Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c64/1964 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 64/1964
Platnost od 30.06.1964
Účinnost od 01.04.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ústřední komise lidové kontroly a statistiky

vydala podle § 28 odst. 2 písm. b) zákona č. 23/1S63 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci:

1. Výnos čj. 31413/64 - NHE z 7. 3. 1964 - pokyny pro hodnocení plnění státního plánu v roce 1964 a pro přepočet ukazatelů vyjadřovaných v běžných velkoobchodních cenách za 1. čtvrtletí 1964 v důsledku změny velkoobchodních cen k 1. dubnu 1964.

Pokyny stanoví způsob vykazováni údajů vyjadřovaných v běžných velkoobchodních cenách ve všech státních statistických výkazech od 1. dubna 1964 a jejich přepočet za 1. čtvrtletí 1964 v důsledku změny velkoobchodních cen k 1. dubnu 1964. Pokyny nabyly účinnosti dne 1. dubna 1964, zrušily směrnice Ústřední komise lidové kontroly a statistiky čj. 34802/63 z 6. 5. 1963 pro přepočet vybraných hodnotových ukazatelů vykazovaných ve statistických a účetních výkazech za rok 1963 podle nových velkoobchodních cen platných od 1. ledna 1964 a mohou být podle potřeby ústředními úřady a orgány s krajskými národními výbory pro podřízené organizace rozpracovány. Do pokynů lze nahlédnout u ústředních úřadů a orgánů, krajských národních výborů a komisí lidové kontroly a statistiky.

2. Výnosy čj. Vk 410/64 z 19. 6. 1964 a čj. Vk 423/64 z 3. 7. 1964 o zjednodušení státních statistických výkazů v roce 1964.

Výnosy upravují rozsah a periodicitu některých státních statistických výkazů a v tomto směru mění

- směrnice k státním statistickým výkazům pro základní jednotky platné od roku 1963 č. 12a),

- pracovní neschopnost pro nemoc a úraz,

- směrnice k státním statistickým výkazům pro základní Jednotky platné od roku 1963 a jejich doplňky a změny na rok 1964: č. 3 - nakládka a vykládka železničních vozů přepravci, č. 4 - závodová doprava motorovými vozidly, č. 8 - práce v geologickém průzkumu a bilance zásob vyhrazených nerostných surovin, č. 21 - nákup zemědělských výrobků, č. 26 - veřejná silniční doprava ČSAD,

- směrnice k státním statistickým výkazům pro základní jednotky platné od roku 1964: č. 1 - výroba a práce v průmyslu, č. 2 - technický rozvoj, vynálezy, zlepšovací návrhy a technickohospodářské normy a ukazatelé, č. 5 - investiční výstavba, č. 6 - výroba, práce, technický rozvoj a technicko-ekonomičtí ukazatelé ve stavebnictví, č. 7 - průzkumné a projektové práce, č. 13 - vnitřní obchod a veřejné stravování, č. 14 - materiálně technické zásobování, hodnota odbytu a výrobní kooperace, č. 20 - výkony a práce v komunálních službách a v bytovém hospodářství národních výborů,

- pokyny pro vypracování výkazů o investiční výstavbě krajskými investorskými útvary za rok 1963 a v roce 1964 (čj. Vk 212/64 z 9. 12. 1963),

- pokyny pro vypracování výkazů o investiční výstavbě organizacemi řízenými výrobními zemědělskými správami na rok 1964 (čj. Vk 268/64 z 22. 1. 1964),

- pokyny pro předkládání souhrnných statistických výkazů ministerstvy, ústředními úřady a orgány v roce 1964 - úseky: „nákup zemědělských výrobků", nákup rostlinných výrobků, nákup živočišných výrobků, hodnota nákupu, průměrné nákupní realizační ceny (čj. Vk 158/64 z 31. 10. 1963), průmysl (čj. Vk 161/64 z 6. 11. 1963), technický rozvoj (čj. Vk 163/64 z 3. 11. 1963), průzkumné.a projektové práce (čj. Vk 165/64 z 8. 11. 1963), vnitřní obchod a veřejné stravování (čj. Vk 175/64 z 8. 11. 1963), nakládka a vykládka železničních vozů přepravci (čj. Vk 181/64 z 8. 11. 1963),

- pokyny pro předkládání souhrnných statistických výkazů ministerstvy a centralizovaně zpracovávaných výkazů výrobními hospodářskými jednotkami v roce 1964 - úseky: materiálně technické zásobování, hodnota odbytu a výrobní kooperace (čj. Vk 193/64 z 15. 11. 1963), stavebnictví (čj. Vk 201/64 z 22. 11. 1963),

- pokyny pro předkládání souhrnných statistických výkazů ústředními investory a pro předkládání centralizovaně zpracovávaných výkazů výrobními hospodářskými jednotkami v roce 1964 a za rok 1963 - úsek investiční výstavba (čj. Vk 164/34 z 6. 11. 1963),

- pokyny pro předkládání souhrnných statistických výkazů krajskými sdruženími n. p. stavební výroby a krajskými svazy výrobních družstev v roce 1964 - úsek stavebnictví (čj. Vk 202/64 z 22. 11. 1963),

- pokyny pro předkládáni sumářů z výrobních hospodářských jednotek těch ministerstev, u kterých je v roce 1964 zavedena centralizace zpracování státních statistických výkazů - úsek průmysl (čj. Vk 162/64 z 8. 11. 1963),

které byly registrovány v částce č. 27/1964 Sbírky zákonů.

Výnosy nabyly účinnosti dne 1. července 1964 a lze do nich nahlédnout u příslušných ústředních úřadů a orgánů a u komisí lidové kontroly a statistiky.

Přesunout nahoru