Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 72/1964 Sb.Vyhláška ministerstva financí o úplatném nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob

Částka 31/1964
Platnost od 25.04.1964
Účinnost od 01.05.1964
Zrušeno k 01.01.1967 (104/1966 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

72

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 1. dubna 1964

o úplatném nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob

Ministerstvo financí v dohodě se všemi ústředními úřady a orgány stanoví podle § 21 vládního nařízení č. 81/1958 Sb., o správě národního majetku:


Předmět úpravy

§ 1

Tato vyhláška upravuje smluvní nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob za úplatu zcela nebo zčásti peněžitou.

§ 2

Tato vyhláška se nevztahuje na nabývání:

a) věcí socialistickými organizacemi (dále jen "organizace"), pokud patří k předmětu jejich podnikání získávat je za úplatu od občanů a dále je v nezměněném stavu, po úpravě nebo zpracování prodávat (např. nákup lesních plodin, léčivých bylin, poštovních známek a filatelistického zboží, knih, šperků atd.),

b) užitkového a chovného zvířectva, zemědělských plodin a mrtvého zemědělského inventáře socialistickými zemědělskými organizacemi,

c) drobného zvířectva k laboratorním a výzkumným účelům,

d) uměleckých nebo vědeckých děl od jejich autorů, vdov (družek) a nezletilých sirotků po nich,

e) práv,

f) inventáře a zásob nabývaných od nájemců půdy, která nepodléhá výkupu podle § 2 zákona č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě.*).

Nabývání věcí

§ 3

(1) Organizace smí nabývat od občana za úplatu, pokud není ve zvláštních předpisech stanoveno jinak

a) jen nemovitosti pro plánované potřeby rozvoje národního hospodářství a předměty kulturní nebo vědecké hodnoty pro galerie, muzea, vědecké ústavy,

b) jiné věci než uvedené pod písmenem a) potřebuje-li je nezbytně k plnění svých úkolů a nemůže-li je získat v přiměřené době od jiné organizace.

(2) Za nabytí věci od občana se považuje i nabytí věci od socialistické organizace, které občan svěřil věc, aby ji prodala na jeho účet.

§ 4

(1) Nabývající organizace je povinna

a) přezkoumat, zda nabytí věci bude v souladu s platnými předpisy, zejména s předpisy o plánování, rozpočtování a o devizovém hospodářství,

b) přezkoumat, zda úplata za věc nepřesáhne cenu věci odpovídající platným předpisům,

c) požadovat na občanu, aby osvědčil své vlastnictví, a je-li spoluvlastníkem, aby osvědčil též výši spoluvlastnického podílu,

d) vyžádat si přivolení nadřízeného orgánu, pokud je přivolení podle ustanovení § 5 třeba,

e) ve smlouvě si vymínit, že občan jí před výplatou písemně prohlásí zda, popřípadě které socialistické organizaci, jakou částku a z jakého důvodu dluhuje a že je oprávněna před výplatou peněžité úplaty občanovi uhradit jeho peněžité dluhy vůči socialistickým věřitelům.

(2) Socialistická organizace, které občan svěřil věc, aby ji prodala na jeho účet, má povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. b),c) a e) a nabývající organizace povinnosti uvedené pod písm. a) a d).

§ 5

(1) Ústřední orgány a krajské národní výbory mohou nabývat věci bez přivolení.

(2) Nestanoví-li se dále jinak, je příslušným přivolit k nabytí věci, orgán přímo organizaci nadřízený.

(3) Ústřední orgány a krajské národní výbory mohou stanovit, že organizace jimi řízené smějí nabývat bez přivolení věci v ceně do 50 000 Kčs.

(4) Okresní národní výbory mohou bez přivolení nabývat věci v ceně do 50 000 Kčs a místní národní výbory v ceně do 10 000 Kčs.

(5) Pokud mohou národní výbory nabývat podle odstavců 1 a 4 věci bez přivolení, jsou příslušny dávat přivolení k nabytí věcí národním výborům nižších stupňů a organizacím řízeným národními výbory.

(6) Krajské národní výbory mohou všeobecně nebo v určitých případech omezit oprávnění národních výborů nižších stupňů, která jim příslušejí podle odstavců 4 a 5.

(7) Okresní a místní národní výbory mohou určit, v kterých případech organizace jimi řízené nepotřebují přivolení k nabytí věci, avšak jen do výše svého oprávnění podle předchozích odstavců.

(8) Krajské národní výbory mohou všeobecně nebo v určitých případech rozšířit oprávnění městských a obvodních národních výborů, které nevykonávají působnost okresních národních výborů . Toto oprávnění mohou rozšířit jen do výše oprávnění okresních národních výborů.

(9) Jednotné zemědělské družstvo smí nabývat věci bez přivolení až do výše ceny 5 000 Kčs; při vyšší ceně jen s přivolením okresní výrobní zemědělské správy , v jejímž obvodu má družstvo sídlo.

(10) Od vlastního pracovníka smí organizace nabývat věci vždy jen s přivolením přímo nadřízeného orgánu a národní výbor s přivolením národního výboru vyššího stupně.

§ 6

Způsob úhrady peněžité úplaty

(1) Peněžitou úplatu vyplatí organizace občanovi volně, a to v hotovosti nebo, má-li občan vkladový účet u státní spořitelny a sdělí organizaci jeho číslo, bezhotovostně. Úplatu vyšší než 5 000 Kčs uhradí organizace však vždy prostřednictvím státní spořitelny, kterou občan organizaci označí.*).

(2) Ustanovení devizových předpisů nejsou dotčena.

Přechodná ustanovení

§ 7

Uvolnění některých bezúročných účtů

(1) Státní spořitelna za podmínek dále stanovených uvolní prostředky na bezúročných účtech

a) jejichž zůstatek ke dni 1. května 1964 nepřevyšuje 5 000 Kčs anebo

b) získané z prodeje rodinných domků a rekreačních chat včetně pozemků jimi zastavěných, pozemků určených ke stavbě rodinných domků a rekreačních chat, obytných a hospodářských budov drobných a středních zemědělců, a to do výše úplaty za tyto věci.

(2) Státní spořitelna uvolní prostředky jen tehdy, jestliže občan písemně prohlásí, že nemá žádné peněžité dluhy vůči státu a socialistickým organizacím, popřípadě dá-li příkaz státní spořitelně k úhradě těchto dluhů.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 nevztahují se n a bezúročné účty, na nichž jsou prostředky smluvně nebo na základě rozhodnutí účelově vázány (§ 9) mimo částek účelově vázaných na podkladě výjimky povolené okresním národním výborem podle § 18 vyhlášky č. 18/1963 Sb.

§ 8

Finanční prostředky složené před účinností této vyhlášky na bezúročných účtech, na něž se vztahovala vyhláška č. 19/1963 Sb., o úplatném nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob, pokud nebyly uvolněny podle § 7, zůstávají na těchto účtech a uvolňují se podle dalších ustanovení.

§ 9

(1) Prostředky na bezúročném účtě dosud účelově smluvně nebo rozhodnutím vázané zůstávají takto vázány a smějí být vypláceny jen v případech a za podmínek uvedených v § 10, 12 a 13.

(2) Vrátí-li občan z prostředků na bezúročném účtě účelově vázaných organizaci příslušný cenový rozdíl a nebo použije-li prokazatelně těchto prostředků k účelu, pro nějž byly vázány, přestává být případný zbytek těchto prostředků vázán a uvolní se. Ustanovení § 7 odst. 2 platí obdobně.

§ 10

(1) Z bezúročného účtu uhradí státní spořitelna podle zmocnění občana, a to přímo jeho věřitelům

a) splatné daně, poplatky a pojistné nemocenského nebo důchodového pojištění,

b) splatné dluhy z půjček poskytnutých peněžními ústavy s výjimkou dluhů ze spotřebních půjček.

(2) Dluhy uvedené v odstavci 1 písm . b) uhradí státní spořitelna jen, prohlásí-li občan písemně, že nemá splatné dluhy uvedené v odstavci 1 písm. a).

§ 11

(1) Státní spořitelna smí z bezúročného účtu, nikoliv však z částek účelově vázaných (§ 9), vyplatit v každém kalendářním roce nejvýše 3 000 Kčs, prohlásí-li občan písemně, že nemá žádné dluhy vůči socialistickým organizacím.

(2) Okresní národní výbor může na žádost občana a po projednání s místním národním výborem zvýšit volnou částku (odstavec 1) až na 10 000 Kčs ročně, jestliže občan je převážně odkázán svou výživou na příjem z bezúročného účtu. Příslušným je okresní národní výbor, v jehož obvodu má občan trvalé bydliště.

(3) Do částek uvedených v odstavcích 1 a 2 se nezapočítávají částky uvolněné podle § 10, 12 až 14.

§ 12

(1) S přivolením okresního národního výboru uhradí státní spořitelna podle zmocnění občana z jeho bezúročného účtu prokázané náklady na výstavbu rodinného domku nebo jiné stavby, která může být předmětem osobního vlastnictví, prováděnou svépomocí nebo dodavatelským způsobem, jakož i na opatření potřebného pozemku k tomuto účelu.

(2) Jde-li o výstavbu prováděnou svépomocí, přivoluje okresní národní výbor k uvolnění potřebných prostředků jen podle osvědčení stavebního úřadu, jak výstavba pokračuje.

(3) Jde-li o získání náhradní stavby dodavatelským způsobem, uhradí státní spořitelna uvolněné částky přímo věřitelům občana podle předložených dokladů.

(4) Státní spořitelna vyplatí uvolněnou částku, prohlásí-li občan písemně, že nemá žádné dluhy uvedené v § 10.

§ 13

(1) S přivolením okresního národního výboru uhradí státní spořitelna podle zmocnění občana z jeho bezúročného účtu stanovený členský podíl na družstevní bytovou výstavbu stavebnímu bytovému družstvu,*) jehož je občan členem. Okresní národní výbor může dát přivolení také k úhradě té části dlouhodobého investičního úvěru, poskytnutého bankou stavebnímu bytovému družstvu, která připadá na občana.

(2) Přivolení k výplatě prostředků na úhradu části dlouhodobého investičního úvěru vydá okresní národní výbor současně s přivolením na zaplacení členského podílu družstevníka. Výjimečně může vydat toto přivolení dodatečně, avšak vždy jen před převedením investičního úvěru družstva na účet dlouhodobé půjčky.

(3) Občan žádající o uvolnění prostředků k účelu uvedenému v odstavci 1 věta druhá musí předložit okresnímu národnímu výboru prohlášení stavebního bytového družstva, že souhlasí s jednorázovou úhradou části dlouhodobého investičního úvěru na něho připadající. K žádosti připojí potvrzení družstva o tom, kolik poměrně připadá na jeho byt z dlouhodobého investičního úvěru poskytnutého bankou.

(4) Ustanovení § 12 odst. 4 platí obdobně.

§ 14

(1) S přivolením okresního národního výboru uhradí státní spořitelna podle zmocnění občana z jeho bezúročného účtu, nikoli však z částek účelově vázaných (§ 9), popřípadě i jiné náklady a závazky než uvedené v předchozích ustanoveních, a to přímo jeho věřitelům.

(2) Okresní národní výbor před přivolením zkoumá důvodnost a přiměřenost potřeby občana a uváží, zda přivolení vzhledem ke všem okolnostem by nebylo v rozporu se společenským zájmem. Za těchto podmínek může okresní národní výbor přivolit zejména ke koupi rodinného domku.

(3) Okresní národní výbor může ve zcela výjimečných případech povolit, že státní spořitelna smí uvolněné částky vyplatit občanovi místo jeho věřitelům.

(4) Ustanovení § 12 odst. 4 platí obdobně.

§ 15

Dědické podíly na bezúročném účtě zůstavitele (§ 8) převede státní spořitelna podle usnesení státního notářství na bezúročné účty dědiců u státní spořitelny, v jejímž obvodu mají trvalé bydliště.


Ustanovení společná a závěrečná

§ 16

(1) Ustanovení § 6 platí o výplatě náhrady za věci vyvlastněné občanovi. Před rozhodnutím o přiznání náhrady musí však občan orgánu rozhodujícímu o vyvlastnění prohlásit, zda, popřípadě vůči kterým socialistickým organizacím má peněžité dluhy, v jaké výši a z jakého důvodu. Orgán, popřípadě organizace, která má náhradu vyplatit, sdělí socialistickým věřitelům, kdy k výplatě dojde.

(2) Ustanovení předpisů stavebního řádu o výplatě náhrady při vyvlastnění nejsou dotčena.

§ 17

(1) Ustanovení § 10 vyhlášky č. 88/1959 Ú. l., o opatřeních týkajících se některých věcí užívaných organizacemi socialistického sektoru se mění a zní:

"(1) O výplatě kupní ceny (§ 7 odst. 3), popřípadě náhrady (§ 9 odst. 1), jakož i o jejich uvolňování z bezúročných účtů platí předpisy o úplatném nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob.

(2) Lidové výrobní družstvo uhradí svému členu za jeho věci, které získalo rozhodnutím svého orgánu (§ 7 odst. 5) jen tu část úplaty, která zbývá po odvedení příslušného podílu do fondu družstva."

(2) Ustanovení § 4 písm. e) platí i o smluvním nabývání věcí uvedených v odstavci 1 a ustanovení § 16 odst. 1 druhá a třetí věta platí přiměřeně, jde-li o nabytí těchto věcí na základě rozhodnutí.

§ 18

Nemovitosti v soukromém vlastnictví mohou při výkonu rozhodnutí soudu nabývat se souhlasem krajského národního výboru jen okresní národní výbory.

§ 19

Ustanovení této vyhlášky o právech a povinnostech občanů platí s výjimkou § 8, 9, 11 odst. 2, § 12 a 13 i pro soukromé právnické osoby.

§ 20

Ministerstvo financí může z mimořádných a zřetele hodných důvodů povolit výjimky a odchylky z této vyhlášky.

§ 21

Zrušuje se vyhláška č. 19/1963 Sb., o úplatném nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob.*)

§ 22

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1964.


Ministr:

Dvořák v. r.

Poznámky pod čarou

*) O náhradách za tento majetek platí obdobně předpisy o náhradách za inventář koupený podle § 6 odst. 5 zákona č. 142/1947 Sb., o revizi první pozemkové reformy, a podle § 14 odst. 2 zákona č. 46/1948 Sb. (Vyhláška č. 1447/1948 Ú. l. I, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o nové pozemkové reformě a vyhláška č. 2394/1948 Ú. l. I, kterou se provádí § 6 odst. 5 zákona o revizi první pozemkové reformy).

*) Na rozdíl od zrušené vyhlášky č. 19/1963 Sb. se tedy úplaty nepoukazují na bezúročné (vázané) účty.

*) Zákon č. 27/1959 Sb., o družstevní bytové výstavbě.

*) V důsledku ustanovení § 6 pozbývají platnosti směrnice min. financí o proplácení dodávek zemědělských výrobků členům jednotných zemědělských družstev, jednotlivě hospodařícím rolníkům a ostatním soukromým osobám (částka 27/1954 Ú. l.).

Přesunout nahoru