Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 113/1965 Sb.Zákon o Státní komisi pro finance, ceny a mzdy, Státní komisi pro techniku, Státní komisi pro hospodářskou a vědeckou spolupráci a Státní komisi pro řízení a organizaci

Částka 49/1965
Platnost od 10.11.1965
Účinnost od 10.11.1965
Zrušeno k 29.04.1968 (53/1968 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

113

ZÁKON

ze dne 10. listopadu 1965

o Státní komisi pro finance, ceny a mzdy, Státní komisi pro techniku, Státní komisi pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci a Státní komisi pro řízení a organizaci

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST I

Státní komise pro finance, ceny a mzdy

§ 1

Státní komise pro finance, ceny a mzdy je odborným ústředním orgánem vlády.

§ 2

(1) V oblasti financí a úvěru Státní komise pro finance, ceny a mzdy projednává návrhy

a) koncepcí a zásad finanční, úvěrové a devizové politiky,

b) státního rozpočtu, úvěrového a pokladního plánu,

c) státního závěrečného účtu,

d) zásadních opatření v oblasti financí a úvěrů,

e) opatření, jimiž se stanoví nebo mění dlouhodobé ekonomické nástroje řízení, a dává vládě k nim svá stanoviska.

(2) Státní komise pro finance, ceny a mzdy v rozsahu stanoveném vládou dává směrnice a pokyny ústředním orgánům a krajským národním výborům k zabezpečení jednotného řízení finanční, úvěrové a devizové politiky.

§ 3

V oblasti cen Státní komise pro finance, ceny a mzdy

a) vypracovává návrhy koncepce vývoje cenové politiky,

b) vydává opatření ke zdokonalování soustavy cen,

c) vypracovává návrhy, popřípadě v rozsahu vymezeném vládou stanoví úroveň cen, nejdůležitější cenové relace a jejich změny,

d) určuje zásady pro stanovení a změny základních složek cen,

e) vydává právní předpisy o působnosti orgánů hospodářského řízení a socialistických organizací při tvorbě, kontrole a statistice cen a o způsobu tvorby, kontroly a statistiky cen.

§ 4

V oblasti mezd a pracovních vztahů Státní komise pro finance, ceny a mzdy

a) vypracovává návrhy koncepce vývoje mzdové politiky,

b) se souhlasem vlády vydává zásady mzdově politických opatření,

c) schvaluje mzdové soustavy,

d) stanoví rámcové zásady mzdových forem a vydává doporučení pro jejich uplatňování,

e) stanoví metodiku a zásadní směry racionalizace a normování práce,

f) vydává právní předpisy, jimiž se stanoví

- společenská záruka mezd a opatření při nežádoucím vývoji mezd,

- mzdové tarify, druhy a výše příplatků ke mzdám a zásady jejich používání,

- působnost orgánů hospodářského řízení a socialistických organizací na úseku odměňování práce,

g) v rozsahu stanoveném vládou vydává v dohodě s Ústřední radou odborů právní předpisy o náhradách poskytovaných pracovníkům k úhradě výdajů v souvislosti s výkonem práce, o náhradách a příspěvcích při náboru pracovních sil a předpisy o odměnách za práce konané mimo pracovní poměr.

§ 5

Státní komise pro finance, ceny a mzdy dává vládě stanoviska k návrhům zásadních opatření v oblasti pracovních vztahů, sociálního zabezpečení a nemocenského pojištění.

§ 6

(1) Státní komise pro finance, ceny a mzdy se skládá z předsedy, kterým je člen vlády, a dalších členů, které jmenuje a odvolává vláda.

(2) Práci Státní komise pro finance, ceny a mzdy a jejího aparátu řídí její předseda, který též stanoví organizaci jejího aparátu.

§ 7

(1) Působnost, která podle zvláštních předpisů přísluší Státnímu cenovému výboru a Státní mzdové komisi, přechází na Státní komisi pro finance, ceny a mzdy.

(2) Na Státní komisi pro finance, ceny a mzdy přechází též působnost, která přísluší Státní plánovací komisi podle § 18 vládního nařízení č. 92/1958 Sb., kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly.

ČÁST II

Státní komise pro techniku

§ 8

Státní komise pro techniku je odborným ústředním orgánem vlády.

§ 9

Státní komise pro techniku řídí přípravu a zpracovává

a) technickoekonomické studie rozvoje vybraných úseků národního hospodářství, studie reprodukce základních prostředků, koncepce vědeckotechnického rozvoje a koncepce výstavby a přestavby měst a vesnic jako podklady pro dlouhodobý výhled a dlouhodobé státní plány rozvoje národního hospodářství,

b) části státního plánu rozvoje národního hospodářství, týkající se rozvoje vědy a techniky a projektových prací.

§ 10

V oblasti rozvoje vědy a techniky Státní komise pro techniku

a) řídí podle zvláštních předpisů rozvoj vědeckovýzkumné a vývojové základny,

b) sleduje plnění úkolů státního plánu výzkumných a vývojových prací a v rozsahu stanoveném vládou dává ústředním orgánům a vědeckým institucím směrnice k řešení těchto úkolů v souladu se závaznými úkoly plánu,

c) v rozsahu vymezeném vládou stanoví zaměření vědeckotechnické spolupráce se socialistickými státy a vědeckotechnických styků s kapitalistickými státy a s rozvojovými zeměmi, jakož i zaměření licenční politiky,

d) řídí činnost v oboru vědeckotechnických informací.

§ 11

V oblasti investiční výstavby Státní komise pro techniku

a) stanoví projektové normy, normy lhůt výstavby a ostatní technické nástroje řízení investiční výstavby,

b) stanoví postup a kritéria pro posuzování efektivnosti investic,

c) stanoví zásady pro tvorbu a ochranu životního a pracovního prostředí, pro řešení architektonické a výtvarné úrovně výstavby a pro územní projektování,

d) schvaluje projektovou dokumentaci vládou určených staveb a vydává povolení k jejich zahájení; podává odborné posudky (expertizy) k územním plánům schvalovaným vládou,

e) v průběhu provádění investiční výstavby organizuje činnost ústředních orgánů a krajských národních výborů tak, aby sporné meziodvětvové technickoorganizační otázky byly včas a v souladu se závaznými úkoly plánu vyřešeny,

f) vyhodnocuje vládou určené stavby,

g) vydává právní předpisy

- o rozsahu projektové a jiné přípravy investiční výstavby,

- o působnosti a postupu orgánů a organizací při přípravě investiční výstavby, při posuzování a schvalování projektové dokumentace, při povolování zahájit stavbu a při vyhodnocování staveb,

- o působnosti a postupu orgánů a organizací při vydávání územních rozhodnutí, provádění stavebního řízení, státního stavebního dohledu a při udělování povolení k uvedení staveb do trvalého provozu (užívání),

- o hmotné zainteresovanosti účastníků investiční výstavby.

§ 12

(1) Státní komise pro techniku se skládá z předsedy, kterým je člen vlády, a dalších členů, které jmenuje a odvolává vláda. Členem Státní komise pro techniku je též předseda Slovenské komise pro techniku.

(2) Práci Státní komise pro techniku a jejího aparátu řídí její předseda, který též stanoví organizaci jejího aparátu.

§ 13

(1) Oblastním orgánem Státní komise pro techniku a současně orgánem Slovenské národní rady je Slovenská komise pro techniku.

(2) Slovenskou komisi pro techniku zřídí a její působnost a organizaci stanoví Slovenská národní rada zákonem.

§ 14

Státní komisi pro techniku jsou podřízeny Úřad pro normalizaci a měření, Úřad pro patenty a vynálezy a organizace, u nichž to stanoví vláda.

§ 15

Působnost, která podle zvláštních předpisů přísluší Státní komisi pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a Státní komisi pro investiční výstavbu, přechází na Státní komisi pro techniku.

ČÁST IIIzrušeno

§ 16 – § 19zrušeno

ČÁST IV

Státní komise pro řízení a organizaci

§ 20

Státní komise pro řízení a organizaci je odborným ústředním orgánem vlády.

§ 21

Státní komise pro řízení a organizaci

a) připravuje, projednává a předkládá vládě návrhy

- na rozvíjení soustavy řízení národního hospodářství,

- na uspořádání orgánů hospodářského řízení, orgánů státní správy, jejích působnosti a vzájemných vztahů,

- zásad organizační struktury výrobních hospodářských jednotek a státních organizací;

b) v případech určených vládou řídí přípravu zásadních opatření ústředních orgánů a krajských národních výborů v oblasti řízení a organizace, projednává a schvaluje návrhy těchto opatření včetně právních úprav, popřípadě dává k nim svá stanoviska, pokud si rozhodnutí vyhradila vláda.

§ 22

Státní komise pro řízení a organizaci

a) dává ústředním orgánům, krajským národním výborům a vědeckým institucím směrnice a pokyny

- k zajištění úkolů stanovených vládou v oblasti řízení a organizace,

- pro činnost výzkumných ústavů technickoorganizačního zaměření,

- k přípravě a výchově vedoucích hospodářských pracovníků,

b) stanoví zásady a opatření pro racionalizaci řídících a správních činností.

§ 23

(1) Státní komise pro řízení a organizaci se skládá z předsedy a z dalších členů, které jmenuje a odvolává vláda.

(2) Práci Státní komise pro řízení a organizaci a jejího aparátu řídí její předseda, který též stanoví organizaci jejího aparátu.

§ 24

Státní komisi pro řízení a organizaci podléhají organizace, u nichž to stanoví vláda.

ČÁST V

Ustanovení společná

§ 25

(1) Odborné ústřední orgány, uvedené v tomto zákoně, řídí se ve své činnosti pokyny vlády, která na ně může přenést též svou působnost stanovenou v jiných zákonech.

(2) Pravomoc odborných ústředních orgánů, uvedených v tomto zákoně, podrobněji vymezují zvláštní předpisy. Tyto předpisy též stanoví, která pravomoc jim přísluší jen společně s jinými ústředními orgány.

§ 26

Všechny státní a hospodářské orgány a organizace jsou povinny podávat odborným ústředním orgánům, uvedeným v tomto zákoně, údaje a zprávy, které si tyto orgány vyžádaly k plnění svých úkolů.

§ 27

Osoby pověřené předsedy odborných ústředních orgánů, uvedených v tomto zákoně, mají při výkonu svých služebních povinností přístup do prostorů státních a hospodářských organizací. Musí jim být předloženy k nahlédnutí písemnosti a jiné pomůcky potřebné ke splnění jejich úkolů.


ČÁST VI

Závěrečná ustanovení

§ 28

Zákon č. 93/1964 Sb., o určení oborů státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady, a o souvisejících změnách v organizaci některých ústředních orgánů, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 2 písm. c) zní: "ve vědě, technice a investiční výstavbě - Slovenská komise pro techniku, v čele s pověřencem- předsedou";

2. § 1 odst. 2 písm. d) se vypouští.

§ 29

Zrušují se:

1. zákon č. 42/1959 Sb., o dokumentaci staveb,

2. vládní nařízení č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen,

3. zákon č. 17/1962 Sb., o zřízení Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky, ve znění zákona č. 93/1964 Sb.,

4. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 2/1963 Sb., o zřízení Státního cenového výboru,

5. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 62/1963 Sb., o Státní komisi pro investiční výstavbu,

6. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 84/1963 Sb., o Státní mzdové komisi.

§ 30

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Lašťovička v. r.

Lenárt v. r.

Přesunout nahoru