Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 145/1965 Sb.Vyhláška ministerstva financí o některých opatřeních v oboru daně z příjmů z literární a umělecké činnosti

Částka 60/1965
Platnost od 30.12.1965
Účinnost od 01.01.1966
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

145

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 22. prosince 1965

o některých opatřeních v oboru daně z příjmů z literární a umělecké činnosti

Ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem školství a kultury stanoví podle § 16 odst. 2 zákona č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Organizace vyplácející odměny za činnost, která nepodléhá povinnému zprostředkování, a které jsou podrobeny dani z příjmů z literární a umělecké činnosti (dále jen "daň"), poukazují částku ve výši 10 % z každé odměny zaokrouhlenou na celé Kčs dolů výplatnímu místu *) jako zálohu na daň a zbytek odměny (po srážce příspěvku kulturnímu fondu) vyplácí přímo poplatníkovi.

(2) Organizace vyplácející odměny za činnost, která podléhá povinnému zprostředkování, **) poukazují odměny v plné výši místu, které tuto činnost zprostředkovalo. Není-li zprostředkující organizace současně výplatním místem poplatníkovým, postupuje při proplácení odměn podle předchozího odstavce.

(3) Zálohy na daň podle předchozích odstavců a podle § 3 odst. 3 této vyhlášky, popř. odměny za činnost podléhající povinnému zprostředkování, poukazuje vyplácející organizace výplatnímu místu, popřípadě zprostředkující organizaci na jejich zvláštní bezúročný účet u příslušné pobočky Státní banky československé.

§ 2

(1) Organizace poukazují zálohy na daň výplatnímu místu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. Současně s poukazem záloh na daň, popř. odměn zašlou výplatnímu místu seznam poplatníků, v němž uvedou u každého poplatníka jeho příjmení a jméno (krycí jméno), adresu jeho bydliště, popř. adresu jeho zaměstnavatele, druh a výši hrubých odměn, částku sraženého příspěvku kulturním fondům, a částku zadržené a výplatnímu místu poukázané zálohy na daň za uplynulé období.

(2) Nepřevýší-li odměna za dílo nebo výkon 50 Kčs, s výjimkou provozovacích honorářů nebo odměn za činnost podléhající povinnému zprostředkování, vyplatí ji organizace přímo poplatníkovi, po srážce daně ve výši 3 % a příspěvku kulturnímu fondu. Při výpočtu daně a odvodu sražené daně postupuje stejně jako u odměn uvedených v § 5 odst. 4 zákona.

(3) Poplatník si zvolí jedno výplatní místo, kterému mají být poukazovány z jeho odměny zálohy na daň, popř. celé odměny; zvolené výplatní místo je povinen oznámit každému plátci odměny a o zvolení vyrozumět též výplatní místo.

§ 3

(1) Výplatní místo vypočte nejpozději do 45 dnů po uplynutí pololetí u každého poplatníka daň připadající na odměny vyplacené mu za toto období, provede zúčtování všech došlých záloh na daň s vypočtenou daní a případné přeplatky, pokud přesahují 10 Kčs, vrátí poplatníkovi. Vznikne-li ze zúčtování přeplatek nepřesahující 10 Kčs nebo nedoplatek, zúčtuje jej se zálohami došlými v dalších obdobích, popř. nedojde-li v tomto období k výplatě dalších odměn, vyzve poplatníka, aby uhradil nedoplatek přímo výplatnímu místu. Neuhradí-li poplatník nedoplatek na vyzvání, požádá výplatní místo okresní národní výbor příslušný podle místa poplatníkova bydliště o vymáhání daňového nedoplatku.

(2) Zjistí-li výplatní místo, že vzhledem k celkové výši odměn nestačí záloha ve výši 10 % odměny na krytí daně připadající na úhrn odměn od počátku roku, uloží organizacím, které pravidelně nebo ve větším rozsahu vyplácejí poplatníkovi odměny, aby jako zálohu na daň zadržovaly a výplatnímu místu odváděly vyšší přiměřené procento odměny. Organizace vyplácející odměny jsou povinny poukazovat z odměn zálohy na daň ve výši určené výplatním místem od doručení příkazu až do konce kalendářního roku. Výplatní místo zašle opis příkazu též poplatníkovi na vědomí.

(3) Odměny za činnost podléhající povinnému zprostředkování poukazuje zprostředkující organizace, je-li zároveň poplatníkovým výplatním místem, během roku běžně poplatníkovi a při výplatě každé odměny buď srazí zálohu na daň a provede zúčtování podle odstavce 1 nebo vypočte podle příslušných ustanovení zákona daň odpovídající výši odměn vyplacených poplatníkovi od počátku kalendářního roku včetně vyplácené odměny, od vypočtené daně odečte úhrn daně sražené od počátku kalendářního roku a rozdíl srazí z právě vyplacené odměny.

(4) Obdobně jako podle předchozího odstavce může postupovat výplatní místo, jde-li o odměny za činnost nepodléhající povinnému zprostředkování, pokud organizace vyplácející odměny výjimečně poukáže výplatnímu místu celou odměnu.

§ 4

(1) Odměny, které plynou devizovým cizincům, vyplácí organizace s výjimkou uvedenou v odstavci 2 přímo poplatníkům. Z odměny srazí daň podle § 8 odst. 1 zákona bez přihlédnutí k již vyplaceným odměnám a odčitatelným položkám podle § 7 zákona a odvede ji vždy nejpozději do konce měsíce následujícího po uplynutí čtvrtletí příslušnému okresnímu národnímu výboru.

(2) Sjednalo-li výplatní místo smlouvu o převodu autorského práva nebo o svolení k užití díla, jeho zcizení nebo půjčení, nebo sjednalo-li zprostředkování přednášky či uměleckého výkonu s devizovým cizincem, poukazují organizace odměny (zálohy) za umělecké dílo nebo za umělecký výkon, popř. za jejich užití, tomuto výplatnímu místu.

§ 5

Za vyživované se uznávají též děti zrozené z manželství nebo mimo manželství a manželka (manžel), kteří nežijí s poplatníkem ve společné domácnosti, na které však poplatník platí výživné určené nebo schválené soudem, pokud tyto osoby nemají vlastní příjem přesahující ročně hrubých 6 000 Kčs.

§ 6

Ministerstvo financí, popř. orgán jím zmocněný, upraví na žádost autora po projednání s příslušným uměleckým svazem daň připadající na odměny za významná původní díla literární, výtvarná nebo hudební, na nichž autor prokazatelně pracoval po dobu delší než jeden rok, aby výše daně odpovídala průměrné odměně za činnost autora v jednotlivých letech, v nichž na díle pracoval.

§ 7

Organizace vyplácející odměny podrobené dani mohou výjimečně do konce ledna 1966 poukázat výplatním místům celé odměny za rok 1965, pokud by nemohly organizačně včas zajistit úpravu proplácení honorářů podle této vyhlášky, takže by mohlo dojít ke zdržení výplat odměn.


§ 8

Zrušují se ustanovení § 6 odst. 1, § 9 odst. 3 a § 11 odst. 1 vyhlášky č. 37/1965 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti.


§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1966.


Ministr:

Dvořák v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 6 odst. 3 vyhlášky č. 37/1965 Sb. k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti

**) vyhláška ministerstva školství a kultury č. 71/1958 Ú. l., kterou se stanoví podmínky účinkování divadelních umělců z povolání v představeních mimo provoz divadla, ve znění vyhlášek č. 176/1958 Ú. l. a č. 74/1964 Sb. a vyhláška č. 89/1958 Ú. l., kterou se stanoví povinné zprostředkování pro některé obory umělecké činnosti ve znění vyhlášky č. 74/1964 Sb.

Přesunout nahoru