Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 116/1965 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži

Částka 49/1965
Platnost od 10.11.1965
Účinnost od 10.11.1965
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

116

ZÁKON

ze dne 10. listopadu 1965,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Článek I

Zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 1 se vypouští písmeno d).

2. Za § 2 se vkládá § 2a, který zní:

"§ 2a

Hospodářská arbitráž projednává a rozhoduje spory o tom, zda má být organizaci poskytnuta jejím řídícím orgánem úhrada při uložení mimořádného závazného úkolu podle předpisů o plánovitém řízení národního hospodářství *) a spory o výši této úhrady."

3. § 13 odst. 1 písm. d) zní:

"d) spory uvedené v § 2a

- v nichž jednou ze stran je ústřední (oblastní) orgán, národní výbor nebo družstevní organizace,

- mezi orgány a organizacemi řízenými ministerstvem (ústředním orgánem), při němž resortní arbitráž není zřízena;".

4. V § 15 odst. 1 se tečka za větou nahrazuje středníkem a připojuje se tato věta: "resortní arbitráž rozhoduje též spory uvedené v § 2a mezi orgány a organizacemi, jež jsou řízeny ministerstvem (ústředním orgánem), při němž je resortní arbitráž zřízena".

5. Za § 31 se vkládá § 31a, který zní:

"(1) Hospodářské spory uvedené v § 2a na Státní arbitráži ČSSR projednává a rozhoduje arbitrážní komise složená z vedoucího pracovníka Státní arbitráže ČSSR a vedoucích pracovníků odborných ústředních orgánů vlády. Tyto členy jmenuje hlavní arbitr ČSSR v dohodě s vedoucím příslušného ústředního orgánu.

(2) Na resortních arbitrážích projednávají a rozhodují spory uvedené v § 2a komise složené z vedoucího resortní arbitráže a ze dvou dalších členů určených vedoucím ústředního orgánu, při němž je resortní arbitráž zřízena.

(3) Pověří-li hlavní arbitr ČSSR rozhodováním sporu mezi národním výborem a jím řízenou organizací komisi při krajské státní arbitráži, určí její složení obdobným způsobem hlavní arbitr ČSSR a předseda krajského národního výboru."

6. § 41 se doplňuje takto:

"(5) Ustanovení prvého odstavce nelze použít, zúčastní-li se rozhodování sporu uvedeného v § 2a hlavní arbitr ČSSR. V takovém případě se postupuje podle § 42 s tím, že návrh může podat též vedoucí organizace. Rozhodnutí resortní arbitráže ve sporu uvedeném v § 2a může zrušit nebo jinak změnit pouze vedoucí ústředního orgánu, při němž je resortní arbitráž zřízena."


Článek II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Lašťovička v. r.

Lenárt v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vládní vyhláška č. 90/1965 Sb.

Přesunout nahoru