Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 147/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhláškách ministra zahraničního obchodu o podnicích zahraničního obchodu

Částka 60/1965
Platnost od 30.12.1965
Účinnost od 01.01.1966
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

147

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničního obchodu

ze dne 28. prosince 1965

o některých změnách ve vyhláškách ministra zahraničního obchodu o podnicích zahraničního obchodu

Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle § 2, 18 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:


Článek I

Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 312/1953 Ú. l., o zřízení Strojexportu, podniku zahraničního obchodu pro vývoz a dovoz strojů a strojního zařízení, ve znění vyhlášky č. 95/1960 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se mění název podniku tak, že zní:

STROJEXPORT, podnik zahraničního obchodu;

2. § 2 odst. 1 zní:

"(1) Předmětem podnikání podniku je zahraniční obchod, zvláště vývoz a dovoz stacionárních dieselmotorů a dieselagregátů, výrobků a zařízení silnoproudé elektrotechniky (včetně měníren, rozvoden, kalíren a elektrických pecí), zařízení na výrobu stavebních hmot a na výrobu keramických, porcelánových a podobných výrobků i na výrobu betonových prefabrikátů a dílců, zařízení pro těžbu a úpravu uhlí a rud a jiných nerostů, stavebních a silničních strojů, ocelových konstrukcí objektů a mostů, některých kolejových vozidel, lodí, bagrů a plovoucích čerpacích stanic, loděnic a přístavních zařízení, transportních, ukládacích a zvedacích zařízení, vzduchotechnických zařízení, jakož i čerpadel a čerpacích zařízení, armatur, kompresorů, výrobků pro průmyslové a jiné chlazení i pro úpravu vod a dále zařízení montoven s částečnou výrobou silnoproudých přístrojů a elektromotorů, dieselmotorů, dieselagregátů, kompresorů a čerpadel; zařízení na opravu železničních lokomotiv a vagónů;

předmětem podnikání podniku je dále stavba silnic, mostů, železničních tratí, tunelů a jiných staveb v zahraničí;

k oprávnění podniku náleží také dodávat části zařízení, náhradní díly, komponenty, projekty, montáž a technickou pomoc, popřípadě stavební části dodávek, vesměs pokud to souvisí se zbožím podniku vyhrazeným."

Článek II

Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 313/1953 Ú. l., o zřízení Strojimportu, podniku zahraničního obchodu pro dovoz a vývoz strojů a průmyslových zařízení, ve znění vyhlášky č. 95/1960 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se mění název podniku tak, že zní:

STROJIMPORT, podnik zahraničního obchodu;

2. § 2 odst. 1 zní:

"(1) Předmětem podnikání podniku je zahraniční obchod, zvláště vývoz a dovoz kovoobráběcích a tvářecích strojů, nástrojů, nářadí a měřidel k nim, dřevoobráběcích strojů a výrobních celků na zpracování dřeva (včetně překližkáren, sušáren a nábytkáren), zařízení na výrobu tužek, sklářských strojů, dále zařízení na výrobu obráběcích a tvářecích strojů, na výrobu nářadí, nástrojů a měřidel, na výrobu ložisek, na výrobu kování, kovového nádobí a příborů a konečně dodávky kováren, lisoven, řetízkáren a šroubáren a zařízení dílen;

k oprávnění podniku náleží také dodávat části zařízení, náhradní díly, komponenty, projekty, montáž a technickou pomoc, popřípadě stavební části dodávek, vesměs pokud to souvisí se zbožím podniku vyhrazeným."

Článek III

Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 295/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Metalimex, akciové společnosti pro dovoz a vývoz rud, kovů a pomocných hmot, na podnik pro zahraniční obchod, se mění takto:

V § 1 se mění název podniku tak, že zní:

METALIMEX, podnik zahraničního obchodu.

Článek IV

Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 296/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Jablonex, československé akciové společnosti pro vývoz jabloneckého zboží, na podnik pro zahraniční obchod, se mění takto:

1. V § 1 se mění název podniku tak, že zní:

JABLONEX, podnik zahraničního obchodu;

2. V § 2 odst. 1 se rozšiřuje předmět podnikání o umělé květiny.

Článek V

Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 298/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Chemapol, akciové společnosti pro dovoz a vývoz chemických výrobků a surovin, na podnik pro zahraniční obchod, se mění takto:

V § 1 se mění název podniku tak, že zní:

CHEMAPOL, podnik zahraničního obchodu.

Článek VI

Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 299/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Československá keramika, vývozní a dovozní akciové společnosti, na podnik pro zahraniční obchod, se mění takto:

1. V § 1 se mění název podniku tak, že zní:

ČESKOSLOVENSKÁ KERAMIKA, podnik zahraničního obchodu;

2. § 2 odst. 1 zní:

"(1) Předmětem podnikání podniku je zahraniční obchod, zvláště vývoz a dovoz keramického zboží a zboží příbuzné povahy (surovin, polotovarů a hotových výrobků), dále brusiva a stavebních materiálů, pokud nejsou vyhrazeny jinému podniku zahraničního obchodu."

Článek VII

Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 300/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Artia, československé akciové společnosti pro dovoz a vývoz kulturních statků, na podnik pro zahraniční obchod, se mění takto:

1. V § 1 se mění název podniku tak, že zní:

ARTIA, podnik zahraničního obchodu;

2. V § 2 odst. 1 se rozšiřuje předmět podnikání a hudební nástroje.

Článek VIII

Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 301/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Skloexport, československé akciové společnosti pro vývoz skla, na podnik pro zahraniční obchod, se mění takto:

1. V § 1 se mění název podniku tak, že zní:

SKLOEXPORT, podnik zahraničního obchodu;

2. V § 2 odst. 1 se rozšiřuje předmět podnikání o skleněnou přízi a ostatní výrobky ze skelných vláken.

Článek IX

Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 302/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Ligna, akciové společnosti pro vývoz a dovoz dřeva a výrobků průmyslu dřevozpracujícího a papírenského, na podnik zahraničního obchodu, se mění takto:

1. V § 1 se mění název podniku tak, že zní:

LIGNA, podnik zahraničního obchodu;

2. V § 2 odst. 1 se vylučují z předmětu podnikání hudební nástroje.

Článek X

Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 303/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Koospol, akciové společnosti pro dovoz a vývoz potravin a zemědělských výrobků a potřeb, na podnik pro zahraniční obchod, ve znění vyhlášky č. 88/1955 Ú. l., se mění takto:

V § 1 se mění název podniku tak, že zní:

KOOSPOL, podnik zahraničního obchodu.

Článek XI

Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 304/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Ferromet, československé akciové společnosti pro vývoz a dovoz hutnických výrobků, na podnik pro zahraniční obchod, se mění takto:

V § 1 se mění název podniku tak, že zní:

FERROMET, podnik zahraničního obchodu.

Článek XII

Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 305/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Koh-i-noor, akciové společnosti pro vývoz a dovoz výstrojního a drobného spotřebního zboží, na podnik pro zahraniční obchod, se mění takto:

1. V § 1 se mění název podniku tak, že zní:

PRAGOEXPORT, podnik zahraničního obchodu;

2. V § 2 odst. 1 se vylučují z předmětu podnikání umělé květiny.

Článek XIII

Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 69/1959 Ú. l., o zřízení Omnipolu, podniku zahraničního obchodu pro vývoz a dovoz sportovních a loveckých zbraní a střeliva k nim, jakož i sportovních a civilních letadel, se mění takto:

V § 1 se mění název podniku tak, že zní:

OMNIPOL, podnik zahraničního obchodu.

Článek XIV

Vyhlášky ministra zahraničního obchodu uvedené v čl. I až XIII se mění dále takto:

1. § 4 zní:

"§ 4

(1) Podnik je samostatnou právnickou osobou.

(2) Podnik je hospodářskou organizací, která hospodaří samostatně a odpovídá za své závazky svým jměním.

(3) Stát ani jiné organizace neručí za jednání a závazky podniku.

(4) Podnik neručí za závazky státu ani jiných organizací.

(5) Jako vlastník nemovitého majetku se zapisuje podnik."

2. V § 5 se nahrazují slova "ústřední ředitel" slovy "generální ředitel".

3. § 7 zní:

"§ 7

(1) Podnik náleží do působnosti ministerstva zahraničního obchodu.

(2) Bližší předpisy o poslání a hlavních úkolech podniku, o jeho organizaci, hospodaření, provádění obchodní činnosti a o dozoru ministerstva zahraničního obchodu vydává ministr zahraničního obchodu. Financování, úvěrování, platební styk, fakturování a pokladní operace podniku upravují zvláštní předpisy."

4. Za § 9 vyhlášek týkajících se podniků zahraničního obchodu Strojexport a Strojimport se vkládá § 9 a) a za § 8 ostatních vyhlášek se vkládá § 8 a), které zní:

"Podnik může uzavírat smlouvy o sdružení s dodavatelskými a odběratelskými hospodářskými organizacemi za účelem zlepšování dodavatelsko-odběratelských vztahů a ke zvyšování ekonomické účinnosti zahraničního obchodu a výroby."

Článek XV

(1) Dnem 1. ledna 1966 přecházejí práva a závazky každého z podniků zahraničního obchodu, uvedených v čl. I až XIII, pokud tato práva a závazky vznikly před 1. lednem 1966 z obchodů se zbožím, jež bude od 1. ledna 1966 vyhrazeno jinému podniku zahraničního obchodu, na tento jiný podnik.

(2) Jiná práva a závazky každého z podniků zahraničního obchodu, uvedených v čl. I až XIII, vzniklé před 1. lednem 1966 v souvislosti s předmětem podnikání, který je od 1. ledna 1966 vyhrazen jinému podniku zahraničního obchodu, přecházejí tímto dnem na tento jiný podnik, pokud se oba podniky nedohodnou v jednotlivých případech jinak.

(3) Pro podniky Strojexport a Strojimport platí místo data 1. ledna 1966, uvedeného v odstavcích 1 a 2, datum 1. července 1966.

(4) Práva příslušející třetím osobám podle jiných právních předpisů nejsou přechodem práv a závazků podle odstavců 1 až 3 dotčena.


Článek XVI

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1966 s výjimkou ustanovení čl. I bod 2 a čl. II bod 2, která nabývají účinnosti dnem 1. července 1966. *)


Ministr:

Hamouz v. r.

Poznámky pod čarou

*) Platí tedy u podniků Strojexport a Strojimport do 30. 6. 1966 předmět podnikání podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 312/1953 Ú. l. a vyhlášky č. 313/1953 Ú. l.

Přesunout nahoru