Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 108/1965 Sb.Vyhláška ministerstva paliv o dodávce topných plynů obyvatelstvu

Částka 46/1965
Platnost od 29.10.1965
Účinnost od 01.11.1965
Zrušeno k 01.01.1980 (140/1979 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

108

VYHLÁŠKA

Ministerstva paliv

ze dne 20. října 1965

o dodávce topných plynů obyvatelstvu

Ministerstvo paliv v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 26 zákona č. 67/60 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon):


ODDÍL I

Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Tato vyhláška stanoví podmínky, za nichž plynárenský podnik (dále jen dodavatel) dodává v rozsahu schváleného plánu gazifikace z plynovodní sítě topné plyny, zejména svítiplyn, zemní plyn naftový, zemní plyn karbonský, propan-butan, popřípadě ve směsi se vzduchem (dále jen "topné plyny za sítě") a v lahvích zkapalněný topný plyn propan-butan (dále jen "zkapalněný topný plyn") obyvatelstvu a jiným než socialistickým organizacím, které odebírají topný plyn na základě přihlášky k odběru (dále jen "odběratelé").

(2) Vyhláška platí též pro odběratele, kteří odebírají topný plyn z plynovodní sítě pro svou spotřebu prostřednictvím odběrního plynového zařízení socialistické organizace.

ODDÍL II

Přihláška k odběru

§ 2

(1) Odběratel, který hodlá odebírat topný plyn ze sítě nebo zkapalněný topný plyn, předloží dodavateli přihlášku k jejich odběru; tiskopis této přihlášky si vyžádá u dodavatele.

(2) Přihlášky k odběru zkapalněného topného plynu není třeba, jde-li o odběr v lahvích o obsahu méně než 10 kg náplně (např. lahve pro cestovní vařiče).

(3) Při vydání přihlášky je dodavatel povinen poskytnout odběrateli všechny nezbytné informace a technické údaje, popřípadě údaje o odběru topných plynů ze sítě a zkapalněného topného plynu, o možnostech jejich používání v domácnostech, jakož i informace o možnostech opatření spotřebičů a provedení montáže domovní, nebo bytové instalace nebo její úpravy.

§ 3

(1) Přihláška musí být řádně a čitelně vyplněna a vlastnoručně podepsána odběratelem a vlastníkem nemovitosti. Jestliže je v domovním objektu plyn odebírán alespoň jedním oprávněným odběratelem, není třeba ke zřízení a připojení odběrního plynového zařízení *) pro dalšího odběratele souhlasu vlastníka nemovitosti.

(2) Přihláška k odběru musí být opatřena potvrzením oprávněné organizace o provedení instalace (montáže) odběrních plynových zařízení, a doložena osvědčením o jejich odborném technickém přezkoušení.

§ 4

(1) Dodavatel není povinen zkoumat nebo ověřovat pravost podpisu na přihlášce. Jestliže přihlášku podepsala za odběratele neoprávněná osoba, je povinna odebíraný topný plyn zaplatit osoba uvedená na přihlášce jako odběratel, pokud neprokáže, že plyn odebral někdo jiný.

(2) Dodavatel je oprávněn kdykoli přezkoušet u odběratele správnost údajů v přihlášce. Nedostatečně nebo nesprávně vyplněnou přihlášku vrátí odběrateli k doplnění s upozorněním na závadu.

(3) Současně s přihláškou předloží odběratel potvrzení o zaplacení konečného vyúčtování dodávky topného plynu ze sítě organizaci spojů ve svém předchozím bydlišti za období bezprostředně předcházející datu přihlášky. V případě, že v předchozím bydlišti nebyl odběratelem topného plynu ze sítě, uvede tuto okolnost v přihlášce.

§ 5

(1) Smlouva o dodávce topného plynu ze sítě nebo zkapalněného topného plynu vzniká potvrzením přihlášky dodavatelem.

(2) Odběratel obdrží od dodavatele jedno potvrzené vyhotovení přihlášky k odběru a jedná-li se o odběratele zkapalněného topného plynu, ještě "průkaz odběratele topného plynu propan-butanu" (dále jen "průkaz odběratele").

(3) Po složení jistoty (§ 6) obdrží odběratel zkapalněného topného plynu od dodavatele "zálohový list" a "pokyny pro provoz tlakových stanic". *)

§ 6

(1) Před započetím odběru zkapalněného topného plynu v lahvích o obsahu náplně 10 kg a větším je odběratel povinen složit dodavateli v hotovosti jistotu za každou zapůjčenou lahev ve výši 240,- Kčs.

(2) Při ztrátě zálohového listu vyplatí dodavatel odběrateli jistotu za odebrané lahve jen po předložení duplikátu doloženého potvrzením příslušné výdejny o počtu vrácených lahví.

(3) Při ztrátě nebo zničení lahví je dodavatel oprávněn zúčtovat celou jistotu za lahve na vrub této škody.

(4) Při přesídlení odběratele v obvodu téhož dodavatele, může být složená jistota přenesena. Ve všech ostatních případech se postupuje podle ustanovení § 19.

§ 7

(1) Přejímá-li nový odběratel místnosti, v nichž je odběrní plynové zařízení připojeno k plynovodní síti, je povinen uvědomit o tom do 3 dnů dodavatele s udáním stavu plynoměru a podat do 8 dnů přihlášku k odběru topného plynu ze sítě podle § 2. Přihláška nemusí být opatřena potvrzením organizace oprávněné k provádění instalace (montáže) odběrních plynových zařízení ani osvědčením o jejich odborném technickém přezkoušení (§ 3 odst. 2), jestliže podle zjištění dodavatele odběrní plynové zařízení odpovídá předpisům a jestliže v počtu a příkonu spotřebičů nenastanou podstatné změny.

(2) Přejímá-li nový uživatel zařízení tlakové stanice na zkapalněný topný plyn, předloží dodavateli podle místa svého bydliště přihlášku k odběru a potvrzení o ukončení odběru dosavadním uživatelem tlakové stanice.

(3) Opomene-li nový odběratel topných plynů ze sítě podat přihlášku do 8 dnů, odpovídá dodavateli za celý odběr od data posledního odečtu provedeného u předchozího odběratele.

(4) Změní-li odběratel jméno (např. sňatkem nebo úřední změnou jména), nebo název, oznámí to písemně dodavateli v nejkratší možné době.

§ 8

(1) Hodlá-li odběratel topného plynu ze sítě používat další plynový spotřebič, který není uveden v přihlášce, musí předem projednat jeho připojení. Dodavatel rozhodne, zda je třeba vyměnit plynoměr, případně podat novou přihlášku.

(2) Rozhodne-li dodavatel, že je třeba podat přihlášku novou, je nutno, aby tato přihláška byla opatřena potvrzením oprávněné organizace o provedení instalace (montáže) odběrních plynových zařízení a jejich odborném technickém přezkoušení.

ODDÍL III

Dodávka, odběr a měření

§ 9

(1) Odběr topných plynů ze sítě, jakož i odběry prováděné prostřednictvím odběrního zařízení socialistické organizace se uskutečňují ve sjednaném rozsahu. Odběr měří a účtuje dodavatel podle údajů vlastního měřidla-plynoměru, které odběrateli bezplatně osadí, zapojí a udržuje. Do údržby plynoměru náleží péče o úřední ověřování správnosti měření.

(2) Odběratel je povinen chránit měřící zařízení dodavatele, umístěné v jím užívaných místnostech před poškozením; jsou-li tato zařízení umístěna ve společných prostorách nemovitosti, má tuto povinnost vlastník nemovitosti.

(3) Dodavatel může kdykoli na svůj náklad vyměnit plynoměr namontovaný u odběratele. Jakékoliv montážní změny plynoměru smějí provádět jen pracovníci dodavatele; tito pracovníci jsou povinni se odběrateli legitimovat.

(4) Odběratel je povinen sledovat správný chod plynoměru a ihned hlásit dodavateli, popřípadě u příslušné organizace spojů (pošty) nebo poštovního doručovatele provádějícího přímé inkaso, veškeré závady a neobvyklosti v měření, jakož i zjevné poruchy v domovním, popř. bytovém odběrním plynovém zařízení.

§ 10

(1) Má-li odběratel pochybnosti o správnosti údajů plynoměru, může požádat písemně dodavatele o jeho přezkoušení; v žádosti musí uvést odečtený stav měřidla.

(2) Dodavatel je povinen přezkoušet plynoměr nejpozději do 60 dnů po oznámení odběratele a je-li plynoměr vadný, vyměnit jej za správný. Přezkoušení se provede podle příslušných státních norem. *)

(3) Žádost o přezkoušení údajů plynoměru nezprošťuje odběratele povinnosti zaplatit ve stanovené lhůtě zálohy nebo konečné vyúčtování za odebraný plyn.

(4) Zjistí-li se při přezkoušení, že údaj zkoušeného plynoměru se neodchyluje od skutečné hodnoty více než připouští státní norma, uhradí náklady spojené s přezkoušením a výměnou plynoměru odběratel.

(5) Zjistí-li se při přezkoušení plynoměru, že udává vyšší hodnotu, která se odchyluje od skutečné hodnoty více, než připouští státní norma, uhradí dodavatel odběrateli částku odpovídající chybě v údajích plynoměru, a to ode dne podání žádosti o přezkoušení.

(6) Zjistí-li se při přezkoušení plynoměru, že udává nižší hodnotu, která se odchyluje od skutečné hodnoty více, než připouští státní norma, uhradí odběratel dodavateli částku odpovídající chybě v údajích plynoměru, a to ode dne podání žádosti o přezkoušení.

(7) Náklady na přezkoušení, opravu a výměnu plynoměru hradí v případech uvedených v odstavcích 5 a 6 dodavatel.

(8) Nelze-li přesně zjistit odběr za dobu poruchy plynoměru, vypočte se podle odběru v přibližně stejném období minulého roku.

§ 11

(1) Zkapalněný topný plyn se dodává odběratelům v tlakových lahvích v určených výdejnách. Lahve o obsahu náplně 10 kg a více zapůjčuje dodavatel odběrateli. Odběrateli mohou být zapůjčeny nejvýše 2 lahve. Lahve o menším obsahu náplně si odběratel opatřuje na svůj náklad.

(2) Odběratel je povinen používat lahve pouze pro dodávky zkapalněného topného plynu a zacházet s nimi podle předpisů.

(3) Zkapalněný topný plyn dodává odběrateli výdejna, jen při vrácení téhož počtu prázdných lahví a při předložení "průkazu odběratele". K prvnímu odběru lahví opravňuje odběratele příslušně označený díl přihlášky. Odběratel je povinen vracet prázdné lahve výdejně, u které je přihlášen k odběru.

§ 12

(1) Odběratel odpovídá dodavateli za každou zapůjčenou lahev ode dne jejího převzetí z výdejny, až do dne jejího vrácení výdejně.

(2) Odběratel odpovídá za ztrátu, zničení nebo poškození zapůjčené lahve. Ztrátu lahve je odběratel povinen ihned ohlásit dodavateli a současně předložit potvrzení příslušných orgánů o ohlášení ztráty.

ODDÍL IV

Neoprávněný odběr

§ 13

(1) Za neoprávněný odběr topných plynů se považuje zejména, jestliže odběratel:

a) nepodá novou přihlášku, ač byl k tomu povinen podle ustanovení § 7 a 8;

b) odebere neměřené množství topných plynů ze sítě, aniž by s tím dodavatel předem souhlasil;

c) odebere úmyslně topný plyn ze sítě k jiným účelům, než sjednaným nebo používá spotřebičů, jejichž používání je podle zvláštních předpisů zakázáno;

d) provede taková opatření, aby plynoměr buď vůbec nezaznamenával odběr, nebo jej zaznamenal nesprávně ke škodě dodavatele, nebo jestliže takové zařízení vědomě užívá;

e) poškodí buď sám nebo osoby, za něž odpovídá, plynoměr a při jeho zkoušce se zjistí, že udává nižší hodnotu, která se odchyluje od skutečné hodnoty více, než připouští státní norma;

f) používá pro zkapalněný topný plyn spotřebičů, regulátorů a zařízení, jejichž užívání není dovoleno;

g) odebere zkapalněný topný plyn pro neevidovanou tlakovou stanici, nebo umožňuje takové stanici odběr zapůjčením lahve.

§ 14

(1) Množství topných plynů ze sítě neoprávněně odebraných u neměřených nebo nesprávně měřených odběrů se u odběratele zjišťuje tak, že se uvažuje plné zatížení všech plynových spotřebičů s neměřeným nebo nesprávně měřeným odběrem; toto zatížení se násobí dále uvedenou dobou jejich užívání, pokud nebyla zjištěna doba delší:

a) u plynového vařiče ............................. 2 hodiny denně

b) u plynového sporáku (květen - září) ............ 3 hodiny denně

(říjen - duben) ................................. 5 hodin denně

c) u plynové chladničky .......................... 24 hodin denně

d) u průtokového ohřívače vody .................... 3 hodiny denně

e) u plynového topení (květen - září) ............. 2 hodiny denně

(říjen - duben) ................................. 8 hodin denně

f) u ostat. plynových spotřebičů podle příkonu spotřebiče

Takto stanovený denní odběr plynu se násobí počtem dní neoprávněného odběru; není-li možno zjistit celkové období neoprávněného odběru, vyúčtuje se odběr za období od posledně zjištěného stavu plynoměru.

(2) Nelze-li u odběrů uvedených v odstavci 1 zjistit počet a druh plynových spotřebičů, stanoví se za základ výpočtu náhrady údaje o plynových spotřebičích uvedené v přihlášce.

(3) K částkám vypočteným podle odstavce 1 se připočtou náklady spojené se zjišťováním neoprávněného odběru, nejméně však 20,- Kčs.

(4) Celková částka vyúčtování za neoprávněný odběr se sníží o částky zaplacené odběratelem za dobu neoprávněného odběru.

ODDÍL V

Omezení, přerušení a zastavení dodávky

§ 15

(1) Dodavatel může omezit, přerušit nebo zastavit dodávku topných plynů ze sítě a zkapalněného topného plynu, jestliže

a) je to nutné z důvodů provozních (údržbové a revizní práce, opravy poruch, regulační opatření, omezení nebo přerušení pro nedostatek tlaku v plynovodní síti nebo vyvolané živelnými zásahy apod.), nebo při změně tlaku nebo druhu dodávaného topného plynu (§ 18 plyn. zákona),

b) odběratelovo zařízení nevyhovuje předpisům do té míry, že může způsobit výbuch, zavinit požár nebo jinak ohrozit bezpečnost života nebo majetku

c) odběratel zabraňuje oprávněným pracovníkům dodavatele v přístupu k plynoměru a k odběrním plynovým zařízením, případně k tlakové stanici za účelem jejich kontroly

d) odběratel nesplní příkaz kontrolních orgánů dodavatele k odstranění závad v odběrním plynovém zařízení

e) odběratel bez souhlasu dodavatele změní počet nebo druh plynových spotřebičů.

f) u odběratele byl zjištěn neoprávněný odběr

g) odběratel nezaplatí zálohovou platbu nebo konečné vyúčtování za odebraný plyn

(2) Byla-li odběrateli zkapalněného topného plynu přerušena dodávka z důvodů uvedených v odstavci 1, písm. b, c, d, f, je povinen do 3 dnů po oznámení (sdělení) odevzdat lahev určené výdejně; náhrada za vrácenou náplň se neposkytuje. V případě uvedeném v odst. 1 písm. f), učiní dodavatel podle povahy věci oznámení příslušným orgánům.

(3) Přerušenou nebo zastavenou dodávku topných plynů ze sítě obnoví dodavatel po odstranění všech závad, pro které byla dodávka přerušena, popř. po zaplacení všech nedoplatků a po zaplacení nákladů souvisejících s obnovením dodávky.

(4) Za škody vzniklé omezením, přerušením nebo zastavením dodávky topných plynů ze sítě a zkapalněného topného plynu nenese dodavatel vůči odběrateli odpovědnost. Dodavatel topných plynů ze sítě je však povinen:

a) oznámit odběratelům jednotlivě nebo hromadně způsobem v místě obvyklým nejméně 24 hodin předem přerušení dodávky topných plynů ze sítě pro provádění plánovaných údržbových a revizních prací, zejména na plynovodech a domovních přípojkách pro veřejný rozvod;

b) oznámit změnu druhu topných plynů nebo tlaku a provést úpravu plynových spotřebičů v domácnostech.

ODDÍL VI

Tlakové stanice a lahve na zkapalněný topný plyn

§ 16

(1) Před uvedením tlakové stanice do provozu je provozovatel, popřípadě investor, povinen zajistit její odborné technické přezkoušení.

(2) Odborným technickým přezkoušením tlakové stanice se rozumí zejména:

a) provedení zkoušky těsnosti

b) zhodnocení, zda tlaková stanice vyhovuje příslušným předpisům (státním normám) a zda její provoz bude bezpečný.

(3) Odborné technické přezkoušení tlakové stanice provede plynárenský podnik, popřípadě oprávněná organizace jím zmocněná.

(4) Výsledek přezkoušení potvrdí plynárenský podnik, popřípadě organizace jím zmocněná provozovateli (investorovi) na přihlášce k odběru; toto potvrzení nahrazuje povolení k uvedené tlakové stanice do provozu.

(5) Provádí-li se při odborném technickém přezkoušení zároveň předání tlakové stanice provozovateli (investorovi), musí se přezkoušení zúčastnit provozovatel (investor).

(6) Před provedením odborného technického přezkoušení nesmí být tlaková stanice používána.

§ 17

(1) Zkapalněný topný plyn se plní do lahví v plnících stanicích (plnírnách). Smí se používat jen lahví pro tento účel zvlášť označených. Toto označení nesmí být samovolně měněno. Odběratel nesmí s lahvemi nesprávně manipulovat, zejména nesmí jejich obsah přepouštět do jiné nádoby.

(2) Lahve je oprávněn plnit pouze dodavatel. Dodavatel také provádí veškeré opravy lahví o obsahu 10 kg a větším a pečuje o jejich zkoušení.

ODDÍL VII

Ukončení odběru

§ 18

(1) Hodlá-li odběratel ukončit odběr topných plynů ze sítě na dosavadním místě, je povinen nejméně 8 dní předem to oznámit dodavateli a umožnit jeho pracovníkům provést závěrečný odečet, popřípadě odebrat plynoměr.

(2) Opomene-li odběratel topných plynů ze sítě oznámit ukončení odběru, je povinen zaplatit plyn, odebraný až do podání přihlášky novým odběratelem nebo do ukončení dodávky.

(3) Nebude-li odběratel topných plynů ze sítě po dobu 6 měsíců bez závažných důvodů odebírat plyn, může mu dodavatel plynoměr odebrat a odběr zrušit.

§ 19

(1) Odběratel zkapalněného topného plynu, který ukončil svůj odběr na dosavadním místě nebo trvale, je povinen to oznámit nejdéle do 8 dnů dodavateli, vrátit mu zapůjčené lahve a předložit:

a) zálohový list

b) průkaz odběratele

c) přihlášku k záznamu o ukončení odběru.

(2) Do 1 měsíce po předložení dokladů uvedených v odst. 1 vrátí dodavatel odběrateli jistotu ve výši uvedené v zálohovém listě podle počtu vrácených lahví.

(3) Odběrateli, který splnil povinnosti stanovené v odst. 1 a 2 vydá dodavatel potvrzení o vrácení zapůjčených lahví. Odběratelům připojeným bez přihlášky se potvrzení nevydává.

ODDÍL VIII

Vyúčtování a placení dodávek

§ 20

(1) Dodavatel vyúčtovává dodaný topný plyn ze sítě jednou za rok podle ročního odečtu, který provede odběratel na zvláštním tiskopise, ke dni stanoveném dodavatelem.

(2) Na vyúčtování topného plynu ze sítě se nevztahují předpisy o fakturaci a placení dodávek neinvestiční povahy. *)

(3) Má-li dodavatel pochybnosti o správnosti odečtu, může vyúčtovat dodaný topný plyn kdykoliv podle odečtu provedeného jeho pracovníky. Stejně může vyúčtovat dodatečně zjištěný odběr topných plynů ze sítě při chybách plynoměru (§ 10).

§ 21

(1) Plyn odebraný ze sítě platí odběratel organizaci spojů pověřené prováděním soustředěného inkasa opakujících se plateb obyvatelstva. Platby se uskutečňují jednak formou měsíčních záloh, jednak při vyúčtování na základě odečtu plynoměru.

(2) Výši zálohy stanoví dodavatel.

(3) Dodavatel si může vyhradit zvláštní způsob provádění inkasa u některých odběrů v případech, kde jsou pro to důvody.

§ 22

(1) Nezaplatí-li odběratel zálohu nebo nedoplatek z ročního vyúčtování odebraného topného plynu ze sítě ani po písemné upomínce, může mu dodavatel přerušit dodávku topného plynu.

(2) Předloží-li odběratel oprávněnému pracovníku dodavatele, který má provést odpojení, doklad o tom, že zálohu nebo nedoplatek ročního vyúčtování odebraného topného plynu ze sítě zaplatil, zjistí pracovník dodavatele den a způsob úhrady a od přerušení dodávky upustí.

(3) Pokud odběratel odebraný topný plyn ze sítě neuhradil nebo jej uhradil opožděně, je povinen za návštěvu pracovníka dodavatele v případech podle odst. 1 a 2 zaplatit náhradu.

§ 23

Náhrady za práce spojené s výměnou a kontrolou plynoměrů po případě jiné drobné náhrady související s odběrem topných plynů ze sítě, jež je odběratel povinen uhradit, vybírá oprávněný pracovník dodavatele zpravidla v hotovosti na potvrzení.

§ 24

Dodávky zkapalněného topného plynu se platí v hotovosti.


ODDÍL IX

Závěrečná ustanovení

§ 25

(1) Tato vyhláška platí i pro odběry zahájené před počátkem její účinnosti.

(2) Odběratel, který podal přihlášku k odběru topných plynů ze sítě před počátkem účinnosti této vyhlášky, není povinen podávat novou přihlášku.

(3) Odběratelé zkapalněného topného plynu, kteří odebírají tento plyn ke dni účinnosti této vyhlášky, jsou povinni podat, pokud tak již dříve neučinili, přihlášku k odběru.

§ 26

Zrušuje se vyhláška č. 83/1955 Ú. l., o podmínkách pro dodávku a odběr elektřiny a plynu v drobném, pokud se týče odběru plynu, a vyhláška č. 135/1952 Ú. l., o zacházení se zkapalněným topným plynem.

§ 27

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1965.


Ministr:

Odvárka v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhl. č. 76/1961 Sb., kterou se provádějí ustanovení plynárenského zákona.

*) Tlaková stanice je odběrní zařízení zkapalněného topného plynu sestávající ze zdroje (tlakové lahve) potrubního rozvodu a spotřebičů s příslušenstvím - ČSN 386460.

*) ČSN 25 78 55.

*) Výjimka povolená ministerstvem financí podle § 16 vyhl. č. 204/1964 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy.

Přesunout nahoru