Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 8/1964 Sb.Vyhláška ministerstva financí o další změně vyhlášky o správních poplatcích

Částka 6/1964
Platnost od 28.01.1964
Účinnost od 01.02.1964
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

8.

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 23. ledna 1964

o další změně vyhlášky o správních poplatcích

Ministerstvo financí stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření č. 138/1960 Sb.


Článek 1

Vyhláška ministerstva financí č. 160/1960 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 109/1962 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V sazebníku I se mění ustanovení položek 8, 16, 37, 39, 41, 42 a za dosavadní položku 19 se vkládá nová položka 19a).

2. V oddílu G sazebníku I - Zemědělství nahrazují se dosavadní položky č. 30 až 34 novými položkami č. 30 až 33; Poznámky společné pro poplatky za úkony veterinární služby (pol. 30 až 34) se ruší.

3. Nové znění položek 8, 16, 37, 39, 41 a 42, jakož i znění nových položek 19a), 30 až 33 je v příloze, která je součástí vyhlášky.


Článek 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1964.


Ministr:

Dvořák v. r.


Sazebník I

správních poplatků vybíraných národními výbory a jinými orgány státní správy

Pol. Předmět poplatku Poplatek Kčs
Oddíl B
Všeobecná vnitřní správa
8 Udělení náhradního víza orgány pasové kontroly
a) vstupního 60,-
b) průjezdního 40,-
Poznámka Podle zásady vzájemnosti lze poplatek snížit, popř. od jeho vybrání upustit nebo se souhlasem ministerstva financí poplatek přiměřeně zvýšit.
Oddíl E
Silniční provoz a doprava
16 Schválení technické způsobilosti motorového vozidla sestaveného soukromým výrobcem (i amatérsky) ze součástek, a to jde-li o
a) jednostopá vozidla s obsahem válců do 50 ccm 500,-
b) ostatní jednostopá vozidla (včetně motocyklů s přívěsným nebo postranním vozíkem a motorových tříkolek - rikš) 2 000,-
c) dvoustopá vozidla (včetně tzv. vozítek) 8 000,-
Poznámky
1. V poplatku je zahrnut i poplatek za zkoušku ke schválení technické způsobilosti, za vydání technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu pro motorové vozidlo.
2. U motorových vozidel zařízených pro invalidy se snižuje poplatek podle písm. b) a c) o 50 %.
3. Povolí-li se ve výjimečných případech dodatečně stavba motorového vozidla, které bylo sestaveno bez předchozího povolení příslušných orgánů, vybere se poplatek sazbou zvýšenou o 30 %.
19a) Za povolení individuálního výcviku řidičů motorových vozidel
a) jednostopých 150,-
b) dvoustopých 300,-
Poznámka
Správní orgán může poplatek snížit, popř. od jeho vybrání upustit, povoluje-li individuální výcvik řidičů-invalidů, kteří v důsledku své invalidity potřebují zvláštní úpravu motorového vozidla.
Oddíl G
Zemědělství
30 Veterinární prohlídka zvířat určených k průvozu, zvířat dovezených cizími chovateli na výstavy a k jiným účelům, a to
a) velkých zvířat, zvěře srstnaté a černé a jiných zvířat dále neuvedených za zásilku do 10 kusů 20,-
za každý další kus 1,-
b) psů, za zásilku do 3 kusů 20,-
za každý další kus 4,-
c) jiných malých zvířat, za zásilku do 20 kusů 20,-
za každý další kus 0,60
d) selat, jehňat, kůzlat, za zásilku do 50 kusů 20,-
za každý další kus 0,40
e) drůbeže, pernaté zvěře a holubů, za zásilku do 100 kusů 20,-
za každý další kus 0,20
Poznámky
1. Za zásilku se vybere poplatek nejvýše částkou 100 Kčs.
2. Mají-li zvířata dovezená cizími chovateli na výstavy a k jiným účelům veterinární průkaz o zdravotní nezávadnosti, vydaný v cizině a odpovídající platným mezinárodním předpisům, lze od vybrání poplatku upustit, je-li zaručena vzájemnost.
3. Správní orgán může se souhlasem ministerstva financí stanovit poplatek na základě vzájemnosti ve výši, v jaké vybírá obdobný poplatek stát, jehož občanem je poplatník, popřípadě od vybrání poplatku upustit.
31 Veterinární zdravotní dozor mimo vstupní stanice při krmení a napájení zvířat určených k průvozu, a to
a) velkých zvířat, za kus 2,-
b) malých zvířat, za kus 1,-
c) drobných zvířat, za každý železniční vůz nebo auto 10,-
Poznámka
Za celou zásilku se vybere nejvýše 100 Kčs.
32 Vyšetření a pitva zvířat, která při průvozu během dopravy uhynou nebo byla poražena, a to
a) velkých zvířat, za kus 60,-
b) malých zvířat, za kus 30,-
c) drobných zvířat, bez ohledu na počet vyšetřovaných a pitvaných kusů, za zásilku 10,-
33 Veterinární zdravotní dozor a prohlídka potravin a surovin živočišného původu, pokud je prohlídka podle platných předpisů nařízena
a) za každou vozovou (vagónovou) zásilku 40,-
b) za každou kusovou zásilku do 100 kg 10,-
přes 100 kg 20,-
Oddíl I
Finanční správa
37 Povolení podle zákona o devizovém hospodářství, vyjímajíc povolení podle pol. 36, z ceny 1% až 100%
Poznámka
Poznámka č. 2 k položce 36 platí zde obdobně.
Oddíl K
Zahraniční správa (včetně zastupitelských úřadů)
39 Vydání cestovního pasu nebo jiného průkazu totožnosti k cestě do ciziny 20,- až 400,-
Poznámky
1. Poplatek se platí předem při podání žádosti o pas.
2. Při vydávání hromadných cestovních dokladů vybírá se poplatek za každou osobu uvedenou v hromadném cestovním dokladu.
3. Poplatek se nevybírá za děti do 15 let s výjimkou případů, že se vydává i pro ně samostatný cestovní pas (doklad).
4. Za vydání cestovního pasu k účelům vystěhování lze poplatek zvýšit podle důvodů vystěhování a majetkových poměrů žadatele až na patnáctinásobek sazby.
5. Diplomatické a služební pasy a doklady nahrazující služební pasy jsou od poplatku osvobozeny.
41 Vidování cestovního pasu
a) vstupní vízum, zpětné vízum, návratné vízum jednorázové 30,-
b) návratné vízum trvalé - s omezeným počtem cest 60,-
c) návratné vízum trvalé - bez omezení počtu cest 120,-
d) průjezdní vízum, turistické vízum nebo vízum k lázeňskému pobytu v ČSSR 20,-
Poznámky
1. Poplatek za turistické vízum nebo za vízum k lázeňskému pobytu v ČSSR vybírá se při zakoupení služeb v devizách.
2. Ministerstvo zahraničních věcí může stanovit poplatek na základě vzájemnosti ve výši, v jaké vybírá poplatek stát, jehož je občanem držitel pasu, popř. poplatek snížit nebo prominout.
3. Od poplatku jsou osvobozena
a) diplomatická a zvláštní víza,
b) vidování čs. pasů osob, které mají trvalé bydliště v cizině, k cestě do ČSSR,
c) víza udělená významným osobám.
42 Řízení o podáních na zastupitelských úřadech, není-li za úkony podáním vyvolané uložen zvláštní poplatek.
Poznámky
1. Podle obtížnosti případu, lze poplatek vybrat násobkem základní sazby, nejvýše však ve výši 500 Kčs.
2. Poplatek základní sazbou 20,- Kčs se vybere, i když žádaný úkon byl bezvýsledný.
Přesunout nahoru