Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 99/1964 Sb.Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani z motorových vozidel

Částka 43/1964
Platnost od 12.06.1964
Účinnost od 01.07.1964
Zrušeno k 01.04.1974 (29/1974 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

99

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 12. června 1964,

kterou se provádí zákon o dani z motorových vozidel

Ministerstvo financí stanoví podle § 14 zákona č. 98/1964 Sb., o dani z motorových vozidel (dále jen "zákon"):


§ 1

(k § 1 zákona)

(1) Pro určení druhu motorového vozidla je rozhodné označení uvedené v technickém průkazu motorového vozidla. V pochybnostech rozhodne příslušný okresní dopravní inspektorát Veřejné bezpečnosti.

(2) Dani podléhají všechna silniční motorová vozidla s benzínovým spalovacím motorem, včetně těch, u nichž jsou pohonnou látkou náhradní paliva (např. generátorový, zkapalněný, stlačený plyn apod.), jakož i osobní automobily s dieselovým motorem, jejichž držiteli jsou (podle zápisu v technickém průkazu motorového vozidla nebo v obdobném průkazu vyžadovaném pro motorová vozidla v cizině) občané nebo organizace, s výjimkou státních organizací.

§ 2

(k § 2 zákona)

(1) Poplatníkem je každý, kdo je zapsán ke dni 1. ledna, popř. 1. července a u motorových vozidel, jimž dosud nebyla přidělena státní poznávací značka, při prvním přidělení státní poznávací značky, jako držitel motorového vozidla. Kdo je 1. července 1964 zapsán jako držitel motorového vozidla je povinen zaplatit daň na půl roku.

(2) Poplatníky daně z motorových vozidel jsou též jednotná zemědělská družstva a jejich podniky, meliorační družstva, družstevní organizace, dobrovolné společenské organizace a jejich podniky, jakož i jiné organizace, pokud jsou právnickými osobami.

§ 3

(k § 3 zákona)

(1) Od daně se osvobozují motorová vozidla orgánů Národní fronty a organizací v ní sdružených, včetně podniků těchto organizací, jsou-li Národní frontou hospodářsky řízeny, dále motorová vozidla politických stran, orgánů Revolučního odborového hnutí a jeho účelových zařízení a motorová vozidla orgánů Svazu pro spolupráci s armádou. Osvobození podle tohoto odstavce se však přiznává jen pro motorová vozidla ústředí a krajských i okresních složek uvedených organizací. Od daně z motorových vozidel se osvobozují též motorová vozidla organizačních složek čs. advokacie (Ústředí čs. advokacie, krajská sdružení a advokátní poradny).

(2) Užitkovými motorovými vozidly jsou vozidla určená k dopravě nákladů, včetně dodávkových vozidel do 900 kg nosnosti, dumpry apod., jakož i vozidla pro hromadnou přepravu osob (tj. s více než 8 sedadly, kromě místa pro řidiče).

§ 4

(k § 4 zákona)

(1) Stejně jako motocykly se posuzují motocykly s postranním vozíkem, motorové tříkolky (rikšy), jakož i jiná motorová vozidla vybavená motocyklovým motorem. Motocyklovým motorem rozumí se motor vyráběný běžně sériově pro použití k pohonu jednostopých motorových vozidel; takový motor smí být použit k pohonu jiných než vysloveně jednostopých vozidel jen bez podstatných úprav. Ustanovení poslední věty § 1 odst. 1 platí zde obdobně.

(2) Stejně jako automobily se posuzují vozítka, pokud nejsou vybavena motocyklovým motorem.

(3) Z motorových vozidel používaných k výkonu činnosti organizací uvedených v § 4 odst. 3 zákona a z motorových vozidel používaných k provozování výdělečné činnosti zvýší se daň přiměřeně, nejvýše však na pětinásobek základní sazby. Pro stanovení zvýšení lze vycházet z počtu ujetých kilometrů. Ujede-li automobil ročně více než 6000 km (motocykl více než 5000 km) zvýší se základní sazba daně úměrně celkovému počtu ujetých kilometrů.

(4) Poplatníci uvedení v předchozím odstavci jsou povinni oznámit okresnímu národnímu výboru do 15. ledna a do 15. července počet ujetých kilometrů a množství spotřebovaných pohonných látek za uplynulé pololetí.

(5) Z motorových vozidel používaných k provozování výdělečné činnosti zvýší se daň, i když motorového vozidla používá k výdělečným účelům jiná osoba než držitel.

(6) Vozidla se používá k výdělečným účelům, jestliže příjem z činnosti, ke které se vozidla používá, podléhá dani z příjmů obyvatelstva u držitele vozidla nebo u osoby, která vozidla používá. Za výdělečnou činnost se považuje též používání motorových vozidel pro cizí potřebu. *)

§ 5

(k § 5 zákona)

(1) Na daňovou povinnost nemá vliv změna stanoviště vozidla, i když vozidlu bude přidělena nová státní poznávací značka.

(2) Všichni poplatníci (§ 2 zákona) jsou povinni oznámit příslušnému okresnímu národnímu výboru vznik daňové povinnosti (§ 5 zákona) na tiskopise "Hlášení k dani z motorových vozidel" (dále jen "hlášení"), který vydá ministerstvo financí, dále převod motorového vozidla na jiného držitele, zánik daňové povinnosti, jakož i oznamovat běžně změny, které mají vliv na stanovení a vybrání daně.

(3) Všechny osoby (fyzické i právnické), které jsou k 1. červenci 1964 držiteli motorových vozidel, jimž byla přidělena státní poznávací značka, a jsou povinny platit daň z motorových vozidel, podají hlášení podle předchozího odstavce ve lhůtě stanovené ministerstvem financí a uveřejněné v denním tisku. V téže lhůtě jsou povinny podat hlášení i všechny osoby, u nichž vznikne daňová povinnost po 1. červenci 1964, avšak před tím, než bude vyhlášena lhůta k podání hlášení na rok 1964.

(4) Vznikne-li daňová povinnost po lhůtě stanovené ministerstvem financí podle předchozího odstavce, je poplatník povinen podat hlášení na tiskopise do 15 dnů poté, co motorovému vozidlu byla přidělena státní poznávací značka. Rovněž jakékoliv změny, které mají vliv na stanovení a vybrání daně, zánik daňové povinnosti a převod motorového vozidla na jiného držitele, je třeba ohlásit do 15 dnů poté, co došlo ke změně, zániku daňové povinnosti nebo k převodu vozidla.

(5) Ustanovení předchozích odstavců neplatí pro držitele motorových vozidel, která nemají trvalé stanoviště v tuzemsku.

§ 6

(k § 6 a 7 zákona)

(1) Daň z motorových vozidel, která jsou zapsána na dopravním inspektorátu městské správy Veřejné bezpečnosti v Praze, spravuje Národní výbor hlavního města Prahy.

(2) Daň se platí poštovními poukázkami na účet inspektorátu Státní pojišťovny v obvodu příslušného okresního národního výboru. Z motocyklu se platí daň na celý rok, z automobilu splátka daně (polovina roční sazby daně) spolu s pojistným za pojištění zákonné odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel. *)

(3) Daň na rok 1964, ve výši poloviny sazeb uvedených v § 4 zákona, je povinen zaplatit, kdo byl zapsán k 1. červenci 1964 jako držitel motorového vozidla, a to i když před splatností daně bylo vozidlo převedeno na jiného držitele.

(4) Změna v osobě držitele motorového vozidla (např. úplatným nebo jiným převodem, dědictvím apod.) nemá vliv na daňovou povinnost za období, na které se daň platí, i když v důsledku změny byla vozidlu přidělena nová státní poznávací značka.

(5)

a) Dojde-li ke změně držitele motorového vozidla po 31. prosinci, avšak před 1. březnem je nejpozději při zápisu změny držitele motorového vozidla splatná:

z motocyklů daň na celý rok, **)

z automobilů první splátka daně (polovina roční sazby). ***)

b) Dojde-li ke změně držitele automobilu po 30. červnu, avšak před 1. září je splatná druhá splátka daně (polovina roční sazby) nejpozději při zápisu změny držitele. ****)

(6) Vznikne-li daňová povinnost během roku, vypočte se daň poměrnou částkou roční sazby. *****)

(7) Platí-li se daň poměrnou částkou (dvanáctinou za každý započatý měsíc) roční sazby, zaokrouhluje se tato daň na celé koruny dolů.

(8) Dojde-li během daňového období v důsledku zániku motorového vozidla k zániku daňové povinnosti, vrátí se na žádost poplatníka ze zaplacené daně částka odpovídající poměrné části roční daňové povinnosti za celé měsíce chybějící do ukončení období.

§ 7

(k § 8 zákona)

Držitelé motorových vozidel, která nemají trvalé stanoviště v tuzemsku, odvedou daň na účet kteréhokoliv inspektorátu Státní pojišťovny; při výjezdu z území Československé socialistické republiky prokáží odbavujícímu celnímu orgánu zaplacení daně. Jestliže daň nebyla zaplacena, vybere ji celní orgán odbavující vozidlo při výjezdu z území Československé socialistické republiky a odvede ji na účet inspektorátu Státní pojišťovny, v jehož obvodu je celnice.

§ 8

(k § 11 zákona)

(1) Poplatníci jsou povinni při kontrole spolupůsobit, poskytnout vysvětlení a předložit doklady o skutečnostech týkajících se včasného a správného zaplacení daně.

(2) Dokladem o zaplacení daně je zejména podací lístek poštovní poukázky nebo písemné potvrzení inspektorátu Státní pojišťovny vystavené na žádost poplatníka.

(3) Nemůže-li řidič motorového vozidla prokázat zaplacení daně, je kontrolní orgán oprávněn zadržet mu osvědčení o technickém průkazu motorového vozidla. Zadržené osvědčení vrátí okresní národní výbor po předložení dokladu, že daň s případným penále byla zaplacena.

§ 9

(k § 13 zákona)

Orgány Veřejné bezpečnosti jsou povinny při kontrole silničního provozu, při přihlašování vozidel do evidence, jakož i při všech ostatních příležitostech zjišťovat, zda z vozidla podléhajícího dani z motorových vozidel byla daň řádně a včas zaplacena či nikoli, a všechny zjištěné závady oznamovat neprodleně příslušnému okresnímu národnímu výboru.


§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.


Ministr financí:

Dvořák v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška č. 74/1961 Sb., o pronájmu a používání silničních vozidel pro motorovou dopravu (část čtvrtá).

*) Vyhláška č. 38/1957 Ú. l., o provádění pojištění zákonné odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel

**) Příklad č. 1:
Poplatník je držitelem motocyklu ČZ obsah válců 250 ccm, roční daň 300 Kčs. Daň za rok 1964 je řádně zaplacena. Dne 10. ledna 1965 poplatník motocykl prodá - změnu držitele řádně ohlásí dopravnímu inspektorátu. Aby mohl být zapsán nový držitel, je třeba zaplatit 300 Kčs daně na rok 1965, i když daň je běžně splatná až 1. března.

***) Příklad č. 2:
Poplatník je držitelem osobního automobilu Škoda - Sedan obsah válců 1221 ccm, roční daň 900 Kčs. Daň na rok 1964 je řádně zaplacena. Dne 10. ledna 1965 prodá poplatník auto - prodej a nového držitele ohlásí dopravnímu inspektorátu. K zápisu nového držitele je nutno zaplatit první splátku, tj. polovinu roční sazby daně ve výši 450 Kčs, i když tato splátka je jinak splatná až 1. března 1965. K 1. září 1965 je nový poplatník povinen zaplatit druhou splátku na daň ve výši 450 Kčs.

****) Příklad č. 3:
Stav jako u příkladu č. 2 - Prvá splátka daně na běžný rok 1965 je řádně zaplacena. Dne 20. července 1965 dojde k prodeji automobilu. K zápisu nového držitele je nutno zaplatit druhou splátku daně, tj. polovinu roční sazby ve výši 450 Kčs, i když jinak je splatná až 1. září 1965. Daň na rok 1966 platí nový poplatník k běžným dnům splatnosti.

*****) Příklad:
V dubnu 1965 bude zakoupen nový osobní automobil o obsahu válců 1493 ccm a ještě v dubnu bude mu přidělena státní poznávací značka. Roční sazba daně u automobilů od 1 250 ccm do 2 000 ccm činí 1 300 Kčs. Poplatník zaplatí na duben až červen 1965 před přidělením státní poznávací značky (§ 7 odst. 3 zákona)

K 1. září zaplatí pak druhou splátku, tj. polovinu roční sazby = 650 Kčs.

Přesunout nahoru