Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 10/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti turistického ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií

Částka 6/1965
Platnost od 23.02.1965
Účinnost od 03.07.1964
Zrušeno k 20.12.1999 (56/2000 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

10

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 18. ledna 1965

o Dohodě o spolupráci v oblasti turistického ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií


Dne 14. března 1964 byla v Bělehradě podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti turistického ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií.

Vláda Československé socialistické republiky vyslovila s Dohodou souhlas dne 3. června 1964.

Dohoda na základě svého článku 11 vstoupila v platnost dnem výměny nót o schválení, tj. dne 3. července 1964.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

o spolupráci v oblasti turistického ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Socialistické federativní republiky Jugoslávie, kladouce si za cíl v zájmu obou států rozšířit spolupráci v oblasti turistického ruchu, dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat a usnadňovat cestování turistických skupin i jednotlivých turistů z jednoho státu do druhého k návštěvě turistických a historických míst, veletrhů, výstav a kulturních, sportovních a jiných podniků.

Článek 2

Smluvní strany učiní opatření k usnadnění hraničních, celních a ostatních formalit, spojených s přechodem hranic turisty obou států.

Článek 3

Pro rozvoj turistiky učiní smluvní strany opatření k usnadnění dopravního spojení mezi oběma státy.

Článek 4

Smluvní strany umožní potřebnými opatřeními spolupráci orgánů obou států, jimž přísluší péče o turistiku, a jiných organizací a institucí, zainteresovaných na rozvoji turistického ruchu.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat spolupráci organizací pro turistický ruch, zejména při

- provádění turistické propagandy a informační služby v obou státech;

- vypracování programů a organizace cestování při návštěvách turistů mezi oběma státy.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat a usnadňovat setkání odborníků a výměnu zkušeností v oblasti turistického ruchu se zvláštním zaměřením ke studiu otázek

- vypracování dlouhodobých plánů rozvoje turistického ruchu;

- výstavby hotelových, restauračních a jiných turistických objektů;

- systému a programu odborné výuky kádrů pro turistický ruch;

- organizace a provádění turistické propagandy a informační služby.

Článek 7

Spolupráce v oblasti turistického ruchu bude prováděna v souladu s předpisy, kterými je v tom kterém z obou států upravena činnost v uvedené oblasti.

Článek 8

Dohoda bude prováděna ve spolupráci příslušných orgánů obou států a v zásadních otázkách budou tyto konzultovány s Československo-jugoslávským výborem pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci.

Článek 9

Rozsah turistických služeb bude projednáván pro každý rok zvlášť při jednání o Protokolu o výměně zboží mezi oběma stranami.

Článek 10

Dohoda se uzavírá na dobu 5 let a bude mlčky prodlužována vždy o další rok, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví, nejpozději 6 měsíců před uplynutím její platnosti.

Článek 11

Dohoda podléhá schválení vládami obou smluvních stran a nabude platnosti výměnou nót o tomto schválení.

Tato Dohoda byla sepsána v Bělehradě dne 14. března 1964 ve dvou vyhotoveních, a to v jazyce českém a jazyce srbochorvatském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky

F. Krajčír v. r.

Za vládu Socialistické federativní republiky Jugoslávie

B. Krajger v. r.

Přesunout nahoru