Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 93/1964 Sb.Zákon o určení oborů státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady a o souvisejících změnách v organizaci některých ústředních orgánů

Částka 41/1964
Platnost od 09.06.1964
Účinnost od 15.06.1964
Zrušeno k 01.01.1969 (207/1968 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

PRVÁ ČÁST (§ 1 - § 2)
DRUHÁ ČÁST (§ 3 - § 7)
TŘETÍ ČÁST (§ 9 - § 10)

93

ZÁKON

ze dne 4. června 1964

o určení oborů státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady a o souvisejících změnách v organizaci některých ústředních orgánů

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


PRVÁ ČÁST

§ 1

(1) Pověřenci Slovenské národní rady působí v těchto oborech státní správy:

a) ve školství,

b) v kultuře a informacích,

c) v zemědělství a výživě,

d) v lesním a vodním hospodářství,

e) ve stavebnictví,

f) ve zdravotnictví,

g) ve financích,

h) ve spravedlnosti,

ch) v obchodě,

(2) V dalších oborech státní správy působí:

a) v plánování - Slovenská plánovací komise, v čele s předsedou, místopředsedou Slovenské národní rady,

b) ve státní kontrole - Komise lidové kontroly Slovenské národní rady, v čele s pověřencem-předsedou,

c) ve vědě, technice a investiční výstavbě - Slovenská komise pro techniku, v čele s pověřencem-předsedou.

§ 2

Opatření, která výkonné orgány Slovenské národní rady působící v jednotlivých oborech státní správy vydají v rozsahu své pravomoci, zejména k zajištění plnění úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství a k zajištění provádění zákonů, jsou pro státní a hospodářské orgány a organizace na Slovensku závazné.


DRUHÁ ČÁST

§ 3

Zákon č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a národohospodářské evidenci, se mění takto:

1. Název "Komise lidové kontroly a statistiky při Slovenské národní radě" se nahrazuje názvem "Komise lidové kontroly a statistiky Slovenské národní rady".

2. § 6 odst. 2 zní:

"(2) V soustavě orgánů lidové kontroly, v jejich výstavbě, řízení a činnosti se uplatňuje zásada demokratického centralismu. Nižší orgán této soustavy je řízený vyšším orgánem, kterému je též odpovědný za správné a včasné plnění úkolů. Vyšší orgán lidové kontroly pomáhá nižším orgánům při plnění úkolů a je oprávněn jejich rozhodnutí, odporují-li zájmům společnosti, měnit nebo zrušit. Pokud jde o rozhodnutí Komise lidové kontroly a statistiky Slovenské národní rady, uplatňuje Ústřední komise lidové kontroly a statistiky toto své oprávnění prostřednictvím předsednictva Slovenské národní rady."

3. § 6 se doplňuje odstavcem 3 tohoto znění:

"(3) Ústřední komise lidové kontroly a statistiky řídí všechny orgány lidové kontroly; v této činnosti jí pomáhá Komise lidové kontroly a statistiky Slovenské národní rady v rozsahu určeném statutem orgánů lidové kontroly. Rozhodnutí Ústřední komise lidové kontroly a statistiky jsou závazná pro všechny orgány lidové kontroly."

4. § 9 zní:

"(1) Komise lidové kontroly a statistiky Slovenské národní rady je orgánem Slovenské národní rady a oblastním orgánem Ústřední komise lidové kontroly a statistiky.

(2) Složení, volby a působnost Komise lidové kontroly a statistiky Slovenské národní rady upraví Slovenská národní rada zákonem.

(3) Výkonný aparát Komise lidové kontroly a statistiky Slovenské národní rady je součástí jednotného aparátu Slovenské národní rady."

5. V nadpise pod § 20 se vypouštějí slova "a Komise lidové kontroly a statistiky při Slovenské národní radě."

6. V § 20 se zrušuje odstavec 2 a vypouští se očíslování odstavce 1.

7. V § 28 odst. 3 se první věta doplňuje takto:

"Ostatním komisím lidové kontroly a statistiky náleží působnost podle odstavce 1 v územních obvodech, pro které byly zřízeny, a to v rozsahu, který ustanoví statut vydaný Ústřední komisí lidové kontroly a statistiky po schválení vládou a pokud jde o Komisi lidové kontroly a statistiky Slovenské národní rady též po schválení předsednictvem Slovenské národní rady."

8. § 32 odst. 2 se doplňuje o větu tohoto znění:

"Jde-li o výkon rozhodnutí Komise lidové kontroly a statistiky Slovenské národní rady, předloží se věc předsednictvu Slovenské národní rady."

§ 4

Zákon č. 17/1962 Sb., o zřízení Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky, se doplňuje takto:

Ustanovení § 2 se očísluje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavcem 2 tohoto znění:

"(2) Jako oblastní orgán Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a současně jako orgán Slovenské národní rady působí na Slovensku Komise Slovenské národní rady pro rozvoj vědy a techniky. Komisi Slovenské národní rady pro rozvoj vědy a techniky zřídí, její složení a působnost upraví Slovenská národní rada zákonem."

§ 5

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1963 Sb., o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství, se mění takto:

Ustanovení § 1 se očísluje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavcem 2 tohoto znění:

"(2) V místním hospodářství na Slovensku působí Komise Slovenské národní rady pro rozvoj místního hospodářství, kterou zřídí, její složení a působnost upraví Slovenská národní rada zákonem."

§ 6

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 40/1962 Sb., o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků, se mění takto:

Ustanovení § 5 odst. 1 zní:

"(1) Jako orgán Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků se zřizuje Oblastní správa nákupu zemědělských výrobků na Slovensku. V jejím čele je vedoucí, kterého jmenuje a odvolává předsednictvo Slovenské národní rady na návrh předsedy Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků."

§ 7

Zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, se mění takto:

§ 9 odst. 2 zní:

"(2) Náměstka hlavního arbitra Československé socialistické republiky, který vede Oblastní oddělení Státní arbitráže Československé socialistické republiky v Bratislavě, jmenuje a odvolává předsednictvo Slovenské národní rady na návrh hlavního arbitra Československé socialistické republiky."

§ 8zrušeno


TŘETÍ ČÁST

§ 9

Zrušuje se zákon č. 108/1960 Sb., o určení úseků státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady.

§ 10

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. června 1964.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.

Přesunout nahoru