Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 11/1965 Sb.Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků

Částka 7/1965
Platnost od 03.03.1965
Účinnost od 01.04.1965
Zrušeno k 01.04.1986 (4/1986 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

11

VYHLÁŠKA

Ministerstva chemického průmyslu

ze dne 11. února 1965

o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků

Ministerstvo chemického průmyslu stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 394 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen zákon):


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Tato vyhláška se vztahuje na přepravní obaly *) určené svojí konstrukcí i materiálem, z něhož jsou zhotoveny k vícenásobnému použití při dodávkách výrobků mezi socialistickými organizacemi.

(2) Na obaly, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 (položky č. 1 až č. 104), se ustanovení této vyhlášky vztahují tehdy, pokud účelem použití a provedením splňují předpoklady uvedené v odstavci 1. U těchto obalů uvede dodavatel výrobků (ve smlouvě, faktuře, dodacím listu apod.), že se na obaly, v nichž se výrobky dodávají, vztahují ustanovení této vyhlášky. Neučiní-li tak, nemůže vůči odběrateli uplatňovat práva podle této vyhlášky.

(3) Tato vyhláška se nevztahuje na

a) palety, přepravníky (kontejnery) a přepravní skříně dopravců, nebo jiná jejich podobná přepravní zařízení; **) vztahuje se však na ohradové palety a přepravní skříně přepravců,

b) obaly, jejichž oběh je upraven zvláštními předpisy, ***)

c) obaly dodané odběratelem,

d) obaly se zbožím odeslaným do zahraničí,

e) obaly, ve kterých bylo zboží dovezeno ze zahraničí a dodáno dovážející organizací prvnímu tuzemskému odběrateli,

f) obaly, které jsou zahrnuty v ceně zboží. Organizace se však mohou dohodnout na jejich vrácení.

(4) Balicí materiály (např. balicí papír) a pomocné obalové prostředky (např. dřevěná vlna) nejsou obalem ve smyslu této vyhlášky.

(5) Vnitřní vybavení obalu, pokud je jeho součástí a jeho povaha to připouští, nebo slouží-li k upevnění výrobku uvnitř obalu, musí být vráceno současně s obalem. Na vnější upevňovací materiál (např. trámky, úhelníky, klíny) se vztahují ustanovení této vyhlášky jen, pokud si jejich vrácení dodavatel vyhradí (ve faktuře, dodacím listě apod.), nebo stanoví-li tak zvláštní předpisy.

Vrácení obalů

§ 2

(1) Odběratel je povinen vrátit obaly dodavateli ihned po jejich vyprázdnění, nejpozději však ve lhůtách stanovených v příloze č. 1, není-li výjimečně zvláštním předpisem stanovena, nebo mezi zúčastněnými organizacemi smluvena lhůta jiná.

(2) Odběratel s dodavatelem se mohou dohodnout na prodloužení stanovené lhůty k vrácení obalů v těch případech, kdy je to hospodářsky účelné (např. změna plánu, předzásobení, sezónní dodávky nebo sezónní potřeba, zásobování lodí plujících do zahraničí, nutné skladování výrobků v obalech). Odběratel musí požádat o prodloužení lhůty ještě před jejím uplynutím. Lhůta k vrácení obalů se prodlužuje o dohodnutou dobu, i když k uzavření dohody dojde až po uplynutí původní lhůty. Dodavatel je povinen souhlasit s přiměřeným prodloužením lhůty k vrácení obalů v případech, kdy jej odběratel o to požádá proto, že výrobky bylo třeba odděleně uskladnit do vyřízení reklamace.

(3) Oběh obalů mezi výrobními organizacemi a organizacemi provádějícími odbyt jejich výrobků (popřípadě obchodními organizacemi), jakož i mezi organizacemi téhož resortu, mohou jejich nadřízené orgány po projednání s ministerstvem chemického průmyslu upravit odchylně.

§ 3

(1) Lhůta pro vrácení obalů počíná dnem následujícím po dni, kdy první veřejný dopravce nebo pošta v tuzemsku převzaly výrobky dodávané v obalech k přepravě od dodavatele; v případě, kdy odběratel si výrobky odebral přímo od dodavatele, nebo kdy je dodavatel vlastním dopravním prostředkem dodal, dnem následujícím po dni jejich odevzdání odběrateli.

(2) Při předčasném plnění, pokud bylo odběratelem odmítnuto (§ 169 zákona), počíná lhůta k vrácení obalů od prvního dne smluvené dodací lhůty.

(3) Lhůta pro vrácení obalů je dodržena, předal-li odběratel obal dodavateli, nebo předal-li jej k přepravě veřejnému dopravci nebo poště nejpozději poslední den stanovené nebo smluvené lhůty. Jestliže lhůta k vrácení obalů nebyla dodržena jen proto, že veřejný dopravce nepřijal řádně ohlášenou zásilku k přepravě, nevčítá se pro účely majetkových sankcí doba, po kterou zdržení způsobené dopravcem trvá. V takovém případě odběratel v přepravním dokladu doloží datum ohlášení prázdných obalů k přepravě (např. dopravcem potvrzeným údajem na přepravním dokladu).

(4) Je-li dodavatel podle dohody s odběratelem povinen odebrat si prázdné obaly sám, splní odběratel lhůtu k vrácení tím, že nejpozději poslední den lhůty oznámí dodavateli, že jsou obaly připraveny k odebrání.

§ 4

(1) Není-li dohodnuto něco jiného, vrací se obaly odesilateli do místa, odkud byly při dodávce výrobků odeslány.

(2) Každá ze zúčastněných organizací hradí náklady na přepravu obalů jedním směrem.

(3) Při přepravě obalů prováděné veřejným dopravcem nebo poštou nese nebezpečí ztráty nebo poškození obalů každá ze zúčastněných organizací jedním směrem, přičemž při přepravě k odběrateli nese nebezpečí ztráty nebo poškození obalů organizace, na jejíž nebezpečí jde přeprava výrobků.

§ 5

(1) Odběratel je povinen vrátit a dodavatel je povinen přijmout obaly téhož druhu, velikosti a z téhož materiálu jako obaly, v nichž byly výrobky dodány, a jejichž stav odpovídá normálnímu opotřebení. Odběratel je povinen s obaly řádně zacházet; zejména musí být vraceny obaly zcela vyprázdněné a neznečištěné jinými látkami. Jestliže je stanoveno zvláštními předpisy, že vyprázdněné obaly musí být před vrácením určitým způsobem (např. asanací, dezinfekcí) vyčištěny, je odběratel povinen tyto úkony provést.

(2) Určí-li dodavatel výrobků obaly výhradně pro dodávku určitého druhu výrobků, a jestliže je to zřejmé z označení na obalu, je odběratel povinen tyto obaly vrátit jen organizaci a do místa, jež vyplývá z tohoto označení.

§ 6

(1) Vrácené obaly se započítávají vždy na splnění nejstarších závazků; musí však jít o obaly stejného druhu, popřípadě určení (§ 5 odst. 2).

(2) Pokud mezi organizacemi jsou zavedeny obalové listy, započítávají se vrácené obaly podle těchto dokladů. Podrobnosti o způsobu evidence a o započítávání obalů podle obalových listů se stanoví nebo dohodnou při jejich zavádění.

§ 7

(1) U traťových dodávek je příjemce výrobků povinen vrátit obaly přímo odesilateli, pokud se zúčastněné organizace nedohodnou jinak.

(2) Práva, vyplývající z této vyhlášky vůči příjemci výrobků, uplatňuje při traťových dodávkách organizace, která má obaly ve správě (vlastnictví), pokud se odesilatel výrobků s dodavatelem nedohodnou jinak. Takovou dohodu je však dodavatel povinen příjemci výrobků oznámit.

(3) Ustanovení této vyhlášky o právech a povinnostech dodavatele a odběratele se vztahují při traťových dodávkách přiměřeně též na odesilatele a příjemce.

§ 8

Penále za nevrácení obalů

(1) Nevrátí-li odběratel obaly ve stanovené nebo smluvené lhůtě, je povinen dodavateli zaplatit penále ve výši 50 % z evidenční ceny obalů (příloha č. 2).

(2) Pokud odběratel obaly nevrátí ani do dvou měsíců po uplynutí lhůty k vrácení, je povinen zaplatit dodavateli ještě další penále ve výši trojnásobku evidenční ceny obalů; tímto trojnásobkem je též kryta náhrada za nevrácený obal.

(3) Jestliže odběratel vrátí obaly, za jejichž nevrácení mu dodavatel vyúčtoval trojnásobek evidenční ceny podle odstavce 2, je povinen to oznámit dodavateli a vyúčtovat mu náhradu ve výši evidenční ceny obalů; dodavatel je povinen přijmout tyto obaly zpět a zaplatit za ně evidenční cenu odběrateli, jsou-li tyto obaly schopné dalšího použití.

(4) Vrátí-li odběratel obaly po vzniku práva dodavatele na zaplacení trojnásobku evidenční ceny obalů, avšak ještě před jeho vyúčtováním, je povinen zaplatit dodavateli penále pouze ve výši dvojnásobku evidenční ceny.

§ 9

Ztráta nebo zničení obalů

(1) Dojde-li ke ztrátě nebo zničení obalů při přepravě výrobků prováděné veřejným dopravcem nebo poštou, je odběratel povinen oznámit to dodavateli po obdržení zápisu nebo potvrzení dopravce o tom, že obaly byly ztraceny nebo zničeny při přepravě, a to nejdéle ve lhůtě pro vrácení obalů. Jestliže dojde ke ztrátě nebo zničení obalů v důsledku živelní pohromy nebo jiné neodvratitelné události u odběratele, je odběratel povinen oznámit tuto okolnost dodavateli ve stejné lhůtě, počítané od zjištění ztráty nebo zničení obalů, a hodnověrně ji prokázat.

(2) Jestliže odběratel nesplní oznamovací povinnost podle odstavce 1, je povinen zaplatit penále ve výši stanovené v § 8 odst. 1 a 2.

(3) Dnem, kdy dodavateli došlo oznámení o ztrátě nebo zničení obalů podle odstavce 1, vzniká mu vůči odběrateli právo na zaplacení evidenční ceny ztracených nebo zničených obalů; pokud k této ztrátě nebo zničení došlo během přepravy výrobků, vzniká dodavateli toto právo jen, jestliže odběratel podle § 4 odst. 3 nesl nebezpečí přepravy.

(4) Za ztrátu nebo zničení vracených prázdných obalů při jejich zpětné přepravě prováděné veřejným dopravcem nebo poštou, je odběratel povinen zaplatit dodavateli evidenční cenu podle § 4 odst. 3, pokud nesl nebezpečí této přepravy.

(5) Náhrady podle odstavců 3 a 4 se snižují o částku, kterou dodavatel výrobků obdržel na základě oprávněné reklamace od dopravce.

(6) V ostatních případech nevrácení obalů proto, že byly ztraceny nebo zničeny u odběratele, je odběratel povinen zaplatit penále ve výši uvedené v § 8 odst. 1 a 2.

§ 10

Znehodnocení obalů

(1) V případě značného poškození obalů, nebo jestliže byly obaly používáním tak znehodnoceny, že nejsou způsobilé k dalšímu oběhu, oznámí tuto skutečnost neprodleně odběratel dodavateli, který dá odběrateli dispozice, jak s těmito obaly dále nakládat.

(2) O dalším využití některých dřevěných a lepenkových obalů platí zvláštní předpisy. *)

§ 11

Náhrada za opotřebení

Náhradu za opotřebení obalů lze účtovat, pokud se na tom organizace nebo jejich nadřízené orgány dohodnou, a jestliže není hodnota obalů započítána v cenách výrobků.

§ 12

Evidence obalů

(1) Dodavatel je povinen uvést ve faktuře za dodané výrobky (na dokladech k ní přiložených), nebo na obalových listech druh a množství obalů (alespoň odvoláním na příslušnou položku přílohy č. 2) tak, aby nedocházelo k záměně obalů nebo k pochybnostem o jaké množství a o jaký obal podle přílohy č. 2 se jedná. Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, ztrácí nárok na polovinu penále (§ 8 odst. 1 a 2).

(2) Vyúčtuje-li dodavatel odběrateli podle § 8 odst. 2 za nevrácené obaly trojnásobek evidenční ceny, odepíše je z obalové evidence.

(3) U evidenčně sledovaných obalů jsou organizace povinny provádět pravidelně - nejméně jednou za rok - sesouhlasení záznamů o pohybu obalů. Předloží-li dodavatel odběrateli, nebo odběratel dodavateli výpis ze záznamu o pohybu svěřených obalů, je druhá organizace povinna do jednoho měsíce po obdržení výpisu zaslat své písemné vyjádření; neučiní-li tak, je povinna zaplatit za každý den prodlení penále 50 Kčs, nejvýše však 1 000 Kčs.

§ 13

Jestliže je v příloze č. 2 stanovena evidenční cena podle váhy obalů, mohou se organizace dohodnout na výši evidenční ceny za kus. Obdobně se mohou dohodnout také tehdy, jestliže je stanovena evidenční cena za kus.

§ 14

Fakturace obalů

(1) Při dodávce výrobků se fakturují podle cenových předpisů obaly, jejichž vrácení je ze zdravotních důvodů nepřípustné.

(2) Organizace se mohou dohodnout, že dodavatel bude fakturovat obaly v případech, kdy jejich vracení není z vážných hospodářských důvodů účelné.

(3) Organizace nebo jejich nadřízené orgány mohou v případech, kdy je to hospodářsky účelné dohodnout, že některé obaly, jež je odběratel povinen vracet, bude dodavatel s dodanými výrobky fakturovat za evidenční cenu nebo její násobek. Zároveň se však musí dohodnout, za jakých podmínek budou takto fakturované obaly dodavatelem přijímány nazpět. V této dohodě nelze vyloučit povinnost dodavatele přijmout nazpět použitelné obaly.

(4) Na případy, kdy budou fakturovány obaly podle odstavce 1 a 2 se nevztahují ustanovení § 2 - 12 a přílohy č. 1.


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 15

(1) Práva ze vztahů mezi dodavateli a odběrateli při oběhu obalů, vzniklá před 1. dubnem 1965 se vypořádávají podle dosavadních předpisů. Lhůty k vrácení obalů, které začaly běžet před 1. dubnem 1965 se až do svého zakončení posuzují podle dosavadních předpisů.

(2) Dodavatel je oprávněn u dodávek výrobků splněných do 31. prosince 1966 účtovat náhradu za opotřebení obalů dosavadním způsobem (tj. podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 208/1957 Ú. l., a pokud ji dosud účtoval), nedojde-li dříve k dohodě podle § 11, nebo nebude-li hodnota obalů započítána v cenách výrobků.

§ 16

(1) Zrušují se:

a) vyhláška ministerstva vnitřního obchodu č. 208/1957 Ú. l., o hospodaření s obaly při oběhu zboží,

b) sdělení ministerstva vnitřního obchodu k § 6 odst. 2 vyhlášky č. 208/1957 Ú. l. uveřejněné v částce 13 Úředního listu z roku 1958,

c) ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky ministerstva chemického průmyslu č. 119/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu,

d) ustanovení § 10 odst. 1 a 6 vyhlášky ministerstva potravinářského průmyslu č. 129/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských a některých jiných výrobků.

(2) Dnem 1. dubna 1965 pozbývá účinnosti opatření hlavního arbitra ČSSR čj. HS-1914/64/34.3 ze dne 11. 9. 1964, kterým byla rozšířena účinnost vyhlášky č. 208/1957 Ú. l., o hospodaření s obaly při oběhu zboží, na pivní sudy, registrované v částce 84 Sbírky zákonů z roku 1964.

(3) Ustanovení o hospodaření s obaly obsažené ve zvláštních předpisech zůstávají nedotčena.

(4) Nedotčeny zůstávají též dohody sjednané podle § 9 odst. 2 vyhlášky č. 208/1957 Ú. l.

§ 17

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1965.


Ministr:

inž. Púčik v. r.


Příloha č.1 k vyhlášce č. 11/1965 o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků

Lhůty k vrácení obalů

I. Odběratelé jsou povinni vrátit prázdné obaly do ........... 1 měsíce

Pro odbytové a velkoobchodní organizace platí lhůta o 15 dnů delší.

II. U dále uvedených dodávek výrobků platí pro vrácení obalů tyto zvláštnílhůty:

A. Obaly pro potravinářské a zemědělské výrobky

1. Dřevěné nebo kovové rozvážkové bedny pro balené ovesné vločky,strouhanku, sójové výrobky a minerální vody, pytle pro škrobárenskévýrobky, přepravní lepenkové bedny pro značkové lihoviny, obaly proprůmyslová krmiva, sladařské odpady, mlýnské výrobky, luštěniny, mák,dodávané velkoobchodním organizacím ...................... 2 měsíce

2. Tkané pytle pro potraviny, krmiva a osiva pro ostatní odběratele, tkanépytle pro slad pro pivovarské podniky a ostatní zpracovatelské podniky......................................................... 35 dnů

3. Tkané pytle pro sadbu brambor ........................... 12 dnů

4. Obaly pro výrobky průmyslu mléčné výživy s výjimkou fredo krémů vkonvích, cukrovinky, trvanlivé pečivo včetně obalů pro oplatkové nádobkyna zmrzlinu, aromatické, barvící a kypřící přípravky do těsta, propolévkové výrobky a přípravky pro polévkové koření, škrob a škrobárenskévýrobky, jedlý olej, dětskou výživu, ocet (sudy nad 50 l), dodávanévelkoobchodním organizacím ............................... 3 měsíce

5. Tkané pytle pro cukr dodávaný velkoobchodním organizacím........................................................... 100 dnů

6. Obaly na kompoty, nakládanou a sterilizovanou zeleninu, dodávanévelkoobchodním organizacím v době od 1. prosince do 28. února...........................................................3 měsíce

7. Obaly pro výrobky mlékárenské, fredo krémy, pro drůbež, vejce, maso amasné výrobky, pro obilí - podle základních podmínek dodávky - jinak..........................................................15 dnů

8. Obaly pro konzumní brambory (při reexpedici) ............ 12 dnůjinak neprodleně

9. Klece, poloklece, loubkové koše a sítěné pytle na ovoce a zeleninu......................................................... 15 dnů

10. Přepravní (rozvážkové) bedny na výrobky potravinářského průmyslu dodávanév lahvích, čtvrtbedny (včetně vložek a proložek) výkupních složek, konvena mléko, kyvety na nápoje, hliníkové a dřevěné sudy na nápoje - dobamezi dvěma dodávkami(při skončení dodávek 15 dnů po poslední dodávce)

11. Tkané pytle na chmel .................................... 12 měsíců

12. Přepravní obaly od tabákových výrobků ................... 54 dnů

13. Skládací bedny závěsové na výrobky tukového průmyslu ... 110 dnů

14. Skládací bedny a klece typ Kosmos na láhve s jedlým olejem..................................................................3 měsíce

15. Konev na jedlý olej k výrobě a pro obchod ............... 65 dnů

16. Dopravní nádoba s odnímatelným víkem na pokrmový tuk .... 45 dnů

B. Obaly pro chemické výrobky

1. Obaly pro aceton čistý, naftalenové kuličky pro velkoobchodní organizace.......................................................... 2 měsíce

2. Obaly pro laky, barvy a emaily, tmely, včetně sklenářských, pomocnépřípravky pro nátěrové hmoty a pro tiskařské barvy včetně grafickýchpřípravků pro přímé odběratele .......................... 45 dnůpro velkoobchodní organizace ............................. 2 měsíce

3. Obaly pro prostředky na ochranu rostlin (pokud vyhláška č. 119/1964 Sb.nestanoví jinak)

a) pro podniky Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků a ministerstvazemědělství a lesního hospodářství 6 měsíců

b) pro ostatní spotřebitele 3 měsíce

4. Obaly pro karbolineum, karbolineum Jantar, pro kyseliny (dusičná, sírová,solná), pro peroxyd vodíku, čpavek, dodávané velkoobchodním organizacím........................................................ 3 měsíce

5. Obaly pro mazací oleje, konsistentní tuky, pro všechny odběratele........................................................ 3 měsíce

6. Obaly pro fermeže (úsporná a napouštěcí, konopná, lněná, ricínová), proterpentýnový olej, dezinfekce kresol, dodávané velkoobchodním organizacím....................................................... 75 dnů

7. Obaly na vodní sklo pro velkoobchodní organizace ....... 4 měsíce

8. Obaly na průmyslové trhaviny, tekutý chlór, pro všechny odběratele....................................................... 45 dnů

9. Dřevěné sudy a demižóny na inkoust, dodávaný pro velkoobchodní organizace........................................................ 5 měsíců

C. Obaly pro hutní a strojírenské výrobky

1. Dřevěné a kovové bubny na dopravu lan a praménců ocelových, hliníkových aocelohliníkových, pro všechny odběratele ............... 4 měsíce

2. Bedny pro papírenská síta navinutá na dřevěných válcích a trubkách, provšechny odběratele ..................................... 6 měsíců

3. Bedny pro tenký drát navinutý na cívkách, pro všechny odběratele........................................................ 3 měsíce

4. Bedny pro kovové fólie včetně souprav, pro všechny odběratele........................................................ 2 měsíce

5. Kabelové bubny (včetně zajišťovacích dopravních pomůcek - hranolů), provšechny odběratele ..................................... 6 měsíců

D. Obaly pro potřeby pro domácnost

Obaly na elektrické pračky a elektrické odstředivé vysoušeče prádla, naelektrické a plynové sporáky a trouby, elektrické a plynové zásobníky,na plynová kamna a trouby, plynová kamínka, plynové radiátory a plynovéprůtokové ohřívače,na kamna, plotýnky, sporáky a spodky k lázeňským kamnům, na výlevky a dřezykuchyňské lité, dodávané velkoobchodním organizacím ......... 3 měsíce

E. Obaly pro prací, čistící a namáčecí prostředky a pro výrobky kosmetické

1. Veškeré bedny na prací, čistící a namáčecí prostředky, jakož i nakosmetické výrobky .................................... 110 dnů

2. Dřevěné skládací klece na tekuté saponáty ............... 3 měsíce

F. Obaly na sklo

Obaly všeho druhu - s výjimkou obalů uvedených ad III. - pro ploché sklolité, chodopakové, tažené, pro výrobky z těchto skel zušlechťované a propěnové sklo ................................................ 45 dnů

při dodávkách odbytovým a velkoobchodním organizacím ........ 2 měsíce

G. Bedny a textilní obaly při přepravě nábytku

1. Bedny na skla a zrcadla při přepravě nábytku ............ 45 dnů

2. Textilní obaly na čalouněné nábytkářské výrobky ......... 45 dnůpro všechny odběratele

III. Palety a přepravní skříně

1. Palety ohradové a přepravní skříně ...................... 1 měsíc

2. Dřevěné sloupkové palety pro Pc trubky .................. 2 měsícepro všechny odběratele

IV. Při dodávkách silničních dehtů, silničních asfaltových výrobků, dehtovýchnátěrů a přísad do malty stavebním organizacím a organizacím provádějícímsilniční práce (jakož i organizacím, které je zásobují), uskutečněných vdobě od 16. října do 15. března (tzv. zimní období), počíná lhůta provrácení obalů dnem 16. března. Při dodávkách silničních dehtů asilničních asfaltových výrobků organizacím provádějícím silniční práce (aorganizacím je zásobujícím) počíná lhůta pro vrácení obalů dnem 16.dubna.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 11/1965 o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků

Druh obaluEvidenční cena obalu
v Kčs za 1 kg váh
obalu nebo za 1 kus
Obaly dřevěné
Skládací bedny
1.Bedna KOSMOS I, II a III14,-/kus
2.Bedna NEFA plnostěnná230,-/kus
3.Bedna NEFA spárová135,-/kus
4.Bedna NEFA na průmyslové trhaviny100,-/kus
5.Bedna DRUPOL BD 1 a BD 2340,-/kus
6.Bedna DRUPOL BD 9300,-/kus
7.Bedna JIKO (do 20 kg)80,-/kus
8.Bedna na jedlý olej a tekuté saponáty20,-/kus
9.Bedna na mlýnské výrobky32,-/kus
10.Bedna Hokra - 101/77/46193,-/kus
11.Bedna Hokra - 80/60/43141,-/kus
12.Bedna Kraks190,-/kus
Bedny s výplní z velkoplošných materiálů
13.Bedna s výplní z JIKO - desek80,-/kus
14.Bedna s výplní z překližky80,-/kus
15.Bedna s výplní z dřevovláknitých desek tvrdých70,-/kus
16.Bedna s výplní z lepenky sycené asfaltem70,-/kus
Rozvážkové bedny
17. Rozvážková bedna na láhve s minerální vodou a na láhve s pivem nepáskovaná16,-/kus
30,-/kus *)
18.Rozvážková bedna na mléko a jogurt páskovaná20,-/kus
19.Rozvážková bedna na konzervárenské výrobky včetně sirupů, ovocných vín, octa, lihovin apod. páskovaná30,-/kus
20.Rozvážková bedna na konzervárenské výrobky včetně sirupů, ovocných vín, octa, lihovin apod. nepáskovaná25,-/kus
21.Klec na ovoce a zeleninu (ZK)15,-/kus
22.Klec na banány (BK)45,-/kus
23.Poloklec na ovoce a zeleninu (PK)8,-/kus
24.Nosiče na láhve s mřížkovou proložkou25,-/kus
25.Skládací klece20,-/kus
26.Klece na limonádové láhve páskované25,-/kus
27.Líska na brambory8,-/kus
28.Líska na tulipány15,-/kus
Ostatní bedny
29.Bedny hrubé plnostěnné nebo spárové2,75/kg
30.Bedny jednostranně hoblované3,50/kg
31.Bedny oboustranně hoblované5,-/kg
32.Bedny typu Havel na vejce21,-/kus
33.Bedna s kovovým uzávěrem na vejce21,-/kus
34.Bedna (klec) na přepravu živé a zabité drůbeže20,-/kus
35.Bedna na máslo SM/JD11,-/kus
36.Bedna na sádlo13,-/kus
37.Bedna na tabákové výrobky35,20/kus
38.Závěsová bedna (skládací) na tukové výrobky41,-/kus
39.Závěsová bedna "Z"45,-/kus
40.Bedna na ceniny I, II, III130,-/kus
41.Vzorkovnice na geologická jádra50,-/kus **)
60,-/kus **)
65,-/kus **)
42.Bedny individuálně (jednotlivě) vyráběné
a) běžného provedení4,-/kg
b) zvláštního provedení6,-/kg
Sudy
43.Dubové sudy na pivo
na 25 l110,-/kus
na 50 l180,-/kus
na 100 l280,-/kus
na 200 l460,-/kus
44.Dubové sudy na víno
na 100 l170,-/kus
na 200 l270,-/kus
na 300 l450,-/kus
na 25 l č. 91411***)110,-/kus
na 50 l č. 91412170,-/kus
na 75 l č. 91413210,-/kus
na 100 l č. 91414260,-/kus
na 150 l č. 91415320,-/kus
na 200 l č. 91416420,-/kus
na 250 l č. 91417500,-/kus
na 300 l č. 91418580,-/kus
na 400 l č. 91419760,-/kus
na 500 l č. 91410920,-/kus
na 600 l č. 9141111 100,-/kus
na 700 l č. 9141121 250,-/kus
na 800 l č. 9141131 400,-/kus
45.Lehké sudy nepropustné měkké
do 100 l40,-/kus
do 200 l65,-/kus
do 350 l95,-/kus
46.Lehké sudy propustné měkké
do 100 l30,-/kus
do 200 l50,-/kus
do 350 l75,-/kus
47.Lehké sudy propustné tvrdé4,20/kg
Dřevěné bubny
48.Dřevěné bubny pro kabely (včetně zajišťovacích dopravních pomůcek - hranolů) o průměru čela
500 mm140,-/kus
800 mm200,-/kus
1 000 mm280,-/kus
1 250 mm420,-/kus
1 500 mm620,-/kus
1 750 mm920,-/kus
2 000 mm1 070,-/kus
2 250 mm1 220,-/kus
2 500 mm2 070,-/kus
2 750 mm2 440,-/kus
3 000 mm2 710,-/kus
49.Dřevěné bubny na ocelová lana a praménce o průměru čela
430 mm135,-/kus
500 mm150,-/kus
750 mm235,-/kus
800 mm250,-/kus
1 000 mm330,-/kus
1 200 mm445,-/kus
1 250 mm490,-/kus
1 300 mm530,-/kus
1 500 mm700,-/kus
1 600 mm810,-/kus
1 650 mm940,-/kus
1 750 mm1 040,-/kus
1 800 mm1 110,-/kus
2 000 mm1 400,-/kus
2 100 mm1 630,-/kus
2 500 mm2 460,-/kus
2 750 mm3 020,-/kus
3 000 mm4 150,-/kus
Ostatní dřevěné obaly
50.Bednění a latění
a) hrubé2,60/kg
b) jednostranně hoblované3,-/kg
51.Latění
a) latění na kamínka50,-/kus
b) latění na dětské postýlky60,-/kus
c) úsporné latění DOKA pro balení 100 kg pocínovaných a lakovaných plechů rozměrů 535 x 765 mm30,-/kus
52.Loubkový koš (LK)2,-/kus
53.Škopek na zelí
na 60 l30,-/kus
na 87 l40,-/kus
54.Škopek nepropustný (ÚSMH a ÚSVD)
do 26 l20,-/kus
do 87 l50,-/kus
55.Dopravní nádoba s odnímatelným víkem na pokrmový tuk140,-/kus
56.Bedna s kovovým rámem na ploché sklo lité, zrcadlové a tažené350,-/kus
Obaly papírové
57.Přepravní lepenkové bedny z vlnité lepenky4,-/kg
58.Přepravní lepenkové bedny z hladkých lepenek4,-/kg
59.Lepenkový buben12,-/kus
60.Ostatní krabice (kartóny)4,-/kg
Obaly kovové
61.Drum
a) na 200 l lakovaný70,-/kus
b) na 200 l pozinkovaný85,- /kus
62.Ocelový sud
a) do 100 l surový90,-/kus
b) do 100 l pozinkovaný130,-/kus
63.Ocelový sud do 100 l pozinkovaný (na sladový výtažek)110,-/kus
64.Ocelový sud na kyselinu fluorovodíkovou130,-/kus
65.Ocelový sud
a) do 200 l surový130,-/kus
b) do 200 l pozinkovaný155,-/kus
66.Ocelový sud do 200 l pozinkovaný (na sladový výtažek)135,-/kus
67.Ocelový sud speciální
a) do 100 l surový90,-/kus
b) do 100 l pozinkovaný140,-/kus
c) do 200 l surový150,-/kus
d) do 200 l pozinkovaný170,-/kus
68.Hliníkový sud
a) na 50 l (na pivo)320,-/kus
b) na 100 l (na pivo)520,-/kus
c) na 50 l (na minerální vody)360,-/kus
69.Ocelový buben
a) surový nebo povrchově upravený35,-/kus
b) pozinkovaný na 200 l65,-/kus
c) s odnímacím víkem a pákovým závěrem
do 65 l30,-/kus
do 100 l40,-/kus
do 200 l65,-/kus
70.Přepravní konev na mléko a jedlý olej
a) pozinkovaná do 20 l35,-/kus
b) pocínovaná na 25 l80,-/kus
c) hliníková na 25 l101,-/kus
71.Přepravní konev na rostlinné tuky140,-/kus
72.Přepravní konev na ostatní výrobky
a) širokohrdlá a úzkohrdlá pozinkovaná
do 30 l31,-/kus
do 50 l40,-/kus
b) širokohrdlá na 25 l (provedená jako mlékárenská), zevně natřená84,-/kus
c) širokohrdlá surová na 25 l20,-/kus
73.Hobok pozinkovaný
na 35 l30,-/kus
na 50 l40,-/kus
74.Kyvety na sodovou vodu
do 10 l600,-/kus
do 25 l1 120,-/kus
75.Kovové přepravky
a) pro láhve na nápoje a mléčné výrobky34,-/kus
b) typ Mars na vejce48,-/kus
76.Hliníkové přepravky na máslo a tvaroh135,-/kus
77.Hliníkové přepravky na maso a masné výrobky130,-/kus
78.Pozinkované přepravky na maso a masné výrobky110,-/kus
79.Pocínované čtyřhranné krabice na vaječnou melanž6,-/kus
80.Kandytové plechovky2,-/kus
Ostatní kovové obaly
81.Bedny plechové6,50/kg
82.Ocelová pouzdra pro zásilky přesných trubek150,-/kus
83.Ocelové latění pro dopravu vytápěcích kotlů "EMKA"270,-/souprava
84.Kovový přepravní obal na ploché sklo tažené, lité a chodopakové1 183,-/kus
85.Bubny z ocelových trubek na dopravu ocelových lan o průměru čela 750 mm300,-/kus
1000 mm540,-/kus
86.Cívky ocelové na dopravu ohebných hřídelů a ocelových lanek o průměru čela 430 mm230,-/kus
87.Ocelové láhve
a) na stlačené plyny
do 10 l150,-/kus
do 20 l250,-/kus
do 40 l350,-/kus
b) na zkapalněné plyny
do 20 l180,-/kus
do 50 l250,-/kus
do 80 l420,-/kus
c) na ostatní technické plyny, na které se nevztahuje vyhláška č. 54/1959 Ú. l
do 7 l120,-/kus
do 14 l160,-/kus
do 20 l220,-/kus
do 28 l300,-/kus
do 40 l360,-/kus
d) na těžké kapaliny (na 35 kg)40,-/kus
Textilní obaly
88.Pytel na mlýnské výrobky, obilí, osiva, semena, krmiva a slad12,-/kus
89.Pytel na cukr na 50 kg9,-/kus
na 100 kg14,-/kus
90.Pytel na brambory a zeleninu
a) sítěný (MP)5,-/kus
b) jutový (VP)9,-/kus
91.Pytel na chemické výrobky12,-/kus
92.Pytel na peří, vlnu a textilní odpady30,-/kus
93.Pytel na ostatní nepotravinářské výrobky12,-/kus
94.Žok80,-/kus
95.Plachetka na stříž72,-/kus
Skleněné obaly
96.Demižón opletený
na 5 l16,-/kus
na 10 l22,-/kus
na 15 l30,-/kus
na 25 l40,-/kus
97.Balóny a kameninové láhve v koších
a) do 35 l40,-/kus
b) nad 35 l55,-/kus
c) nad 35 l s vycpávkou ze skleněné vaty100,-/kus
Ostatní obaly
98.Polyetylénová láhev na 25 l15,-/kus
Palety ohradové a přepravní skříně
99.Kovové ohradové palety
a) B × 1 800 × 600 × 400200,-/kus
b) B × 2 1200 × 800 × 800400,-/kus
1200 × 800 × 900550,-/kus
100.Kovová skládací paleta s víkem 1200 × 800 × 955 typ 044015450,-/kus
101.Dřevěná ohradová paleta 1200 × 800 × 800 pro přepravu bezpečnostních skel plochých, rovných i ohýbaných,
nábytkových skel, zrcadlové galantérie, chodopakových obkládaček
400,-/kus
102.Dřevěná paleta s rámečky pro přepravu polotovarů televizních baněk400,-/kus
103.Dřevěná ohradová paleta 1200 × 800 × 400255,-/kus
104.Dřevěná sloupková paleta pro Pc trubky220,-/kus
105.Obaly zvláště nejmenované (nově zavedené)pořizovací cena

Poznámky pod čarou

*) ČSN 01 9900 - Obalová technika - Názvosloví.

**) Hospodaření s těmito prostředky upravují zvláštní předpisy.

***) Vyhláška č. 54/1959 Ú. l., o hospodaření s ocelovými láhvemi na technické plyny.

*) Vyhláška ministerstva chemického průmyslu č. 62/1960 Sb., o renovaci nevratných dřevěných obalů a vyhláška ministerstva chemického průmyslu č. 104/1962 Sb., o hospodárném využití lepenkových přepravních obalů.

*) č. 91337 a č. 91347 ceníku ÚSMH a ÚSVD č. 9 a č. 3/I. dodatek

**) č. 91374, č. 91376, č. 91378, č. 91375 a č. 91377 ceníku ÚSMH a ÚSVD č. 9 a č. 3/I. dod.

***) Dle ceníku ÚSMH a ÚSVD č. 9 a č. 3/I. dodatek

Přesunout nahoru