Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 89/1964 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Částka 39/1964
Platnost od 28.05.1964
Účinnost od 13.03.1964
Zrušeno k 17.04.2012 (3/2008 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

89

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 24. dubna 1964

o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví


Dne 5. října 1963 byla v Bělehradě podepsána Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví.

Výměnou nót obou stran vstoupila Úmluva podle svého článku 5 v platnost dnem 13. března 1964.


České znění Úmluvy se vyhlašuje současně.


David v. r.


Úmluva

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Socialistické federativní republiky Jugoslávie vedeny přáním rozšířit přátelské vztahy a spolupráci mezi národy obou zemí i v oblasti zdravotnictví se rozhodly uzavřít tuto Úmluvu:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet a podporovat spolupráci ve všech otázkách z oblasti zdravotnictví, zejména:

a) navázáním přímého styku a spolupráce mezi řídícími orgány zdravotnictví a vědecko-výzkumnými pracovišti obou zemí,

b) vysíláním a přijímáním vědeckých a odborných pracovníků za účelem studia, zvýšení odbornosti a výměny zkušeností,

c) účastí na kongresech, konferencích, seminářích a symposiích organizovaných na území druhé smluvní strany,

d) výměnou informací o důležitých organizačních opatřeních v oblasti zdravotnictví,

e) výměnou zkušeností z uplatňování léčebných metod a opatření na úseku zdravotní péče, zejména v oboru hygieny práce a chorob z povolání, hygienické a protiepidemické služby, zdravotnické osvěty, používání léčebných prostředků a léků, norem pro zdravotnická zařízení a pro lékařské nástroje a přístroje,

f) výměnou odborné a vědecké literatury a předpisů z oblasti zdravotnictví,

g) výměnou informací z oboru školení a doškolování zdravotnických pracovníků,

h) výměnou statistických údajů z oboru zdravotnictví a

i) výměnou informací o výskytu přenosných nemocí, jakož i výměnou zpráv o provedených ochranných opatřeních a prostředcích k potírání přenosných nemocí.

Článek 2

Příslušným orgánem k provádění této Úmluvy je v Československé socialistické republice ministerstvo zdravotnictví a v Socialistické federativní republice Jugoslávii Svazový sekretariát pro zdravotnictví a sociální politiku.

Článek 3

(1) K provádění této Úmluvy se zřizuje československo-jugoslávská smíšená zdravotnická komise (dále jen "Komise") sestávající ze tří členů jmenovaných československou stranou a tří členů jmenovaných jugoslávskou stranou. Osobní složení Komise si příslušné orgány smluvních stran včas oznámí. Tato Komise sjednává každoročně do 1. listopadu konkrétní plán spolupráce pro příští rok.

(2) Zasedání Komise se budou konat střídavě v Praze a v Bělehradě na návrh jedné ze smluvních stran.

Článek 4

(1) Při výměně zdravotnických pracovníků na základě vzájemnosti a při zasedání Komise hradí náklady spojené s pobytem pracovníků druhé strany strana přijímající.

(2) Cestovné do země druhé smluvní strany a zpět hradí vždy strana vysílající. Cestovné uvnitř země hradí strana přijímající jen tehdy, souvisí-li cesty po jejím území s pracovním programem přijatého pracovníka.

(3) Výdaje spojené s pobytem pracovníků na území druhé smluvní strany za účelem studia nebo zvýšení odbornosti hradí strana vysílající, pokud nebude dohodnuto jinak. Jestliže je vyslání v zájmu přijímající strany a dochází k němu na její pozvání, hradí přijímající strana veškeré náklady spojené s pobytem na svém území.

(4) Zdravotničtí pracovníci, kteří byli přijati ke studiu nebo zvýšení odbornosti nebo k výměně zkušeností a kteří během svého pobytu onemocní, mají nárok na bezplatné léčení.

Článek 5

Tato Úmluva podléhá schválení podle ústavních předpisů smluvních stran a nabývá platnosti dnem výměny nót o tomto schválení.

Tato Úmluva se uzavírá na dobu pěti let a její platnost se bude prodlužovat vždy o dalších pět let, jestliže ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví šest měsíců před uplynutím probíhajícího období.

Sepsáno v Bělehradě dne 5. 10. 1963 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a srbochorvatském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky ministr zdravotnictví

dr. h. c. Josef Plojhar v. r.

Za vládu Socialistické federativní republiky Jugoslávie svazový tajemník pro zdravotnictví a sociální politiku

Moma Markovič v. r.

Přesunout nahoru