Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 126/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o zrušení vízové povinnosti a rozvoji turistiky

Částka 53/1965
Platnost od 10.12.1965
Účinnost od 16.07.1965
Zrušeno k 29.09.1994 (201/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

126

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 29. října 1965

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o zrušení vízové povinnosti a rozvoji turistiky

Dne 4. června 1965 byla v Sofii podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o zrušení vízové povinnosti a rozvoji turistiky.

Dohoda na základě svého článku 11 vstoupila v platnost dnem 16. července 1965.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

David v. r.

DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o zrušení vízové povinnosti a rozvoji turistiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Bulharské lidové republiky vedeny přáním vytvořit co nejlepší podmínky, které by umožnily národům obou zemí seznamovat se s úspěchy socialistické výstavby, dějinami, kulturou, způsobem života a přírodními krásami obou zemí a usnadnit rozvoj turistiky a cestování svých občanů, rozhodly se uzavřít tuto Dohodu:

K sjednání Dohody jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé socialistické republiky

Dr. Jana Čecha, vedoucího konzulárního odboru ministerstva

zahraničních věcí,

vláda Bulharské lidové republiky

Stojana Karaslavova, vedoucího konzulárního odboru

ministerstva zahraničních věcí,

kteří vyměnivše si plné moci, jež shledali v dobré a náležité formě se dohodli takto:

Článek 1

Občané Smluvních stran jsou zproštěni od vízové povinnosti v rozsahu a za podmínek uvedených v této Dohodě.

Článek 2

1. Občané jedné Smluvní strany, mající trvalé bydliště na jejím státním území nebo na území jiného socialistického státu, pokud mají platný cestovní doklad, mohou bez víz druhé Smluvní strany cestovat na její území za účelem přechodného pobytu nebo průjezdu.

2. Občané jedné Smluvní strany, mající trvalé bydliště na území jiného státu než uvedeného v odstavci 1, mohou územím druhé Smluvní strany bez víz pouze projíždět.

Článek 3

Občané Smluvních stran mající platné cestovní doklady mohou překračovat státní hranice na všech hraničních přechodech, určených pro mezinárodní cestovní styk.

Článek 4

Ustanovení článku 1 této Dohody se nevztahuje na občany Smluvních stran, kteří se hodlají na území druhé smluvní strany trvale usídlit.

Článek 5

Občané jedné Smluvní strany mající trvalý pobyt na území druhé Smluvní strany mohou opouštět její území a vracet se jen ve shodě s jejími předpisy.

Článek 6

1. Seznam cestovních dokladů opravňujících občany smluvních stran cestovat bez víz je uveden v Příloze k této Dohodě.

2. V případě změny nebo zavedení nových cestovních dokladů bude je možno použít až po uplynutí jednoho měsíce ode dne předání jejich vzorů druhé Smluvní straně.

Článek 7

1. Délku pobytu občanů jedné Smluvní strany, kteří cestují za soukromým účelem na státní území druhé Smluvní strany, stanoví orgány vydávající cestovní doklady zpravidla na dobu nepřesahující 30 dnů.

2. Příslušné orgány přijímajícího státu mohou v odůvodněných případech prodloužit dobu pobytu, ne však déle než na dobu platnosti cestovního dokladu.

Článek 8

1. Ztratí-li občan jedné Smluvní strany na území druhé Smluvní strany cestovní doklad, je povinen ztrátu oznámit příslušným místním orgánům, které mu vydají o tom bezplatně potvrzení.

2. Příslušná diplomatická mise nebo konzulární úřad vydá v tomto případě náhradní cestovní doklad, který musí být opatřen výjezdním vízem Smluvní strany, na jejímž území byl cestovní doklad ztracen. Vízum je udělováno bezplatně.

Článek 9

Ustanovení této Dohody se nedotýkají práva Smluvních stran odepřít nežádoucím osobám vstup na jejich území nebo přerušit pobyt. O takových případech budou příslušné orgány informovat diplomatickou misi nebo konzulární úřad druhé Smluvní strany.

Článek 10

Vstupem této Dohody v platnost pozbývají platnosti všechny dohody uzavřené mezi Smluvními stranami o otázkách upravených touto Dohodou.

Článek 11

Tato Dohoda podléhá schválení vládami Smluvních stran podle příslušných předpisů a vstoupí v platnost 15 dnů ode dne výměny nót, kterými se potvrzuje toto schválení.

Článek 12

Tato Dohoda se uzavírá na neomezenou dobu a pozbývá platnosti uplynutím tří měsíců po písemném vypovězení jednou ze Smluvních stran.

Tato Dohoda byla sepsána v Sofii dne 4. června 1965 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a bulharském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Na důkaz toho zmocněnci Smluvních stran tuto Dohodu podepsali a opatřili ji pečetěmi.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Dr. Jan Čech v. r.

Za vládu

Bulharské lidové republiky:

Stojan Karaslavov v. r.

Příloha

k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o zrušení vízové povinnosti a rozvoji turistiky

Cestovní doklady vydávané orgány Československé socialistické republiky jsou tyto:

1. Diplomatický pas

2. Služební pas

3. Zvláštní pas

4. Cestovní pas

5. Cestovní průkaz

6. Cestovní příloha k občanskému průkazu (u vojenských osob k dokladu o totožnosti)

7. Cestovní příloha s fotografií pro děti do 15 let

8. Cestovní soupiska

9. Plavecká knížka

10. Námořnická knížka

Cestovní doklady vydávané orgány Bulharské lidové republiky jsou tyto:

1. Diplomatický pas

2. Služební pas

3. Cestovní pas "Služební"

4. Cestovní pas

5. Skupinový pas

6. Cestovní soupiska

7. Osobní průkaz s cestovní přílohou

8. Osobní průkaz s pasovou přílohou

9. Vojenský průkaz s cestovní přílohou

10. Námořnická knížka s dokladem o služební cestě

11. Cestovní průkaz k návratu do země

12. Cestovní příloha s fotografií (pro děti do 16 let, cestují-li bez rodičů)

Přesunout nahoru