Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 14/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zřízení organizace pro spolupráci v hutnictví železa a o Statutu organizace pro spolupráci v hutnictví železa Intermetall

Částka 8/1965
Platnost od 05.03.1965
Účinnost od 02.11.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

14

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 30. ledna 1965

o Dohodě o zřízení organizace pro spolupráci v hutnictví železa a o Statutu organizace pro spolupráci v hutnictví železa Intermetall


Dne 15. července 1964 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládami Československé socialistické republiky, Maďarské lidové republiky a Polské lidové republiky o zřízení organizace pro spolupráci v hutnictví železa a Statut organizace pro spolupráci v hutnictví železa Intermetallu.

S uvedenou Dohodou a Statutem vyslovila vláda Československé socialistické republiky souhlas dne 9. září 1964.


Podle svého článku XII vstoupila Dohoda, jakož i Statut pro Československou socialistickou republiku v platnost dne 2. listopadu 1964.

Český překlad Dohody a Statutu se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

dr. Gregor v. r.


DOHODA

o zřízení organizace pro spolupráci v hutnictví železa

Vlády Maďarské lidové republiky, Polské lidové republiky a Československé socialistické republiky,

řídíce se principy mezinárodní socialistické dělby práce,

přejíce si zabezpečit lepší uspokojování národohospodářských potřeb výrobky hutnictví železa tím, že použijí nových účinnějších způsobů spolupráce k racionálnímu využívání a rozvoji výrobních kapacit smluvních stran a k zvýšení technické a ekonomické úrovně výroby,

vycházejíce z toho, že úzká spolupráce na základě rovnosti, vzájemných výhod a soudružské vzájemné pomoci vytvoří podmínky pro další rozvoj výroby,

rozhodly se uzavřít tuto Dohodu:

Článek I

1. Smluvní strany zřizují touto Dohodou organizaci pro koordinaci výroby a rozvoje a pro spolupráci v hutnictví železa s názvem Intermetall.

2. Sídlo Intermetallu je v Budapešti.

Článek II

Intermetall vyvíjí svou činnost na základě této Dohody a statutu, který je nedílnou součástí Dohody.

Článek III

Činnost Intermetallu zahrnuje koordinaci výroby a rozvoje a spolupráci v oblasti válcovaného materiálu, ocelových trub a v dohodnutém rozsahu i v oblasti hutních druhovýrobků.

Článek IV

Hlavní úkoly Intermetallu jsou:

1. vypracovávat návrhy na specializaci výroby hutnictví železa, jakož i opatření k uskutečnění těchto návrhů;

2. vypracovávat návrhy na koordinaci podrobné sortimentní struktury výrobních plánů hutnictví železa smluvních stran;

3. vypracovat společnou metodiku pro koordinaci čtvrtletního programování výroby a používat této metodiky v práci Intermetallu;

4. vypracovávat návrhy na zaměření unifikace norem a technických podmínek dodávek a napomáhat jejich zavádění;

5. vést evidenci investičních záměrů, provádět jejich rozbory a vypracovávat návrhy na jejich koordinaci;

6. vypracovávat jednotnou nomenklaturu výrobků hutnictví železa a jiných pomůcek nezbytných pro práci Intermetallu;

7. učinit opatření, aby se využilo dočasně volných výrobních kapacit v hutnictví železa;

8. napomáhat zavádění a rozšiřování výroby deficitních druhů výrobků hutnictví železa;

9. organizovat využívání zásob výrobků hutnictví železa;

10. zdokonalovat zásady a způsoby výměny výrobků hutnictví železa.

Úkoly Intermetallu budou realizovány postupně, jak se budou vytvářet pro to podmínky.

Článek V

Intermetall je právnickou osobou.

Článek VI

1. Práci Intermetallu řídí Rada. V Radě jsou smluvní strany zastoupeny delegacemi složenými ze tří zástupců, z nichž jeden je vedoucím delegace. Každá delegace má jeden hlas.

2. V čele Rady je předseda volený Radou z vedoucích delegací smluvních stran.

3. Rada projednává otázky souvisící s činností Intermetallu a usnáší se na rozhodnutích nebo doporučeních, a to jen se souhlasem vedoucích delegací všech smluvních stran.

4. Rozhodnutí se mohou týkat věcné podstaty projednávaných otázek i otázek procedurálních. Nabývají platnosti dnem podpisu protokolu o zasedání Rady, jestliže v nich není stanoveno něco jiného.

5. Doporučení uskutečňují smluvní strany na základě rozhodnutí příslušných svých orgánů.

6. Rada stanoví roční a víceleté plány Intermetallu a prověřuje průběh jejich plnění.

7. Rada stanoví organizační a jednací řády orgánů Intermetallu.

8. Vedoucí delegací smluvních stran informují Radu o průběhu plnění rozhodnutí a doporučení Rady.

Článek VII

1. Stálým výkonným orgánem Intermetallu je Kancelář.

2. Kancelář se skládá z ředitele, jeho náměstků, potřebného počtu expertů a administrativně technických pracovníků, kteří jsou občany smluvních stran. Jako administrativně techničtí pracovníci se zpravidla přijímají občané státu, na jehož území je sídlo Intermetallu.

3. V čele Kanceláře je ředitel. Ředitele, jeho náměstky a experty jmenuje a odvolává Rada. Ředitel odpovídá Radě za plnění příkazů Rady a za veškerou činnost Kanceláře.

4. Ředitel zastupuje Intermetall v rozsahu stanoveném statutem.

5. Organizační členění Kanceláře, její systemizaci a pracovní a mzdové podmínky jejích pracovníků stanoví Rada.

Článek VIII

Smluvní strany se shodly na tom, že vláda Maďarské lidové republiky poskytne Intermetallu přiměřené místnosti a potřebné zařízení.

Článek IX

1. Smluvní strany hradí náklady spojené s činností Intermetallu rovným dílem.

2. Příspěvky určené k financování činnosti Intermetallu mají povahu neobchodních plateb a jsou hrazeny smluvními stranami pololetně podle platných platebních dohod mezi smluvními stranami.

3. Náklady na pobyt účastníků zasedání a porad konaných v rámci činnosti Intermetallu hradí stát vysílající své zástupce na tato zasedání a porady. Náklady spojené s poskytnutím místností a technických prostředků pro uvedené porady a zasedání hradí stát, na jehož území se tato zasedání a porady pořádají.

4. Činnost Intermetallu se financuje na podkladě rozpočtu vypracovávaného na období jednoho roku.

5. Rozpočet stanoví a zprávu o jeho plnění schvaluje Rada.

6. Směrnice pro finanční činnost Intermetallu stanoví Rada.

7. Finanční činnost Kanceláře prověřuje revizní komise ustanovená Radou. Organizační řád revizní komise stanoví Rada.

Článek X

Tato Dohoda se nedotýká práv a závazků plynoucích ze smluv, které smluvní strany uzavřely mezi sebou nebo s jinými státy.

Článek XI

Oficiálními jazyky Intermetallu jsou jazyky smluvních stran. Pracovním jazykem Intermetallu je jazyk ruský.

Článek XII

Tato Dohoda vyžaduje schválení vládami všech smluvních stran a nabude platnosti uplynutím 30 dnů ode dne odevzdání posledního dokumentu o schválení Dohody depozitáři, o čemž depozitář uvědomí všechny smluvní strany.

Článek XIII

Tato Dohoda bude uložena u vlády Maďarské lidové republiky, která bude depozitářem Dohody.

Článek XIV

1. Dohoda se sjednává na neomezenou dobu.

2. Dohoda může být měněna jen se souhlasem všech smluvních stran.

3. Jiné státy mohou přistoupit k této Dohodě se souhlasem všech smluvních stran. Stát, který si přeje přistoupit k této Dohodě, učiní o tom prohlášení u depozitáře.

4. Každá smluvní strana může vypovědět tuto Dohodu tím, že svou výpověď oznámí do konce února prostřednictvím depozitáře ostatním smluvním stranám. Výpověď Dohody nabude platnosti od 1. ledna následujícího roku.

Článek XV

Dohoda byla sepsána v jednom vyhotovení v ruském jazyce. Ověřené opisy Dohody zašle depozitář všem smluvním stranám.

Na důkaz toho zmocněnci smluvních stran podepsali tuto Dohodu.

Sepsáno v Moskvě dne 15. července 1964.

Z pověření vlády Maďarské lidové republiky

A. Apró v. r.

Z pověření vlády Polské lidové republiky

P. Jaroszewicz v. r.

Z pověření vlády Československé socialistické republiky

O. Šimůnek v. r.

STATUT

organizace pro spolupráci v hutnictví železa Intermetall

I. Všeobecná ustanovení

1. Úkoly Intermetallu jsou stanoveny Dohodou o zřízení organizace pro spolupráci v hutnictví železa, podepsanou v Moskvě dne 15. července 1964.

2. Intermetall plní své úkoly svými orgány, jimiž jsou Rada, Kancelář a revizní komise.

3. Intermetall jako právnická osoba může nabývat práv a zavazovat se v rozsahu nutném pro plnění svých úkolů.

II. Rada

4. Rada jako řídící orgán Intermetallu

a) určuje zaměření prací na splnění úkolů a způsob jejich provádění,

b) stanoví roční i víceleté plány činnosti Intermetallu a schvaluje roční zprávy o jeho činnosti,

c) stanoví roční rozpočet a schvaluje zprávu o jeho splnění,

d) stanoví jednací řád Rady a organizační řády Kanceláře a revizní komise,

e) jmenuje a odvolává ředitele Kanceláře a jeho náměstky, vymezuje jejich pravomoc a odpovědnost, jmenuje a odvolává experty a stanoví pracovní a platové podmínky těchto funkcionářů,

f) stanoví organizační strukturu a systemizaci Kanceláře; v systemizaci se uvede rozdělení funkcí podle států,

g) jmenuje na návrh vedoucích delegací předsedu a členy revizní komise a schvaluje zprávu o její činnosti.

5. Vlády smluvních stran jmenují delegace složené z vedoucího a dalších dvou zástupců a rovněž náhradníky vedoucích delegací. Jmenování a odvolání vedoucích delegací, jejich náhradníků a ostatních zástupců oznámí smluvní strany předsedovi Rady.

6. Předseda Rady svolává zasedání Rady, dojednává s vedoucími delegací jednací pořad zasedání Rady, řídí zasedání Rady a sleduje činnost Kanceláře. Na zasedáních Rady vystupuje současně jako vedoucí delegace svého státu.

7. V předsedání Radě se vedoucí delegací střídají způsobem a ve lhůtách stanovených Radou. Jestliže předseda Rady nemůže dočasně vykonávat svou funkci, přechází tato funkce na jeho náhradníka v delegaci.

8. Rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za šest měsíců. Zasedání Rady svolává předseda podle plánu činnosti, z rozhodnutí Rady nebo na návrh některé z delegací. Může svolat zasedání rovněž na návrh ředitele Kanceláře.

9. Na rozhodnutích a doporučeních se Rada usnáší za účasti všech delegací zpravidla na svých zasedáních. Ve výjimečných případech se může Rada usnášet jednotlivým souhlasem delegací na podkladě dotazu.

10. Protokol o zasedání Rady podepisují vedoucí delegací. Prvopis protokolu se ukládá v Kanceláři. Ověřené opisy protokolu se zasílají vedoucím delegací v Radě.

11. Zasedání Rady se účastní ředitel Kanceláře a jeho náměstci.

III. Kancelář

12. Kancelář jako stálý výkonný orgán Intermetallu vykonává práce technickoekonomické a administrativní povahy nezbytné pro splnění příkazů Rady; zejména

- vykonává operativní práce spojené s přípravou a prováděním opatření technickoekonomické povahy,

- připravuje materiály pro zasedání Rady,

- organizuje zasedání Rady,

- eviduje rozhodnutí a doporučení Rady a jejich plnění,

- iniciativně připravuje návrhy v otázkách činnosti Intermetallu.

13. Činnost Kanceláře řídí ředitel, který je podřízen Radě. Ředitel má náměstky, kteří ho v případě potřeby zastupují v plném rozsahu jeho práv a povinností a současně řídí určené úseky činnosti Kanceláře.

14. Ředitel Kanceláře, jeho náměstci a experti jsou na návrh smluvních stran jmenováni Radou zpravidla na tři roky.

15. V obdobích mezi zasedáními Rady činí ředitel Kanceláře v mezích své pravomoci operativní opatření v souladu s usneseními Rady a s plánem činnosti a informuje předsedu Rady o průběhu prací.

16. Ředitel Kanceláře

- vyžaduje informace a podklady nezbytné pro práci Intermetallu od orgánů a organizací určených vedoucími delegací,

- svolává v případě potřeby porady odborníků k projednání nebo posouzení určitých otázek,

- disponuje finančními prostředky Intermetallu v souladu se stanoveným rozpočtem a směrnicemi pro hospodářskou činnost Intermetallu,

- přijímá a propouští podle schválené systemizace administrativně technické pracovníky Kanceláře a určuje jejich platy.

17. Ředitel zastupuje Intermetall vůči oficiálním osobám a organizacím smluvních stran a jiných států, vůči mezinárodním organizacím, jakož i ve vztazích, ve kterých Intermetall vystupuje jako právnická osoba.

IV. Finanční otázky

18. Roční rozpočet Intermetallu se skládá zejména z těchto nákladových položek:

a) správní náklady včetně výdajů na personál Kanceláře a výdaje za služby a na úhradu za práce prováděné pro Intermetall jinými organizacemi,

b) amortizační odpisy za poskytnutí místností a zařízení vládou Maďarské lidové republiky.

V. Revizní komise

19. Revizní komisi ustavuje Rada; skládá se z členů jmenovaných Radou na návrh vedoucích delegací smluvních stran po jednom z každého státu na období tří let.

V předsedání komisi se členové každoročně střídají v pořadí názvů států podle ruské abecedy.

20. Revizní komise je podřízena Radě.

21. Revizní komise prověřuje zejména správnost hospodaření peněžními prostředky, nakládání jiným majetkem a vedení účetní evidence, pokladní agendy a účetních výkazů.

22. Členství v revizní komisi je neslučitelné s jakoukoliv jinou funkcí v Intermetallu.

23. Kancelář je povinna vytvořit vhodné podmínky pro činnost revizní komise a dát jí k dispozici všechny doklady a materiály potřebné pro provedení revize.

24. Náklady spojené s činností revizní komise se hradí z rozpočtu Intermetallu.

Sepsáno v Moskvě dne 15. července 1964.

Z pověření vlády Maďarské lidové republiky

A. Apró v. r.

Z pověření vlády Polské lidové republiky

P. Jaroszewicz v. r.

Z pověření vlády Československé socialistické republiky

O. Šimůnek v. r.

Přesunout nahoru