaného materiálu. Doba pro výpočet slevy počíná dnem následujícím po uplynutí lhůty, stanovené nebo dohodnuté pro dokončení opravy. Lhůta pro slevu končí dnem, kdy byla oprava skutečně dokončena a dokončení objednateli oznámeno prokazatelným způsobem, popřípadě kdy si objednatel vozidlo po opravě odebral.

§ 4

Úschova příslušenství

(1) Opravna ručí objednateli za příslušenství a výbavu vozidla i za množství pohonných hmot, se kterými je vozidlo odevzdáno do opravy.

(2) Na předměty podle bodu 1 vydá opravna objednateli potvrzenku o převzetí do úschovy, pokud jejich soupis není již uveden v zápise nebo potvrzení o převzetí vozidla do opravy.

§ 5

Jakost a způsob opravy

(1) Jakost opravy musí odpovídat příslušné technické normě.

(2) Opravou musí být obnoveny původní technické vlastnosti vozidla v rozsahu provedené opravy tak, aby byla zajištěna okamžitá provozní schopnost opravených částí vozidla.

(3) Vadné skupiny, podskupiny, dílce a součásti, jež bylo nutno při opravě vyměnit, vrátí opravna objednateli, pokud objednatel v zápise nebo potvrzení nesouhlasil s opačným způsobem. Jde-li o úkon, pro nějž je stanovena cena včetně spotřeby materiálu, opravna vyměněné vadné součásti a dílce nevrací.

(4) Dojde-li při opravě na základě dohody opravny s objednatelem k výměně motoru nebo rámu popřípadě jiné skupiny označené výrobním číslem, zaznamená opravna tuto výměnu do technického průkazu vozidla a to nejpozději při předání opraveného vozidla objednateli. Opravna za tím účelem včas upozorní objednatele, aby při převzetí vozidla předložil technické průkazy vozidla.

§ 6

Záruka

(1) Za opravy vozidel se poskytuje záruka na dobu šesti měsíců ode dne převzetí opraveného vozidla objednatelem.

(2) Záruka se nevztahuje na závady a škody způsobené havárií vozidla (pokud nebyla havárie způsobena vadou opravy), popřípadě uživatelem nebo hrubě nesprávným ošetřením nebo nesprávným provozem vozidla.

(3) Opravna je povinna vydat objednateli záruční list anebo uvést rozsah záruky v zápise nebo v tiskopise o předání opraveného vozidla.

(4) Byla-li oprava provedena vadně, má objednatel právo na bezplatné odstranění vady nebo na doplnění služby. Práva z odpovědnosti za vady poskytnuté služby musí objednatel uplatnit u opravny bez zbytečného odkladu. Doba od uplatnění práva až do provedení opravy se do záruční doby nepočítá.

(5) Vada musí být odstraněna týž den, kdy vozidlo bylo přistaveno k odstranění vady. Není-li to možné, stanoví se lhůta pro odstranění vady podle rozsahu prací, nesmí však přesáhnout patnáct dnů.

(6) Objednatel je povinen přistavit vozidlo k odstranění vady do opravny, jež opravu vadně provedla anebo do bližší opravny jí pověřené. *) Tím není dotčen nárok objednatele podle § 421 občanského zákoníku.

§ 7

Úhrada

U oprav vozidel provádí se úhrada vždy za hotové při převzetí vozidla v opravně, při přepravě železnicí předem, při přepravě poštou na dobírku.

§ 8

Převzetí opraveného vozidla a skladné

(1) Při převzetí opraveného vozidla je objednatel popřípadě jiná objednatelem zmocněná osoba povinna předložit zápis popřípadě potvrzení o převzetí vozidla do opravy. Osoba předkládající tento doklad se považuje za objednatelova zástupce (pokud si objednatel nepřejímá opravené vozidlo sám).

(2) Po převzetí vozidla nelze brát zřetel na případné dodatečné reklamace týkající se množství pohonných hmot, stavu tachometru a výbavy (příslušenství) vozidla, popřípadě předmětů, jež byly ponechány v opravně v úschově.

(3) Objednatel je povinen převzít vozidlo bez zbytečného prodlení po oznámení o dokončení opravy.

(4) Nepřevezme-li si objednatel vozidlo ani do 30 dnů po lhůtě stanovené pro dokončení opravy, popřípadě, byla-li oprava skončena později, do 30 dnů od vyrozumění o jejím skončení, je povinen zaplatit opravně poplatek za uskladnění vozidla.

(5) Skladné činí u dvoustopých vozidel Kčs 20,-, u jednostopých vozidel Kčs 10,- za každých ukončených sedm dnů.

(6) Opravna může po uplynutí lhůty podle odstavce 4 uskladnit vozidlo ve veřejné garáži nebo v jiném cizím skladišti a objednatel opravy je povinen v takovém případě uhradit náklady s tím spojené.


§ 9

Závěrečná ustanovení

(1) Pokud je opravna pověřena prováděním záručních oprav nových vozidel, provádí je podle zvláštních záručních podmínek výrobce. Jinak platí přiměřeně i pro tyto opravy ustanovení této vyhlášky.

(2) Opravny zajistí, aby z jejich prvotní evidence bylo možno zjistit údaje, potřebné k poskytování záruk, slev a k účtování poplatků za uskladnění.

(3) Zrušuje se vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 46/1964 Sb., o zárukách, slevách při nedodržení dodacích lhůt a o poplatku za uskladnění u některých služeb prováděných organizacemi místního hospodářství a výrobními družstvy, pokud jde o údržbu a opravy dvoustopých a jednostopých silničních vozidel pro motorovou dopravu.

(4) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Vedoucí

Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství:

inž. Gašparik v. r.

Ministr

všeobecného strojírenství:

Poláček v. r.

Poznámky pod čarou

*) Tj. autobusů, mikrobusů, nákladních a speciálních nákladních automobilů, silničních tahačů, přívěsů, návěsů, osobních dodávkových, sanitních, kombinovaných a pohotovostních automobilů, motocyklů, skútrů, mopedů, tříkolek a invalidních vozíků s motocyklovým motorem.

*) Vyhláška ministerstva dopravy č. 145/1958 Ú. l., o podmínkách provozu vozidel na silnicích.

**) Jsou uvedeny ve vysvětlivkách k příslušným ceníkům. Organizace místního hospodářství stanoví ceny výkonů, které nejsou v cenících uvedeny, podle zásad pro sestavování cenových kalkulací, uvedených pod poř. č. 12/1964 Provozního zpravodajství.

*) Opravna sdělí při předání opraveného vozidla objednateli, v kterých pověřených opravnách může objednatel uplatnit případné reklamace.

Přesunout nahoru