Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 103/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou

Částka 45/1965
Platnost od 20.10.1965
Účinnost od 05.07.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

103

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 21. září 1965

o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou


Dne 6. dubna 1963 byla v Tunisu podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou.


Dohoda na základě svého článku 11 vstoupila v platnost dnem 5. července 1964.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

dr. Gregor v. r.


DOHODA

o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Tuniské republiky vedeny snahou rozvíjet na základě vzájemného pochopení, respektování své svrchovanosti a zásady nevměšování spolupráci v oblasti kultury, školství, umění a sportu a přispět tak k utužení přátelských svazků mezi svými národy,

se rozhodly uzavřít tuto dohodu a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé socialistické republiky p. Františka Kahudu, ministra školství a kultury;

vláda Tuniské republiky p. Chedli Klibiho, státního sekretáře kulturních záležitostí a informací.

Článek 1

Obě strany budou podporovat kulturní a umělecké styky mezi oběma zeměmi.

Mimo to se obě strany dohodly, že si budou vyměňovat své znalosti a zkušenosti v oblasti školství a vědeckého výzkumu.

Článek 2

Obě strany budou podporovat spolupráci kulturních, uměleckých, vědeckých a výchovných organizací a institucí a vzájemné návštěvy profesorů, spisovatelů, vědců a umělců.

Článek 3

Každá strana bude podporovat příslušníky druhé strany při studiích nebo stážích poskytováním stipendií a podpor.

Článek 4

Obě strany usnadní vzájemnou výměnu uměleckých výstav, divadelních, hudebních nebo folkloristických skupin, sportovních delegací a budou podporovat organizování sportovních soutěží mezi oběma zeměmi.

Článek 5

Obě smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti tisku, rozhlasu a televize.

Článek 6

Obě strany usnadní výměnu knih, vědeckých, kulturních a uměleckých publikací, filmů a televizních filmů a budou podporovat realizaci filmových koprodukcí.

Článek 7

Obě strany usnadní publikaci důležitých vědeckých, kulturních a uměleckých děl příslušníků druhé smluvní strany.

Článek 8

Každá ze stran se zavazuje zaručit ve své zemi autorská práva příslušníků druhé strany podle mezinárodních úmluv, které strany podepsaly.

Článek 9

Obě strany budou dbát o to, aby kulturní, historické a zeměpisné učebnice, používané v každé z obou zemí, dávaly co nejpřesněji představu o zemi druhé smluvní strany.

Článek 10

Při provádění této Dohody bude každý rok vypracován program kulturní spolupráce, který upřesní náplň kulturních akcí.

Článek 11

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem výměny ratifikačních listin a bude platná pro období 2 let. Po vypršení tohoto období bude její platnost automaticky prodlužována vždy o další rok, pokud nebude písemně vypovězena tři měsíce před skončením její platnosti.

Dáno v Tunisu 6. dubna 1963 ve dvojím vyhotovení v jazyce francouzském.

Za vládu Československé socialistické republiky:

dr. František Kahuda v. r.

Za vládu Tuniské republiky:

Chedli Klibi v. r.

Přesunout nahoru