Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 7/1964 Sb.Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství a ministerstva financí o opravách bytového majetku

Částka 5/1964
Platnost od 27.01.1964
Účinnost od 01.01.1964
Zrušeno k 01.01.1967 (102/1966 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

7.

VYHLÁŠKA

Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství a ministerstva financí

ze dne 22. ledna 1964

o opravách bytového majetku

K zajištění řádné péče o bytový majetek je třeba za široké účasti obyvatelstva vytvořit příznivé podmínky nejen pro udržování socialistického bytového majetku, nýbrž i pro soustavné provádění oprav soukromých obytných domů.

Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství a ministerstvo financí proto v dohodě se Státní plánovací komisí a ostatními zúčastněnými ústředními úřady stanoví podle § 5 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1963 Sb., o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství, podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a podle § 9 zákona č. 71/1959 Sb., o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku:


Část I

Společná ustanovení

§ 1

Rozsah platnosti

Tato vyhláška se vztahuje na bytový majetek spravovaný organizacemi bytového hospodářství národních výborů*) a na obytné domy, na které se vztahují předpisy o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku**) (dále jen "soukromé obytné domy").

§ 2

Návrhy oprav

(1) Organizace bytového hospodářství národních výborů a vlastníci soukromých obytných domů sestaví ročně ve spolupráci s domovními komisemi (domovními důvěrníky) návrhy oprav svých domů a uvedou v nich požadavky uživatelů bytů. Návrhy předloží místnímu národnímu výboru. Jestliže vlastník soukromého obytného domu nepředloží návrh, sestaví jej za účasti uživatelů bytů místní národní výbor nebo jeho sestavením pověří svou místně příslušnou organizaci bytového hospodářství.

(2) Návrhy oprav obsahují zejména:

a) druh a rozsah oprav jmenovitě plánovaných s uvedením jednotlivých odborných (řemeslných) prací v Kčs,

b) odhad celkového objemu oprav, které se jmenovitě nedají předvídat (havarijní opravy) v Kčs,

c) způsob provedení (dodavatelsky, vlastními pracovníky organizace bytového hospodářství, svépomocí) a termín, ve kterém má být oprava provedena,

d) materiál (druh a množství) potřebný pro opravy prováděné vlastními pracovníky organizací bytového hospodářství národních výborů a svépomocí,

e) u soukromých obytných domů vyjádření vlastníka, zda opravy provede vlastním nákladem nebo zda souhlasí, aby provedl opravy místní národní výbor.*).

(3) Místní národní výbory zveřejní schválený plán oprav, které mají být provedeny v příslušném roce, aby byla zajištěna pomoc a kontrola občanů při jejich provádění.

§ 3

Výrobní zajišťování oprav

(1) Okresní národní výbory zabezpečí, aby materiál a výrobní kapacity určené v plánu na opravy nebyly používány k jiným účelům. Zejména dbají, aby se výrobních kapacit okresních (městských) stavebních podniků nevyužívalo k nezemědělské investiční výstavbě, jestliže nejsou v okrese výrobně zabezpečeny plánované opravy bytového majetku.

(2) Místní národní výbory organizují provádění oprav bytového majetku i občanskou svépomocí a v rámci akce Z.

(3) Opravy vyžadující rozhodnutí o přípustnosti stavby*) lze provádět jen podle předepsané projektové a rozpočtové dokumentace.**) Ostatní opravy se provádějí na základě jednoduchého rozpočtu nákladů.

Část II

Opravy bytového majetku organizací bytového hospodářství národních výborů

§ 4

Vymezení pojmu oprav

(1) Opravami podle této vyhlášky se rozumějí všechny druhy oprav bytového majetku spravovaného organizacemi bytového hospodářství národních výborů . Generální a běžné opravy se u bytového majetku spravovaného těmito organizacemi nerozlišují.*).

(2) V rámci oprav bytového majetku organizací bytového hospodářství národních výborů lze provádět i

a) zřízení splachovacích záchodů, sprchových koutů, koupelen a zařízení pro ohřívání vody v bytech za předpokladu, že v domě je zavedena kanalizace, voda, plyn a elektrická energie,

b) výměny strojního zařízení domovních a blokových prádelen , mandloven a žehlíren, které jsou součástí budov,

c) rozšíření a výměny rozvodu plynu, vody, elektřiny, domovní kanalizace, ústředního topení a dodávky teplé vody za předpokladu, že v domě je zaveden plyn, voda, elektřina, kanalizace, ústřední topení a dodávka teplé vody,

d) změny půdorysného uspořádání jednotlivých místností nebo jiného prostoru domu vybouráním nebo zřízením příček a vybourání, popř. zazdění dveří nebo okenních otvorů.

(3) V rámci oprav bytového majetku organizací bytového hospodářství národních výborů nelze provádět jiné úpravy investiční povahy než úpravy uvedené v odstavci 2. Zejména nelze v jejich rámci provádět

a) nástavby, přístavby, zřizování bytů v půdních prostorách a komplexní rekonstrukce bytového majetku,

b) zavádění vodovodu, kanalizace, plynu, elektřiny, ústředního topení a dodávky teplé vody v domech, které nebyly na tato zařízení dosud připojeny,

c) zřizování nových domovních a blokových prádelen, mandloven a žehlíren (včetně jejich strojního vybavení),

d) zřizování osobních a nákladních výtahů, a to i výtahů n a dopravu popelnic a paliva.

§ 5

Finanční zajištění oprav

(1) K zajištění prostředků na financování oprav zřizují organizace bytového hospodářství národních výborů fond oprav, v souladu se schváleným finančním plánem . K finančnímu zabezpečení výrobně a materiálově krytých oprav může být fond oprav doplněn z úspor plánovaných nákladů organizace bytového hospodářství národního výboru, z výnosu místního poplatku z bytů a z výnosu prodeje rodinných domků.

(2) Prostředky fondu oprav soustřeďují organizace bytového hospodářství národních výborů na obratovém účtě.

Část III

Opravy soukromých obytných domů

§ 6

(1) V soukromých obytných domech jsou opravy vymezeny zvláštními předpisy.*).

(2) Opravy soukromých obytných domů se financují z prostředků na podúčtě oprav zřízeném ke zvláštnímu účtu nájemného**) pro příslušný dům. Pokud tyto prostředky nestačí, uhradí náklady na opravy místní národní výbor***) a k úhradě přednostně použije:

a) výnosu z místního poplatku z bytů,

b) výnosu z prodeje rodinných domků bytového hospodářství národních výborů,

c) plateb vlastníků soukromých obytných domů na pohledávky místního národního výboru za provedené opravy,

d) zůstatků na podúčtě oprav zřízeném k zvláštnímu účtu nájemného soukromých obytných domů, které přešly do státního vlastnictví,

e) prostředků finanční rezervy národního výboru.


Část IV

Závěrečná ustanovení

§ 7

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

a) Vyhláška ministerstva financí a Státní plánovací komise č. 118/1960 Sb., o zajištění prostředků na údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizaci nájemních obytných domů.

b) Směrnice býv. ministerstva místního hospodářství pro provádění všech druhů oprav základních fondů v bytovém hospodářství (čj. 23353/21-1956) a doplněk k těmto směrnicím č. 79/Prov. zprav. z 23. dubna 1957.

c) Směrnice býv. ministerstva místního hospodářství č. 100/1957 Sb. instr., o používání výnosu místního poplatku z bytů (čj. 23253/19-1957).

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1964.


Náměstek vedoucího

Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství:

Závada v. r.

Náměstek ministra financí:

inž. Jaroš v. r.

Poznámky pod čarou

*) Pro plánování a financování oprav bytového majetku spravovaného ostatními socialistickými organizacemi platí obecné předpisy.

**) Zákon č. 71/1959 Sb. a vyhláška ministerstev financí a spravedlnosti č. 236/1959 Ú. l., o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku.

*) Podle zákona č. 71/1959 Sb. a vyhlášky ministerstev financí a spravedlnosti č. 236/1959 Ú. l., o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku.

*) § 3 zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu.

**) Vyhláška Státního výboru pro výstavbu č. 152/1959 Ú. l., o dokumentaci staveb.

*) V ostatních otázkách plánování a výrobního zajišťování se u oprav bytového majetku organizací bytového hospodářství národních výborů a oprav domů, na které se vztahují opatření týkající se některého soukromého domovního majetku, postupuje jako u generálních oprav.

*) § 3 odstavec 1 zákona č. 71/1959 Sb., o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku.

**) Vyhláška č. 371/1952 Ú. l., o odvádění nájemného z budov na zvláštní účty u státních spořitelen.

***) Vyhláška ministerstev financí a spravedlnosti č. 236/1959 Ú. l., o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku (§ 7).

Přesunout nahoru