Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zásady č. 70/1964 Sb.Zásady plánování a koordinace kontrolní činnosti, schválené usnesením vlády ze dne 20. března 1964

Částka 30/1964
Platnost od 20.04.1964
Účinnost od 20.04.1964
Zrušeno k 31.01.1975 (5/1975 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

70

ZÁSADY

plánování a koordinace kontrolní činnosti, schválené usnesením vlády ze dne 20. března 1964

XII. sjezd KSČ uložil, aby bylo posíleno ústřední řízení, zvýšena odpovědnost centrálních orgánů. V souladu s touto zásadou je nezbytné posilovat úlohu kontroly. Předsednictvo ÚV KSČ schválilo dne 22. října 1963 zásadní směry postupu při vytváření jednotného systému kontroly, podle nichž má postupně dojít ke sjednocení kontroly a národohospodářské evidence tak, aby byly schopny nepřetržitě signalizovat stav v národním hospodářství s daleko větší účinností než dosud. Tyto požadavky znovu naléhavě vytyčilo usnesení ÚV KSČ ze dne 21. a 22. ledna 1964.

Současný stav v provádění kontroly vyžaduje, aby první opatření bylo učiněno k podstatnému zkvalitnění plánování a koordinace kontrolní činnosti.

Je nutno dosáhnout toho, aby orgány provádějící kontrolní činnost se zaměřovaly v kontrole na stěžejní problémy, řešily je soustředěným úsilím ve všech vzájemných souvislostech, provedly mezi sebou účelnou dělbu práce, závazným způsobem dohodly vzájemnou součinnost, využívaly navzájem výsledků své práce a vytvářely předpoklady, aby bylo zabráněno neúčelným duplicitám v kontrole.

Ke zkvalitnění plánování a koordinace kontrolní činnosti stanoví ústřední výbor Komunistické strany Československa a vláda Československé socialistické republiky tyto zásady:

I

Při zabezpečování kontroly je třeba vycházet ze stěžejní zásady, že řídící orgány a vedoucí pracovníci na všech stupních řízení jsou povinni uskutečňovat účinnou kontrolu jako nedílnou součást své řídící funkce podle zásady "kdo řídí, kontroluje".

Všechny řídící orgány a vedoucí pracovníci i ostatní orgány provádějící kontrolní činnost jsou povinni ji řádně plánovat a koordinovat jak uvnitř vlastní organizační jednotky, tak směrem k podřízeným jednotkám a podle svého charakteru i s orgány ústředními, krajskými nebo okresními.

Orgány provádějící kontrolní činnost plánují a koordinují prověrky, průzkumy, inspekce, revize, tematické rozbory a další rozsáhlé kontrolní akce, prováděné na místě. Zabezpečují také, aby i ostatní kontrolní činnost, zejména kterou provádějí jako nedílnou bezprostřední součást řízení, byla uvnitř organizační jednotky plně zajištěna a účelně organizována. Jejich snahou musí být omezovat krátkodobé a povrchní kontrolní akce a nahrazovat je soustředěným úsilím všech příslušných útvarů organizační jednotky tak, aby jejich práce na místě byla pro kontrolovanou organizaci zásadním přínosem a konkrétní pomocí.

Vedoucí úlohu při plánování a koordinaci kontroly mají orgány a organizace Komunistické strany Československa. K nižším stranickým orgánům, orgánům Revolučního odborového hnutí, Československého svazu mládeže a dalším organizacím Národní fronty a k orgánům lidové kontroly provádějí plánování a koordinaci stranické orgány bezprostředně, zatímco ve státních a hospodářských orgánech prostřednictvím komisí lidové kontroly.

Všechny stranické orgány a organizace i společenské organizace, řídící orgány a vedoucí pracovníci státní a hospodářské správy vycházejí z toho, že plánování a koordinace kontroly je soustavnou, nepřetržitou a cílevědomou činností, která probíhá od vzniku problému až k jeho důslednému vyřešení a trvalému zjednání nápravy.

Plánování kontrolních akcí se opírá o všestrannou znalost a hluboký rozbor stavu a vývoje hospodářství a kultury. Jde o otázky, jejichž prozkoumání přímo na místě přispěje k vytvoření podmínek, aby úkoly byly plněny přesně, včas a podle stanoveného záměru, aby byly rychle a důsledně odstraňovány příčiny vyskytujících se překážek úspěšného plnění úkolů.

Aby bylo zabezpečeno, že rozhodující otázky budou zkoumány v celé šíři, promýšlejí kontrolující orgány při jejich zařazování do plánu kontrolní činnosti, kdo se na kontrolní akci má podílet. Mezi orgány, provádějícími kontrolní činnost, musí být provedena účelná dělba práce, zajišťující využití jejich pracovního zaměření a odborné kvalifikace a také hospodárnost provedení příslušné akce. Všechny orgány, které mohou přispět k objasnění a řešení daných otázek, vzájemně spolupracují a navzájem využívají všech kontrolních poznatků a zkušeností.

Spojují úsilí k tomu, aby od počátku přistupovaly k řešení společně, organizovaně, s jasnou představou o cílech, kterých má být dosaženo, a o prostředcích, jak jich dosáhnout nejúčinněji a nejhospodárněji.

Zajišťují, aby byly vytvářeny podmínky pro nejširší účast pracujících na kontrole a pro plné využití jejich iniciativy a aktivity. Působí, aby maximální účast pracujících se stala trvalou metodou práce zabezpečující plnou demokratičnost kontroly.

Dohodnou se o tom, který orgán provádějící kontrolní činnost má být s ohledem na danou problematiku organizátorem kontrolní akce, kdo ji bude řídit a kdo ponese odpovědnost.

Vytvářejí předpoklady k tomu, aby v provádění kontrolních akcí nedocházelo k nežádoucím duplicitám a častému střídání kontrol v těchže podnicích a organizacích.

Soustřeďováním úsilí zajišťují, aby k nápravě bylo přijímáno menší množství zásadních opatření, která budou soustavně kontrolována až do důsledného splnění.

Všechny orgány, které se podílejí na plánování a koordinaci kontrolních akcí, od počátku společně promýšlejí i metody kontrolní práce. Volí takové, které zajistí objektivní zjištění stavu a tak vytvoří předpoklady, aby rozhodnutí orgánů, která budou vycházet z kontrolních zjištění, byla správná, odpovídající skutečnosti a účinná.

Každý orgán, provádějící kontrolní činnost, vychází při jejím plánování z podmínek a potřeb svého stupně. Vyšší řídící orgány neukládají nad nutnou a zdůvodněnou míru kontrolní úkoly nižším stupňům řízení. Ponechávají jim dostatek možností, aby iniciativně rozvíjely činnost ve své působnosti. Vyšší řídící orgány vycházejí při plánování svých kontrolních akcí také z poznatků a návrhů nižších orgánů, které zobecňují a využívají ve své práci.

Ujednání o koordinaci jsou závazná pro všechny zúčastněné.

II

Účastníky plánování a koordinace jsou všechny kontrolující orgány.

Přípravu návrhu základních směrů kontroly a hlavních kontrolních akcí (dále jen "kontrolní činnost") zásadním způsobem řídí příslušné vedoucí stranické orgány: Ústřední výbor KSČ, KSS, krajské a okresní výbory strany. Pod jejich vedením a podle jejich zásadních pokynů rozvíjejí konkrétní organizátorskou práci na sestavení návrhu plánu kontrolní činnosti příslušné kontrolní a revizní komise KSČ.

Kontrolní a revizní komise KSČ zabezpečují, aby podíl jednotlivých orgánů na sestavení plánu kontrolní činnosti byl aktivní. Konzultují s nimi problémy a působí k tomu, aby bylo využito jejich zkušeností a aby byly přímo zainteresovány i na jeho plnění.

V přípravě návrhů plánu kontrolní činnosti bude plně využíváno poznatků a námětů dalších orgánů, zejména komisí stranických orgánů, zvláště ekonomických a zemědělských komisí ÚV, KV a OV KSČ, vědeckých institucí, vysokých škol, výzkumných ústavů, orgánů Revolučního odborového hnutí, Československého svazu mládeže a dalších organizací Národní fronty.

V této etapě rozvíjejí svoji koordinátorskou funkci v soustavě státních a hospodářských orgánů komise lidové kontroly.

Na úrovni ústředních orgánů státní a hospodářské správy podílejí se na plánování a koordinaci, které zabezpečuje Ústřední komise lidové kontroly a statistiky jako objektivní orgán vlády, zejména Státní plánovací komise, ministerstvo financí, Státní banka československá, odbor pro národní výbory předsednictva vlády, Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky, Státní komise pro investiční výstavbu, Státní komise pro řízení a organizaci, Státní mzdová komise, ministerstvo vnitra, generální prokurátor, hlavní arbitr Československé socialistické republiky a Správa státních hmotných rezerv.

Na úrovni ministerstev, ústředních úřadů a organizací organizuje koordinaci Ústřední komise lidové kontroly a statistiky a účastníky jsou zejména odpovědní zástupci ministerstev, ústředních úřadů a ústředí organizací, odvětvových útvarů ústředních orgánů státní správy, zejména Státní plánovací komise, ministerstva financí a Státní banky československé.

Na úrovni orgánů státní správy na Slovensku organizuje koordinaci Komise lidové kontroly a statistiky Slovenské národní rady a účastní se jí zejména funkcionáři a vedoucí pracovníci komisí a odborů Slovenské národní rady a ostatních orgánů.

Na krajské úrovni zabezpečují koordinaci krajské komise lidové kontroly a statistiky a podílejí se na ní zejména odpovědní funkcionáři a vedoucí pracovníci krajských národních výborů, zvláště jejich plánovacích a finančních orgánů a kontrolního odboru, vedoucí pracovníci krajské pobočky banky, krajské výrobní zemědělské správy, inspekcí, arbitráže, krajské prokuratury a krajských orgánů bezpečnosti.

Na okresní úrovni zabezpečují koordinaci okresní komise lidové kontroly a statistiky a jejími účastníky jsou zejména odpovědní funkcionáři a vedoucí pracovníci okresních národních výborů, zvláště jejich plánovacích a finančních orgánů a kontrolního odboru, vedoucí pracovníci okresní pobočky banky, okresní výrobní zemědělské správy, okresní prokuratury a okresních orgánů bezpečnosti.

Na úrovni míst organizují koordinaci místní komise lidové kontroly pod vedením příslušných orgánů strany a podílejí se na ní zejména odpovědní funkcionáři a vedoucí pracovníci místních národních výborů, zvláště jejich plánovacích a finančních orgánů a kontrolního odboru, odpovědní funkcionáři družstevních orgánů, zejména představenstev a revizních komisí jednotných zemědělských družstev.

Na úrovni závodů organizují závodní komise lidové kontroly základního závodu pod vedením příslušných orgánů strany a ve spolupráci se závodními výbory Revolučního odborového hnutí vzájemnou spolupráci mezi závodními komisemi lidové kontroly téhož podniku, s podnikovou kontrolou, s orgány Revolučního odborového hnutí, Československého svazu mládeže, popřípadě s dalšími společenskými organizacemi. Sledují, zda vedení závodu a podniku vypracovalo jednotný a koordinovaný plán kontrolní činnosti za celou organizační jednotku.

V ministerstvech, ústředních úřadech, v ústředích organizací, na národních výborech, sdruženích, výrobních hospodářských jednotkách, podnicích a jiných řídících orgánech státní a hospodářské správy odpovídají za plánování a koordinaci kontrolních akcí řídící orgány a vedoucí pracovníci na příslušném stupni řízení (ministři, předsedové, rady národních výborů, představenstva, ředitelé a jiní vedoucí), jimž výsledky kontroly mají sloužit jako nástroj při řízení. Zajišťují, aby se na plánování podílely všechny orgány a útvary, které mají poznatky a zkušenosti o stavu a plnění úkolů v příslušné organizaci, které budou přínosem při sestavení návrhu plánu kontrolní činnosti.

III

Návrhy základních směrů kontroly a hlavních kontrolních akcí na příští pololetí zpracovává na základě podkladů Ústřední komise lidové kontroly a statistiky a námětů oddělení ÚV KSČ ústřední kontrolní a revizní komise KSČ a předkládá je ke schválení ústřednímu výboru KSČ. Opírá se přitom o důkladný rozbor stavu plnění usnesení sjezdů KSČ, zasedání ÚV KSČ a vlády a o stav plnění plánu rozvoje národního hospodářství a státního rozpočtu. Využívá přitom plně poznatků a návrhů ostatních stranických orgánů, společenských organizací, zejména Ústřední rady odborů a ústředního výboru Československého svazu mládeže, Ústřední komise lidové kontroly a statistiky a ostatních objektivních orgánů vlády (Státní plánovací komise, ministerstva financí, Státní banky československé apod.).

Ústřední orgány sledují, zda v plánech kontrolní činnosti nižších orgánů je zabezpečeno plnění centrálních úkolů, závazných pro všechny orgány, a zda je zajištěna vzájemná návaznost kontrolních akcí na jednotlivých stupních.

Účastníci koordinace zajistí, aby jejich plány byly předávány i příslušným orgánům lidové kontroly (resorty je předají Ústřední komisi lidové kontroly a statistiky, orgány na Slovensku Komisi lidové kontroly a statistiky Slovenské národní rady, krajské orgány je předají krajským komisím lidové kontroly a statistiky a okresní orgány okresním komisím lidové kontroly a statistiky).

Zvláštní pozornost věnují orgány nově vzniklým problémům a na základě nich zpřesňují plán. Mimořádnou pozornost věnují orgány lidové kontroly racionalizaci výkaznictví, zkvalitňování a snižování administrativního aparátu.

Přitom je nutno spolu s orgány lidové kontroly posoudit dosah nové akce a její vliv na ostatní plánované a zkoordinované úkoly. Zařazování neplánovaných akcí nesmí v žádném případě vést ke snižování účinnosti kontroly. Ústředně plánované akce lze na nižších stupních řízení měnit jen se souhlasem Ústřední komise lidové kontroly a statistiky, která případné změny předkládá ke schválení ústřední kontrolní a revizní komisi KSČ.

Orgány vykonávající kontrolu na místě informují před jejím zahájením o svém záměru buď OV KSČ (u kontroly prováděné společenskými organizacemi) nebo okresní komise lidové kontroly a statistiky (u kontroly prováděné státními a hospodářskými orgány). Obdobně informují tyto orgány o výsledku provedené kontroly. Tato povinnost se netýká přímo nadřízených jednotek (podnik, výrobní hospodářská jednotka, sdružení, ministerstvo) s výjimkou periodických revizí, které samy provádějí.

Plánování a koordinace kontrolních akcí nebyly dosud prováděny tak, aby docházelo k cílevědomému sjednocování úsilí různých kontrolních orgánů. Důsledkem toho byly duplicity, tříštění sil.

Cílem zásad je především podstatné zlepšení plánování, dělby práce a koordinace kontrolní činnosti. Jde o dosažení takového stavu, kdy plánování a koordinace kontrolních akcí se stane pod vedením strany předmětem soustavné péče všech řídících orgánů. Cílem tohoto úsilí je spojování sil různých kontrolních orgánů k plnění rozhodujících úkolů, odstranění zbytečné mnohosti kontrol a tím podstatné zvýšení účinnosti kontroly jako nedílné součásti řízení.

Přesunout nahoru