Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 110/1965 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury a Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o evidenci zahraniční literatury

Částka 48/1965
Platnost od 09.11.1965
Účinnost od 01.01.1966
Zrušeno k 13.03.2002 (88/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

110

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství a kultury a Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky

ze dne 18. října 1965

o evidenci zahraniční literatury

K zajištění plného a hospodárného využití zahraniční literatury docházející do ČSSR pro rozvoj národního hospodářství a k vědeckým a studijním účelům, stanoví ministerstvo školství a kultury spolu se Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a v dohodě se všemi zúčastněnými úřady a orgány podle § 12 zákona č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven a podle § 8 zákona č. 17/1962 Sb., o zřízení Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky:


§ 1

(1) Ve Státní knihovně ČSSR a v Universitní knihovně v Bratislavě (dále jen "ústřední knihovny") se zřizuje ústřední evidence zahraniční literatury.

(2) Zahraniční literaturou podle odstavce 1 se rozumí literatura knižní i časopisecká získaná trvale ze zahraničí nákupem, výměnou i dary, s výjimkou literatury ze socialistických států získané nákupem v kulturních střediscích socialistických států v ČSSR a ve státním knižním obchodu. Evidence se též nevztahuje na literaturu určenou k prodeji ve státním knižním obchodu a na materiály utajované.

§ 2

(1) K zajištění úkolů podle § 1 jsou povinny všechny knihovny jednotné soustavy, jiné instituce, orgány a úřady (dále jen "nabyvatelé") hlásit každé trvalé nabytí zahraniční literatury, a to nabyvatelé v českých krajích Státní knihovně ČSSR, nabyvatelé na Slovensku Universitní knihovně v Bratislavě.

(2) Hlášení se zasílá do šesti týdnů od nabytí zahraniční literatury ve dvojím vyhotovení na evidenčních lístcích s popisem publikace, který obsahuje:

a) u knižních publikací: příjmení a jméno autora, název knihy, podnázev, místo vydání, označení nakladatele a rok vydání, počet stran, název a adresu nabyvatele, signaturu, označení způsobu nabytí (N - nákup, V - výměna, D - dar, Dep - depositum) a znak věcného nebo jiného odborného třídění používaného nabyvatelem,

b) u časopisů a novin: název, podnázev, místo vydání, označení vydavatele a rok vydání, ročník, periodicitu, signaturu, název a adresu nabyvatele, způsob nabytí [jako u písm. a)] a znak věcného třídění užívaného nabyvatelem.

(3) U časopisů a novin se hlásí nabytí prvního čísla ročníku, a to počínaje 1. lednem 1965; dále se hlásí pouze změny. O získání jednotlivých čísel se hlášení nezasílá.

(4) K hlášení mohou nabyvatelé použít katalogizačních lístků a seznamů časopisů a novin zpracovávaných pro vlastní potřebu, obsahují-li údaje uvedené v odstavci 2.

(5) Používají-li nabyvatelé jiného třídění než sovětského nebo mezinárodního třídění desetinného, zašlou ústředním knihovnám při prvém hlášení systém svého věcného třídění, alespoň v základních oborech.

§ 3

(1) Ústřední knihovny si v pravidelných lhůtách vymění duplikáty evidenčních lístků a vybudují souborné jmenné katalogy zahraniční literatury. Na základě těchto jmenných katalogů budou pořizovat seznamy zahraniční literatury z jednotlivých oborů, a to společenských, přírodních, technických, zemědělských a lékařských věd; dále budou pořizovat základní soupisy docházejících časopisů a novin.

(2) Hlavní bibliografická střediska, kterými jsou u společenských a přírodních věd Státní knihovna ČSSR, u technických věd Státní technická knihovna a u zemědělských věd Ústřední zemědělská a lesnická knihovna, u lékařských věd Státní lékařská knihovna, vybudují podle seznamů zahraniční literatury z jednotlivých oborů věcné katalogy.

§ 4

K využití evidence zahraniční literatury pořízené podle § 3 budou ústřední knihovny spolu s hlavními bibliografickými středisky zejména

a) poskytovat informace zájemcům o zahraniční literaturu, a to jak informace všeobecné, tak i o jednotlivých publikacích,

b) sestavovat a vydávat speciální bibliografie,

c) zprostředkovávat výpůjčky zahraniční literatury prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. *)


§ 5

(1) Ústřední knihovny vydají se schválením ministerstva školství a kultury a Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky podrobné metodické pokyny k provedení této vyhlášky.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1966.


Ministr-předseda Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky:

Vlasák v. r.

Ministr školství a kultury:

Císař v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška č. 51/1963 Sb., o evidenci knihoven jednotné soustavy o meziknihovní výpůjční službě a o přednostním právu knihoven při získávání literatury, časopisů a jiných sbírkových materiálů.

Přesunout nahoru