Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 81/1964 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o pomoci při živelních pohromách podepsané v Praze dne 6. října 1956 a o změně článku II uvedené Úmluvy

Částka 34/1964
Platnost od 03.05.1964
Účinnost od 20.12.1956
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

81

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 24. února 1964

o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o pomoci při živelních pohromách podepsané v Praze dne 6. října 1956 a o změně článku II uvedené Úmluvy


Dne 6. října 1956 byla v Praze podepsána Úmluva mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o pomoci při živelních pohromách. Schválení Úmluvy vládou Německé demokratické republiky bylo sděleno nótou ze dne 23. listopadu 1956 a její schválení vládou Československé republiky nótou ze dne 20. prosince 1956.

Podle svého článku VII Úmluva vstoupila v platnost dne 20. prosince 1956.

Výměnou nót ze dne 17. května 1963 a dne 28. května 1963 byla dohodnuta změna článku II Úmluvy. Změna vstoupila v platnost dne 28. května 1963.


České znění Úmluvy ze dne 6. října 1956 a znění nóty ministerstva zahraničních věcí Československé socialistické republiky ze dne 17. května 1963 a český překlad nóty velvyslanectví Německé demokratické republiky v Praze ze dne 28. května 1963 se vyhlašují současně.


První náměstek ministra:

dr. Gregor v. r.


ÚMLUVA

mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o pomoci při živelních pohromách

Vláda Československé republiky a vláda Německé demokratické republiky, přejíce si poskytovat vzájemnou pomoc při živelních pohromách ve svých pohraničních územích, rozhodly se uzavřít za tím účelem tuto Úmluvu:

Článek I

(1) Za účelem vzájemné pomoci při živelních pohromách nebo v jiných případech tísně, k nimž by došlo v pohraničních územích obou smluvních stran v místech, která nejsou od státních hranic vzdálená více než 15 kilometrů, mohou hasičské sbory, pomocná mužstva, lékaři a zdravotnický personál jedné smlouvy strany na žádost druhé smluvní strany překročit na místech uvedených v článku II kdykoli státní hranice bez obvyklých cestovních dokladů a pobývat na území druhé smluvní strany tak dlouho, pokud bude třeba jejich pomoci.

(2) O vyslání pomoci požádá ohrožená obec prostřednictvím pohraničních orgánů svého státu pohraniční orgány druhé smluvní strany, které zařídí další postoupení žádosti o poskytnutí pomoci.

(3) Při vstupu na území druhé smluvní strany zjistí pohraniční orgány počet osob, které státní hranice překračují, jakož i počet předmětů a nářadí, které s sebou přes státní hranice vezou a které budou po poskytnutí pomoci opět dopraveny zpět.

(4) Stříkačky (též připevněné na motorová vozidla), sanitní vozy, automobily a jiná vozidla jakož i předměty a nářadí, jichž je třeba k poskytnutí pomoci, nepodléhají ani při vstupu na státní území druhé smluvní strany ani při jeho opuštění clu a dávkám vybíraným spolu se clem,jestliže budou opět vyvezeny nebo opět vráceny zpět.

(5) Navrácení po ukončeném poskytnutí pomoci musí být provedeno přes ty pohraniční přechody, jichž se použilo pro vstup na území druhé smluvní strany.

(6) Osoby uvedené v odstavci 1 se při poskytování pomoci musí podřídit pokynům orgánů, které řídí práce na místě neštěstí.

Článek II

1. K přestupu státní hranice může být použito těchto pohraničních přechodů:

Vojtanov - Schönberg
Kraslice - Klingenthal
Potůčky - Johanngeorgenstadt
Vejprty - Bärenstein
Brandov (Zelený Důl) - Obernhau
Mníšek - Deutsch-Einsiedel
Moldava - Neu-Rehfeld
Petrovice - Hellersdorf
Hřensko - Schmilka
Poustevna - Sebnitz
Jiříkov - Neugersdorf
Varnsdorf - Großschönau
Hrádek n. Nisou - Harthau-Zittau
Cínovec - Zinnwald
Šluknov - Schland
Hranice - Bad Elster
Luby - Wernitzgrün
Plesná - Bad Brambach
Dolní Paseky - Bad Brambach
Doubrava - Bad Elster
Hranice - Ebmath
Boží Dar - Oberwiesenthal

Článek III

(1) Občané každé smluvní strany, kteří bydlí při státních hranicích, mohou v případě povodní nebo jiných živelních pohrom překročit za účelem ochrany svého života kdekoliv a kdykoliv státní hranice bez obvyklých cestovních dokladů.

(2) Návrat těchto občanů bude provede prostřednictvím pohraničních orgánů obou smluvních stran.

(3) Předměty, které tito občané mají s sebou, nepodléhají ani při vstupu na státní území druhé smluvní strany ani při jeho opuštění clu ani dávkám vybíraným spolu se clem.

Článek IV

(1) Výlohy vzniklé poskytnutím pomoci v případech podle článků I a III této Úmluvy, hradí ta smluvní strana, která požádala o pomoc nebo jejímž občanům se pomoc poskytla.

(2) K těmto výlohám patří obzvláště hmotné náhrady při smrti, zranění nebo poškození zdraví osoby pomoc poskytující, jakož i náhrada za ztrátu nebo poškození předmětů nebo nářadí.

(3) Nárok osob, poskytujících pomoc na náhradu škody a jeho výše se stanoví podle práva jejich země.

(4) Výlohy, náhrady a odškodnění podle bodu 1 až 3 tohoto článku budou placeny způsobem stanoveným v platebním ujednání v tu dobu platným mezi oběma státy.

Článek V

Smluvní strany se zavazují, že se postarají o to, aby se pomocné síly a občané jmenovaní v článcích I a III, kteří v případech uvedených v článcích I a III překročili státní hranice, vrátili se svým majetkem na území svého státu.

Článek VI

Tato Úmluva se uzavírá na neomezenou dobu. Může být zrušena na návrh jedné ze smluvních stran po uplynutí šestiměsíční výpovědní lhůty.

Článek VII

Tato Úmluva bude potvrzena podle příslušného vnitrostátního postupu té které smluvní strany. Nabude účinnosti výměnou nót o provedeném potvrzení.

Vyhotoveno v Praze dne 6. října 1956 ve dvou exemplářích, každý v jazyku českém a německém, při čemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé republiky

V. David v. r.

Za vládu Německé demokratické republiky

Bernard Koenen v. r.

Ministerstvo zahraničních věcí projevuje úctu velvyslanectví Německé demokratické republiky a má čest potvrdit, že mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky bylo dosaženo této dohody o znění článku II "Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o pomoci při živelních pohromách podepsané v Praze dne 6. října 1956":

Článek II

1. K přestupu státní hranice může být použito těchto pohraničních přechodů:

Vojtanov - Schönberg

Kraslice - Klingenthal

Potůčky - Johanngeorgenstadt

Vejprty - Bärenstein

Brandov - Oberneuschönberg

Mníšek - Deutsch-Einsiedel

Moldava - Holzhau

Fojtovice - Fürstenwalde

Petrovice - Hellersdorf

Hřensko - Schmilka

Poustevna - Sebnitz

Šluknov - Taubenheim

Jiříkov - Neugersdorf

Varnsdorf - Grosschönau

Hrádek n. N. - Harthau-Zittau

2. Pohraniční přechody státní hranice mohou být zřizovány a měněny dohodou příslušných orgánů obou smluvních stran.

Ministerstvo zahraničních věcí žádá o potvrzení této nóty a navrhuje, aby uvedená dohoda vstoupila v platnost dnem doručení souhlasné odpovědi velvyslanectví Německé demokratické republiky.

Ministerstvo zahraničních věcí používá této příležitosti, aby znovu ujistilo velvyslanectví Německé demokratické republiky svou nejhlubší úctou.

V Praze dne 17. května 1963

Velvyslanectví Německé demokratické republiky

Praha

Velvyslanectví Německé demokratické republiky v Československé socialistické republice vzdává úctu ministerstvu zahraničních věcí Československé socialistické republiky a s odvoláním na nótu ministerstva zahraničních věcí č. 207 381/63 ze dne 17. května 1963 dovoluje si potvrdit, že mezi vládou Německé demokratické republiky a vládou Československé socialistické republiky došlo k tomuto ujednání pokud jde o znění článku II "Dohody mezi vládou Německé demokratické republiky a vládou Československé republiky o pomoci při živelních pohromách, podepsané v Praze dne 6. října 1956":

Článek II

1. K přestupu státní hranice může být použito těchto pohraničních přechodů:

Vojtanov - Schönberg

Kraslice - Klingenthal

Potůčky - Johanngeorgenstadt

Vejprty - Bärenstein

Brandov - Oberneuschönberg

Mníšek - Deutsch-Einsiedel

Moldava - Holzhau

Fojtovice - Fürstenwalde

Petrovice - Hellersdorf

Hřensko - Schmilka

Poustevna - Sebnitz

Šluknov - Taubenheim

Jiříkov - Neugersdorf

Varnsdorf - Grossschönau

Hrádek n. N. - Harthau-Zittau

2. Pohraniční přechody státní hranice mohou být zřizovány a měněny dohodou příslušných orgánů obou smluvních stran.

Velvyslanectví Německé demokratické republiky potvrzuje, že ujednání vstupuje v platnost dnem předání této nóty ministerstvu zahraničních věcí Československé socialistické republiky.

Velvyslanectví Německé demokratické republiky v Československé socialistické republice používá této příležitosti, aby znovu ujistilo ministerstvo zahraničních věcí Československé socialistické republiky svoji nejhlubší úctou.

Praha 28. května 1963

Ministerstvo zahraničních věcí

Praha

Přesunout nahoru