Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c10/1964 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 10/1964
Platnost od 08.02.1964
Účinnost od 01.04.1963
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministr všeobecného strojírenství vydal:

1. Výnos č. 1/63 ze dne 5. února 1963, čj. OEP/VK/10579/63/Pa,

kterým se mění a doplňují předpisy o prémiování a mzdových (platových) podmínkách pracovníků v podnicích ministerstva všeobecného strojírenství a v národních podnicích Československé automobilové opravny.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1963. Mění a doplňují se jím výnos č. 4/62 ze dne 18. září 1962 čj. OEP/VK/7680/62 o prémiování a poskytování mimořádných odměn dělníkům, výnos č. 5/62 ze dne 18. září 1962 čj. OEP/VK/7682/62 o prémiování a poskytování odměn technickohospodářským pracovníkům, výnos č. 1/60 ze dne 1. září 1960 o mzdových podmínkách dělníků zaměstnaných v podnicích ministerstev těžkého strojírenství a všeobecného strojírenství, výnos č. 6/61 ze dne 1. července 1961 čj. OEPV/VK/2547/61 o úpravě platových podmínek technicko-hospodářských pracovníků v hospodářských organizacích odvětví ministerstva všeobecného strojírenství a typové prémiové řády č. reg. D - 1 až D - 11 a č. reg. D - 14 vydané směrnicemi MVS č. 41/62.

2. Výnos č. 2/63 ze dne 5. února 1963,

o úpravě platových poměrů pracovníků závodního stravování.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1963. Upravuje platové poměry pracovníků závodních jídelen a kantýn v organizacích ministerstva všeobecného strojírenství a v národních podnicích Československé automobilové opravny, na které se vztahuje vyhláška č. 171/1960 Sb., o závodním stravování. Nevztahuje se na pracovníky závodního stravování, jejichž mzdové podmínky jsou upraveny zvláštními předpisy, a to na dělníky, pro něž platí výnos č. 1/60 o mzdových podmínkách dělníků zaměstnaných v podnicích ministerstev těžkého strojírenství a všeobecného strojírenství, na administrativní pracovníky, pro něž platí výnosy ministra vnitřního obchodu č. 10/1959 ze dne 31. 1. 1959, č. 29/60 ze dne 20. 7. 1960 a č. 28/1962 ze dne 24. 9. 1962 a na učně.

O zavedení úpravy platových poměrů podle tohoto výnosu v jednotlivých podnicích, závodech a organizacích rozhodne vždy nadřízený orgán se souhlasem příslušného odborového orgánu; dokud tato úprava nebude zavedena, řídí se platové poměry pracovníků dosavadními předpisy. Pro pracovníky závodních jídelen a kantýn, u nichž bude zavedena úprava platových poměrů podle tohoto výnosu, pozbývají účinnosti dosavadní mzdové předpisy odporující tomuto výnosu, zejména výnos ministra vnitřního obchodu č. 6 z r. 1958 o úpravě platových poměrů zaměstnanců veřejného stravování státního obchodu, uveřejněný ve Věstníku ministerstva vnitřního obchodu č. 5 z r. 1958, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících a dále vyhláška ministerstva vnitřního obchodu č. 377/1951 Ú. l., pokud je ještě pro některé případy uplatněna.

Ministr všeobecného strojírenství vydal Dodatky k výnosu č. 2/63 ministra všeobecného strojírenství, o úpravě platových poměrů pracovníků závodního stravování, a to dodatek č. 1 ze dne 29. dubna 1964, čj. OEP/13.560/64. (Výnos č. 2/63 byl registrován v částce 10 Sbírky zákonů ze dne 8. února 1964.) Dodatek č. 1 nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1964. Upravují se jím zásady o prémiování v závodních jídelnách a závodních kantýnách. Dodatkem se ruší odst. 4 části IV. typového prémiového řádu č. reg. ZS-1.

Ministr všeobecného strojírenství vydal Dodatky k výnosu č. 2/63 ministra všeobecného strojírenství, o úpravě platových poměrů pracovníků závodního stravování, a to dodatek č. 2 ze dne 27. července 1964, čj. OEP/14.171/64. (Výnos č. 2/63 byl registrován v částce 10 Sbírky zákonů ze dne 8. února 1964.) Dodatek č. 2 nabyl účinnosti 27. července 1964. Rozšiřuje platnost výnosu č. 2/63 na pracovníky stravovacích provozů učňovských zařízení, odborných učilišť, závodních jeslí a odborných výchovných zařízení a stanoví zařazení provozních pracovníků těchto zařízení do tarifních tříd.

3. Výnos č. 3/63 ze dne 5. října 1963, čj. OEP/10908/63/Pa,

o odměňování řidičů a závozníků.

Výnos nabyl účinnosti dnem 5. října 1963. Vztahuje se na pracovníky v hospodářských organizacích ministerstva všeobecného strojírenství, ve Státním ústavu projektování závodů strojírenství Projekta a v národních podnicích Československé automobilové opravny. Podle tohoto výnosu zavede ředitel organizace v dohodě se závodním výborem základní organizace ROH úpravu mzdových podmínek stanovenou pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů vyhláškou ministra dopravy a spojů č. 42/1962 Sb. Tuto úpravu mzdových podmínek zavede ředitel postupně tak, jak pro to budou vytvořeny potřebné předpoklady, nejpozději od 1. dubna 1964.

Dnem zavedení této úpravy pozbudou v organizaci platnosti

- příkaz č. 25/1959 ministra všeobecného strojírenství k provedení vyhlášky ministra dopravy č. 210/1958 Ú. l., o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, závozníků a průvodčích autobusů,

- směrnice a pokyny ministra všeobecného strojírenství pro národní podniky č. 20/1959 včetně typových prémiových řádů D-8 a D-9.

4. Dodatky k výnosu ministra všeobecného strojírenství č. 6/61,

o úpravě platových podmínek technicko-hospodářských pracovníků v hospodářských organizacích odvětví ministerstva všeobecného strojírenství, a to

- dodatek č. 2 ze dne 4. dubna 1963 čj. OEP/VK/10772/63 a

- dodatek č. 3 ze dne 3. října 1963 čj. OEP/10891/63.

Těmito dodatky se mění a doplňuje nomenklatura funkčních míst, tabulky pro zařazování a pracovní charakteristika a kvalifikační předpoklady technických a administrativních pracovníků.

Dodatek č. 2 nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1963. Jeho uplatnění provede organizace po vytvoření předpokladů současně s uplatněním nové organizace podle příkazu ministra všeobecného strojírenství č. 4/63 ze dne 25. ledna 1963 čj. M/5175/63 o zásadách k provedení opatření v oblasti vnitřní struktury organizace výrobních hospodářských jednotek, podniků, ústavů a ostatních organizací.

Dodatek č. 3 nabyl účinnosti dnem 1. října 1963. Jeho uplatnění provedou organizace po splnění technicko-organizačních opatření uložených jejím ředitelům příkazem ministra všeobecného strojírenství č. 35/1963 o opatřeních k zvýšení péče o jakost výrobků a k posílení technické kontroly.

5. Dodatek č. 1 ze dne 20. července 1963 čj. OEP/10212/63 k výnosu ministra všeobecného strojírenství č. 2/62,

o úpravě platových podmínek technicko-hospodářských pracovníků v národních podnicích odbytových ministerstva všeobecného strojírenství.

Dodatek nabyl účinnosti dnem 1. července 1963. Tímto dodatkem se mění a doplňuje nomenklatura funkčních míst, tabulky pro zařazování a pracovní charakteristika a kvalifikační předpoklady technických a administrativních pracovníků.

Uplatnění dodatku provedou organizace po vytvoření předpokladů současně s uplatněním nové organizace podle příkazu ministra č. 4/63 ze dne 25. 1. 1963.

6. Dodatek č. 1 ze dne 29. prosince 1963 čj. OEP/12837/63 k výnosu č. 1/60

o mzdových podmínkách dělníků zaměstnaných v podnicích ministerstev těžkého strojírenství a všeobecného strojírenství.

Dodatek nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1964. Mění a doplňují se jím ustanovení o odměňování v případě nekvalitní práce, o uplatňování stupnice mzdových tarifů a stanovení zásad pro výpočet příplatku za práci přesčas.

7. Dodatek č. 1 ze dne 29. prosince 1963 čj. OEP/12838/63 k výnosu č. 4/62 ministra všeobecného strojírenství

o prémiování a poskytování mimořádných odměn dělníkům.

Dodatek nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1964. Mění a doplňují se jím ustanovení o prémiování a poskytování mimořádných odměn a některá ustanovení typových prémiových řádů.

8. Dodatek č. 1 ze dne 29. prosince 1963 čj. OEP/12836/63 k výnosu č. 5/62 ministra všeobecného strojírenství

o prémiování a poskytování odměn technicko-hospodářským pracovníkům.

Dodatek nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1964. Mění a doplňují se jím ustanovení o poskytování mimořádných odměn technicko-hospodářským pracovníkům.

Do těchto výnosů a dodatků je možno nahlédnout v těchto podnicích:

ve výrobně hospodářských jednotkách ministerstva všeobecného strojírenství a v národních podnicích Československé automobilové opravny do všech výnosů a dodatků kromě dodatku č. 1 k výnosu č. 2/62,

v odbytových národních podnicích ministerstva všeobecného strojírenství do všech výnosů a dodatků kromě dodatků č. 2 a 3 k výnosu č. 6/61,

ve Státním ústavu pro projektování závodů strojírenství Projekta do výnosů č. 1/63 až 3/63 a do dodatků k výnosům č. 4/62 a č. 1/60,

v resortních výzkumných ústavech ministerstva všeobecného strojírenství do výnosu č. 2/63.

Přesunout nahoru