Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 73/1964 Sb.Vyhláška ministerstva financí o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí

Částka 31/1964
Platnost od 25.04.1964
Účinnost od 01.05.1964
Zrušeno k 01.06.1969 (43/1969 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

73

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 1. dubna 1964

o cenách staveb v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí

Ministerstvo financí v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány stanoví podle § 4 vládního nařízení č. 52/1960 Sb., o zrušení Státního výboru pro výstavbu, a podle § 31 odst. 2 písm. b) zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Touto vyhláškou se stanoví:

a) ceny staveb nabývaných od občanů z jejich osobního vlastnictví z jakéhokoliv právního důvodu socialistickými organizacemi nebo soukromými právnickými osobami a jinými občany (§ 2 až 10),

b) ceny práva osobního užívání pozemků (§ 11), c) výše a způsob náhrady za stavby v osobním vlastnictví a za nemovitosti a stavby v soukromém vlastnictví při vyvlastnění (§ 12 až § 23).

(2) Dále se touto vyhláškou upravuje postup při poskytování náhrad při vyvlastnění a postup při smluvním nabývání uvedených věcí socialistickými organizacemi za úplatu (§ 24).

Část první

Cenová ustanovení

Hlava první

Ceny staveb v osobním vlastnictví

§ 2

Rodinné domky a obytné části zemědělských usedlostí

(1) Cena rodinného domku a obytné části zemědělské usedlosti 1) se zjistí takto:

Kvalita stavby Za 1 m obytné plochy
třída I Kčs 1 930,-
třída II Kčs 1 400,-
třída III Kčs 1 040,-
třída IV Kčs 840,-

Zásady pro zařazení rodinných domků a obytných částí zemědělských usedlostí do jednotlivých tříd jsou stanoveny v příloze č. 1.

(2) Obytnou plochou pro výpočet ceny se rozumí podlahová plocha obytných místností podle předpisů o hospodaření s byty.

(3) Cena rodinného domku se přiměřeně sníží o jeho opotřebení; toto snížení činí zpravidla při běžné údržbě 1 % za každý rok stáří stavby. U rodinného domku, na němž byla provedena modernizace nebo generální oprava, je snížení přiměřeně nižší a u rodinného domku, u něhož údržba nebo opravy byly zanedbány, nebo jde-li o rodinný domek poškozený, přiměřeně vyšší.

(4) Pro posuzování stáří rodinného domku je v pochybnostech rozhodné datum uvedení stavby do užívání.

§ 3

Rekreační chaty

(1) Cena rekreační chaty se zjistí takto:

Kvalita stavby Za 1 m zastavěné plochy
třída I Kčs 585,-
třída II Kčs 425,-
třída III Kčs 320,-

Zásady pro zařazení rekreačních chat do jednotlivých tříd jsou stanoveny v příloze č. 2.

(2) Cena podle odstavce 1 se zvyšuje o 20 %, má-li rekreační chata podkroví, a o 60 %, má-li rekreační chata souvislé patro.

(3) Zastavěnou plochou pro výpočet ceny rekreační chaty se rozumí celková zastavěná plocha budovy včetně verandy, avšak bez příslušenství, pokud je mimo budovu, a bez vedlejších staveb (dřevník, kolna na nářadí apod.).

(4) Ustanovení § 2 odst. 3 a 4 platí obdobně s tím, že snížení za každý rok stáří rekreační chaty činí zpravidla u kvality stavby I. třídy 1,25 %, u II. třídy 1,75 % a u III. třídy 3,3 %.

§ 4

Garáže

(1) Cena samostatné garáže se zjistí takto:

Kvalita stavby Za 1 m zastavěné plochy
třída I Kčs 425,-
třída II Kčs 320,-
třída III Kčs 215,-

Zásady pro zařazení garáží do jednotlivých tříd jsou stanoveny v příloze č. 3.

(2) Ustanovení § 2 odst. 3 a 4 platí obdobně s tím, že snížení za každý rok stáří garáže činí zpravidla u kvality stavby I. třídy 1,25 %, u II. třídy 1,75 % a u III. třídy 3,3 %.

§ 5

Ploty

(1) Cena plotu se zjistí takto:

Kvalita plotu Za 1 m plotu
u třídy I Kčs 200,-
u třídy II Kčs 110,-
u třídy III Kčs 70,-
u třídy IV Kčs 40,-

Zásady pro zařazení plotů do jednotlivých tříd jsou stanoveny v příloze č. 4.

(2) Ustanovení § 2 odst. 3 a 4 platí obdobně s tím, že snížení za každý rok stáří plotu činí zpravidla u kvality I. třídy 2 %, u II. třídy 2,5 %, u III. třídy 3,3 % a u IV. třídy 5 %.

§ 6

Studny

(1) Cena studny se zjistí takto:

a) Hloubka studny kopané Za 1 m
od 0 do 5 m Kčs 400,-
od dalších 5 až 10 m Kčs 800,-
od dalších 10 až 20 m a za každý další metr Kčs 1 200,-
b) Studny vrtané hluboké Celkem
nejvýše 5 m Kčs 2 000,-
nejvýše 10 m Kčs 6 000,-
nejvýše 20 m Kčs 18 000,-
nejvýše 40 m Kčs 38 000,-
přes 40 m Kčs 70 000,-

(2) Cena studny v odst. 1 zahrnuje i cenu jednoduchého (ručního) čerpacího zařízení.

(3) Ustanovení § 2 odst. 3 a 4 platí obdobně s tím, že snížení za každý rok stáří studny činí zpravidla 1 %.

§ 7

Drobné stavby

(1) Cena drobných staveb se zjistí takto:

Kvalita stavby Za 1 m zastavěné plochy
třída I Kčs 583,-
třída II Kčs 425,-
třída III Kčs 320,-

Zásady pro zařazení drobných staveb do jednotlivých tříd jsou stanoveny v příloze č. 5.

(2) Drobnými stavbami se rozumějí stavby, které svou povahou slouží osobní potřebě (např. dřevník na palivo, kolna, prádelna apod.); takovou povahu však nemají stodoly, chlévy, sýpky, provozovny apod.

(3) Ustanovení § 2 odst. 3 a 4 platí obdobně s tím, že snížení za každý rok drobné stavby činí zpravidla u stavby I. třídy 1,25 %, u II. třídy 1,75 % a u III. třídy 3,3 %.

§ 8

Venkovní úpravy

(1) Cena venkovních úprav (dláždění, altány, ochranné zdi apod.) na pozemcích, určených pro stavbu rodinného domku, rekreační chaty, garáže nebo pro zřízení zahrádky se rovná výši pořizovacích nákladů snížených zpravidla o 2 % za každý rok stáří venkovní úpravy.

(2) Ustanovení § 2 odst. 3 a 4 platí přiměřeně.

§ 9

Nedokončené stavby

Cenou nedokončené stavby je takový díl ceny dokončené stavby, jaký odpovídá poměru nákladů předpokládaných při dokončení stavby k nákladům již vynaloženým. Do objemu vynaložených nákladů se nezapočítává nezabudovaný stavební materiál.

§ 10

Ceny staveb nabývaných mezi občany

Ceny staveb v osobním vlastnictví, zjištěné podle § 2 až § 9 jsou cenami nejvyššími, jde-li o nabytí takových staveb mezi občany.

Hlava druhá

Cena práva osobního užívání pozemku

§ 11

(1) Cena práva osobního užívání pozemku 2) pro výstavbu rodinného domku, rekreační chaty, garáže nebo zřízení zahrádky nebo již k tomuto účelu použitého se rovná výši náhrady poskytované za takové pozemky při jejich vyvlastnění (§ 15).

(2) Krajské národní výbory mohou s přihlédnutím k místním podmínkám a po projednání s ministerstvem financí zvýšit cenu práva osobního užívání pozemku určeného nebo použitého pro výstavbu rekreační chaty nebo zřízení zahrádky.

Část druhá

Náhrady při vyvlastnění staveb a nemovitostí

Hlava první

Náhrada za stavby v osobním vlastnictví

§ 12

(1) Při vyvlastnění přísluší za stavbu v osobním vlastnictví peněžitá náhrada ve výši ceny stavby (§ 2 až § 9), pokud není v odstavcích 2 až 4 nebo v § 13 stanoveno něco jiného.

(2) Snížení z důvodu stáří stavby činí u rodinného domku a obytné části zemědělské usedlosti (§ 2) nejvýše 70 % a u staveb uvedených v § 3 až § 8 nejvýše 80 %.

(3) Nabyl-li občan vyvlastňovanou stavbu od státu, nesmí náhrada přesahovat cenu, za kterou ji získal, zvýšenou o cenu investic, které trvale zhodnotily tuto stavbu. Toto zhodnocení se propočte podle cen platných v době vyvlastnění.

(4) Má-li být při vyvlastňovacím řízení přiznána náhrada za stavby v osobním vlastnictví vyšší než 150 000,- Kčs, vyžádá si orgán rozhodující o vyvlastnění před přiznáním náhrady souhlas ministerstva financí s výší náhrady.

§ 13

(1) Na návrh vlastníka nebo vyvlastnitele může orgán rozhodující o vyvlastnění rozhodnout, že vyvlastnitel může poskytnout v dohodě s ním místo peněžité náhrady náhradu v jiné podobné stavbě, která může být v osobním vlastnictví (nikoliv však její výstavbou) nebo ve stavebních prostředcích.

(2) Náhradní stavba se ocení podle § 12 odst. 1 a 2 a případné rozdíly se vyrovnají v penězích. Rovněž se vyrovná v penězích rozdíl mezi náhradou a cenou stavebních prostředků.

(3) Nemá-li nabývající organizace náhradní stavbu, může si ji opatřit od jiné socialistické organizace.

Hlava druhá

Náhrada za stavby a nemovitosti v soukromém vlastnictví

§ 14

Stavby

(1) Za stavby se poskytuje náhrada vypočtená podle této tabulky:

Kvalita stavbyNáhrada v Kčs za 1 m3 obestavěného prostoru
obytné ostatní
třída
I 0,30
II I 0,27
III II 0,23
IV III 0,20

Zásady pro zařazení obytných budov do jednotlivých tříd jsou stanoveny v příloze č. 1, pro zařazení garáží v příloze č. 3 a pro zařazení hospodářských staveb v příloze č. 5.

(2) Obestavěným prostorem se rozumí základní obestavěný prostor ohraničený

a) dole spodní úrovní obvodového zdiva základového,

b) nahoře vnějšími plochami střech,

c) po stranách vnějšími plochami stěn budovy.

(3) U rodinných domků v soukromém vlastnictví, u budov, které mohou plnit účel rodinných domků a u budov s bytem a provozovnou, může okresní národní výbor zejména pro zajištění náhradního bydlení vlastníka povolit přiznání náhrady až do výše náhrady za rodinný domek v osobním vlastnictví; při výpočtu náhrady přihlíží se však jen k obytné ploše a jen do výměry 120 m2 .

(4) U zemědělských staveb využívaných k zemědělské činnosti přísluší náhrada jen za 20 m2 zastavěné plochy ve výši ceny vypočtené podle § 7. Za část přesahující 20 m2 se poskytne náhrada podle odst. 1.

(5) Náhrada za plot se rovná 0,1 % ceny vypočtené podle § 5.

(6) Náhrada za studnu se rovná 0,25 % ceny vypočtené podle § 6.

§ 15

Pozemky určené pro stavbu rodinných domků, rekreačních chat, garáží a pro zřízení zahrádek pro vlastníka pozemku

(1) Za pozemek prokazatelně určený pro stavbu rodinného domku (včetně dvorku a zahrádky) přísluší náhrada za 1 m2

a) do výměry 800 m2

2,- Kčs v městech nad 60 000 obyv.,

1,60 Kčs v městech od 20 000 do 60 000 obyv.,

1,20 Kčs v obcích od 2 000 do 20 000 obyv.,

0,80 Kčs v obcích s méně než 2 000 obyv.,

b) za část pozemku přesahující výměru 800 m2 až do výměry 3 000 m2 Kčs 0,40.

(2) Za pozemek prokazatelně určený pro stavbu rekreační chaty nebo ke zřízení samostatné zahrádky se poskytne náhrada za 1 m2

a) do výměry 400 m2 podle sazeb uvedených v odst. 1 písm. a),

b) za část pozemku přesahující výměru 400 m2 až do výměry 1 500 m2 podle sazby uvedené v odstavci 1 písm. b).

(3) Za pozemek určený prokazatelně pro stavbu garáže se poskytne náhrada podle sazeb uvedených v odstavci 1 písm. a), nejvýše však za výměru k tomuto účelu nezbytně potřebnou.

(4) Orgán rozhodující o vyvlastnění může na žádost vlastníka rozhodnout, že mu místo přiznané peněžité náhrady může být zřízeno právo osobního užívání k jinému pozemku; případné rozdíly mezi cenou tohoto práva a výší přiznané peněžité náhrady se vyrovnají v penězích.

(5) Podle předcházejících odstavců poskytuje se náhrada též za pozemky již k uvedeným účelům použité.

(6) Pokud se podle předcházejících ustanovení neposkytuje za pozemek peněžitá náhrada, přísluší náhrada v pozemku určeném k jinému účelu než pro stavbu rodinného domku, rekreační chaty, garáže nebo zřízení zahrádky; ustanovení § 16 odst. 3 platí i zde.

§ 16

Ostatní pozemky

(1) Za ostatní pozemky než uvedené v § 15 přísluší náhrada jen v náhradním pozemku z národního majetku v téže nebo v některé jiné obci, určeném k jinému účelu než k výstavbě rodinného domku, rekreační chaty, garáže nebo zřízení zahrádky.

(2) Nepřesahuje-li výměra takového vyvlastňovaného pozemku (vyvlastňované části pozemku) 500 m2, poskytne se peněžitá náhrada ve výši Kčs 0,40 za každý 1 m2.

(3) Orgán rozhodující o vyvlastnění ve svém rozhodnutí o poskytnutí náhradního pozemku jen vysloví, že vyvlastněnému přísluší náhrada v pozemku. Náhradní pozemek poskytne okresní národní výbor, v jehož obvodu je vyvlastňovaný pozemek a k žádosti vyvlastňovaného převede náhradní pozemek do jeho vlastnictví.

§ 17

Venkovní úpravy

Za venkovní úpravy (dláždění apod.) se poskytne náhrada ve výši ceny materiálu získaného jejich demolicí po odečtení nákladů na demoliční práce.

Hlava třetí

Společná ustanovení

Náhrada za porosty

§ 18

Trvalé porosty

(1) Náhrada za ovocné stromoví se poskytne ve výši vypočtené podle této tabulky:

vysokokmeny a polokmenyNáhrada v Kčs za 1 strom (keř)
po vysazeníve stáří přes
5 10 20 30 40 50 60 70 let
jabloně 26 42 119 161 175 119 49 21
hrušně 26 42 112 161 175 119 98 49
třešně 26 42 105 168 140
višně 23 42 105 168 140
slivoně 20 35 84 98 56
meruňky 26 42 105 105 21
ořešáky 19 42 105 210 210 266 196 98 14
vysokokmeny a polokmenyNáhrada v Kčs za 1 strom (keř)
po vysazeníve stáří přes
5 10 15 20 25 30 35 40 let
jabloně a hrušně:
čtvrtkmeny 20 35 70 84 105 112 77 49 14
zákrsky 14 35 70 84 105 56 14
vřetena 14 28 49 56 28 14
třešně a višně 12 28 63 42 28
slivoně 14 28 56 63 28 14
meruňky 26 49 84 63 42 14
broskvoně 12 56 105 70 49 14
angrešt, rybíz - keř 3 11 18 7
angrešt stromkový 5 14 14 7
líska 4 11 18 21 28 18 11

Náhrada se snižuje až o polovinu u stromů a keřů nejakostních odrůd, neošetřovaných, neúměrně slabého vzrůstu nebo zčásti poškozených.

(2) Náhrada za okrasné stromoví se poskytne ve výši ceny vytěžené dřevní hmoty.

(3) Celková náhrada za ovocné a okrasné stromoví může činit nejvýše 10 000 Kčs.

(4) Náhrada za viničné porosty včetně zařízení vinic se určuje podle této tabulky:

vysazeníve stáří do 5 letNáhrada Kčs za 1 keř vinné révy
ve stáří přes
5 10 30 40 45 50 let
8 17 24 28 24 17 14 10

Náhrada se úměrně snižuje při sponu keřů hustším než 1x1 m, nebo se snižuje do 50 % uvedených sazeb, jestliže bylo za posledních 5 let dosahováno nižších sklizní než činí okresní průměr. Celková náhrada za viničné porosty a zařízení vinic může činit nejvýše 10 000 Kčs.

(5) Náhrada za chmelniční porosty a zařízení chmelnic se poskytne ve výši vypočtené podle této tabulky:

Náhrada v Kčs za 1 m
chmelniční porostzařízenícelkem
nově založená chmelnice (nově vysázený porost a nové zařízení z dřevěných sloupů a drátů) 1,80 3,20 5,00
srážka za každý rok stáří chmelnice 0,072 0,160 0,232

Celková náhrada za chmelniční porost a zařízení chmelnice může činit nejvýše 2 000 Kčs.

(6) Náhrada za lesní porosty se poskytne ve výši vypočtené podle této tabulky:

Věková třída, resp. stáří porostu letNáhrada za 1 m vyvlastněného lesního porostu včetně škody z těžby porostů nedospělých Kčs
1 - 20 0,66
21 - 40 0,97
41 - 60 1,15
61 - 80 1,28
81 - 100 1,39
nad 100 1,44

U lesních porostů s převážně listnatými dřevinami sníží se náhrada o 25 %. Náhrada uvedená v tabulce platí při plném zakmenění (1,0); při nižším zakmenění sníží se náhrada v poměru ke skutečnému zakmenění.

Celková náhrada za lesní porosty může činit nejvýše 3 000 Kčs. Dřevní hmota ve vyvlastněných lesních porostech patří vyvlastniteli. Vyvlastnitel zařídí její vytěžení podle pokynů a za součinnosti, popřípadě prostřednictvím organizací, které mají vyvlastněné lesy v odborné správě a jsou též příslušné pro výkup surového dřeva z těchto lesů.

§ 19

Jiné porosty

Za rostlinné porosty na vyvlastňovaném pozemku poskytne se náhrada ve výši vynaložených nákladů na zasetí nebo zasázení, obdělání a hnojení.

§ 20

Náhrada některých nákladů

(1) Za odstranění, popřípadě za přemístění nevyvlastněných přenosných staveb a jiných předmětů z vyvlastňovaného pozemku přísluší náhrada ve výši přiměřených a prokazatelně vynaložených nákladů; tato náhrada nepřísluší, jestliže vlastník byl na základě smlouvy nebo úředního rozhodnutí povinen je na svůj náklad odstranit.

(2) Za přestěhování svršků a jiného movitého majetku uživatele vyvlastněné stavby do místa nového určení se poskytne náhrada ve výši přiměřených a prokazatelně vynaložených nákladů.

§ 21

Předběžné užívání nemovitostí

(1) Za předběžné užívání*) staveb a pozemku, k němuž bylo zřízeno právo osobního užívání, přísluší náhrada ve výši 2,5 % ročně z částky, která by příslušela za vyvlastněnou stavbu, popřípadě z ceny uvedeného práva. Náhrada nepřísluší, jde-li o stavby dané do užívání podle vládního nařízení č. 50/1955 Sb. nebo o pozemky, k nimž nebylo zřízeno právo osobního užívání.

(2) Celková náhrada za nemovitosti se o náhradu za předběžné užívání nemovitosti nesnižuje.

§ 22

Opatření náhradního bydlení

Investoři a národní výbory pomáhají občanům, aby mohli použít prostředků za vyvlastněné nemovitosti k opatření náhradního bydlení, zejména ve stavebních bytových družstvech a s ohledem na potřeby rozmístění pracovních sil.

§ 23

Výjimky k poskytnutí vyšších náhrad (kupních cen)

(1) Nestačí-li náhrada za stavby v osobním vlastnictví k získání přiměřeného náhradního bytu v družstevní bytové výstavbě, může okresní národní výbor v mimořádných případech povolit poskytnutí vyšší náhrady až do výše členského podílu ve stavebním bytovém družstvu.

(2) Je-li stavba ve spoluvlastnictví, lze povolit výjimku jen tomu spoluvlastníku, který si potřebuje pořídit náhradní byt. Výjimka může být povolena pouze do výše odpovídající podílu spoluvlastníka.

(3) Vyšší náhrady povolené podle odst. 1 smí být použito jen k splacení členského podílu ve stavebním bytovém družstvu. Orgán rozhodující o vyvlastnění vyčíslí v rozhodnutí rozdíl, o který je náhrada vyšší, a stanoví podmínku, že rozdíl musí být vrácen, nebude-li náhrady k uvedenému účelu použito do 5 let ode dne jejího vyplacení.

(4) Vyšší náhradu poukáže organizace na vkladní knížku bývalého vlastníka stavby u státní spořitelny v obvodu jeho bydliště s podmínkou, že výplatu tohoto vkladu z vkladní knížky bude bývalý vlastník vinkulovat na souhlas organizace. Organizace dá souhlas k výplatě tohoto vkladu jen k zaplacení členského podílu ve stavebním bytovém družstvu.

Část třetí

Postup socialistických organizací při smluvním nabývání staveb v osobním vlastnictví a staveb a nemovitostí v soukromém vlastnictví

§ 24

(1) Při smluvním nabývání staveb v osobním vlastnictví a staveb a nemovitostí v soukromém vlastnictví, na které se vztahuje tato vyhláška, nesmějí se socialistické organizace zavazovat ani k vyšším úplatám ani k jiným náhradám než poskytovaným při vyvlastnění.

(2) Potřebuje-li socialistická organizace poskytnout za vykupovaný pozemek náhradní pozemek, může si opatřit náhradní pozemek z národního majetku v téže nebo některé jiné obci. Socialistická organizace požádá o náhradní pozemek okresní národní výbor. Okresní národní výbor převede náhradní pozemek bezplatně do správy (vlastnictví) socialistické organizace.

(3) Socialistická organizace může sjednat, že za vykupovanou stavbu v osobním vlastnictví poskytne vlastníkovi jinou podobnou stavbu (nikoli však její výstavbou) nebo stavební prostředky; ustanovení § 13 odst. 2 a 3 platí obdobně.

(4) Socialistická organizace může místo peněžité úplaty za pozemek poskytnout právo osobního užívání k jinému pozemku za podmínek stanovených občanským zákoníkem.

(5) Ustanovení § 20 až 23 platí přiměřeně. Rozdíl (§ 23 odst. 3) musí být vyčíslen a povinnost k jeho vrácení stanovena ve smlouvě.

(6) Má-li být ze stavby v osobním vlastnictví sjednána vyšší úplata než 150 000 Kčs, vyžádá si socialistická organizace před sjednáním výše úplaty souhlas ministerstva financí s její výší.

(7) Předpis o správě národního majetku a předpis o úplatném nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob nejsou tímto dotčeny.


Část čtvrtá

Závěrečná ustanovení

§ 25

Organizace, které získaly vyvlastněním věci za náhradu nebo smluvně za cenu podle vyhlášky č. 18/1963 Sb., doplatí částku ve výši rozdílu mezi touto náhradou (kupní cenou) a náhradou (kupní cenou), která se může poskytnout podle této vyhlášky.

§ 26

Ministerstvo financí může z mimořádných a zřetele hodných důvodů povolit výjimky z této vyhlášky.

§ 27

Zrušuje se vyhláška č. 18/1963 Sb., o stanovení náhrady za vyvlastnění nemovitosti občanům a soukromým právnickým osobám.

§ 28

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1964.


Ministr:

Dvořák v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č 73/1964 Sb.

Zařazení rodinných domků a obytných částí zemědělských usedlostí podle kvality do 4 tříd

třídaIIIIIIIV
1. zdivocihelné masivnís dostatečnou izolační schopnosti, sruby dřevěnézdivo různé, kombinované i s dřevemnepálená cihla, kámen
2. fasádaobložená i částečně, tvrdá omítkabřízolitová omítka, režné zdivo lícovévápenná štuková omítka, stříkaný břízolitvápenná štuková
3. střechaplochá plechová, asfaltová, dvojitá tašková, prejzy,
osovky, šamotová dlažba na terasách
plocha preskies, dvojité tašky, terasy, cementové dlaždiceplochá lepenková, dvojité taškyplochá jednoduchá lepenka,
jednoduchá tašková
4. schodištěobložené, žula částečně leštěná, zábradlí z nerezužula neleštěná, dobré terazzo, dřevo měkké,
truhlářsky zpracované
horší žula, terazzové stupně, pískovec,
dřevo měkké
beton, dřevo, tesařsky opracované
bez podstupnic
5. izolacevodotěsné, tepelné a proti hlukuvodotěsnézdí proti zemní vlhkostibez izolací proti vlhkosti
6. zárubněocelové, dřevem obloženéocelové a truhlářské rámkyobíjenéhrubé
7. podlahyvlýskové, parketové, korek, linoleumvlysy bukovépalubovéprkenné
8. dlažbyšamotové, linoleum, gumaxylolit, terazzocement, dlaždicecihly nebo mlat
9. vytápěníradiátory na vodu, teplovzdušné komůrkyamerická nebo dobrá kachlová kamnakachlová jednoduchá nebo železná kamnakamna obyčejná, bubínky, pec
10. kuchyněelektrický nebo plynový sporák, dřez na teplou a studenou vodukachlové nebo smaltované sporáky - dřez na studenou vodukachlové jednotroubové sporáky, výlevkacihelné sporáky
11. příprava teplé vodyteplá voda z karmy, bojleru pro kuchyň i lázeňteplá voda z karmy v láznikoupelnová kamna na uhlíbez přípravy teplé vody
12. lázeňvana obložená 150 cm, umyvadlo a bidet - šamotová dlažbavolně stojící vana smaltovaná, jen částečně obkládačky,
terazzová dlažba
plechová vana zinková, betonová dlažba,
olejový nátěr stěn
13. záchodsplachovací, obložený, šamotová dlažbasplachovací, dlažba šamotová, terazzo, bez obkladusplachovací, betonová dlažbanesplachovací
14. vodateplá a studená v koupelně, kuchyniteplá v koupelně - zdroj plynový, elektrickýteplá z koupelnových kamen na uhlí-
15. elektrické instalacemoderní zásuvky, zvonky, elektroměr mimo bytv trubkáchnavrchprovizorní
16. oknadvojitádvojitá nebo zdvojenázdvojenájednoduchá
17. dveřepřekližované, zámky s vložkami nebo dozicképřekližované a náplňové s obyčejnými zámkynáplňové s obyčejnými zámkynáplňové, visací zámky, závlačky
18. prádelnav domě s pračkou, kotlem, necky, stůl, vytápěnív domě, kotel malýv domě bez kotle-
19. sušárnavytápěná nebo půdanevytápěná nebo půdapůda-
20. sklepna palivo nebo v domě skladsklad v doměsklep nebo kolnička mimo objektmimo objekt
21. vestavěná garážvytápěná s elektrickým osvětlenímelektricky osvětlenájednoduchá-

O zařazení do určité třídy I-IV  rozhodne to, zda aspoň dvě třetiny otázek se odpoví kladně. V nejasných případech rozhodne o zařazení do příslušné třídy stavební úřad.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 73/1984 Sb.

Zařazení rekreačních chat podle kvality do 3 tříd

třídaIIIlIl
zděné nebo roubené chaty na kamenné podezdívce,
s vodovodem, kanalizací a elektroinstalací
lehké zděné nebo montované
dřevěné chaty na podezdívce nebo pilotách s elektroinstalací
jednoduché dřevěné chaty na pilotách nebo sloupkách
Obvodové zdivozděné z cihel nebo tvárnic na minimální tloušťku
30 cm nebo roubené ze dřeva o tloušťce 18 cm
montované z prefabrikátovaných desek
s tepelnou izolací nebo dvojité stěny obíjené
na kostru o tloušťce stěny 3-10 cm
obíjené na kostru jen z jedné strany,
s vnitřním vylepením nebo vybitím o tloušťce stěny 2-4 cm
Střechaodborné kryta eternitem nebo plechem na bedněníkryta dvojitou lepenkou s 3 asfaltovými nátěrykryta jednoduchou lepenkou
Průčelísokl z přírodního kamene, čisté spárovaný, obvodové zdivo omítané
nebo spárované, roubené stěny čistě upraveny a vypracovány
sokl betonový, zdivo hrubě omítané,
dřevěné stěny napuštěné a natřené
venkovní steny z nehoblovaných prken nebo krajin
Schodištězděné nebo dřevěné o maximálním stoupání 1/1,15zděné nebo dřevěné o vyšším stoupání-
Nátěryolejové 8 povrchem z emailujednoduché olejové nátěrynapuštění impregnací
Izolacedokonalá izolace proti zemní vlhkosti, izolace tepelná v hodnotě zdiva
45 cm, izolace proti hluku v poloviční hodnotě normy (v hodnotě zdiva 15 cm)
jednoduchá izolace proti zemní vlhkosti,
izolace tepelná v hodnotě zdiva 22 cm
částečná izolace proti zemní vlhkosti
Podlahylinoleum, guma, vlýsky, šamotová dlažba, kamenná dlažba na podkladupalubky, terazzoprkenné, betonová
Topeníetážové vodní nevzdušné, elektrické, plynovékachlovými kamny, krby, velmi dobrými kamnymalými litinovými nebo plechovými kamny
Kuchyněplynový nebo elektrický sporákuhelný kuchyňský sporák, zděná kuchyňská kamnaplechový sporáček (bubínek)
Lázeňs vanou nebo sprchou se studenou a teplou vodouumývadlo nebo sprcha se studenou vodou-
Záchodsplachovací v budověsuchy v budově nebo mimospolečný
Vodanavedena do budovy v lázni a kuchyni, zařízení na ohřívání
vody elektricky plynem nebo kamny
zavedena do budovyvenkovní hydrant nebo studna
Kanalizacesplašky odváděny kanalizací do septikůsplašky odváděny kanalizaci z budovy a vypouštěny do terénubez kanalizace
Elektřinaprovedena instalace elektřiny pro osvětlení,
se zásuvkami k připojení spotřebičů
elektroinstalace pro osvětlení-
Oknadvojitá, zčásti s okenicemi nebo mřížemijednoduchá s okenicemi nebo zdvojenajednoduchá
Dveřevstupní roubené nebo masivní, z tvrdého dřeva,
s patentním zámkem, vnitřní překližkové
vstupní masivní z měkkého dřeva, vnitřní náplňovévstupní i vnitřní jednoduché, obíjené
Sklepna palivo a potraviny, pod celou budovousklípek pod částí budovy-

O zařazení do určité třídy I-III  rozhodne to, zda aspoň dvě třetiny otázek se odpoví kladně. V nejasných případech rozhodne o zařazení do příslušné třídy stavební úřad.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 73/1984 Sb.

Zařazení garáží podle kvality do 3 tříd

I. třída:

Zděné garáže s železobetonovým stropem, tepelně izolované, s ocelovými vraty, s izolací proti zemní vlhkosti, s elektrickým osvětlením a motorovou zásuvkou, s přívodem vody, s kanalizací, s mycí deskou před garáží.

II. třída:

Lehké zděné garáže s nespalným stropem, roletou nebo garáže s ocelovou konstrukcí, krytou plechy, s částečnou tepelnou izolací, s plechovými vraty nebo roletou, s elektrickým osvětlením, jímkou. Vodovodní kohout je přístupný ve vzdálenosti do 20 m.

III. třída:

Jednoduché garáže s ocelovou kostrou krytou plechem, s plechovými vraty nebo roletou, bez tepelné izolace, s betonovou podlahou, bez základů.

třídaIIIIII
Stěnyzděné v tloušťce odpovídající tepelné izolací 45 cmzděné nebo plechové s tepelnou izolací zdiva 22 cmplechové nebo eternitové
na nespalné kostře
Střechacihlobetonová s tepelnou izolaci,
krytí plechem nebo lepenkou se žlaby a okapy
železobetonová krytá lepenkouplechová nebo eternitová
Průčelíomítnutí šlechtěnou omítkou, oplechováníjednoduše omítnuté-
Nátěryzákladní a dvojnásobný olejový nátěrdvojnásobný nátěrzákladní nátěr
Izolacezdivo izolováno plně proti zemní vlhkostizdivo jednoduše izolováno proti zemní vlhkosti-
Podlahabetonová s potěrem, dlažba cementová, dlaždicehrubá betonová dlažba-
Vytápěnítemperované nebo zařízení na ohřívání motoru--
Vodazavedena do garáže nebo hydrant a mycí deskykohout do 20 m-
Elektřinaelektrické osvětlení garáže, prostoru před garáží
- zásuvka pro motorový proud
elektrické osvětlení-
Kanalizacegaráž nebo mycí deska kanalizovánav garáži sběrná jímka-
Dveřeocelové s patentním zámkem a tepelnou izolacíplechové se zámkemplechové nebo roleta

O zařazení do určité třídy I-III  rozhodne to, zda aspoň dvě třetiny otázek se odpoví kladně. V nejasných případech rozhodne o zařazení do příslušné třídy stavební úřad.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 73/1964 Sb.

Zařazení plotů podle kvality do 4 tříd

Třída I

Ploty zděné z kamene nebo cihel, nejméně 30 cm silné a 180 cm vysoké, na základech z betonového nebo kamenného zdiva, plné nebo prolamované, s vraty a vrátky z plného dřeva nebo z kovových profilů a plechů.

Třída II

Ploty zděné jako předešlé, ale slabší než 30 cm a nižší než 180 cm, ploty vytvářené podezdívkou cihelnou, kamennou nebo betonovou, zděnými, betonovými nebo ocelovými, sloupky a rámy z ocelových profilů, potažené pletivem nebo dřevěnými rámy, vyplněné latěmi, s vraty a vrátky prováděnými stejným způsobem.

Třída III

Ploty bez podezdívky, se sloupky betonovými, zděnými nebo ocelovými, mezi sloupky upevněno pletivo bez rámu nebo latě na svlacích o výšce nejméně 150 cm, s vraty a vrátky stejným způsobem provedenými.

Třída IV

Ploty sestávající z dřevěných sloupků, svlaků a plotovek nejméně 150 cm vysokých, s vraty a vrátky z prken tesařsky zpracovaných.

třídaIIIIIIIV
Základykamenné nebo betonové zdivo po celé délce plotukamenné nebo betonové zdivo po celé délce plotujen kolem sloupku-
Podezdívka-zděná z cihel nebo kamene, betonovábez podezdívky-
Plotcihelná, kamenná nebo betonová zeď,
aspoň 30 cm silná, s krycí kamennou,
cihelnou nebo betonovou deskou a 180 cm vysoká
cihelné, kamenné, ocelové nebo betonové sloupky
s vloženými rámy z ocelových profilů, potažené pletivem
nebo dřevěnými rámy z hoblovaného řeziva s výplní z hoblovaných latí
betonové nebo ocelové sloupky s napjatým
pletivem nebo svlaky a plotovky z hoblovaného řeziva
kulaté dřevěné sloupky,
půlkulaté svlaky a plotovky
Vrata a vrátkaz ocelových profilůz rámů z ocelových profilů s výplní drátěným pletivemz hoblovaného řeziva truhlářsky provedenáz kulatiny nebo nehoblovaného
řeziva, tesařsky provedená
Povrch zdivaomítaný nebo spárovanýomílaný nebo spárovaný--
Povrch ocel nebo dřevotrojnásobný olejový nátěrdvojnásobný olejový nátěrdvojnásobný olejový nátěrnapuštěné
nejmenší výška plotu180 cm150 cm150 cm150 cm

O zařazení do určité třídy I-IV  rozhodne to, zda aspoň dvě třetiny otázek se odpoví kladně. V nejasných případech rozhodne o zařazení do příslušné třídy stavební úřad.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 73.1964 Sb.

Zařazení drobných a zemědělských staveb podle kvality do 3 tříd

I. třída:

zděné budovy z cihelného zdiva 45 cm nebo kamenného 60 cm, s nespalným stropem klenutým do ocelových nosníků nebo železobetonové s půdním prostorem provedeným jako seník nebo sýpka, s tvrdou krytinou, s elektrickým osvětlením, přívodem vody, kanalizací.

II. třída:

lehce zděné, hrazděné nebo roubené budovy s dřevěnými stropy, s tvrdou krytinou, s půdním prostorem.

III. třída:

zčásti otevřené budovy na sloupkách nebo zděné budovy se spalnou krytinou, v jednoduchém vybavení.

třídaIIIIII
1. zdivocihelné 45 cm
kamenné 50 cm
cihelné, kamenné, betonové, hrazděné, dřevěné roubenézčásti zděná, zčásti na sloupkách, pobitých prkny
2. stropyklenuté, železobetonovédřevěné trámové, kryté fošnamiz kuláčů, povalové, prkenné
3. střechana krovu s půdním prostorem, krytá eternitemna krovu s půdním prostorem, krytá taškamikrytá lepenkou, desky, šindelem
4. izolaceasfaltová proti vlhkosti--
5. dlažbycihelné teplébetonové kamennéz kuláčů, hlíny
5. vodovodúplná instalace vody na napájení s nádržkou
nebo automatickou vodárnou
vodovodní kohout-
7. kanalizacekrytá kanalizace do močové jímkypovrchový odtok do močové jímky-
8. osvětleníúplné elektrické osvětleníelektrické osvětlení-
9. oknapřímé osvětlení otevíracími oknypřímé osvětlení-
10. dveřepřímý vstup, dvojité dveřepřímý vstup-
11. půdní prostorsýpka přístupná schodyseník-
12. příslušenstvíbetonová nebo zděná močová jímka, krytá,
hnojiště dlážděné nebo betonové,
zařízení pro odvoz hnoje, zařízení pro dovoz krmiva a steliva
močová jímka, hnojištěhnojiště

O zařazení do určité třídy I-III  rozhodne to, zda aspoň dvě třetiny otázek se odpoví kladně. V nejasných případech rozhodne o zařazení do příslušné třídy stavební úřad.

Poznámky pod čarou

1) § 128 obč. zák.

2) § 198 odst. 2 obč. zák.

*) § 49 vyhl. č. 144/58 Ú. l., kterou se provádí zákon o stavebním řádu.

Přesunout nahoru