Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 84/1964 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí k Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali

Částka 35/1964
Platnost od 05.05.1964
Účinnost od 01.03.1961
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

84

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 18. března 1964

k Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali


Dne 15. listopadu 1960 byla v Praze podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali. Výměnou nót obou stran vstoupila Dohoda podle svého článku 10, odstavce 1 v platnost dnem 1. března 1961.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


Dohoda

o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Mali, přejíce si rozvíjet spolupráci na poli kultury, školství, vědy a umění a přispět tak k prohloubení a rozšíření přátelských vztahů mezi národy obou zemí, se rozhodly uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:

Vláda Československé socialistické republiky

Otakara Šimůnka, místopředsedu vlády a předsedu Státní plánovací komise,

Vláda Republiky Mali

Jean Marie Koné, místopředsedu vlády,

kteří vyměnivše si své plné moci, jež shledali v naprostém pořádku a v náležité formě, se dohodli takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat kulturní styky mezi oběma zeměmi a přispívat k vzájemnému poznávání kulturních hodnot národů obou zemí a pokroku dosaženého na poli kultury, školství, vědy a umění.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat uvádění hudebních a filmových děl, pořádání přednášek, uměleckých a vědeckých výstav a vydávání překladů významných děl vědecké a umělecké literatury druhé země.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce a výměny zkušeností mezi vědeckými, kulturními, školskými a zdravotnickými, jakož i společenskými organizacemi a institucemi obou zemí. Za tím účelem budou usnadňovat vzájemné studijní cesty universitních profesorů, učitelů odborných škol a jiných školských, vědeckých a kulturních pracovníků. Stejným způsobem bude postupováno i pokud jde o umělce a o studenty.

Článek 4

Smluvní strany umožní poskytováním stipendií a jiných výhod příslušníkům druhé smluvní strany studium na svých vysokých, uměleckých a odborných školách.

Článek 5

Smluvní strany uváží otázku vzájemného uznávání diplomů a vědeckých hodností a uznají-li to za vhodné, sjednají za tím účelem zvláštní dohodu.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat pořádání sportovních soutěží mezi příslušníky svých zemí a vzájemné vysílání sportovců.

Článek 7

Smluvní strany budou usnadňovat vzájemnou výměnu knih, vědeckých, kulturních a uměleckých děl a publikací, filmů a hudebních záznamů.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat výuku dějin a zeměpisu druhé země a šíření znalostí o druhé zemi na svých školách a osvětových zařízeních.

Článek 9

K provádění této Dohody budou smluvní strany sjednávat vždy na určité časové období prováděcí plány kulturní spolupráce, v nichž budou stanoveny zásady a podmínky k uskutečňování kulturních akcí.

Článek 10

1. Tato Dohoda podléhá schválení podle ústavních předpisů každé ze smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

2. Každá ze smluvních stran může Dohodu vypovědět písemně jeden rok předem.

Dáno v Praze dne 15. listopadu 1960 ve dvou vyhotoveních, každá v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky

inž. Šimůnek v. r.

Za vládu Republiky Mali

Jean Marie Koné v. r.

Přesunout nahoru