Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 15/1965 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, jímž se zřizuje Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky

Částka 9/1965
Platnost od 09.03.1965
Účinnost od 09.03.1965
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

15

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva Národního shromáždění

ze dne 24. února 1965,

jímž se zřizuje Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:


§ 1

Na paměť 20. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou zřizuje se Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky. Podrobná ustanovení o této medaili a o jejím propůjčování obsahují připojené stanovy, které jsou součástí tohoto zákonného opatření.


§ 2

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

v z. Krajčír v. r.


STANOVY

Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky

Čl. 1

Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky (dále jen "pamětní medaile") je zřízena jako čestné uznání k ocenění mimořádných zásluh v boji proti hitlerovskému fašismu za osvobození Československa.

Čl. 2

Pamětní medaili lze propůjčit československým občanům, kteří mají mimořádné zásluhy v boji proti fašismu doma nebo za hranicemi, zejména těm, kteří se aktivně účastnili domácího odboje nebo partyzánských bojů se zbraní v ruce anebo jinak se významně podíleli na povstání českého lidu v roce 1945, jakož i těm, kteří byli za organizování protifašistické činnosti vězněni.

Čl. 3

Pamětní medaili lze propůjčit útvarům Československé lidové armády a bezpečnostních sborů ministerstva vnitra, jež jsou nositeli historických názvů a bojových tradic protifašistického boje českého a slovenského lidu.

Čl. 4

Pamětní medaili propůjčuje president republiky na návrh vlády; jde-li o propůjčení medaile vojákům anebo příslušníkům ozbrojených sborů, předkládá návrhy ministr národní obrany, popř. ministr vnitra presidentu republiky přímo.

Čl. 5

Zároveň s pamětní medailí se vydá diplom.

Zemře-li vyznamenaný, ponechává se medaile pozůstalým k pietní úschově.

Čl. 6

Pamětní medaile je bronzový kruh o průměru 35 mm. Na líci medaile je kvetoucí lípa symbolizující rozvoj naší socialistické společnosti. Při okraji je nápis: "Dvacáté výročí osvobození ČSSR" a letopočet 1965. Na rubu je samopal rozrážející svazek ostnatého drátu, symbolizující vítězství nad fašismem. Při okraji je nápis: "Za zásluhy v boji proti fašismu" a letopočet 1945.

Stuha medaile je 38 mm široká a má základní barvu šedou. Uprostřed jsou tři 2 mm široké proužky v barvě bílé, červené a modré. Okraj stuhy tvoří 4 mm široký rudý pruh.

Čl. 7

Pamětní medaile se nosí na levé straně prsou za Pamětní medailí k 20. výročí Slovenského národního povstání. Nosí-li se jen stužka, je napjata na pravoúhlé liště 10 mm široké a 38 mm dlouhé.

Čl. 8

Věci pamětní medaile spravuje Kancelář presidenta republiky.

Přesunout nahoru