Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 67/1964 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy o řádu pro cejchování vnitrozemských plavidel

Částka 29/1964
Platnost od 31.03.1964
Účinnost od 01.04.1964
Zrušeno k 01.01.1977 (128/1976 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

67

VYHLÁŠKA

ministerstva dopravy

ze dne 27. března 1964

o řádu pro cejchování vnitrozemských plavidel

Ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 24 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě:


§ 1

(1) Cejchování plavidla, cejchovní zkoušku a přecejchování provádějí pobočky Státní plavební správy v Bratislavě (dále jen "plavební správa") na písemnou žádost provozovatele plavidla. K žádosti musí být připojeny:

a) cejchovní průkaz, pokud byl již dříve vydán,

b) údaje o druhu a počtu posádky,

c) seznam předmětů patřících k plné výstroji, jakož i seznam zásob s přibližným udáním jejich váhy.

(2) Provozovatel plavidla je povinen přistavit plavidlo prázdné na stanoviště, které určí plavební správa a pomáhat podle pokynů plavební správy při provádění cejchovních úkonů.

§ 2

(1) Cejchování lodi započne stanovením roviny ponoru prázdné lodi, tj. stanovením roviny odpovídající poloze, kterou zaujme loď při zatížení:

a) výstrojí, zásobami a posádkou, které loď nezbytně potřebuje, aby mohla plout,

b) vodou na dně, kterou není možno vyčerpat obyčejnými čerpacími prostředky,

c) u lodí samohybných také vodou používanou pro jejich chod a provozní zásobou pohonných hmot.

(2) Loď musí být v normální poloze.

§ 3

(1) Cejchovní prostor je omezen vnějšími stěnami lodního tělesa, rovinou ponoru prázdné lodi (dolní cejchovní rovina) a rovinou největšího ponoru (horní cejchovní rovina). Výška tohoto prostoru je cejchovní výška. Váha vody vytlačené tímto prostorem udává nosnost lodi.

(2) Horní cejchovní rovina je určena volným okrajem lodi předepsaným nebo obvyklým pro vodní cestu, pro niž je loď určena.

(3) Loď, kterou před cejchováním nelze přivést ani přibližně do rovnovážné polohy, má horní cejchovní rovinu v takové vzdálenosti od střední rovné části dna, aby loď při plném zatížení tuto horní cejchovní rovinu zaujala.

Cejchování lodí, které jsou určeny k dopravě zboží

§ 4

(1) K určení objemu cejchovního prostoru rozdělí se tento prostor ponornými rovinami na cejchovní vrstvy zpravidla o výšce 1 dm.

(2) Dvěma příčnými řezy, jejichž poloha se řídí podle tvaru lodi, vedenými kolmo k podélné ose lodi a k vodní hladině, rozdělí se roviny omezující cejchovní vrstvy na koncové a střední díly tak, aby střední díly byly ohraničeny přibližně přímkami. Koncové díly těchto rovin jsou pak ohraničeny křivkami. Délka každého dílu těchto rovin rozdělí se na 4 části a v dělících bodech se odměří jejich šířky.

(3) K výpočtu plošného obsahu ploch omezených křivkami se použije Simpsonova pravidla:

v/3 (1a + 4b + 2c + 4d - 1e). (Viz obr. 1.)

Ostatní plochy se vypočtou podle pravidla lichoběžníku:

v (a/2 + b + c + d - e/2). (Viz obr. 2.)

Při středních dílech postačí součin délky a střední šířky.

OBR č. 1
OBR č. 1

OBR č. 2
OBR č. 2

(4) Jsou-li délky koncových dílů jednotlivých ponorných rovin nestejné (obr. 2), mohou se rozdělit stejným způsobem, jako byla rozdělena nejkratší ponorná rovina, kterou je obyčejně rovina ponoru prázdné lodi a nejkrajnější výběžky na přídi a zádi lodi se vypočítají zvlášť. Tyto nejkrajnější výběžky nesmí být delší než délky části přiléhajících koncových dílů.

(5) Objem jedné cejchovní vrstvy rovná se polovičnímu součtu ploch horní a dolní ponorné roviny, ohraničujících cejchovní vrstvu, násobenému výškou cejchovní vrstvy. Součet cejchovních vrstev je pak objemem cejchovního prostoru.

§ 5

Váha nákladu se rovná tolika tunám, kolik m3 cejchovního prostoru je ponořeno ve sladké vodě.

§ 6

(1) K určení velikosti ponořené části cejchovního prostoru zhotoví se na obou bocích lodi stupnice ponoru (cejchovní stupnice), a to symetricky po dvou v rovinách kolmých k podélné ose lodi a k vodní hladině. U lodí delších než 40 m zhotoví se tyto stupnice ve třech rovinách, z nichž jedna je přibližně uprostřed délky lodi a dvě krajní jsou na přední a na zadní části lodi ve vzdálenostech od této střední roviny, rovnajících se asi jedné třetině úhrnné délky lodi. U lodí do 40 m délky postačí cejchovní stupnice ve dvou rovinách přibližně v první a druhé třetině délky lodí.

(2) Konce cejchovních stupnic a každý desátý centimetr se označují značkami. Další rozdělení cejchovních stupnic po 2 cm se vyznačuje barvou.

(3) U lodí s plochým dnem je nulový bod každé cejchovní stupnice na vnější ploše dna. U lodí s kýlem nebo se dnem stoupajícím od středu k bokům je nulový bod každé cejchovní stupnice v nejnižším bodě příčného řezu lodi, v místě, kde je cejchovní stupnice; u lodí s kýlem je tedy nulový bod na spodní hraně kýlu.

(4) Cejchovní stupnice uprostřed lodi dosahuje až k horní cejchovní rovině. Cejchovní stupnice na přídi a na zádi lodi mají podle možnosti sahat o 20 cm výše.

§ 7

O postupném zvětšování výtlaku lodi pro každý centimetr středního ponoru, jímž se rozumí aritmetický průměr údajů odečtených na všech stupnicích počínaje dolní cejchovní rovinou, vyhotoví se tabulka. Toto zvětšení výtlaku pro každý centimetr cejchovní vrstvy se určí dělením jejího objemu její výškou v centimetrech.

§ 8

Cejchování lodí, které nejsou určeny k dopravě zboží

(1) Výtlak lodi prázdné se stanoví pouze přibližně znásobením největší délky největší šířkou, ponorem uprostřed délky lodi a součinitelem 0,7. Uvedené rozměry se změří buď na samotné lodi nebo se stanoví podle stavebních výkresů.

(2) Rozdíl obou výtlaků udává výtlak prostoru mezi dolní cejchovní rovinou a horní cejchovní rovinou.

(3) Cejchovní stupnice se nezhotovují. Na místech, kde by měly být, a to kolmo nad nulovými body dna, umístí se cejchovní značky.

(4) Tabulka postupného zvětšování výtlaku se nevyhotovuje.

§ 9

(1) Pro každou cejchovanou loď se vyhotoví cejchovní průkaz.

(2) Před vydáním cejchovního průkazu se vyznačí na obou bocích plavidla horní cejchovní rovina cejchovní tabulkou nebo ryskou, která se vyseká nebo navaří. Spodní hrany rysky a cejchovní tabulky musí být v úrovni horní cejchovní roviny. Vedle rysky (cejchovní tabulky) se umístí cejchovní značky. Cejchovní značky se do boku plavidla vysekají, vyrazí důlčíkem nebo navaří. Ryska (cejchovní tabulka) se vyznačí uprostřed boku plavidla; jsou-li na boku plavidla tři cejchovní stupnice, vyznačí se ryska (cejchovní tabulka) u prostřední cejchovní stupnice.

(3) Cejchovní značka se skládá:

a) z poznávacích písmen plavební správy, v jejímž cejchovním rejstříku je plavidlo zapsáno,

b) z čísla zápisu plavidla v cejchovním rejstříku,

c) z rozpoznávacích písmen státu (ČS).

(4) Cejchovní značka se také namaluje na nejtrvanlivější části přídě plavidla; k cejchovní značce se připojí údaj o nosnosti plavidla v tunách.

(5) U lodí, které nemají cejchovní stupnice uprostřed délky lodi, vyznačí se horní cejchovní rovina na obou bocích lodi zřetelnou přímkou 20 cm dlouhou a 5 cm širokou. Spodní hrana této přímky se kryje se spodní hranou rysky (cejchovní tabulky).

Cejchovní zkouška a přecejchování

§ 10

(1) Cejchovní zkouška popřípadě přecejchování se provádí:

a) po dokončení větší opravy nebo přestavby plavidla nebo po změně vnějších anebo vnitřních rozměrů lodí nejpozději do 3 měsíců,

b) nejpozději do 10 let po vydání cejchovního průkazu, nedošlo-li v této době ke změnám uvedeným v bodě a),

c) v případě, že o správnosti údajů v cejchovním průkazu lze oprávněně pochybovat.

(2) Jestliže nebyla provedena cejchovní zkouška nebo přecejchování podle ustanovení odstavce 1, pozbývá cejchovní průkaz platnosti.

(3) U naložené lodi se omezí přezkoušení údajů cejchovního průkazu jen na rozměry, které lze v tomto stavu na plavidle měřit.

(4) Cejchovní průkazy lodí zrušených nebo z provozu vyřazených provozovatel plavidla vrátí plavební správě.

§ 11

(1) Před cejchovní zkouškou plavební správa přezkouší, zda na plavidle od posledního cejchování nebyly provedeny stavební změny, jež by měly vliv na výsledek cejchování, a zda cejchovní stupnice nebo cejchovní značky jsou neporušené.

(2) Zjistí-li se, že na plavidle byly provedeny stavební změny, mající vliv na výsledek cejchování nebo chybí-li cejchovní stupnice nebo cejchovní značky v takovém rozsahu, že nemohou být doplněny, musí být loď přecejchována. Jestliže provozovatel plavidla přecejchování odmítne, cejchovní průkaz jako neplatný se odebere.

(3) Při cejchovní zkoušce se zjišťuje, o kolik procent následkem většího nebo menšího ponoru prázdné lodi se zvětšil nebo zmenšil výtlak cejchovního prostoru. Shledá-li se, že výtlak se zmenšil nebo zvětšil méně než o 1 %, změní se výsledek původního cejchování, jen žádá-li o to provozovatel plavidla. Je-li zmenšení nebo zvětšení výtlaku cejchovního prostoru větší než 1 %, je nutno loď přecejchovat.

(4) Ukáže-li se při cejchovní zkoušce, že je nutné snížit horní cejchovní rovinu, zmenší se výtlak cejchovního prostoru o výtlak odpovídající zmenšené výšce cejchovního prostoru. Při zvětšení výšky cejchovního prostoru (připouští-li to tvar lodi), doplní se tabulka nosnosti pro každý centimetr středního ponoru. Jinak je nutno loď přecejchovat.

(5) Při přecejchování se vyhotoví nový cejchovní průkaz a starý cejchovní průkaz jako neplatný se odebere. Podle možností použije se při přecejchování výsledků předchozího cejchování.

§ 12

Po skončení cejchování, cejchovní zkoušky a přecejchování, plavební správa zruší starší cejchovní značky a opraví na lodi příslušné nápisy.


§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.


Ministr:

Indra v. r.


Příloha k vyhlášce č. 67/1964 Sb.

Československá socialistická republika

Znak ČSSR

Znak ČSSR

Cejchovní průkaz pro vnitrozemské lodě

Vysvětlivky

1. Jméno státu,

2. Sídlo pobočky plavební správy,

3. Rozpoznávací písmena nebo čísla pobočky,

4. Pořadové číslo v cejchovním rejstříku.

5. Den zápisu do cejchovního rejstříku.

6. Jméno nebo označení lodi. Při změně se škrtne dřívější jméno nebo označení a nové se napíše na dalším řádku.

7. Údaj o druhu plavidla (nákladní člun, odlehčovací pramice, vlečný parník, osobní motorová loď, nádržová loď atd.).

8. Údaj o stavebních hmotách (ocel, ocel a dřevo, železobeton atd.) a podrobnosti o způsobu stavby (krytá, nekrytá, s kýlem).

9. Naftový motor, benzínový motor, parní stroj atd.

10. Jméno a sídlo loděnice.

12. Bez kormidla a bez vyčnívajících částí.

13. Měřeno na vnějších plochách lodního boku.

14. Aritmetický průměr ponorů prázdné lodi, čtených na cejchovních stupnicích.

15. Vypočteno pro sladkou vodu.

16. Vzdálenost se měří od nejnižšího bodu palubní obruby.

19. Počet osob.

21. Voda v chladicím systému nebo v potrubí, kondenzátoru a kotli.

22. Počet tabulek nebo rysek.

25. Měděné, vysekané, vyražené, navařené, namalované atd.

35. Je-li nulový bod v rovině ponoru prázdné lodi, může být použit jen způsob první; je-li nulový bod v rovině jdoucí nejhlubším místem v rovině dna, může se použít kteréhokoliv ze tří způsobů a podle toho se vezmou míry na lodi.

36., 37. Vypočteno podle vzorce: délka × šířka × střední ponor × 0,7.

38. Rozdíl obou předchozích výpočtů.

43. V této rubrice budou veškeré doplňující poznámky, vztahující se k cejchování, případně i další údaje.

44. Místo a den vyhotovení cejchovního průkazu. Vyplňuje se tehdy, když vyhotovení a vydání průkazu neprovádí stejná pobočka plavební správy.

45. Podpis pracovníka, který loď cejchoval v případě sub 44.

46. Místo a den vydání cejchovního průkazu.

47. Označení pobočky plavební správy, která vydala průkaz.

48. Podpis pracovníka této pobočky.

49. Razítko této pobočky.

51. Místo a den zápisu nového jména nebo nového označení do cejchovního průkazu.

Přesunout nahoru