Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Pravidla č. 112/1965 Sb.Pravidla pro provádění periodických revizí hospodaření, schválená usnesením vlády ze dne 8. října 1965

Částka 48/1965
Platnost od 09.11.1965
Účinnost od 09.11.1965
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

112

PRAVIDLA

pro provádění periodických revizí hospodaření, schválená usnesením vlády ze dne 8. října 1965.

Poslání a obsah

Ve zdokonalené soustavě plánovitého řízení národního hospodářství je kontrola uplatňována řídícími orgány a vedoucími pracovníky na všech stupních v nejrůznějších formách podle zásady "kdo řídí kontroluje". Mimořádný význam mají periodické revize hospodaření, které přispívají ke zvýšení účinnosti kontroly a tím i řízení a svou pravidelností působí preventivně proti nedostatkům. Periodické revize jsou jednou z hlavních forem, kterou vyšší orgány a organizace důkladně zkoumají na místě činnost revidovaných organizací.

Periodické revize hospodaření je nutno považovat za jednu z nejvýznamnějších úloh kontrolních orgánů.

Cíl a zaměření

Periodické revize hospodaření mají přispět ke správnému působení hmotné zainteresovanosti, k ovlivňování iniciativy ve společensky potřebném směru a přezkoumat, zda hospodářské výsledky byly dosaženy, rozděleny a použity v souladu se zájmy společnosti a jsou věrohodné. Působí k tomu, aby svěřené finanční a materiálové prostředky byly při zabezpečování rozvoje výroby, kultury a při rozdělování vynakládány tak, aby s použitím nejmenšího množství prostředků a práce bylo dosahováno optimálního uspokojování potřeb společnosti při dodržení řádné kvality výrobků, prací a služeb. Při revizích se věnuje pozornost upevňování a prohlubování vnitropodnikového řízení. Na základě výsledků periodických revizí se kriticky hodnotí funkce vnitřního kontrolního systému revidované jednotky a účinnost řídící práce vedoucích pracovníků a řídících orgánů.

Zaměření a obsah jednotlivých revizí bude nutno volit diferencovaně podle stavu a charakteru revidované organizace. Aby revize byly prováděny co nejhospodárněji, zaměří se v některých jednotkách jen na hlavní a vybrané problémy, jinde bude provedena revize podrobná.

Při revizi se věnuje velká pozornost tomu, zda se v revidované jednotce negativně neprojevují některá riziková místa ve zdokonalené soustavě řízení, zejména v oblasti cen, a tomu, zda vykázaných hospodářských výsledků bylo dosaženo v souladu se zákonnými normami a stanovenými pravidly.

V každém případě musí být revize vždy zaměřena alespoň na tyto úkoly:

- přezkoumání správnosti účetní závěrky (v hospodářských i rozpočtových organizacích),

- přezkoumání správnosti tvorby hrubého důchodu, resp. zisku z hlediska dodržování pravidel pro tvorbu cen (v hospodářských organizacích),

- přezkoumání správnosti rozdělení hrubého důchodu, resp. zisku (v hospodářských organizacích),

- přezkoumání správnosti použití prostředků podle schváleného rozpočtu (v rozpočtových organizacích),

- přezkoumání správnosti odvodů z hrubého důchodu nebo zisku (v hospodářských organizacích),

- přezkoumání stavu ochrany socialistického vlastnictví (v hospodářských i rozpočtových organizacích),

Organizační zabezpečení, jakož i způsob povinného provádění revizní činnosti v oblasti státních rezerv dohodne Ústřední komise lidové kontroly a statistiky se Správou státních hmotných rezerv a zúčastněnými resorty a národními výbory.

Další program periodické revize není pravidly předepsán. Bude stanoven podle zkušenosti a úvahy revidující organizace od případu k případu.

Doporučuje se, aby periodické revize v hospodářských organizacích byly podle úvahy a zkušeností revidující organizace zaměřeny např. na některé z následujících problémů:

- zda hospodařící jednotka zajišťuje včas uspokojování potřeb společnosti v oblasti zásobování odběratelů resp. spotřebitelů kvalitními výrobky v požadovaném sortimentu, resp. zabezpečuje požadované služby apod.,

- zda jsou ve vnitropodnikovém řízení správně uplatňovány zásady zdokonalené soustavy řízení národního hospodářství,

- zda ekonomická pravidla a zásady hmotné zainteresovanosti působí v zájmu společnosti, zda zajišťují uspokojování potřeb společnosti, zvyšování produktivity práce a snižování vlastních nákladů,

- zda jsou dodržována pravidla pro provádění mzdové politiky,

- zda hospodářský výsledek nebyl zkreslen na úkor péče o základní prostředky, jejich údržbu, péče o bezpečnost práce, čistotu vod a ovzduší apod., neúplně nebo nesprávně provedenou fyzickou inventurou a jejím nesprávným oceněním, použitím nesprávných odpisových sazeb u základních prostředků, změnou cen materiálů, nesprávným účtováním nákladů investiční povahy do provozních nákladů apod.,

- zda je uplatňována zásada hmotné odpovědnosti u zaměstnanců,

- zda odběratelsko-dodavatelské vztahy jsou zajišťovány podle zákonných předpisů,

- zda evidence a statistika je v revidované hospodářské organizaci účinným nástrojem řízení, jaká je včasnost a věrohodnost jejich údajů a jak je jich využíváno pro včasné a účinné operativní zásahy.

V rozpočtových organizacích se doporučuje periodické revize zaměřovat ve fakultativní části zejména z hledisek:

- jak revidovaná rozpočtová organizace plní vůči společnosti své hlavní úkoly,

- zda je účinně využíváno plánu a rozpočtu jako hlavního nástroje řízení,

- zda rozpočtových prostředků je využíváno účelně a hospodárně, zda jsou odhalovány rozpočtové zdroje a rezervy a zda je dodržována plánovací a rozpočtová kázeň s ohledem na dosažení příp. překročení plánovaných úkolů,

- zda evidence a statistika je v revidované rozpočtové organizaci účinným nástrojem řízení, jaká je včasnost a věrohodnost jejich údajů a jak je jich využíváno pro včasné a účinné operativní zásahy,

- zda odběratelsko-dodavatelské vztahy jsou zajišťovány podle zákonných předpisů.

Organizační zabezpečení

V období od 1. 7. 1966 bude provádění periodických revizí hospodaření v národním hospodářství zabezpečováno takto:

Podniková ředitelství a jim na roveň postavené organizace s podřízenými základními vnitropodnikovými jednotkami, pobočnými závody apod., provádějí revize hospodaření těchto jednotek.

Místní (městské) národní výbory provádějí revize organizací, které řídí.

Okresní národní výbory obdobně provádějí revize v podnicích a organizacích, které řídí, a v místních (městských) národních výborech.

Krajské národní výbory provádějí revize hospodaření v podnicích a organizacích, které řídí, a na okresních národních výborech.

Oborová ředitelství a obdobné orgány provádějí revize všech přímo podřízených organizací.

Ministerstva, ostatní ústřední orgány a příslušná pověřenectva SNR provádějí periodické revize hospodaření přímo podřízených organizací, zejména oborových ředitelství, ředitelství drah, krajských správ apod.

Ústřední rada družstev, ústřední svazy družstev a jim podřízené družstevní organizace provádějí revize hospodaření podle ustanovení hospodářského zákoníku a podle družstevních stanov.

Ústřední komise lidové kontroly a statistiky provádí revize hospodaření ministerstev, ústředních orgánů a organizací a krajských národních výborů z hlediska hospodaření odvětví nebo KNV jako celku.

Komise lidové kontroly a statistiky Slovenské národní rady provádí obdobné periodické revize hospodaření orgánů SNR a oblastních orgánů, případně KNV na Slovensku.

Ministerstvo financí provádí revize hospodaření ministerstev, ústředních orgánů a organizací a krajských národních výborů z hlediska hospodaření rozpočtovými prostředky, které jsou dány těmto orgánům k dispozici pro zabezpečení jejich činnosti. V novém pojetí kontroly zůstává ministerstvu financí (na Slovensku pověřenectvu pro finance) právo zkoumat v souladu se zásadami pro plánování a koordinaci kontrolní činnosti přímo v hospodářských a rozpočtových organizacích a na národních výborech využívání rozpočtových prostředků, jejich efektivní, hospodárné a účelové vydávání, dodržování finanční a rozpočtové kázně, daňové politiky, tvorby zdrojů a mobilizace rezerv a správných odvodů do státního rozpočtu a ochrany socialistického vlastnictví, zejména při provádění tématických prověrek, průzkumů, šetření, rozborů a jiných kontrolních akcí finanční povahy celostátního významu a rozsahu.

K prosazení vyšší objektivity revizí řídící orgány vyšších stupňů, zejména ministerstva, ústřední orgány, oborová ředitelství, krajské a okresní národní výbory důsledně dozírají na úroveň revizní činnosti v podřízených jednotkách, využívají jejich výsledků ve vlastní kontrolní činnosti a provádějí podle potřeby superrevize.

Zvláštní úloha při dohledu na objektivitu revizí prováděných orgány vnitřní kontroly připadá orgánům lidové kontroly, které jsou oprávněny vstupovat do prováděných revizí, nechat si předkládat výsledky revizí a provádět superrevize na všech stupních řízení. Přitom Ústřední komise lidové kontroly a statistiky zabezpečuje tyto úkoly zejména na oborových ředitelstvích a v centrálně řízených podnicích a organizacích, krajské a okresní komise lidové kontroly a statistiky zejména na národních výborech a v organizacích jimi řízených.

Při superrevizích se zkoumá, jakou úroveň má revizní činnost těch orgánů, které jsou ve smyslu těchto pravidel pověřeny prováděním periodických revizí hospodaření a jaké praktické závěry jsou vyvozovány z výsledků revizí; zvláštní pozornost se při nich věnuje oblasti cen a mezd.

Odpovědnost za provádění a využívání výsledků revizí

Odpovědnost za provádění revizí přísluší přímo vedoucím nebo řídícím orgánům revidujících organizací.

Vedoucí a řídící orgány revidujících organizací zabezpečují výběr a uvolnění politicky a odborně vysoce kvalifikovaných pracovníků revizní skupiny. Dbají na správné zaměření periodických revizí, jejich kvalitní provádění a na využití výsledků pro řízení. Zabezpečují, aby při jejich provádění bylo postupováno podle těchto pravidel:

Vysoká odpovědnost za provádění periodických revizí ve zdokonalené soustavě řízení připadá Ústřední komisi lidové kontroly a statistiky, která

- zabezpečuje, aby zaměření revizí odpovídalo jejich novému pojetí zejména, aby byl důsledně dodržován povinný okruh otázek, které musí být podrobeny revizi a koordinuje revizní činnost v souladu se schválenými zásadami plánování a koordinace kontrolní činnosti,

- ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány rozpracovává účinné metody revizní činnosti a kontroluje jejich tvůrčí uplatňování v praxi,

- zabezpečuje, aby byla důsledně hodnocena úroveň řídící činnosti na všech stupních řízení a zvláště pak nadřízených státních a hospodářských orgánů,

- dozírá na vlastní provádění revizí a důsledné uplatňování celospolečenských zájmů a přímou účastí na závěrech vybraných revizí působí k přijetí účinných opatření a k vyvození příslušných důsledků,

- zevšeobecňuje výsledky periodických revizí a vyhodnocuje zásadní pozitivní a negativní jevy a zkušenosti. Prosazuje, aby byly v nejširším měřítku uplatňovány osvědčené, pokrokové metody řídící práce a důsledně odstraňovány příčiny typických nedostatků a chyb, zejména v řídící práci,

- pro potřeby centrálního řízení hodnotí úroveň řízení na jednotlivých stupních a v různých oborech, odvětvích a úsecích národního hospodářství a navrhuje účinná opatření zásadního charakteru,

- k zabezpečení vysoké kvality výsledků revizí a superrevizí má právo na základě předchozí dohody přibírat k provádění odborné pracovníky z orgánů vlády, z nadřízených nebo jiných orgánů a organizací, výzkumných ústavů, vysokých škol apod. i odborníky rozhodujících odběratelů revidovaných organizací a poboček SBČs,

- soustavně pečuje o výchovu pracovníků, pověřených zabezpečováním revizí, a organizuje jejich odborné kvalifikační zkoušky.

Obdobné úkoly zabezpečuje v rámci své působnosti KLKS SNR.

Objekty a období periodické revize

Periodické revizi hospodaření jsou podrobovány organizace, které vedou účetní evidenci a hospodaří podle zásad podnikového nebo vnitropodnikového chozrasčotu nebo podle schváleného rozpočtu.

V hospodářských organizacích se periodické revize provádějí každoročně.

S přihlédnutím ke specifickému charakteru některých malých hospodářských organizací mohou vedoucí ústředních orgánů a rady KNV dohodnout s ministrem-předsedou Ústřední komise lidové kontroly a statistiky odchylnou periodicitu provádění revizí hospodaření v těchto organizacích.

V rozpočtových organizacích a národních výborech se stanoví periodicita revizí odchylně pro přechodné období a odchylně pro cílové řešení.

a) V přechodném období se počínaje dnem 1. 7. 1966 periodické revize provádějí:

- v rozpočtových organizacích diferencovaně podle rozhodnutí vedoucího příslušného ústředního orgánu, rady KNV nebo rady ONV, jednou za rok až jednou za tři roky. U rozhodujících rozpočtových organizací, zejména těch, kde hmotná zainteresovanost zaměstnanců je přímo vázána na dosažené výsledky hospodaření, se doporučuje stanovit lhůtu jednoroční, u ostatních podle uvážení s tím, že každá rozpočtová organizace musí být podrobena revizi nejméně jednou za tři roky;

- v městských, okresních a krajských národních výborech nejméně jednou za dva roky;

- v místních národních výborech diferencovaně podle rozhodnutí rady ONV jednou za rok až jednou za tři roky. U MNV rozhodujících obcí, zejména těch, které spravují rozsáhlé hospodářství, se doporučuje stanovit lhůtu kratší než u MNV malých obcí, jejichž hospodářství má nepatrný rozsah.

b) V cílovém řešení se počínaje od 1. 1. 1970 budou periodické revize provádět:

- v rozpočtových organizacích diferencovaně podle rozhodnutí vedoucího příslušného ústředního orgánu, rady KNV nebo rady ONV jednou za rok až jednou za dva roky;

- v městských, okresních a krajských národních výborech každoročně;

- v místních národních výborech diferencovaně podle rozhodnutí rady ONV jednou za rok až jednou za dva roky.

Kádrové zabezpečení

Provádění revizí klade vysoké nároky na odbornost provádějících orgánů a je spojeno se značnou odpovědností. Je proto nutné stanovit jako cílové opatření, že je budou provádět zkoušení pracovníci, kteří se podrobili odborným kvalifikačním zkouškám, podstatně prohloubit jejich specializaci a zkvalitnit dělbu práce v rámci kontrolních útvarů. Revize v cílovém řešení zabezpečují především pracovníci specializovaní na určité obory, podniky, závody, národní výbory, instituce apod., kteří prováděním revizí získají vysoký stupeň odborných znalostí o revidovaných jednotkách.

Pro tento náročný stav kádrového zabezpečení revizí je nutno postupně vytvářet podmínky. V přechodném období se bude vycházet z některých dosavadních zkušeností v kádrovém zabezpečení revizí.

a) V přechodném období se počínaje dnem 1. 7. 1966 při kádrovém zabezpečení revizí postupuje takto:

Provádění periodické revize řídí v přípravě, při práci v revidovaném objektu a realizaci pracovníci odborného kontrolního aparátu revidující organizace. Vedoucím revizní skupiny je vysoce kvalifikovaný pracovník kontrolního aparátu.

Vedoucí revizní skupiny zajišťuje, aby při provádění periodických revizí bylo postupováno tvůrčím způsobem podle těchto pravidel.

Členy revizní skupiny tvoří pracovníci řídícího aparátu revidující jednotky, tj. pracovníci ekonomických, výrobních, technických, obchodních i jiných útvarů a u národních výborů pracovníci plánovacích, finančních a odvětvových odborů; nezbytná je účast pracovníků účtáren z nadřízených orgánů. Periodických revizí organizovaných národními výbory se zúčastní podle potřeby i členové plánovacích, finančních a odvětvových orgánů národního výboru, kteří ve spolupráci s vedoucími revizních skupin zabezpečují kvalitní provedení periodických revizí, kritický pohled na činnost revidované organizace a prohloubení své řídící funkce.

Při stanovení složení revizních skupin po stránce odborné a počtu členů se vychází z povahy a rozsahu problémů vybraných do programu, z velikosti a významu revidované organizace. Je účelné provádět periodické revize při zapojení aktivu pracujících a za pomoci delegovaných pracovníků z jiných podniků a organizací. Při výběru členů revizní skupiny a aktivistů nutno přísně dbát na to, aby měli odborné předpoklady pro splnění konkrétních úkolů programu revize, aby nebyli závislí na vedení revidované organizace, ani přímo odpovědni za výsledky jejího hospodaření. Pracovníci zúčastnění na periodických revizích mají právo žádat orgány lidové kontroly o ochranu a orgány lidové kontroly mají povinnost ochranu poskytnout.

Periodické revize se spoluúčastní zástupce příslušné pobočky Státní banky československé. V přípravě předává vedoucímu revizní skupiny všechny významné poznatky z kontrolní činnosti banky o revidované jednotce nebo organizaci. Podílí se na vlastním provedení revize řešením otázek, které odpovídají náplni práce banky.

Zúčastňuje se projednání výsledků periodické revize a pomáhá při přípravě opatření k odstranění nedostatků a jejich příčin, zjištěných revizí. Pobočky Státní banky československé využívají výsledků periodických revizí ve své další činnosti a pomáhají při kontrole plnění opatření, kterou může banka provádět při své ekonomické činnosti.

b) V cílovém řešení se počínaje od 1. 1. 1970 provádění periodických revizí hospodaření zabezpečuje takto:

Těžiště provádění revizí je u odborně zkoušených pracovníků kontrolního aparátu, kteří nesou za jejich výsledky plnou odpovědnost. Při provádění revizí dále pomáhají pracovníci správního aparátu revidující organizace (zejména útvarů plánovacích, finančních, účetních, zásobovacích, odbytových apod.) i pracovníci jiných podniků a organizací, kteří jsou na účasti na provádění revizí mimo vlastní organizaci hmotně zainteresováni. Revidující organizace refunduje zaměstnavatelům výdělek za dobu, po kterou byli pro provedení revize uvolněni; uvolněným pracovníkům vyplácí podle svého uvážení odměny s přihlédnutím k jejich zásluhám na provedení revize.

Plánování a koordinace

Provádění periodických revizí se řídí plánem. Plán schvaluje vedoucí revidující jednotky.

Jednou z důležitých podmínek správného uplatnění poslání revizí v hospodářských a důležitých a rozsáhlých rozpočtových organizacích je přechod od dosavadního nárazového provádění revizí, kdy po krátkém období vlastního provedení revize následovala dlouhá, často i několik let trvající přestávka, k opakovanému nebo v mimořádně rozsáhlých jednotkách i k permanentnímu provádění revizní činnosti v průběhu příslušného ročního hospodářského období. Při tomto provádění revizí bude využíváno výsledků kontrolní činnosti správního aparátu revidující jednotky (např. útvarů plánovacích, finančních atd.), poznatků SBČs a všech ostatních poznatků z provádění průběžné kontroly. Při dílčích revizích bude činnost revidované jednotky na místě podrobněji zkoumána na úsecích, které to vzhledem k výsledkům ostatní kontrolní činnosti a rizikovým místům budou vyžadovat. Takový způsob provádění revizí od 1. 7. 1966 umožní, aby po skončení roku bylo možno v předepsaných lhůtách revizi uzavřít.

Při dílčích revizích v průběhu roku jsou podle povahy revidované organizace zkoumány dosažené výsledky za zvolená období hospodaření, vybrané úseky činnosti apod. Při těchto revizích nepůjde jen o opatřování poznatků, nýbrž zejména o úsilí pozitivně ovlivňovat hospodaření revidované organizace již v průběhu roku. Z tohoto nového způsobu zabezpečování revizí se při plánování revizní činnosti vychází.

Časový fond k provedení periodických revizí se stanoví diferencovaně, a to tak, aby vycházel z rozsahu problematiky a poznatků o činnosti organizace, z její velikosti a politického a hospodářského významu.

Koordinace revizní činnosti se provádí v souladu s vládou schválenými zásadami plánování a koordinace kontrolní činnosti.

Vedoucí kontrolního útvaru revidující organizace a vedoucí kontrolních útvarů revidovaných organizací koordinují plány periodických revizí, spolupracují, účelně se v práci doplňují a využívají vzájemně výsledků své činnosti.

Revidující orgány musí mít k dispozici výsledky revizí z jednotek, které jsou revidované jednotce podřízeny, jednak proto, aby mohly plně využívat jejich výsledků, jednak z toho důvodu, že je to jedna z forem, jejíž pomocí vykonávají dozor na úroveň provádění revizí na nižších stupních řízení. Koordinace je nezbytně nutné využívat i k cílevědomému ovlivňování zaměření revizí, prováděných na nižších stupních řízení tak, aby revizní činnost mohla po uzavření ročního období vyústit na všech stupních řízení přijetím stanoviska revidujících orgánů k výsledkům hospodaření dosaženým revidovanými jednotkami.

Schválené a řádně zkoordinované plány revizní činnosti jsou závazné pro všechny organizace a jednotlivé pracovníky, kteří jsou pro provedení periodické revize určeni. Vedoucí pracovníci, resp. řídící orgány jsou povinni zabezpečit, aby pracovníci vybraní pro provádění periodických revizí byli včas uvolněni a aby bylo počítáno s uvolněním i v plánech práce příslušných útvarů.

Metody provádění periodických revizí

Při provádění revizí se postupuje v souladu s obecně platnými metodickými pokyny pro prověrkovou a revizní činnost.

K důslednému seznámení se s činností a výsledky revidované organizace v přípravě jednotlivých revizí, např. revizí dílčích výsledků hospodaření, vybraných úseků činnosti apod., slouží zejména

- pravidelné rozbory činnosti revidované jednotky,

- údaje a výkazy účetní evidence a statistiky,

- poznatky a zkušenosti řídícího aparátu nadřízené jednotky,

- poznatky a podklady od příslušné pobočky Státní banky československé o revidované organizaci,

- výsledky prověrek s uloženými opatřeními,

- výsledky inventarizací,

- poznatky dodavatelských a odběratelských organizací,

- stížnosti a oznámení pracujících apod.

Orgány zabezpečující revize na vyšších stupních řízení využívají důsledně poznatků z revizí prováděných na nižších stupních řízení k zaměření revizí, zejména k odhalování příčin nedostatků v úrovni řízení na vyšších stupních, které významně ovlivňují činnost podřízených organizací. Orgány lidové kontroly využívají těchto poznatků ke zkoumání úrovně řízení okresních a krajských národních výborů, oborových ředitelství a ústředních orgánů.

Z hlediska zaměření, které je dáno těmito pravidly, zhodnotí revizní skupina shromážděný materiál. Z okruhu otázek, které jsou rozhodující pro rozvoj revidované organizace a z hlediska současných a perspektivních úkolů a potřeb řídících orgánů, sestaví revizní skupina program každé dílčí revize.

Bude třeba, aby se revidující orgány při vlastním zaměření revizí nerozptylovaly do všeobecnosti, která nutně má za následek povrchnost přístupu k revidované tématice. Proto budou revize zaměřovány na kvalifikované zkoumání konkrétních otázek.

Vyplynou-li z přípravy určité významné problémy, společné pro větší počet podřízených organizačních jednotek a vyžadují-li přijetí zásadního opatření, je účelné, aby revidující orgán organizoval periodické revize na nižších stupních tak, aby příslušné rozhodující otázky byly přezkoumány i na nižších stupních řízení.

Revidující orgány soustřeďují a vyhodnocují zjištění o společných problémech, vytvářejí si ucelený přehled o jejich skutečném stavu na příslušném stupni řízení a přijímají opatření, jimiž řeší v rámci své pravomoci a odpovědnosti příslušné problémy zásadním způsobem (například v otázkách pravidel mzdových, cenových apod.).

Mezi nejdůležitější předpoklady dobrého průběhu tohoto způsobu provádění periodických revizí náleží

- vypracování harmonogramu, který zabezpečí návaznost a časový soulad prací revizních skupin a vypracování typového programu, případně i kontrolního postupu,

- výměna zkušeností v průběhu provádění revizí, aby byla zajištěna stejná měřítka a stejná úroveň náročnosti a aby byla uplatněna správná míra kritičnosti vůči jednotlivým revidovaným jednotkám.

Revize hospodaření mají ve zdokonalené soustavě řízení velmi závažné společenské poslání, neboť jejich každoroční provedení se stává důležitým podkladem pro schválení dosažených hospodářských výsledků všech hospodářských a vybraných důležitých rozpočtových organizací. Realizace výsledků revize má zásadní význam v životě kolektivu revidované organizace.

Tohoto poslání bude dosaženo jestliže budou pečlivě shromážděny a posouzeny kladné i záporné vlivy na hospodářské výsledky, které budou důsledně využity k rozšíření kladných poznatků a odstranění zjištěných nedostatků. Závěry z revize hospodaření se musí stát významným mezníkem a podnětem k obratu k lepšímu plnění povinností vůči národnímu hospodářství.

Při realizaci výsledků revize je nutné důsledně vycházet z ducha zdokonalené soustavy řízení a působit výsledky revize na její prosazení. Zejména půjde o to, aby současně s hájením společenských zájmů byla výsledky revize prosazována iniciativa a socialistická podnikavost.

Úroveň revizní činnosti je nezbytně nutné postupně zvyšovat tak, aby revidované organizace přijímaly revize hospodaření jako pomoc, aby důsledkem revize byla především pozitivní opatření ke zlepšení hospodaření.

Na základě výsledků revize bude především hledána cesta správného uplatnění ekonomického řízení. Direktivně bude zasahováno tehdy, když se zjistí, že jiným způsobem není možno dosáhnout společensky prospěšných výsledků.

Z nutnosti tohoto nového rysu v řízení musí revizní činnost nezbytně vycházet. Výsledkem revize bude tedy nejen direktiva, ale i pomoc a doporučení k přijetí a provedení určitých prospěšných opatření. Revize hospodaření musí svými výsledky aktivně podporovat rozvoj ekonomického myšlení.

Na základě periodických revizí se důsledně a včas přijímají nezbytná opatření, zejména v nejširším měřítku zjednává náprava zjištěných nedostatků, odstraňují se jejich příčiny a zabraňuje se jejich opakování.

Na podkladě revize vyšších stupňů řízení vypracovávají podle potřeby revidující orgány souhrnné zprávy pro vedení, kolegium, radu národního výboru, příp. komisi, představenstvo družstva apod. a spolu s vedoucími odborných útvarů i návrhy příslušných opatření.

Výsledky revizí budou uplatňovány v průběhu roku, vždy bezprostředně po skončení i každé dílčí revize.

Pro účinnost periodických revizí je rozhodující důsledné splnění schválených opatření. Vedoucí pracovníci revidované organizace zajišťují a běžně kontrolují plnění těchto opatření. Kontrolní útvary revidující i revidované organizace kontrolují vhodným způsobem, jak jsou opatření vedoucími pracovníky důsledně uskutečňována. Soustřeďují se na to, zda nenastávají průtahy v plnění. Zabezpečují, aby kontrola plnění opatření stala se účinným nástrojem boje za zlepšení práce revidované organizace.

Proti řídícímu orgánu nebo vedoucímu pracovníku nebudou na základě výsledků revize vyvozovány důsledky za rozhodnutí, která učinil kvalifikovaně, avšak s podnikatelským rizikem, i když se nedostavil očekávaný výsledek. Avšak tam, kde bude zjištěno porušení zákonných norem a závazných pravidel, zejména v případech vědomého postupu proti společenským zájmům, bude důsledkem revize plné uplatnění odpovědnosti a vyvození účinných sankcí.

Vedoucí pracovníci na základě výsledků revize důsledně uplatňují podle příslušných zákonných ustanovení kárnou, hmotnou, případně trestní odpovědnost proti pracovníkům, u nichž bylo prokázáno, že závažným způsobem porušili své služební povinnosti, způsobili škodu na majetku v socialistickém vlastnictví, osobně se obohacovali na úkor společnosti, nesprávně vykazovali hospodářské výsledky atd.

Obdobně bude využíváno i výsledků superrevizí. Kromě toho, že budou využity ke zkvalitnění úrovně revizní činnosti, bude jich využito zejména také k realizaci nezbytných opatření v hospodářské oblasti.

Podle svého významu budou výsledky revizí předkládány stranickým orgánům v závodech, okresech a krajích i ústřednímu výboru KSČ a ústřednímu výboru KSS. Touto cestou bude zabezpečeno, aby výsledky revizní činnosti mohly být plně využívány při uplatňování práva kontroly stranickými orgány. Obdobně budou o výsledcích revizí informovány příslušné odborové orgány, aby z jejich závěrů mohly vycházet ve své každodenní práci.

Revizní zjištění jsou důsledně dováděna do úrovně vyšších stupňů řízení, aby docházelo k nápravě nedostatků i na vyšších stupních řízení, které významně ovlivňují činnost podřízených organizací.

ÚKLKS zevšeobecňuje výsledky revizí v měřítku celého národního hospodářství, předkládá je vládě a navrhuje ve spolupráci se SKŘO cesty ke zvyšování úrovně centrálního řízení, zlepšování stylu řídící práce apod. Obdobné úkoly plní v oboru své působnosti KLKS SNR.

S výsledky revizí budou vhodnými formami seznamováni pracující. K tomu je též nutné, aby revidující orgány seznámily příslušné odborové orgány s přípravou a postupem revizí a byly s nimi v součinnosti v průběhu revizí i při vypracování závěrů.

Schválení ročních výsledků hospodaření

Výsledky celoroční revizní činnosti spolu s výsledky ostatní kontrolní činnosti a se znalostí o plnění uložených opatření jsou shrnuty do stanoviska revidujícího orgánu k dosaženému hospodářskému výsledku.

Stanovisko revidujícího orgánu obsahuje celkové zhodnocení kladných poznatků i nedostatků zjištěných při provádění revizní a ostatní kontrolní činnosti v průběhu roku, spolu s návrhy na schválení nebo úpravu dosažených hospodářských výsledků.

a) Schválení výsledků hospodářských organizací

Stanovisko revidujícího orgánu u hospodářských organizací navazuje od 1. 1. 1967 na ukončení roční revize hospodaření, ke kterému dojde bezprostředně po sestavení ročních účetních výkazů. Tak bude dosaženo toho, aby schvalování hospodářských výsledků bylo prováděno na základě prověřených údajů.

Pro dokončení revize po skončení hospodářského roku je nutno vytvořit organizační a kádrové předpoklady zejména v aparátu nadřízených jednotek. Tyto předpoklady je třeba řešit diferencovaně podle podmínek jednotlivých odvětví. Pro dokončení revizí v oborových ředitelstvích je nutno vytvořit podmínky v orgánech centrálního řízení.

Dokončení roční revize po sestavení roční závěrky bude velmi náročné tam, kde revidující orgán řídí větší počet podřízených organizací. Aby nedošlo k tomu, že by revize byly prováděny povrchně, je v takových případech možné dokončit roční revizi i v období po schválení ročních výsledků hospodaření, nejpozději však do konce prvního pololetí následujícího roku. Odpovědnost vedení revidované jednotky za vykázané hospodářské výsledky však schválením výsledků hospodaření nekončí a důsledky příp. zjištěných nesprávností z minulého uzavřeného období hospodaření budou po dokončení revize promítnuty do hospodářských výsledků běžného roku.

V organizacích, kde roční revize nebude do lhůty stanovené pro závazné schválení ročních výsledků ukončena, vychází stanovisko revidující organizace z výsledků dílčích revizí a ostatní kontrolní činnosti.

Schválení hospodářských výsledků revidovaných organizací mimo těch, které jsou přímo řízeny národními výbory zejména účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení hrubého důchodu, příp. zisku, je prováděno při zasedání konaném v hospodářské jednotce.

Zasedání předsedá podle rozhodnutí vedoucího ústředního orgánu buď vedoucí hospodařící jednotky nebo zplnomocněný zástupce orgánu, který je hospodářské jednotce nadřízen. Účastni jsou dále zástupce SBČs, příp. zástupce orgánů lidové kontroly, zástupce orgánů pro řízení jakosti, zástupci zainteresovaných národních výborů a odběratelů, příp. státních inspekcí.

Zasedání, kde se schvaluje hospodářský výsledek oborových ředitelství, se účastní podle svého uvážení zástupci ÚKLKS, Státní plánovací komise a ministerstva financí, na Slovensku zástupce KLKS SNR a příslušného orgánu SNR.

K zasedání jsou pozváni zástupci stranické, odborové a mládežnické organizace hospodařící jednotky.

Při projednávání hospodářských výsledků se zasedání opírá o stanovisko revidujícího orgánu a přihlíží dále k poznatkům nadřízeného orgánu, banky, odběratelů, zainteresovaných národních výborů a jiných orgánů a institucí, u oborových ředitelství též k poznatkům a připomínkám orgánů vlády. Nedílnou součástí materiálů pro schvalování hospodářských výsledků jsou roční rozbory, a hodnocení plnění závazků kolektivních smluv.

Zástupci národních výborů uvádějí své poznatky a připomínky u těch centrálně řízených podniků a institucí, jejichž úkolem je zásobování obyvatelstva příslušného územního celku předměty denní potřeby nebo zabezpečuje-li národní výbor pro podnik důležité úkoly týkající se jeho rozvoje, resp. jde-li o podnik, který má zvláštní význam z hlediska rozvoje příslušného územního obvodu.

Předsedající rozhodne o schválení ročních účetních výkazů a o odstranění zjištěných nedostatků. U ročních účetních výkazů předsedající rozhodne, zda se schvalují bez výhrad nebo s výhradami, popřípadě je na základě stanoviska revidujícího orgánu, poznatků a připomínek dalších účastníků zasedání neschválí s uvedením výhrad, nutných doplňků a způsobu kontroly jejich provedení; účetní výkazy se potom pokládají za schválené až po provedení stanovených opatření.

Zjistí-li se, že roční výkazy jsou nesprávné z toho důvodu, že účetní evidence není hodnověrná, nebudou výsledky hospodaření schváleny, pokud nebude účetní evidence uvedena do pořádku. Do té doby není možno vyplácet odměny závislé na celoročních výsledcích hospodaření.

Jsou-li zjištěny prostředky, získané v rozporu se zákonnými normami a stanovenými pravidly, naloží se s nimi v souladu s předpisy, které budou zvlášť k této otázce vydány.

Pokud předsedající v případě dosažení hospodářského výsledku v rozporu se zákonnými normami a stanovenými pravidly nebo v případě, že účetní evidence není hodnověrná, rozhodne proti stanovisku zástupce nadřízeného orgánu, orgánu lidové kontroly, banky, popřípadě ministerstva financí, musí být výsledky hospodaření projednány znovu na vyšším stupni řízení. Tohoto projednání se účastní zástupci hospodařící jednotky, zástupci orgánů lidové kontroly, banky, v případě, že se jedná o projednání hospodářských výsledků oborového ředitelství, i zástupce ministerstva financí. Do doby rozhodnutí nesmějí být vyplaceny odměny a prémie, závislé na celoročních výsledcích.

Lhůta pro konečné projednání výsledků hospodaření na nadřízeném stupni se stanoví v resortních pravidlech.

Obdobně postupují národní výbory při schvalování výsledků hospodaření podřízených hospodářských organizací.

b) Schválení výsledků rozpočtových organizací

Schválení výsledků hospodaření rozpočtových organizací nebude vázáno na předchozí dokončení revize za uplynulé hospodářské období. Výsledky revize budou realizovány vždy bezprostředně po jejím skončení.

Rozsah účinnosti a platnost

Pravidla pro provádění periodických revizí platí pro orgány lidové kontroly, pro ministerstva, ústřední úřady a orgány, krajské, okresní, městské a místní národní výbory, družstevní orgány (s výjimkou jednotných zemědělských družstev), jakož i organizace, které jsou uvedenými orgány řízeny. Pokud jde o příspěvkové organizace, vztahují se na ně přiměřeně ustanovení pravidel, platná pro rozpočtové organizace. Nová pravidla pro provádění revizí platí pro revize týkající se hospodaření v roce 1966.

Přesunout nahoru