Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 98/1964 Sb.Zákon o dani z motorových vozidel

Částka 43/1964
Platnost od 12.06.1964
Účinnost od 01.07.1964
Zrušeno k 01.04.1974 (28/1974 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

98

ZÁKON

ze dne 5. června 1964

o dani z motorových vozidel

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

(1) Dani z motorových vozidel podléhají silniční motorová vozidla (dále jen "motorová vozidla").

(2) Dani nepodléhají motorová vozidla státních organizací, motorová vozidla s motorem o obsahu válců nepřesahujícím 50 ccm, jakož i nákladní a jiná užitková motorová vozidla poháněná dieselovým motorem.

§ 2

Poplatníkem daně je osoba, která je zapsána jako držitel motorového vozidla v technickém průkazu motorového vozidla nebo v obdobném průkazu vyžadovaném pro motorová vozidla v cizině.

§ 3

Od daně jsou osvobozena

1. nákladní a jiná užitková motorová vozidla jednotných zemědělských družstev a jejich společných podniků, nákladní a jiná užitková motorová vozidla melioračních družstev, jakož i motorová vozidla výrobních a spotřebních družstev,

2. motorová vozidla

a) diplomatických misí a konzulárních úřadů cizích států,

b) členů diplomatických misí a konzulárních úřadů, jestliže nejsou československými občany a je-li zaručena vzájemnost,

c) mezinárodních organizací a institucí, jakož i jejich členů a zaměstnanců, přísluší-li jim podle mezinárodního práva, zvláště podle mezinárodních smluv sjednaných Československou socialistickou republikou, diplomatické výsady a imunity a nejde-li o československé občany,

3. motorová vozidla, která nemají trvalé stanoviště v Československé socialistické republice; tato vozidla jsou však osvobozena jen v takovém rozsahu, v jakém přiznává stát, v němž mají své trvalé stanoviště, obdobné osvobození československým motorovým vozidlům.

§ 4

(1) Sazba daně činí ročně

a) z motocyklů a jiných motorových vozidel s motocyklovým motorem (včetně motorových tříkolek) s obsahem válců

nad 50 ccm do 160 ccm včetně 150 Kčs
nad 160 ccm do 180 ccm včetně 250 Kčs
nad 180 ccm do 260 ccm včetně 300 Kčs
nad 260 ccm 400 Kčs

b) z automobilů s obsahem válců

do 800 ccm včetně 700 Kčs
nad 800 ccm do 1250 ccm včetně 900 Kčs
nad 1 250 ccm do 2 000 ccm včetně 1 300 Kčs
nad 2 000 ccm 1 600 Kčs

(2) Sazba daně z osobních automobilů s obsahem válců nad 800 ccm vyrobených před 1. lednem 1952 činí 900 Kčs ročně bez zřetele k obsahu válců.

(3) Daň se přiměřeně zvýší, nejvýše však na pětinásobek sazeb stanovených v odstavci 1, z motorových vozidel, která mají trvalé stanoviště v Československé socialistické republice a jsou používána

a) k výkonu činnosti nestátních socialistických organizací nebo jiných než socialistických organizací,

b) k provozování výdělečné činnosti.

§ 5

(1) Daňová povinnost vzniká přidělením státní poznávací značky a trvá, pokud ji má vozidlo přidělenu; u motorových vozidel, jimž byla přidělena státní poznávací značka před 1. červencem 1964, vzniká daňová povinnost dnem 1. července 1964.

(2) Všichni poplatníci jsou povinni oznámit příslušnému okresnímu národnímu výboru vznik a zánik daňové povinnosti, jakož i všechny změny, které mají vliv na stanovení a vybrání daně.

§ 6

Daň z motorových vozidel spravuje okresní národní výbor, v jehož obvodu je motorové vozidlo přihlášeno v evidenci dopravního inspektorátu Veřejné bezpečnosti.

§ 7

(1) Daň z motocyklů [§ 4 odst. 1 písm. a)] je splatná najednou nejpozději do 1. března, daň z automobilů ve dvou stejných pololetních splátkách do 1. března a do 1. září.

(2) Dojde-li ke změně držitele motorového vozidla přede dnem splatnosti, je daň, popřípadě splátka, splatná nejpozději před provedením změny zápisu držitele motorového vozidla.

(3) Vznikne-li daňová povinnost v běžném roce, platí se daň od prvého dne měsíce, v němž daňová povinnost vznikla, poměrnou částkou roční sazby. Takto vypočtená daň, popřípadě splátka, je splatná při přidělení státní poznávací značky.

(4) Dojde-li v období, na které se platí daň, ke změně držitele motorového vozidla, nemá dosavadní držitel nárok na vrácení daně za tu část období, kdy již nebyl držitelem motorového vozidla.

(5) Poplatník je povinen daň si sám vypočíst a zaplatit ji bez vyměření. Zvýšení daně podle § 4 odst. 3 vyměří okresní národní výbor. Částka tohoto zvýšení nad základní sazbu je splatná nejpozději do 15 dnů po vyrozumění poplatníka.

(6) Nebude-li daň nebo splátka zaplacena včas, je poplatník povinen zaplatit penále ve výši 10 % roční sazby daně za každý i započatý měsíc prodlení. Penále je splatné nejpozději do 15 dnů po vyrozumění poplatníka.

§ 8

U motorových vozidel, která nemají trvalé stanoviště v Československé socialistické republice, pokud nejsou osvobozena od daně podle § 3 č. 3,

1. vzniká daňová povinnost dnem jejich vstupu na území Československé socialistické republiky a trvá po dobu jejich pobytu na tomto území; daň se však nevybere, nepřesáhne-li pobyt vozidla v tuzemsku sedm dní,

2. sazba daně činí jednu dvanáctinu sazby stanovené v § 4 odst. 1 za každý i započatý měsíc pobytu v Československé socialistické republice,

3. daň je splatna nejpozději při výjezdu vozidla z území Československé socialistické republiky.

§ 9

(1) Daň se promlčuje uplynutím tří let od konce kalendářního roku, v němž se stala splatnou.

(2) Bylo-li v této lhůtě učiněno opatření k vyměření nebo zaplacení daně anebo proveden výkon k vybrání daně, běží od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník o tom vyrozuměn, nová tříletá lhůta.

§ 10

Za dlužnou daň ručí všechny další osoby, na které bylo převedeno motorové vozidlo po splatnosti daně.

§ 11

(1) Okresní a krajské národní výbory kontrolují, zda daň byla zaplacena včas a v plné výši.

(2) Řidič motorového vozidla je povinen mít s sebou při jízdě doklad o zaplacení daně a předložit jej na vyzvání kontrolnímu orgánu, jinak mu může kontrolní orgán zadržet osvědčení o technickém průkazu motorového vozidla.

§ 12

O řízení ve věcech této daně platí předpisy upravující řízení ve věcech daní a poplatků*).

§ 13

Orgány Veřejné bezpečnosti provádějí při plnění svých úkolů i kontrolu dokladů o zaplacení daně.

§ 14

Ministerstvo financí

1. vydá předpisy k provedení tohoto zákona,

2. může osvobodit od daně motorová vozidla

a) společenských nebo jiných organizací,

b) invalidních osob neschopných pohybu,

c) občanů vykonávajících vojenskou základní službu,

3. může učinit opatření k zamezení nesrovnalostí nebo tvrdostí, které by mohly vzniknout při provádění tohoto zákona,

4. může učinit podle potřeby jiná opatření v zájmu řádného vybrání nebo placení daně, zejména stanovit jiné lhůty splatnosti.


§ 15

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků.

Přesunout nahoru