Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c27/1964 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 27/1964
Platnost od 31.03.1964
Účinnost od 01.01.1963
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ústřední komise lidové kontroly a statistiky

vydala podle § 28 odst. 2 písm. b) zákona č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci:

1. Směrnice k státním statistickým výkazům pro základní jednotky platné od roku 1963: č. 3 - nakládka a vykládka železničních vozů přepravci, č. 4 - závodová doprava motorovými vozidly, č. 8 - práce v geologickém průzkumu a bilance zásob vyhrazených nerostných surovin, č. 12a) - pracovní neschopnost pro nemoc a úraz, č. 12b) - pracovní úrazovost, č. 15 - strojní početní stanice, č. 16 - zemědělská výroba, pracovníci a členská základna JZD, č. 17 - činnost a pracovníci podniku zemědělské techniky, č. 18 - zemědělská výroba a pracovníci státních statků, č. 18a) - práce zemědělských jednotek (mimo státní statky, podniky zemědělské techniky a lesní závody), č. 21 - nákup zemědělských výrobků, č. 24 - zemědělská výroba (MNV), č. 25 - zemědělské meliorace a hospodářsko-technické úpravy pozemků, č. 26 - veřejná silniční doprava ČSAD, č. 27 - městská doprava a č. 28 - dopravní střediska.

K těmto směrnicím (kromě směrnic č. 12a) vydala Doplňky a změny na rok 1964.

2. Směrnice k státním statistickým výkazům pro základní jednotky platné od roku 1964: č. 1 - výroba a práce v průmyslu, č. 2 - technický rozvoj, vynálezy, zlepšovací návrhy a technicko-hospodářské normy a ukazatelé, č. 5 - investiční výstavba, č. 6 - výroba, práce, technický rozvoj a technicko-ekonomičtí ukazatelé ve stavebnictví, č. 7 - průzkumné a projektové práce, č. 9 - práce v rozpočtových a některých jiných organizacích, č. 10 - příprava kvalifikovaných dělníků (pracovníků) v učebním poměru, č. 11 - správa, provoz a údržba vodovodů, stokové sítě a vodních toků, č. 13 - vnitřní obchod a veřejné stravování, č. 14 - materiálně technické zásobování, hodnota odbytu a výrobní kooperace, č. 19 - lesní hospodářství, č. 20 - výkony a práce v komunálních službách a v bytovém hospodářství národních výborů, č. 22 - bytová výstavba a č. 23 - kapacita a výkony ubytovacích zařízení.

Směrnice a jejich doplňky a změny, uvedené pod č. 1 a 2, obsahují zejména seznam státních statistických výkazů, vysvětlivky k nim, výklad jejich ukazatelů a cesty a lhůty jejich předkládání základními jednotkami; vydány byly v knižnici Ústřední komise lidové kontroly a statistiky "Směrnice a pokyny" a lze do nich nahlédnout u komisí lidové kontroly a statistiky a u příslušných ústředních úřadů a orgánů. Doplňky a změny směrnic uvedené pod č. 1 a směrnice uvedené pod č. 2 nabyly účinnosti dne 1. ledna 1964. Směrnice uvedené pod č. 2 nahradily obdobné Směrnice k státním statistickým výkazům pro základní jednotky platné od roku 1963. Směrnice k státním statistickým výkazům pro základní jednotky platné od roku 1963 č. 12a) - pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - platí nezměněné i pro rok 1964.

3. Pokyny pro vypracování výkazů o investiční výstavbě krajskými investorskými útvary za rok 1963 a v roce 1964 (čj. Vk 212/64 z 9. 12. 1963).

4. Pokyny pro vypracování výkazů o investiční výstavbě organizacemi řízenými výrobními zemědělskými správami na rok 1964 (čj. Vk 268/64 z 22. I. 1964).

Pokyny uvedené pod č. 3 a 4 obsahují zejména seznam státních statistických výkazů, vysvětlivky k nim, výklad jejich ukazatelů a cesty a lhůty jejich předkládání; tvoří dodatek k Směrnicím k státním statistickým výkazům pro základní jednotky platným od roku 1964 č. 5 - investiční výstavba, nabyly účinnosti dne 1. ledna 1964 a lze do nich nahlédnout u Ústřední komise lidové kontroly a statistiky.

5. Pokyny pro předkládání souhrnných statistických výkazů ministerstvy, ústředními úřady a orgány v roce 1964 - úseky: "nákup zemědělských výrobků", nákup rostlinných výrobků, nákup živočišných výrobků, hodnota nákupu, průměrné nákupní realizační ceny (čj. Vk 158/64 z 31. 10. 1963), průmysl (čj. Vk 161/64 z 6. 11. 1963), technický rozvoj (čj. Vk 163/64 z 6. 11. 1963), průzkumné a projektové práce (čj. Vk 165/64 z 6. 11. 1963), bytové hospodářství socialistického sektoru za rok 1963 (čj. Vk 170/64 z 6. 11. 1963), pracovní úrazovost (čj. Vk 172/64 z 6. 11. 1963), lesní hospodářství a myslivost (čj. Vk 173/64 z 6. 11. 1963), vnitřní obchod a veřejné stravování (čj. Vk 175/64 z 6. 11. 1963), cestovní ruch tuzemský (čj. Vk 177/64 z 7. 11. 1963), závodová doprava plánovaná (čj. Vk 179/64 z 6. 11. 1963), nakládka a vykládka železničních vozů přepravci (čj. Vk 181/64 z 8. 11. 1963) a práce - pracovníci, mzdové fondy, výdaje, učni (čj. Vk 197/64 z 21. 11. 1963).

6. Pokyny pro předkládání souhrnných statistických výkazů ministerstvy a centralizovaně zpracovávaných výkazů výrobními hospodářskými jednotkami v roce 1964 - úseky: materiálně technické zásobování, hodnota odbytu a výrobní kooperace (čj. Vk 193/64 z 15. 11. 1963) a stavebnictví (čj. Vk 201/64 z 22. 11. 1963).

7. Pokyny pro předkládání souhrnných statistických výkazů ústředními investory a pro předkládání centralizovaně zpracovávaných výkazů výrobními hospodářskými jednotkami v roce 1964 a za rok 1963).

8. Pokyny pro předkládání souhrnných statistických výkazů krajskými sdruženími národních podniků stavební výroby a krajskými svazy výrobních družstev v roce 1964 - úsek stavebnictví (čj. Vk 202/64 z 22. 11. 1963).

9. Pokyny pro předkládání sumářů z výrobních hospodářských jednotek těch ministerstev, u kterých je v roce 1964 zavedena centralizace zpracování státních statistických výkazů - úseky: průmysl (čj. Vk 162/64 z 6. 11. 1963) a nakládka a vykládka železničních vozů přepravci a závodová doprava plánovaná (čj. Vk 180/64 z 6. 11. 1963).

10. Pokyny pro předkládání centralizovaně zpracovávaných výkazů výrobními hospodářskými jednotkami v roce 1964 - úsek bytové hospodářství socialistického sektoru za rok 1963 (čj. Vk 171/64 z 6. 11. 1963).

Pokyny uvedené pod č. 5-10 obsahují zejména seznam souhrnných statistických výkazů, u nichž nebyla v roce 1964 zavedena centralizace zpracování, vysvětlivky k nim a cesty a lhůty jejich předkládání ústředními úřady a orgány (ústředními investory, krajskými sdruženími národních podniků stavební výroby a krajskými svazy výrobních družstev) a seznam státních statistických výkazů, u nichž byla v roce 1964 zavedena centralizace zpracování, a cesty a způsob jejich předkládání výrobními hospodářskými jednotkami. Pokyny nabyly účinnosti dne 1. ledna 1964 a lze do nich nahlédnout u Ústřední komise lidové kontroly a statistiky a u příslušných ústředních úřadů a orgánů.

Ústřední komise lidové kontroly a statistiky vydala podle § 28 odst. 2 písm. b) zákona č. 23/1S63 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci výnosy čj. Vk 410/64 z 19. 6. 1964 a čj. Vk 423/64 z 3. 7. 1964 o zjednodušení státních statistických výkazů v roce 1964. Výnosy upravují rozsah a periodicitu některých státních statistických výkazů a v tomto směru mění

- směrnice k státním statistickým výkazům pro základní jednotky platné od roku 1963 č. 12a),

- pracovní neschopnost pro nemoc a úraz,

- směrnice k státním statistickým výkazům pro základní Jednotky platné od roku 1963 a jejich doplňky a změny na rok 1964: č. 3 - nakládka a vykládka železničních vozů přepravci, č. 4 - závodová doprava motorovými vozidly, č. 8 - práce v geologickém průzkumu a bilance zásob vyhrazených nerostných surovin, č. 21 - nákup zemědělských výrobků, č. 26 - veřejná silniční doprava ČSAD,

- směrnice k státním statistickým výkazům pro základní jednotky platné od roku 1964: č. 1 - výroba a práce v průmyslu, č. 2 - technický rozvoj, vynálezy, zlepšovací návrhy a technickohospodářské normy a ukazatelé, č. 5 - investiční výstavba, č. 6 - výroba, práce, technický rozvoj a technicko-ekonomičtí ukazatelé ve stavebnictví, č. 7 - průzkumné a projektové práce, č. 13 - vnitřní obchod a veřejné stravování, č. 14 - materiálně technické zásobování, hodnota odbytu a výrobní kooperace, č. 20 - výkony a práce v komunálních službách a v bytovém hospodářství národních výborů,

- pokyny pro vypracování výkazů o investiční výstavbě krajskými investorskými útvary za rok 1963 a v roce 1964 (čj. Vk 212/64 z 9. 12. 1963),

- pokyny pro vypracování výkazů o investiční výstavbě organizacemi řízenými výrobními zemědělskými správami na rok 1964 (čj. Vk 268/64 z 22. 1. 1964),

- pokyny pro předkládání souhrnných statistických výkazů ministerstvy, ústředními úřady a orgány v roce 1964 - úseky: „nákup zemědělských výrobků", nákup rostlinných výrobků, nákup živočišných výrobků, hodnota nákupu, průměrné nákupní realizační ceny (čj. Vk 158/64 z 31. 10. 1963), průmysl (čj. Vk 161/64 z 6. 11. 1963), technický rozvoj (čj. Vk 163/64 z 3. 11. 1963), průzkumné.a projektové práce (čj. Vk 165/64 z 8. 11. 1963), vnitřní obchod a veřejné stravování (čj. Vk 175/64 z 8. 11. 1963), nakládka a vykládka železničních vozů přepravci (čj. Vk 181/64 z 8. 11. 1963),

- pokyny pro předkládání souhrnných statistických výkazů ministerstvy a centralizovaně zpracovávaných výkazů výrobními hospodářskými jednotkami v roce 1964 - úseky: materiálně technické zásobování, hodnota odbytu a výrobní kooperace (čj. Vk 193/64 z 15. 11. 1963), stavebnictví (čj. Vk 201/64 z 22. 11. 1963),

- pokyny pro předkládání souhrnných statistických výkazů ústředními investory a pro předkládání centralizovaně zpracovávaných výkazů výrobními hospodářskými jednotkami v roce 1964 a za rok 1963 - úsek investiční výstavba (čj. Vk 164/34 z 6. 11. 1963),

- pokyny pro předkládání souhrnných statistických výkazů krajskými sdruženími n. p. stavební výroby a krajskými svazy výrobních družstev v roce 1964 - úsek stavebnictví (čj. Vk 202/64 z 22. 11. 1963),

- pokyny pro předkládáni sumářů z výrobních hospodářských jednotek těch ministerstev, u kterých je v roce 1964 zavedena centralizace zpracování státních statistických výkazů - úsek průmysl (čj. Vk 162/64 z 8. 11. 1963),

které byly registrovány v částce č. 27/1964 Sbírky zákonů. Výnosy nabyly účinnosti dne 1. července 1964 a lze do nich nahlédnout u příslušných ústředních úřadů a orgánů a u komisí lidové kontroly a statistiky.

Přesunout nahoru