Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 127/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o změnách článků 23, 27 a 61 Charty Organizace spojených národů, přijatých XVIII. Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 17. prosince 1963 v rezoluci č. 1991/XVIII A a B

Částka 53/1965
Platnost od 10.12.1965
Účinnost od 31.08.1965
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

127.

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 30. října 1965

o změnách článků 23, 27 a 61 Charty Organizace spojených národů, přijatých XVIII. Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 17. prosince 1963 v rezoluci č. 1991/XVIII A a B


Dne 17. prosince 1963 byly na XVIII. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů přijaty rezoluce 1991/XVIII A a B, které obsahují text změn článků 23, 27 a 61 Charty Organizace spojených národů.

S uvedenými změnami článků 23, 27 a 61 Charty Organizace spojených národů vyslovilo Národní shromáždění Československé socialistické republiky souhlas dne 22. prosince 1964 a president republiky je ratifikoval dne 23. prosince 1964. Ratifikační listina Československé socialistické republiky k uvedeným změnám Charty Organizace spojených národů byla odevzdána generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů dne 19. ledna 1965. Změny vstoupily v platnost dne 31. srpna 1965.


Články 23 a 27 Charty Organizace spojených národů byly podle přijatých změn upraveny takto:

a) V článku 23, odst. 1 je slovo "jedenácti" v první větě nahrazeno slovem "patnácti" a slovo "šest" v třetí větě slovem "deset";

b) v článku 23 odst. 2 je druhá věta přeformulována takto: "Při první volbě nestálých členů po zvýšení počtu členů Rady bezpečnosti z jedenácti na patnáct budou dva ze čtyř dalších členů zvoleni na dobu jednoho roku";

c) v článku 27, odst. 2 slovo "sedmi" je nahrazeno slovem "devíti".

Článek 61 podle přijatých změn zní takto:

1. Hospodářská a sociální rada se skládá z 27 členů Organizace spojených národů zvolených Valným shromážděním.

2. S výhradou ustanovení odst. 3 volí se každý rok devět členů Hospodářské a sociální rady na dobu tří let. Vystupujícího člena lze ihned volit znovu.

3. Při první volbě po zvýšení počtu členů Hospodářské a sociální rady z osmnácti na dvacet sedm bude zvoleno k členům, voleným na místo šesti členů, jejichž funkční období uplyne koncem tohoto roku, devět členů. Funkční období tří členů z devíti dalších členů takto zvolených uplyne po jednom roce a tří jiných členů po dvou letech podle rozhodnutí Valného shromáždění.

4. Každý člen Hospodářské a sociální rady má v Radě jednoho zástupce.


David v. r.

Přesunout nahoru