Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 124/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o otázkách zproštění vízové povinnosti občanů Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik při soukromých cestách do Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik

Částka 51/1965
Platnost od 25.11.1965
Účinnost od 17.09.1965
Zrušeno k 16.09.1969 (128/1969 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

124

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 6. října 1965

o Protokolu o otázkách zproštění vízové povinnosti občanů Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik při soukromých cestách do Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik

Dne 17. září 1965 byl v Moskvě podepsán Protokol o otázkách zproštění vízové povinnosti občanů Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik při soukromých cestách do Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik.

Protokol na základě svého článku 17 vstoupil v platnost dnem podpisu, tj. dnem 17. září 1965.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.

První náměstek ministra:

dr. Gregor v. r.

PROTOKOL

o otázkách zproštění vízové povinnosti občanů Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik při soukromých cestách do Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik

Vlády Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik, vedeny snahou rozšířit platný bezvízový styk mezi oběma zeměmi při soukromých cestách občanů na další příbuzné, přátele a známé, se dohodly takto:

Článek 1

Ustanovení tohoto Protokolu se vztahují

a) na občany Smluvních stran, kteří odjíždějí za soukromým účelem z jednoho státu do druhého k příbuzným, přátelům a známým

b) na příbuzné občanů jedné ze Smluvních stran, kteří se zdržují přechodně na území druhé Smluvní strany z důvodů služebních a pracovních (studenti, aspiranti, praktikanti, specialisté a další).

Článek 2

Občané jedné Smluvní strany, kteří cestují soukromě na základě pozvání příbuzných, přátel a známých, mohou bez víz vstupovat, vyjíždět a zdržovat se na území druhé Smluvní strany po dobu uvedenou v pozvání, avšak ne déle než 90 dní a projíždět bez víz do třetích států, se kterými Smluvní strany sjednaly dohody o zproštění vízové povinnosti při soukromých cestách občanů.

Článek 3

Občané mohou za soukromým účelem cestovat na základě platných dokladů, které potvrzují jejich totožnost a opravňují k cestě za hranice a návratu do země trvalého pobytu, dále jen "cestovní doklady" a na základě pozvání k návštěvě, vydávaných příslušnými orgány Smluvních stran.

Pozvání k návštěvě Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik, vydávaná ve stanovené formě, ověřují ve Svazu sovětských socialistických republik ministerstva ochrany veřejného pořádku svazových a autonomních republik, krajské (městské) správy ochrany veřejného pořádku a v Československé socialistické republice místní národní výbory nebo orgány ministerstva vnitra.

Pozvání se vyhotovují v jazyce Smluvní strany a platí pro vjezd na její území po dobu 1 roku od data v něm uvedeného.

Článek 4

Děti, které nemají podle předpisů státu, ve kterém žijí, osobní doklady nebo jiné úřední doklady, ověřující jejich totožnost, se zapisují do cestovních dokladů a pozvání jednoho z rodičů. Děti, které cestují bez doprovodu rodičů, musí mít pozvání a cestovní doklady, vydané podle předpisů, platných v tomto státě.

Článek 5

Občané jedné Smluvní strany, žijící trvale na území druhé Smluvní strany, mohou rovněž zvát na návštěvu své příbuzné, přátele a známé způsobem stanoveným v článku 3 tohoto Protokolu.

Článek 6

Za podmínek, uvedených v článku 3 Protokolu, mohou občané jedné Smluvní strany soukromě navštívit také své příbuzné, kteří se nejméně 6 měsíců zdržují na území druhé Smluvní strany, jako studenti, aspiranti, praktikanti, specialisté a z jiných služebních a pracovních důvodů.

Článek 7

V naléhavých případech (nemoc, úmrtí a jiné odůvodněné případy) mohou občané Smluvních stran vstupovat na území druhé Smluvní strany bez víza na základě cestovních dokladů a telegramů, ověřených příslušnými orgány.

Článek 8

Pozvání jedné Smluvní strany, vydaná podle článku 3 tohoto Protokolu budou platná pro cestu, jestliže budou na jejich rubu zapsány předepsané údaje a ověřeny příslušnými orgány druhé Smluvní strany.

Článek 9

Občané jedné Smluvní strany, na které se vztahují ustanovení tohoto Protokolu, mohou se zdržovat na území druhé Smluvní strany po dobu uvedenou v pozvání, počítanou ode dne překročení státní hranice.

Příslušné orgány Smluvních stran mohou občanům druhé Smluvní strany v odůvodněných případech prodloužit lhůtu pobytu na svém území, uvedenou v cestovních dokladech, ne však déle než na dobu do 90 dnů ode dne překročení hranic; v ostatních případech jen po souhlasu diplomatické mise nebo konzulárního úřadu. V takových případech se výjezd občanů řídí předpisy platnými ve státě pobytu.

Článek 10

Občané jedné ze Smluvních stran, kteří cestují podle podmínek tohoto Protokolu, nemohou po dobu svého pobytu na území druhé Smluvní strany vstupovat do pracovního poměru bez předchozího souhlasu orgánů obou stran.

Článek 11

Občan jedné Smluvní strany, který ztratil na území druhé Smluvní strany své cestovní doklady, je povinen to oznámit příslušným orgánům státu pobytu a požádat diplomatickou misi nebo konzulární úřad svého státu o nový cestovní doklad a příslušné orgány státu pobytu o udělení výjezdního víza.

Článek 12

Příslušné orgány Smluvních stran při výdeji cestovních dokladů, které opravňují k cestě bez víz na základě pozvání k návštěvě, budou občany informovat o povinnosti dodržovat zákony státu, do kterého cestují a včas splnit ohlašovací povinnost.

Článek 13

Ustanovení tohoto Protokolu nedotýkají se práva Smluvních stran odmítnout vstup nebo přerušit pobyt na svém území nežádoucím osobám - občanům druhé Smluvní strany.

Článek 14

Smluvní strany se vzájemně informovaly o platných cestovních dokladech, s nimiž mohou občané cestovat bez víz a dohodly se, že se budou nadále informovat o zavedení nových cestovních dokladů a o jejich změnách, jakož i o formách pozvání a vymění si jejich vzory.

Článek 15

Smluvní strany se budou podle potřeby vzájemně informovat diplomatickou nebo jinou cestou o plnění tohoto Protokolu a budou činit příslušná opatření, aby byl plněn v zájmu obou stran.

Článek 16

Tento Protokol nahrazuje Dohodu, uzavřenou výměnou nót mezi ministerstvem zahraničních věcí Československé socialistické republiky a velvyslanectvím Svazu sovětských socialistických republik v Československé socialistické republice dne 18. prosince 1962.

Článek 17

Tento Protokol vstoupí v platnost dnem podpisu a bude platný do doby, pokud jej jedna ze Smluvních stran písemně nevypoví s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Sepsáno v Moskvě dne 17. září 1965 ve dvou stejných vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Z pověření vlády

Československé socialistické republiky:

Pavlovský v. r.

Z pověření vlády

Svazu sovětských socialistických republik:

Iljičev v. r.

Přesunout nahoru