Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 87/1964 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra o řidičských průkazech

Částka 38/1964
Platnost od 27.05.1964
Účinnost od 01.07.1964
Zrušeno k 31.01.2001 (31/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

87

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 21. května 1964

o řidičských průkazech

Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 16 odst. 1 písm. a) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb.:


§ 1zrušeno

§ 2

Skupiny řidičských oprávnění

(1) Řidičská oprávnění se zapisují do řidičského průkazu. Jejich jednotlivé skupiny opravňují k řízení motorových vozidel v rozsahu stanoveném v odstavci 2.

(2) Skupina A:

Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něho.

Motorové tříkolky, jakož i motorová vozidla jim podobná, jejichž pohotovostní váha nepřesahuje 400 kg.

Vozíky pro tělesně postižené osoby. *)

Skupina B:

Motorová vozidla, s výjimkou motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něho, jejichž celková váha nepřesahuje 3 500 kg, a pokud jsou určena pro dopravu osob, jen motorová vozidla mající nejvýše 8 sedadel kromě sedadla pro řidiče.

K motorovým vozidlům této skupiny může být připojen lehký přívěs (návěs).

Skupina C:

Motorová vozidla, jejichž celková váha přesahuje 3 500 kg, pokud nejsou určena pro dopravu osob.

K motorovým vozidlům této skupiny může být připojen lehký přívěs (návěs).

Skupina D:

Motorová vozidla pro dopravu osob, pokud nepatří do skupiny A a B.

K motorovým vozidlům této skupiny může být připojen lehký přívěs (návěs).

Skupina E:

Motorová vozidla skupiny B, C nebo D, k jejichž řízení je řidič oprávněn a k nimž je připojen jiný přívěs (návěs) než lehký.

Skupina M:

Malé motocykly (o obsahu válců do 50 cm3).

Skupina T:

Zemědělské traktory.

Pojízdné pracovní stroje, pokud nepatří do skupiny C.

K motorovým vozidlům této skupiny může být připojen přívěs (návěs).

(3) Lehkým přívěsem (návěsem) je přívěs (návěs), jehož celková váha nepřesahuje 750 kg.

(4) Řidičské oprávnění skupiny C opravňuje řídit i motorová vozidla skupiny B a T. Řidičské oprávnění skupiny D opravňuje řídit i motorová vozidla skupiny B, C a T. Kromě toho řidičské oprávnění jakékoliv skupiny opravňuje řídit i motorová vozidla skupiny M.

(5) Řidičské oprávnění může být omezeno na jednotlivé druhy motorových vozidel patřící do příslušné skupiny; musí být takto omezeno, vyhovuje-li žadatel o řidičské oprávnění jen podmínkám stanoveným pro určitý druh motorových vozidel nebo pro určité motorové vozidlo.

§ 3

Podmínky pro řízení některých skupin nebo druhů motorových vozidel

(1) Řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny D lze udělit jen řidiči s řidičským oprávněním skupiny C, který je starší 21 let a prokáže praxi v řízení motorových vozidel skupiny C v posledních dvou létech.

(2) Řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny E lze udělit jen řidiči s řidičským oprávněním skupiny B, C nebo D; řidič s řidičským oprávněním skupiny B nebo C musí prokázat praxi v řízení motorových vozidel příslušné skupiny v posledním roce.

(3) Motorová vozidla požární ochrany a zdravotnické a důlní záchranné služby užívající zvláštního výstražného znamení smí řídit řidič s řidičským oprávněním k řízení motorových vozidel příslušné skupiny, který je starší 21 let a prokáže praxi v řízení motorových vozidel této skupiny v posledních dvou letech.

§ 4

Rozsah platnosti dosavadních řidičských oprávnění

(1) Řidičská oprávnění udělená na základě dřívějších předpisů platí napříště v tomto rozsahu:

a) řidičské oprávnění řidiče I. nebo II. třídy opravňuje k řízení motorových vozidel skupiny A, B, C, D, E, M a T;

b) řidičské oprávnění řidiče III. třídy opravňuje k řízení motorových vozidel skupiny A, B, C, E, M a T;

c) řidičské oprávnění řidiče osobního automobilu opravňuje k řízení motorových vozidel skupiny B a M;

d) řidičské oprávnění řidiče motocyklu opravňuje k řízení motorových vozidel skupiny A a M;

e) řidičské oprávnění řidiče traktoru opravňuje k řízení motorových vozidel skupiny M a T;

f) řidičské oprávnění k řízení malých motocyklů opravňuje k řízení motorových vozidel skupiny M.

(2) Omezení řidičského oprávnění zapsané v řidičském průkaze na základě dřívějších předpisů platí i nadále.

§ 5

Věk řidičů

(1) Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě starší 18 let. Řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny A a T lze udělit osobě starší 17 let. Řidičské oprávnění k řízení motorových tříkolek patřících do skupiny A a řízených tělesně postiženými osobami, řidičské oprávnění k řízení vozíků pro tělesně postižené osoby patřících do skupiny A a řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny M lze udělit osobě starší 15 let.

(2) Osobě mladší 18 let smí být řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel uvedených v druhé a třetí větě odstavce 1 uděleno jen s písemným souhlasem jejího zákonného zástupce.

§ 6

Tělesná a duševní schopnost k řízení motorových vozidel

(1) Tělesná a duševní schopnost žadatele o řidičské oprávnění se zjišťuje lékařskou prohlídkou, které se musí žadatel podrobit ještě před zahájením výcviku.

(2) K výcviku nesmí být přijat žadatel o řidičské oprávnění, byla-li u něho zjištěna lékařskou prohlídkou choroba nebo vada, pro kterou není schopen řídit motorové vozidlo.

(3) Byla-li lékařskou prohlídkou zjištěna choroba nebo vada, pro kterou lze uznat žadatele o řidičské oprávnění jen částečně schopným k řízení motorových vozidel nebo schopným řídit motorové vozidlo zvlášť technicky upravené, omezí okresní dopravní inspektorát řidičské oprávnění tak, aby odpovídalo schopnosti pro bezpečné řízení motorového vozidla. Okresní dopravní inspektorát může také nařídit přezkoumání tělesné nebo duševní schopnosti takového řidiče v určitých lhůtách.

(4) Pravidelným lékařským prohlídkám jsou povinni se podrobit:

a) řidiči z povolání všech motorových vozidel, řidiči, kteří vlastní řidičské oprávnění skupiny D a řidiči motorových vozidel požární ochrany, zdravotnické a báňské záchranné služby, kteří používají zvláštní výstražná znamení, a to vždy po dvou letech; po dosažení 50 let věku jsou povinni podrobit se prohlídce jednou za rok;

b) ostatní držitelé řidičských průkazů po dosažení 60 let věku a opětovně po dosažení 65 a 68 let věku. Od 68 let věku jsou tito držitelé povinni podrobit se lékařské prohlídce každé dva roky. Zprávu o výsledku lékařské prohlídky jsou povinni předložit do 6 měsíců po dosažení stanovených věkových hranic dopravnímu inspektorátu okresního oddělení Veřejné bezpečnosti příslušnému podle místa trvalého bydliště; v Praze, Bratislavě, Brně, Ostravě, Plzni a Košicích dopravnímu inspektorátu městské správy Veřejné bezpečnosti.

(5) Řidič, u něhož bylo nařízeno přezkoumání tělesné nebo duševní schopnosti v určitých lhůtách (§ 6 odst. 3) a řidič, o jehož tělesné nebo duševní schopnosti vznikne odůvodněná pochybnost (§ 13 odst. 1), je povinen podrobit se na vyzvání okresního dopravního inspektorátu lékařské prohlídce.

(6) Zjišťování fyzické a duševní schopnosti žadatelů o řidičské oprávnění a lékařské prohlídky řidičů motorových vozidel provádí podle zvláštních předpisů závodní lékař příslušný podle pracoviště; v ostatních případech obvodní lékař příslušný podle místa trvalého bydliště.

§ 7zrušeno

§ 8

Výcvik žadatelů o řidičské oprávnění

(1) Žadatel o řidičské oprávnění musí projít výcvikem ve výcvikovém zařízení.

(2) Před zařazením do výcviku musí žadatel o řidičské oprávnění předložit výcvikovému zařízení

a) řádně vyplněnou žádost s prohlášením, že není nespolehlivým k řízení motorových vozidel (§ 7 odst. 1),

b) zprávu o lékařské prohlídce (§ 6 odst. 1),

c) potvrzení o řidičské praxi, pokud je to třeba (§ 3 odst. 1),

d) je-li žadatel mladší 18 let, též písemný souhlas zákonného zástupce (§ 5 odst. 2).

(3) Nemůže-li se žadatel o řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny A, B nebo M z naléhavého důvodu zúčastnit výcviku ve výcvikovém zařízení, může být vycvičen individuálně. Individuální výcvik povoluje na odůvodněnou žádost řidiče cvičitele okresní dopravní inspektorát; k žádosti je třeba připojit doklady uvedené v odstavci 2. Řidič cvičitel musí mít nejméně dvouletou praxi v řízení motorových vozidel příslušné skupiny; jeho odborná způsobilost k řízení motorových vozidel může být přezkoušena.

§ 9

Odborná způsobilost k řízení motorových vozidel

(1) Odborná způsobilost žadatele o řidičské oprávnění se zjišťuje zkouškou

a) z předpisů o silničním provozu,

b) z nauky o motorových vozidlech a jejich údržbě,

c) z jízdy.

§ 10

Vydání řidičského průkazu

Po úspěšném složení zkoušky vydá okresní dopravní inspektorát žadateli o řidičské oprávnění řidičský průkaz s vložkou. V této vložce vyznačují orgány Veřejné bezpečnosti závažnější dopravní přestupky. Řidič má nárok na vydání nové vložky po uplynutí šesti měsíců od posledního vyznačeného přestupku.

§ 11

Rozšíření řidičského oprávnění

Chce-li řidič, který již má řidičské oprávnění, řídit motorové vozidlo, na které se jeho řidičské oprávnění nevztahuje, musí se podrobit doplňovacímu výcviku a zkoušce ve stanoveném rozsahu. Doplňovacímu výcviku se však nepodrobuje žadatel o řidičské oprávnění skupiny D (§ 3 odst. 1); žadatel o řidičské oprávnění skupiny E (§ 3 odst. 2) se nepodrobuje doplňovacímu výcviku ani zkoušce.

§ 12

Povinnosti držitele řidičského průkazu

(1) Držitel řidičského průkazu je povinen náležitě opatrovat řidičský průkaz a vložku s ním vydanou, musí je mít při řízení motorového vozidla u sebe a na požádání je předložit dopravnímu orgánu. *)

(2) Držitel řidičského průkazu nesmí provádět žádné zápisy, změny nebo opravy v řidičském průkazu nebo ve vložce.

(3) Ztrátu řidičského průkazu nebo vložky, jakož i změnu bydliště nebo jiných skutečností zapsaných v řidičském průkazu, je držitel řidičského průkazu povinen do 5 dnů oznámit okresnímu dopravnímu inspektorátu, v jehož obvodu má trvalý pobyt; ztrátu lze oznámit též nejbližšímu okresnímu dopravnímu inspektorátu.

§ 13

Přezkoumání tělesné a duševní schopnosti k řízení motorových vozidel a přezkoušení odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

(1) Jsou-li pro to vážné důvody, může okresní dopravní inspektorát rozhodnout, aby byla přezkoumána tělesná nebo duševní schopnost řidiče lékařskou prohlídkou (§ 6 odst. 5) nebo aby byla přezkoušena jeho odborná způsobilost k řízení motorových vozidel.

(2) Podle výsledků přezkoumání nebo přezkoušení může okresní dopravní inspektorát rozhodnout, že se řidičské oprávnění omezuje nebo odnímá. V rozhodnutí může stanovit podmínky pro zrušení omezení nebo pro vrácení řidičského oprávnění, např. při nedostatečné odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel nový výcvik apod.

(3) Omezení nebo odnětí jen některého řidičského oprávnění zapsaného v řidičském průkaze zaznamená okresní dopravní inspektorát v řidičském průkaze. Při odnětí všech řidičských oprávnění zapsaných v řidičském průkaze musí řidič odevzdat řidičský průkaz okresnímu dopravnímu inspektorátu, v jehož obvodě má trvalý pobyt.

(4) Podle odstavců 2 a 3 se obdobně postupuje i při nedostatečné odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zjištěné při zkoušce na rozšíření řidičského oprávnění (§ 11).

§ 14

Odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu spolehlivosti k řízení motorových vozidel

(1) Uloží-li soud pro trestný čin zákaz řízení motorových vozidel, ztrácí řidič na stanovenou dobu řidičské oprávnění.

(2) Okresní dopravní inspektorát může rozhodnout, že se řidičské oprávnění odnímá, stal-li se řidič nespolehlivým k řízení motorových vozidel (§ 7 odst. 1). Okresní dopravní inspektorát je povinen na odůvodněnou žádost řidiče přezkoumat, zda nespolehlivost k řízení motorových vozidel trvá i nadále. Žádost může být podána nejdříve po uplynutí šesti měsíců od rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění. Shledá-li okresní dopravní inspektorát, že nespolehlivost k řízení motorových vozidel trvá, může řidič podat novou žádost po uplynutí dalších šesti měsíců.

(3) Před vrácením odňatého řidičského oprávnění může okresní dopravní inspektorát rozhodnout, aby byla přezkoumána tělesná nebo duševní schopnost řidiče lékařskou prohlídkou nebo aby byla přezkoušena jeho odborná způsobilost k řízení motorových vozidel (§ 13).

(4) Zákaz řízení motorových vozidel uložený soudem nebo odnětí řidičského oprávnění, o němž rozhodl okresní dopravní inspektorát, jen u některého z řidičských oprávnění zapsaných v řidičském průkaze zaznamená okresní dopravní inspektorát v řidičském průkaze. V ostatních případech musí řidič odevzdat řidičský průkaz okresnímu dopravnímu inspektorátu, v jehož obvodě má trvalý pobyt.

§ 15

Zadržení řidičského průkazu

(1) Lze-li důvodně očekávat

- uložení zákazu řízení motorových vozidel soudem (§ 14 odst. 1),

- odnětí řidičského oprávnění okresním dopravním inspektorátem

pro ztrátu tělesné nebo duševní schopnosti k řízení motorových vozidel (§ 13 odst. 2),

pro ztrátu odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (§ 13 odst. 2),

pro ztrátu spolehlivosti k řízení motorových vozidel (§ 14 odst. 2),

nebo je-li podezření, že byly v řidičském průkaze neoprávněně provedeny zápisy, změny nebo opravy (§ 12 odst. 2), může orgán Veřejné bezpečnosti zadržet řidičský průkaz.

(2) Řidičský průkaz lze zadržet i tehdy, jestliže by byla další jízdou ohrožena bezpečnost silničního provozu.

(3) Okresní dopravní inspektorát může rozhodnout, že řidičský průkaz zadržený podle odstavce 1 nebude vrácen před konečným rozhodnutím. Jde-li o trestný čin, je k tomu třeba souhlasu příslušného prokurátora; před konečným rozhodnutím může být řidičský průkaz vrácen jen se souhlasem prokurátora nebo soudu.

§ 16

Jízdy do ciziny

(1) Řidičský průkaz vydaný podle § 2 odst. 1 opravňuje i pro jízdu do ciziny, pokud řidič jede do státu, který tento řidičský průkaz uznává. Jinak musí řidič mít mezinárodní řidičský průkaz vydaný na základě československého řidičského průkazu organizací ministerstvem vnitra tím pověřenou. Mezinárodní řidičský průkaz platí po dobu jednoho roku ode dne vydání a neplatí pro jízdy v Československé socialistické republice.

(2) Pro jízdu do ciziny však neplatí řidičské oprávnění skupiny M a T.

§ 17

Platnost cizozemských řidičských průkazů pro řízení motorových vozidel v Československé socialistické republice

(1) Na základě řidičského průkazu vydaného v cizině lze řídit motorové vozidlo v České republice jen tehdy, odpovídá-li tento řidičský průkaz vzoru podle přílohy č. 9 Úmluvy o silničním provozu, podepsané v Ženevě dne 19. září 1949, vzoru podle přílohy č. 6 Úmluvy o silničním provozu, podepsané ve Vídni dne 8. listopadu 1968, anebo vzoru podle přílohy I směrnice Rady č. 91/439/EHS ze dne 29. července 1991, o řidičských průkazech. Pokud nemá řidič český řidičský průkaz (§ 2 odst. 1), smí řídit motorové vozidlo také na základě v cizině vydaného mezinárodního řidičského průkazu, který odpovídá vzoru podle přílohy č. 10 Úmluvy o silničním provozu, podepsané v Ženevě dne 19. září 1949, vzoru podle přílohy č. 7 Úmluvy o silničním provozu, podepsané ve Vídni dne 8. listopadu 1968, anebo na základě v cizině vydaného mezinárodního povolení k řízení, které odpovídá vzoru podle přílohy E Mezinárodní úmluvy o jízdě motorovými vozidly, podepsané v Paříži dne 24. dubna 1926.

(2) Na základě řidičských průkazů vydaných v cizině smí občan Československé socialistické republiky, který přijel z ciziny, řídit motorové vozidlo v Československé socialistické republice nejvýše po dobu šesti měsíců ode dne překročení státních hranic.

(3) Řidičské průkazy vydané v cizině vymění okresní dopravní inspektorát za československý řidičský průkaz (§ 2 odst. 1) po přezkoušení žadatele z předpisů o silničním provozu.

§ 18

Řízení tramvají a trolejbusů

Oprávnění k řízení tramvají a trolejbusů udělují příslušné organizace (podniky městské dopravy apod.) podle zvláštních předpisů vydaných ministerstvem dopravy v dohodě s ministerstvem vnitra.

§ 19zrušeno

§ 20

Přechodná ustanovení

(1) Řidičská oprávnění udělená na základě dřívějších předpisů osobám, které nedosáhnou ke dni 1. července 1964 věkové hranice stanovené v § 5 odst. 1, zůstávají v platnosti.

(2) Řidiči, kteří mohli podle dřívějších předpisů řídit s oprávněním řidiče III. třídy autobusy neveřejné dopravy, smějí s tímto oprávněním tato vozidla řídit nejdéle do 31. prosince 1964. Prokáží-li v této lhůtě potvrzením zaměstnavatele, že takovéto autobusy řídili před 1. červencem 1964, udělí jim okresní dopravní inspektorát řidičské oprávnění skupiny D.

(3) Oprávnění k řízení tramvají a trolejbusů udělená na základě dřívějších předpisů zůstávají v platnosti.

(4) Kupony k řidičským průkazům vydaným na základě dřívějších předpisů platí napříště jako vložky. Závažnější dopravní přestupky se v nich vyznačují podle § 10.


§ 21

Zrušovací ustanovení

Zrušují se § 58 až 71, § 112 a § 113 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 145/1956 Ú. l., o provozu na silnicích, a § 55 odst. 3 vyhlášky č. 141/1960 Sb., kterou se vydávají pravidla silničního provozu.


§ 22

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 3/1972 Sb. Čl. II

Držitelé řidičských průkazů, kteří v den účinnosti této vyhlášky již dosáhli 60 let věku a doposud se nepodrobili lékařské prohlídce podle dosavadních předpisů, jsou povinni podrobit se lékařské prohlídce a předložit zprávu o jejím výsledku do šesti měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky dopravnímu inspektorátu okresního oddělení Veřejné bezpečnosti příslušnému podle místa trvalého bydliště; v Praze, Bratislavě, Brně, Ostravě, Plzni a Košicích dopravnímu inspektorátu městské správy Veřejné bezpečnosti.


Ministr vnitra:

Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

*) Za vozík pro tělesně postižené osoby se považuje motorové vozidlo, jehož pohotovostní váha nepřesahuje 300 kg a nejvyšší rychlost 30 km/h, které je konstruováno a vyrobeno (nikoliv jen přizpůsobeno) pro potřebu tělesně postižených osob a zpravidla je takovýmito osobami užíváno.

*) Směrnice ministerstva zdravotnictví pro zjišťování tělesné a duševní schopnosti uchazečů o řidičský průkaz a pro provádění preventivních lékařských prohlídek řidičů motorových vozidel a tramvají, poř. č. 32/1963 Sb. NV (částka 17 z roku 1963).

*) Jednotná učební osnova výcviku řidičů motorových vozidel uveřejněná v částce 157 Úředního listu z roku 1953 ve znění úředního sdělení ministerstva dopravy uveřejněného v částce 65 Úředního listu z roku 1954.

*) § 47 vyhlášky č. 141/1960 Sb., kterou se vydávají pravidla silničního provozu.

Přesunout nahoru