Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 71/1964 Sb.Vyhláška ministerstva financí o lázeňském poplatku

Částka 30/1964
Platnost od 20.04.1964
Účinnost od 20.04.1964
Zrušeno k 01.01.1989 (216/1988 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

71

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 8. dubna 1964

o lázeňském poplatku

Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 1 a 3 zákona č. 82/1952 Sb., o místních poplatcích.


§ 1

(1) Za užívání zařízení a služeb, určených především pro návštěvníky lázní, vybírá se v lázeňských místech uvedených v příloze lázeňský poplatek (dále jen "poplatek").

(2) Výnos poplatku smí místní (městský) národní výbor (dále jen "národní výbor") použít jen na udržování a zvelebování lázeňského místa (parky, cesty, lázeňská hudba apod.) a služeb určených pro návštěvníky lázní, jakož i na propagaci lázní.

§ 2

(1) Poplatek se vybírá od osob, které přechodně pobývají v lázeňském místě v době od 1. května do 30. září.

(2) Jsou-li v provozu všechna lázeňská zařízení a provádějí-li se služby určené především pro návštěvníky lázní i v době od 1. října do 30. dubna, může národní výbor stanovit, že poplatek se vybírá i v této době - nejvýše však polovinou sazeb.

§ 3

(1) Poplatek činí za každý den pobytu v lázeňských místech zařazených:

do skupiny I 4,- Kčs
do skupiny II 2,- Kčs
do skupiny III 1,- Kčs.

Den příchodu a den odchodu se nepočítají do doby pobytu.

(2) Návštěvníci lázní, jimž poskytuje se lázeňská péče nebo rekreace výběrově, platí poplatek ve výši poloviny sazeb uvedených v odstavci 1.

(3) Národní výbor může sazby poplatku pro určité části lázeňského místa snížit, popřípadě od vybrání poplatku upustit; rovněž může v jednotlivých případech (např. ze sociálních důvodů) poplatek snížit, popřípadě prominout.

§ 4

Od poplatku jsou osvobozeni

a) pacienti ubytovaní v lůžkových zařízeních, jakož i pacienti, jimž se poskytuje lázeňská péče pro vybrané druhy chorob *)

b) stálí průvodci slepců a nemocných, neschopných chůze bez cizí pomoci

c) osoby, které přechodně pobývají v lázeňském místě při výkonu svého povolání (funkce) nebo z důvodů studia na místních školách

d) příbuzní v pokolení přímém a sourozenci ubytovatele nebo jeho manžela a manželé těchto osob, nepobývají-li v místě, aby se léčili; poměru příbuzenskému se rovná poměr založený osvojením

e) děti do 15 let a účastníci dětské rekreace

f) účastníci školních výprav a v době mimo hlavní sezónu též účastníci školení nebo instruktáží

g) účastníci výměnné zahraniční rekreace mezi odborovými ústřednami.

§ 5

(1) Poplatek se platí předem za předpokládanou dobu pobytu; jestliže doba pobytu přesahuje čtyři týdny, platí se poplatek předem nejdéle vždy za čtyři týdny.

(2) Poplatek, který nebyl zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří národní výbor platebním výměrem; přitom může vyměřit poplatek zvýšený až o 50 % nezaplacené částky.

§ 6

(1) Poplatek vybírá pro národní výbor ubytovatel (lázeňská léčebna, zotavovna, hotel, penzión apod.); jeho povinností je zejména vybrat včas od návštěvníka stanovený poplatek (§ 5 odst . 1).

(2) Další povinnosti ubytovatele, zejména o hlášení návštěvníků a o odvodu vybraných částek, stanoví národní výbory s přihlédnutím k místním poměrům.

(3) Ubytovatel ručí za poplatek, nesplní-li povinnosti uložené mu v předchozích ustanoveních.

§ 7

O promlčení ve věcech lázeňského poplatku platí ustanovení § 13 vyhlášky č. 161/1960 Sb. O řízení platí vyhláška č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků.


§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


První náměstek ministra:

Lér v. r.


Seznam lázeňských míst, v nichž se vybírá lázeňský poplatek

I. skupina

Františkovy Lázně

Jáchymov

Jeseník

Karlovy Vary

Luhačovice

Mariánské Lázně

Nový Smokovec

Piešťany

Poděbrady

Starý Smokovec

Štrbské Pleso

Tatranská Lomnice

Teplice

II. skupina

Bechyně

Bílina

Bohdaneč

Lipová-lázně

Janské Lázně

Karlova Studánka

Konstantinovy Lázně

Lázně Bělohrad

Sliač

Teplice nad Bečvou

Trenčianské Teplice

Třeboň

Velichovky

Velké Losiny

III. skupina

Bardejov

Běloves

Bojnické Kúpele

Darkov

Dubí

Lázně Kundratice

Lázně Libverda

Lúčky

Mšené-lázně

Ostrožská Nová Ves

Rájecké Teplice

Slatinice

Štós

Toušeň

Turčianské Teplice

Vráž

Vyšné Ružbachy

Poznámky pod čarou

*) Tj. choroby označené v indikačním seznamu křížkem.

Přesunout nahoru