Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 132/1965 Sb.Vládní nařízení o organizaci výrobních hospodářských jednotek a jejich statutech

Částka 55/1965
Platnost od 16.12.1965
Účinnost od 01.01.1966
Zrušeno k 01.01.1975 (91/1974 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

132

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 24. listopadu 1965

o organizaci výrobních hospodářských jednotek a o jejich statutech

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 46 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:


Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Průmyslová a stavební výroba ústředně řízená je organizována ve výrobních hospodářských jednotkách. Výrobní hospodářská jednotka zahrnuje ucelenou část výrobně technické základny průmyslu (stavebnictví) včetně výzkumu, vývoje a projekce a vykonává i další odborné činnosti, zejména činnost odbytovou a zásobovací. Výdaje výrobní hospodářské jednotky se uhrazují v zásadě z příjmů plynoucích z činnosti organizací tvořících výrobní hospodářskou jednotku.

(2) Pro výkon odborných činností mohou být ve výrobních hospodářských jednotkách zřizovány samostatné hospodářské organizace (účelové organizace).

§ 2

(1) Formy výrobních hospodářských jednotek jsou:

a) oborový podnik; výjimečně může být k oborovému podniku přidružen jeden nebo několik národních podniků, popřípadě účelových organizací;

b) trust podniků, sestávajících z oborového (generálního) ředitelství trustu - dále jen "oborové ředitelství trustu" - a jemu podřízených národních podniků a účelových organizací.

(2) Vláda může podle potřeby určit i jiné formy výrobních hospodářských jednotek.

(3) Organizační uspořádání výrobně technické základny do výrobních hospodářských jednotek v jednotlivých odvětvích průmyslu a ve stavebnictví určuje příslušný ministr nebo jiný vedoucí ústředního orgánu (dále jen "ministr"); pokud jde o výrobně technickou základnu na Slovensku, činí tak v dohodě s příslušnými výkonnými orgány Slovenské národní rady.

§ 3

Oborové podniky, oborová ředitelství trustů, národní podniky a účelové organizace jsou státními hospodářskými organizacemi. Pokud toto nařízení nestanoví jinak, platí o jejich zřizování a právním postavení ustanovení § 42 až 50 hospodářského zákoníku; o zřizování výzkumných a vývojových ústavů a organizací platí též předpisy o jednotné soustavě vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť. *)

§ 4

(1) V čele oborového ředitelství trustu a oborového podniku je generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává příslušný ministr po vyjádření odborového svazu. Ředitele národních podniků a účelových organizací podřízených oborovému ředitelství trustu nebo přidružených k oborovému podniku jmenuje a z funkce odvolává po vyjádření příslušného odborového orgánu generální ředitel, pokud si tuto pravomoc nevyhradil ministr.

(2) Základní otázky hospodaření a rozvoje výrobní hospodářské jednotky posuzuje její správní výbor. Zřizování, složení a působnost správního výboru upravuje podle zásad stanovených vládou statut výrobní hospodářské jednotky, a jde-li o oborový podnik bez přidružených organizací, jeho organizační řád (§ 6 odst. 1).

§ 5

Příslušný ministr může pověřit generálního ředitele zřizováním, slučováním, rozdělováním a zrušováním státních hospodářských organizací podřízených oborovému ředitelství trustu nebo přidružených k oborovému podniku.

§ 6

(1) Organizaci jednotlivých výrobních hospodářských jednotek a řídící vztahy mezi oborovým ředitelstvím trustu a podřízenými organizacemi (oborovým podnikem a organizacemi k němu přidruženými) upravují statuty. Statut výrobní hospodářské jednotky vydává po schválení ministrem a po projednání s příslušným orgánem Revolučního odborového hnutí generální ředitel. Pro oborový podnik bez přidružených organizací se vydává pouze organizační řád,

(2) Ve statutu výrobní hospodářské jednotky může být stanoveno, že generální ředitel je v určitých případech oprávněn jednat jménem organizací podřízených oborovému ředitelství trustu (oborovému podniku).

Řídící vztahy ve výrobních hospodářských jednotkách

§ 7

Oborové ředitelství trustu řídí činnost a rozvoj celé výrobní hospodářské jednotky v rozsahu a způsobem stanoveným jednak ve zvláštních předpisech, jednak ve statutu výrobní hospodářské jednotky.

§ 8

Pokud vztahy mezi oborovým ředitelstvím trustu a podřízenými organizacemi nejsou upraveny ve zvláštních předpisech, statut trustu musí upravit:

a) způsob a rozsah ukládání závazných úkolů a limitů;

b) způsob provádění odvodů a způsob poskytování dotací;

c) způsob tvorby centralizovaných finančních zdrojů, jejich použití a způsob hospodaření s oborovými fondy a s fondy oborového ředitelství (zejména s jeho fondem pracujících);

d) způsob provádění převodů a změn výrobních programů;

e) rozsah a způsob soustředění společných činností v oborovém ředitelství nebo v podřízené organizaci;

f) ostatní případy, kdy podřízeným organizacím mohou být ukládány nějaké povinnosti nebo omezení;

g) dobu, na jakou se vydávají opatření, která mají působit dlouhodobě, a podmínky pro změnu těchto opatření před uplynutím doby jejich platnosti;

h) způsob předběžného projednávání rozporů mezi organizacemi tvořícími trust.

§ 9

Ustanovení § 7 a 8 se přiměřeně použije v případě, kdy k oborovému podniku je přidružen jeden nebo několik národních podniků (účelových organizací).

Společná ustanovení

§ 10

(1) Vnitřní organizaci jednotlivých státních hospodářských organizací určují jejich organizační řády, které vydává vedoucí organizace. Zásady vnitřní organizace státních hospodářských organizací tvořících výrobní hospodářskou jednotku mohou být stanoveny ve statutu.

(2) V organizačních řádech musí být stanoveny zásady pro vyjadřování výsledků hospodaření jednotlivých vnitropodnikových útvarů. Dále musí být určeno, který orgán a podle jakých zásad v organizaci rozhoduje o majetkových úhradách mezi vnitropodnikovými útvary a o rozvržení majetkové újmy, kterou organizace utrpěla zaplacením majetkových sankcí, náhrady škody apod., na jednotlivé vnitropodnikové útvary.

§ 11

Je-li vhodné, aby určitá odborná činnost byla obstarávána společně pro několik výrobních hospodářských jednotek, může příslušný ministr zřídit účelovou organizaci podřízenou přímo ministerstvu, a to buď jako hospodářskou nebo rozpočtovou organizaci.

§ 12

Ustanovení tohoto nařízení se přiměřeně použije pro organizaci jiných hospodářských odvětví ústředně řízených, než v průmyslu a stavebnictví, pokud tato organizace není upravena zvláštními předpisy; příslušní ministři mohou vzhledem k povaze těchto odvětví stanovit potřebné odchylky.


§ 13

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1966.


Lenárt v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zákon č. 55/1963 Sb., o jednotné soustavě vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť (vědeckovýzkumné a vývojové základně).

Přesunout nahoru