Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 117/1965 Sb.Zákon o Státní bance československé

Částka 49/1965
Platnost od 10.11.1965
Účinnost od 10.11.1965
Zrušeno k 01.01.1971 (144/1970 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

117

ZÁKON

ze dne 10. listopadu 1965

o Státní bance československé

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Základní ustanovení

§ 1

Státní banka československá (dále jen "banka"), zřízená v roce 1950, je ústřední bankou Československé socialistické republiky.

§ 2

(1) Označení banky je "Státní banka československá" nebo "Štátna banka československá".

(2) Sídlem banky je Praha.

(3) Banka může svým jménem nabývat práv a zavazovat se.

§ 3

(1) Banka

a) má výhradní právo vydávat bankovky a řídí oběh peněz ve státě,

b) poskytuje provozní a investiční úvěry socialistickým organizacím,

c) provádí platební styk, jakož i zúčtování s organizacemi,

d) provádí financování investiční výstavby uskutečňované socialistickými organizacemi a kontrolu její přípravy a efektivnosti,

e) provádí u socialistických organizací rozbory tvorby a používání prostředků na mzdy a kontrolu, zda vyplácejí mzdy v rámci vytvořených prostředků,

f) spravuje zlaté a devizové prostředky a rezervy státu a bankovní devizový fond,

g) nakupuje, směňuje a prodává drahé kovy a cizozemské platební prostředky,

h) přijímá a poskytuje úvěry a záruky ve styku s devizovými cizozemci,

i) provádí platební styk a další bankovně obchodní činnost ve styku se zahraničím,

j) provádí pokladní plnění státního rozpočtu,

k) provádí další činnost podle pokynů vlády.

(2) Banka je oprávněna zjišťovat, a to zejména při účasti na plánovacích pracích a při poskytování úvěrů, jak socialistické organizace používají celospolečenských prostředků, popřípadě prostředků poskytovaných jim bankou.

(3) Organizace jsou povinny předkládat bance potřebné doklady, poskytovat jí požadované informace, umožnit prověrky na místě a i jinak jí umožňovat plnění jejích funkcí.

(4) Zjistí-li banka nedostatky v hospodaření socialistických organizací, je oprávněna požadovat na nich i na jejich nadřízených orgánech odstranění těchto nedostatků a popřípadě použít proti organizacím opatření stanovených ve zvláštních předpisech.

§ 4

Ústředí banky

a) sestavuje a projednává s příslušnými ústředními orgány návrh úvěrového a pokladního plánu a zásad úvěrové politiky a předkládá je vládě ke schválení,

b) určuje poměr československé koruny k cizím měnám na podkladě stanoveném zákonem a stanoví ceny zlata v bankovních operacích s cizinou,

c) zastupuje stát na základě zmocnění vlády v mezinárodních finančních a bankovních institucích,

d) stanoví zásady pro uzavírání bankovně finančních dohod s devizovými cizozemci a zásady pro poskytování a přijímání zahraničních bankovních úvěrů.

§ 5

Plněním některých úkolů vyhrazených bance může ústředí banky pověřit jiné peněžní ústavy nebo orgány; pokud nestanoví jinak, platí pro pověřené peněžní ústavy (orgány) obdobně předpisy platné pro banku.

Řízení, organizace a hospodaření banky

§ 6

(1) Banku řídí generální ředitel.

(2) Generálního ředitele a jeho náměstky jmenuje a odvolává vláda.

(3) Generální ředitel má postavení vedoucího ústředního orgánu státní správy.

(4) V zásadních finančních a měnových otázkách postupuje generální ředitel v dohodě s ministrem financí.

(5) Generální ředitel vydává právní předpisy o

- poskytování úvěrů socialistickým organizacím,

- úrokových sazbách z úvěrů poskytovaných socialistickým organizacím a z prostředků na jejich účtech u peněžních ústavů, jakož i o odměnách, náhradách a paušálech náhrad při provádění bankovních operací,

- používání dalších bankovních ekonomických nástrojů v oblasti vnitřních a zahraničních měnových vztahů,

- provádění financování a o bankovní kontrole investiční výstavby uskutečňované socialistickými organizacemi,

- platebním styku v tuzemsku i se zahraničím, jakož i o zúčtování s organizacemi,

- pokladních operacích v socialistických organizacích a o směnárenské činnosti.

§ 7

Poradním orgánem generálního ředitele je bankovní správa.

§ 8

Banka vykonává svou činnost ústředím v Praze, oblastním ústavem pro Slovensko v Bratislavě, pobočkami, popřípadě jinými organizačními jednotkami.

§ 9

(1) Oblastní ústav pro Slovensko řídí oblastní ředitel ve funkci náměstka generálního ředitele pro Slovensko.

(2) Oblastního ředitele jmenuje a odvolává předsednictvo Slovenské národní rady na návrh generálního ředitele.

§ 10

Za banku podepisují společně generální ředitel a jeho náměstek nebo jeden z nich a člen bankovní správy. Rozsah oprávnění dalších pracovníků podepisovat za banku stanoví organizační předpisy banky.

§ 11

Banka má statutární fond, všeobecný rezervní fond, popřípadě další fondy stanovené vládou.

§ 12

Statutární fond činí jednu miliardu Kčs a slouží k zabezpečení závazků banky. Vláda může podle potřeby statutární fond zvýšit a určit, z jakých prostředků se zvýšená část statutárního fondu doplní.

§ 13

Do všeobecného rezervního fondu plynou příděly ze zisku tak dlouho, až dosáhne výše statutárního fondu.

§ 14

O použití zisku, který zůstane po přídělech fondům zřízeným podle § 11, rozhoduje vláda.

§ 15

Ztráta banky se hradí ze všeobecného rezervního fondu; pokud tento fond k úhradě ztráty nestačí, hradí ji stát.

§ 16

Banka sestavuje za uplynulý rok účetní závěrku a výroční zprávu. Účetní závěrku a výroční zprávu schvaluje vláda.

Všeobecná ustanovení

§ 17

Banka neručí za závazky státu, pokud výslovně takovou záruku nepřevezme. Stát ručí za závazky banky, jen je-li tak výslovně stanoveno.

§ 18

Spory mezi bankou a socialistickými organizacemi z úvěrových vztahů, pokud spadají do působnosti orgánů hospodářské arbitráže, mohou být předloženy těmto orgánům k rozhodnutí jen po bezvýsledném projednání věci mezi bankou a orgánem nadřízeným úvěrované organizaci.

§ 19

Pro výpočet úroků z částek skládaných nebo docházejících ve prospěch účtů organizací a ze zůstatků na těchto účtech, jakož i z poskytnutých úvěrů, je rozhodné zúčtování příslušné částky v bance.

§ 20

Na pracovníky banky se nevztahují ustanovení § 23 zákona č. 84/1952 Sb., o organizaci peněžnictví.

§ 21

Činnost, organizaci a hospodaření banky upravuje podrobněji statut, který schvaluje vláda.


Závěrečná ustanovení

§ 22

(1) Práva a závazky ústavů, uvedených v § 2 zákona č. 31/1950 Sb., které nebyly podle vyhlášky ministerstva financí č. 383/1950 Ú. l. I na banku dosud převedeny, nebudou na ni převáděny. Právní poměry ústavů, uvedených v § 2 zákona č. 31/1950 Sb., upraví ministerstvo financí.

(2) Zrušují se:

a) zákon č. 31/1950 Sb., o Státní bance československé,

b) vyhláška Státní banky československé č. 1761/1950 Ú. l. II, kterou se uveřejňuje znění organizačních pravidel schválených ministrem financí,

c) vyhláška ministerstva financí č. 383/1950 Ú. l. I, o převodu práv a závazků na Státní banku Československou,

d) § 3 odst. 1 a § 7-12 zákona č. 84/1952 Sb., o organizaci peněžnictví,

e) § 11 odst. 1 rozpočtového zákona na rok 1957 č. 25/1957 Sb.,

f) zákon č. 43/1958 Sb., o rozšíření oboru činnosti Státní banky československé,

g) § 8 zákona č. 93/1964 Sb., o určení oborů státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady, a o souvisejících změnách v organizaci některých ústředních orgánů.

(3) Mění se

a) ustanovení § 17 zákona č. 84/1952 Sb., o organizaci peněžnictví,

b) ustanovení § 11 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru,

c) ustanovení § 20 a 21 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky,

d) ustanovení § 391 odst. 2 hospodářského zákoníka č. 109/1964 Sb.

§ 23

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Lašťovička v. r.

Lenárt v. r.

Přesunout nahoru