Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 68/1964 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy o přenesení působnosti státní správy ve věcech drah

Částka 29/1964
Platnost od 31.03.1964
Účinnost od 01.04.1964
Zrušeno k 01.01.1995 (266/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

68

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

ze dne 27. března 1964

o přenesení působnosti státní správy ve věcech drah

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 19 a 20 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách:


§ 1

(1) Působnost drážního správního orgánu vykonávají Ústřední ředitelství Československých státních drah a správy drah celostátních. *) Při výkonu této působnosti jim přísluší:

a) zaujímat stanovisko k přípravné dokumentaci staveb, u kterých má dojít k připojení na souvislou železniční síť nebo ke zvýšení nároků na železniční dopravu, provádět stavební řízení, vydávat stavební povolení a vykonávat státní stavební dohled u drah celostátních a vleček;

b) provádět kolaudační řízení a vydávat povolení k zahájení provozu na dráhách celostátních a vlečkách;

c) dávat souhlas k zahájení pomocného provozu na dráhách celostátních a vlečkách;

d) povolovat výjimky ze zákazu staveb v ochranném pásmu drah celostátních a vleček a stanovit přiměřené podmínky pro stavby v ochranném pásmu těchto drah;

e) spolupůsobit při rozhodování okresního národního výboru o potřebě a rozsahu opatření v okolí drah celostátních a vleček;

f) stanovit v součinnosti s vodohospodářským orgánem vzdálenost vodních děl od drah celostátních a vleček;

g) dávat souhlas k svádění vody do obvodů drah celostátních a vleček;

h) dávat souhlas k provádění odstřelů v obvodu drah celostátních a vleček a v jejich okolí;

ch) projednávat s báňských úřadem úpravu styku drah celostátních a vleček s hornickou činností;

i) po projednání s okresním národním výborem rozhodovat o zřízení nebo zrušení stanice (zastávky) a změně jejich výpravní oprávněnosti na dráhách celostátních;

j) povolovat na vlečce obstarávání přepravních potřeb pro jiné osoby nebo organizace;

k) rozhodovat v dohodě s krajským národním výborem a vojenskou správou o zrušení vleček a o zastavení nebo omezení provozu na nich; k zrušení vlečky je třeba souhlasu ústředního orgánu nadřízeného organizaci, která má vlečku ve správě;

l) spolupůsobit při rozhodování okresního národního výboru o snesení zrušené dráhy celostátní a vlečky;

m) vykonávat státní odborný dozor na dráhách.

(2) Působnost krajského národního výboru ve věcech drah zůstává nedotčena.

§ 2zrušeno

§ 3

Pro řízení, v němž správy drah celostátních rozhodují o právech, právních zájmech nebo povinnostech občanů a organizací jako drážní správní orgán, platí obecné předpisy o správním řízení. O odvolání proti jejich rozhodnutí rozhoduje ministerstvo dopravy.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.


Ministr:

Indra v. r.

Poznámky pod čarou

*) Jsou to: Východní dráha v Bratislavě. - Střední dráha v Olomouci. - Severozápadní dráha v Praze. - Jihozápadní dráha v Plzni.

Přesunout nahoru