Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 114/1965 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 52/1963 Sb., o Státní plánovací komisi

Částka 49/1965
Platnost od 10.11.1965
Účinnost od 10.11.1965
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

114.

ZÁKON

ze dne 10. listopadu 1965,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 52/1963 Sb., o Státní plánovací komisi

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Článek I

Zákon č. 52/1963 Sb., o Státní plánovací komisi, se mění a doplňuje takto:

1. § 2 odstavec 1 zní:

"(1) Státní plánovací komise zabezpečuje na základě soustavné analýzy rozvoje národního hospodářství přípravu státních plánů rozvoje národního hospodářství. K tomu účelu

a) řídí přípravu a předkládá vládě návrhy

- dlouhodobého výhledu rozvoje národního hospodářství,

- dlouhodobých státních plánů rozvoje národního hospodářství a směrnic pro jejich vypracování,

- prováděcích státních plánů rozvoje národního hospodářství, vypracované na podkladě návrhů odborných ústředních orgánů vlády a návrhů plánů rozvoje jednotlivých odvětví, které jí předkládají odvětvové ústřední orgány, a návrhů plánů, které jí předkládají krajské národní výbory,

b) předkládá vládě návrhy koncepcí a zásad hospodářské politiky, zejména

- investiční politiky,

- rozvoje vnějších vztahů a zapojení ekonomiky státu do mezinárodní dělby práce,

- vývoje cen a mezd,

- finanční, úvěrové a devizové politiky,

c) předkládá vládě

- komplexní návrhy rozvoje oblastí a návrhy hlavních směrů rozmístění výrobních sil,

- návrhy zásadních národohospodářských opatření a posudky k návrhům zásadní povahy, týkajícím se rozvoje národního hospodářství, které vládě předkládají jiné orgány,

- návrhy na zdokonalování nástrojů plánu a ekonomických nástrojů,

d) stanoví metodiku vypracování státních plánů rozvoje národního hospodářství."

2. § 2 se doplňuje odstavcem 4 tohoto znění:

"(4) Státní plánovací komise se řídí ve své činnosti pokyny vlády. Pravomoc Státní plánovací komise podrobněji vymezují zvláštní předpisy. Tyto předpisy též stanoví, která pravomoc jí přísluší jen společně s jinými ústředními orgány."

3. § 3 odstavec 2 zní:

"(2) Práci Státní plánovací komise a jejího aparátu řídí její předseda."

4. V § 3 se vypouštějí odstavce 3 a 5; odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

5. § 4 odstavec 2 písm. c) se vypouští.

6. V § 4 v odstavci 4 se slova "její statut, který vydá vláda" nahrazují slovy "vláda, popřípadě zvláštní předpisy".

7. § 6 se vypouští.


Článek II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Lašťovička v. r.

Lenárt v. r.

Přesunout nahoru