Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 118/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vědecké a technické spolupráci

Částka 49/1965
Platnost od 10.11.1965
Účinnost od 19.08.1965
Zrušeno k 30.11.1990 (45/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

118

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 13. září 1965

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vědecké a technické spolupráci

Dne 27. března 1965 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vědecké a technické spolupráci.

Dohoda podle svého článku 5 vstoupila v platnost výměnou nót obou stran o jejím schválení, tj. dnem 19. srpna 1965.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.

První náměstek ministra:

dr. Gregor v. r.

DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vědecké a technické spolupráci

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Italské republiky vedeny snahou rozvíjet hospodářské vztahy mezi oběma státy se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany se zavazují pomáhat a podporovat šíření vědecké a technické spolupráce mezi oběma státy na úseku národního hospodářství, průmyslu a zemědělství; v oblasti průmyslu zvláště v oboru chemie, energetiky, strojírenství, metalurgie, automatizace, dopravy a v oboru vědeckého řízení.

Článek 2

Pro uskutečnění cílů podle článku 1 smluvní strany usnadní zejména:

a) výměnu vědecké a technické dokumentace,

b) vzájemné konzultace expertů,

c) povolování stipendií ke studiu na universitách a vědeckých ústavech a pro školení odborníků v průmyslových závodech,

d) organizování konferencí jakož i vědeckých a technických kursů,

e) vypracování projektů a studií, týkajících se zřizování nových průmyslových podniků a jejich zařízení,

f) postupování patentů a výrobních licencí.

Článek 3

Obě smluvní strany jmenují stálé komise, které budou zajišťovat realizaci ustanovení článku 2 a řešit otázky vyplývající z provádění této Dohody.

Článek 4

Stálé komise se budou scházet střídavě v Praze a v Římě v zásadě jednou ročně. Na zasedáních se budou zabývat ročními plány vědeckých a technických výměn, jakož i dalšími náměty směřujícími k rozšiřování a rozvíjení vědecké a technické spolupráce mezi oběma státy.

K účasti na jednáních stálých komisí mohou být přizváni experti hospodářských organizací, jakož i zástupci zúčastněných společností, institucí, vědeckých ústavů a vysokých škol.

Článek 5

Tato Dohoda bude předložena ke schválení příslušným ústavním orgánům obou smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

Tato Dohoda je sjednána na dobu 5 let, počínaje dnem vstupu v platnost. Nebude-li Dohoda vypovězena jednou ze smluvních stran šest měsíců před uplynutím platnosti, bude mlčky považována za prodlužovanou z roku na rok.

Dáno v Praze dne 27. března 1965 ve dvou vyhotoveních v jazyce francouzském.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Antonín Mrázek v. r.

Za vládu

Italské republiky:

Mario Zagari v. r.

Přesunout nahoru