Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 83/1964 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vědecké a technické spolupráci

Částka 35/1964
Platnost od 05.05.1964
Účinnost od 01.03.1961
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

83

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 4. března 1964

o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vědecké a technické spolupráci


Dne 15. listopadu 1960 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vědecké a technické spolupráci. Výměnou nót obou stran vstoupila Dohoda - podle svého článku 8, odstavce 1 - v platnost dnem 1. března 1961.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

dr. Gregor v. r.


Dohoda

mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vědecké a technické spolupráci

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Mali, přejíce si dále posílit přátelské vztahy a podporovat hospodářské styky mezi oběma zeměmi a usilujíce za tímto účelem o rozvoj vědecké a technické spolupráce mezi oběma zeměmi, se rozhodly uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé socialistické republiky

Otakara Šimůnka, místopředsedu vlády a předsedu Státní plánovací komise,

vláda Republiky Mali

Jean Marie Koné, místopředsedu vlády,

kteří vyměnivše si své plné moci, jež shledali v naprostém pořádku a v náležité formě, se dohodli takto:

Článek 1

Obě smluvní strany se zavazují, že budou spolupracovat v oblasti vědy a techniky k vzájemnému prospěchu a za účelem co nejúčinnějšího využití nejnovějších vymožeností vědy a techniky k hospodářskému rozvoji svých zemí.

Článek 2

Spolupráce, jež bude uskutečňována podle článku 1 této Dohody, bude spočívat ve vědecké a technické pomoci, kterou si obě smluvní strany budou poskytovat zejména:

a) výměnou expertů a odborných poradců v oblasti techniky a vědy,

b) usnadňováním odborného výcviku,

c) vypracováním projektů různých průmyslových závodů, plánů a technologických postupů a výkresů.

Článek 3

Rozsah a podmínky vědecké a technické spolupráce budou dojednány mezi oběma smluvními stranami vždy pro určité časové období a budou pojaty do protokolu.

Článek 4

Rozsah práce expertů a odborných poradců, jejich odměny a ostatní pracovní podmínky budou sjednány mezi příslušnými organizacemi obou smluvních stran pro každý jednotlivý případ.

Článek 5

Všechny osoby vykonávající své úkoly na území druhé smluvní strany na základě této Dohody budou se při své činnosti řídit podmínkami stanovenými pro plnění jejich úkolů a zdrží se jakéhokoliv zasahování do jiných záležitostí.

Článek 6

Každá ze smluvních stran se zavazuje, že na svém území poskytne státním příslušníkům druhé smluvní strany všechny výhody nutné k úspěšnému provádění úkolů, které budou plnit na základě této Dohody.

Článek 7

Každá ze smluvních stran se zavazuje, že zvláštní vědomosti získané na základě této Dohody nebudou sděleny třetí straně bez souhlasu druhé smluvní strany.

Článek 8

1. Tato Dohoda podléhá schválení podle ústavních předpisů každé ze smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

2. Každá ze smluvních stran může Dohodu vypovědět písemně jeden rok předem.

3. V případě vypovězení Dohody se smluvní strany dohodnou během uvedené výpovědní lhůty o ukončení akcí započatých na základě této Dohody a o vypořádání vzniklých závazků.

Dáno v Praze dne 15. listopadu 1960 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky

inž. Šimůnek v. r.

Za vládu Republiky Mali

Jean Marie Koné v. r.

Přesunout nahoru