Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 66/1964 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy o překladním a skladním řádu pro přístavy určené pro veřejnou potřebu

Částka 29/1964
Platnost od 31.03.1964
Účinnost od 01.04.1964
Zrušeno k 01.10.1995 (114/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

66

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

ze dne 27. března 1964

o překladním a skladním řádu pro přístavy určené pro veřejnou potřebu

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 19 odst. 3 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě:


ČÁST PRVÁ

Všeobecná ustanovení

§ 1

Překladní a skladní řád upravuje provádění překladních prací a skladování zboží v přístavech určených pro veřejnou potřebu (dále jen "přístavy").

§ 2

(1) Překladní práce a skladování zboží podle tohoto řádu a ostatních, zejména hygienických a protiepidemických předpisů, provádí v přístavu za náhradu podle tarifu organizace, která má ve správě zařízení pro překlad a skladování zboží (dále jen "provozovatel").

(2) Provozovatel je povinen zastavit překladní práce nebo skladování zboží ihned, jakmile hrozí porušení hygienických a protiepidemických předpisů.

(3) Při událostech živelního rázu nebo při velkých nehodách, znemožňujících provádění prací, je provozovatel oprávněn přechodně zastavit nebo omezit překladní práce nebo skladování zboží. V ostatních případech tak může učinit, dá-li k tomu souhlas ministerstvo dopravy v dohodě s ústředním orgánem nadřízeným objednateli překladních prací (dále jen "objednatel") nebo ukladateli zboží (dále jen "ukladatel").

(4) Opatření uvedená v odstavci 2 a 3 musí být uveřejněna v Přepravním a tarifním věstníku.

(5) V jednotlivých případech může provozovatel povolit, aby úkony, které podle tohoto řádu má obstarat provozovatel, si objednatelé obstarali sami vlastními pracovníky a vlastním nákladem. Tito pracovníci pak podléhají předpisům, platným pro pobyt na přístavním území a ustanovením tohoto řádu.

(6) K zajištění řádného plánování překladních prací a skladování zboží je objednatel (ukladatel) povinen oznámit své nároky na překladní práce a na skladování zboží předem na celý rok do 20. srpna předcházejícího plánovacího období, vždy před předložením návrhu hospodářského plánu, v termínu uveřejněném v Přepravním a tarifním věstníku nebo dohodnutém s provozovatelem; objednatel (ukladatel) je povinen oznámit provozovateli zpřesněné nároky na čtvrtletí vždy do 20. dne posledního měsíce předcházejícího čtvrtletí a měsíční nároky zpřesnit vždy do 25. dne předcházejícího měsíce. V oznámení nároky je nutno uvést hlavní druhy zboží a množství zboží v tunách. Plánované práce mají zásadně přednost před pracemi neplánovanými.

(7) Přihlášky nebo příkazy, které objednatel (ukladatel) může podle tohoto řádu dávat telefonicky nebo telegraficky, musí být potvrzeny vždy písemně.

§ 3

Výši úhrady za překladní práce a skladování zboží stanoví tarif.*)

ČÁST DRUHÁ

Překlad zboží

§ 4

(1) Provozovatel provádí:

a) přejímání zboží,

b) přemisťování zboží mechanicky nebo ručně,

c) upevňování zboží na závěsné zařízení jeřábů nebo naplňování jeřábových nádob,

d) uložení a zajištění zboží v plavidle nebo na něm, v železničních vozech, jakož i přemístění pomocného materiálu, patřícího k zásilce,

e) otevření a zavření železničních vozů,

f) vyčištění železničních vozů od zbytků vyloženého zboží a upevnění snímatelných částí železničních vozů,

g) připevnění zahrážek a dalších potřebných utěsnění v železničních vozech při nakládce sypaného zboží,

h) vážení zboží při překladu vážícím zařízením, které tvoří součást jeřábu nebo použitého překládacího zařízení,

i) úpravu nákladu na příslušnou váhu hromadného zboží, volně loženého v železničních vozech naložených provozovatelem,

j) sejmutí nebo upevnění plachty u zboží naloženého na železničních vozech nebo na jiném dopravním prostředku, nebo uloženého na složišti a s tím spojené přemístění plachty v přístavu,

k) převoz na území přístavu:

1 jednotlivých zásilek do celkové váhy 3 000 kg pro jedno plavidlo,

2 dopravních prostředků po vlastní ose (auta, traktory), určených k nakládce na plavidlo, z operativní skládky na příslušnou manipulační polohu. Toto ustanovení se netýká převozu ze skládek nebo míst vzdálených od příslušné překladní manipulační polohy více než 200 m,

l) drobné opravy obalů, s výjimkou u pytlovaného zboží, nejvíce však u 10 % celkového počtu kusů zásilky a s tím související přebalování; drobný běžný materiál dodá provozovatel, speciální přebalovací materiál je povinen dodat objednatel,

m) vnitroskladovou manipulaci související s překladem zboží a přechodným uložením:

1 uvolnění zboží určeného k překladu,

2 převoz zboží ve skladu z místa uložení k překladní manipulační poloze daného skladu,

n) předávání zboží.

(2) Další práce spojené s výpravou zboží provádí provozovatel pouze na zvláštní objednávku.

K těmto pracím patří zejména:

a) vážení zboží na kolejové, decimální nebo skladištní váze,

b) počítání zboží,

c) třídění zboží,

d) značkování zboží,

e) pytlování zboží,

f) braní vzorků ze zboží,

g) zajištění zboží proti klimatickým vlivům (např. profylaxe apod.) podle pokynu objednatele.

(3) Předměty o jednotlivé váze větší než 500 kg musí objednatel označit údajem hrubé váhy na obalu i v dokladech a jde-li o nebalené zboží, přímo na tomto zboží; na těchto předmětech musí být vyznačeno těžiště nebo místo, kde má být předmět zavěšen. Nebezpečné zboží (výbušné, zápalné, žíravé, odpor vzbuzující, radioaktivní aj.) musí být na obalu a v dokladech označeno podle směrnic ministerstva dopravy.

(4) Nakládací pomůcky (klíny, ucpávky, upevňovací materiál aj.) pro upevnění nebo zajištění zboží, které provádí provozovatel podle odstavce 1 písm. d), g), l) vyfakturuje objednateli zvlášť; objednatel je povinen dodat provozovateli nakládací pomůcky u zásilek, které vyžadují jejich mimořádnou potřebu, jakož i pomůcky, jichž je třeba při neobvyklých zásilkách.

§ 5

(1) Není-li ujednáno jinak, je objednatel povinen objednat překladní práce, popřípadě jiné požadované úkony s nimi související u provozovatele v pracovní době na tiskopise vydaném provozovatelem (přihláška k překladu).

(2) Objednatel je povinen podat objednávku tak, aby bylo možno provést přípravné práce i objednané úkony včas a aby v zájmu zachování lhůt pro nakládku a vykládku nebyl začátek prací ničím zdržován; v denní přihlášce k překladu lze nárokovat jen práce v rozsahu odpovídajícím v souhrnu kapacitě stanovené provozním řádem přístavu a provozovatel je povinen ji přijmout. Přihlášky k provedení překladních prací, jež mají být provedeny mimo obvyklou pracovní dobu, musí být odevzdány do 12. hodiny dne předcházejícího těmto pracem.

(3) Provozovatel je oprávněn přesvědčit se o správnosti údajů uvedených v přihlášce k překladu a v případě potřeby přezkoušet obsah zboží za účasti objednatele. Jde-li o zboží podléhající celním předpisům, provede se prohlídka za účasti orgánů celní správy. Prohlídka se neprovádí u zboží vojenské správy a zboží orgánů ministerstva vnitra.

(4) Změny, opravy nebo doplňky přihlášek k překladu musí být oznámeny provozovateli před započetím překladních prací, Výlohy vzniklé provozovateli z příprav, provedených k uskutečnění původní dispozice, nese objednatel.

(5) Pokud objednatel nestanovil jinak, platí o tom, kdo odevzdá přihlášku k překladu, že jest zmocněn ji také měnit nebo doplňovat, jakož i že je zmocněn ke všem jednáním, která se týkají obstarávání překladních prací a úkonů s tím souvisejících.

(6) K přihláškám k překladu nutno připojit potřebné doklady; přihlašuje-li se k překladním pracem zboží došlé drahou, nutno k přihlášce k překladu přiložit též nákladní list nebo jiný doklad podle dohody.

(7) Provozovatel je povinen přijmout přihlášku k překladu objednatele k provedení překladních prací a zvláštní objednávku, jsou-li splněny veškeré podmínky stanovené v tomto řádu a jestliže provedení přihlašovaných prací neodporuje jiným předpisům. Odporuje-li přihláška k překladu podmínkám tohoto řádu, je provozovatel povinen upozornit na to objednatele. Není-li nebezpečí z prodlení, učiní tak odmítnutím přihlášky k překladu s poukazem na příslušné ustanovení tohoto řádu. Je-li nebezpečí z prodlení, je povinen upozornit ihned nejvhodnějším způsobem objednatele na závady přihlášky k překladu tak, aby objednatel mohl učinit neprodleně příslušné změny, opravy nebo doplňky přihlášky k překladu.

(8) Přijetí přihlášky k překladu potvrdí provozovatel na jejím stejnopise, který pak vrátí objednateli.

§ 6

(1) Vyjde-li najevo při provádění prací, že podmínky podle tohoto řádu nebyly splněny, může provozovatel přerušit práce, při čemž vyzve objednatele k odstranění závady.

(2) Překladní práce se provádějí v tom pořadí, v jakém byly podány příslušné přihlášky k překladu, pokud byly provozovatelem přijaty.

(3) Po dobu provádění překladních prací jsou vůdci plavidel nebo jejich zástupci povinni dávat pokyny a příkazy nutné k řádnému uložení a zjištění zboží v lodi.

(4) Provozovatel může za zvlášť sjednaných podmínek zapůjčit objednateli překladní zařízení nebo pomůcky, jestliže objednatel provádí překladní práce sám podle § 2 odst. 5.

§ 7

(1) Nebezpečné zboží (výbušné, zápalné, žíravé, odpor vzbuzující, radioaktivní aj.) se překládá podle směrnic ministerstva dopravy.

(2) Zboží nedostatečně balené, zboží, které pro svou povahu vyžaduje zvláštní odborné znalosti nebo opatrnosti nebo které pro své rozměry, váhu nebo úpravu vyžaduje při provádění překladních prací zvláštní péče nebo působí zvláštní obtíže, může být přeloženo jen podle zvláštních podmínek, sjednaných pro každý případ předem. Na žádost provozovatele je objednatel povinen zajistit účast odborného pracovníka, aby dával pokyny při překladu uvedeného zboží za účelem zajištění bezpečnosti osob, jakož i řádného provedení překladní manipulace.

§ 8

Lhůty pro nakládku a vykládku plavidel se určují podle norem nakládky a vykládky, které stanoví ministerstvo dopravy v Přepravním a tarifním věstníku.

§ 9

Byla-li na zboží při provádění překladních prací způsobena škoda, je provozovatel povinen zpravit o tom neprodleně objednatele, popřípadě v dohodě s ním učinit opatření potřebná k zamezení další škody a nejpozději do 24 hodin po zjištění škody sepsat o ní zápis.

§ 10

(1) Provozovatel odpovídá za škody, jež vznikly na překládaném zboží, ledaže byly způsobeny objednavatelem, zvláštní povahou zboží, vadností zboží nebo jeho obalu, kterou nemohl provozovatel poznat, neodvratnou náhodou nebo tím, že objednatel trval na provedení překladu bez odstranění závad, na něž byl provozovatelem předem upozorněn.

(2) Za jiné škody odpovídá provozovatel jen byly-li způsobeny nedodržením nakládacích nebo vykládacích lhůt stanovených podle § 8, ledaže prokáže, že jim nemohl zabránit.

(3) Jestliže provozovatel povolí, aby si objednatel obstaral překladní práce sám (§ 2 odst. 5), odpovídá objednatel za veškeré škody, které při provádění překladních prací vzniknou na dopravních prostředcích, překladních zařízeních nebo přístavních objektech, jakož i za škody vzniklé třetím osobám, pokud nebyly způsobeny provozovatelem.

§ 11

(1) Veškerá práva, která má objednatel vůči provozovateli ze smlouvy o překladních pracích, musí být reklamována objednatelem i provozovatelem písemně do 12 měsíců od skončení překladních prací; jinak tato práva zanikají.

(2) K reklamaci týkající se náhrady za poškození nebo ztrátu zboží musí být připojen doklad o ceně (faktura) nebo účet za opravu a opis záznamů o zjištění škody, pokud byly vyhotoveny.

(3) Provozovatel je povinen oznámit objednateli písemně své stanovisko k reklamaci do 3 měsíců od odeslání reklamace a vrátit doklady. Zamítne-li provozovatel reklamaci úplně nebo částečně, je povinen uvést důvody.

(4) Lhůta pro uplatnění práv objednatele vůči provozovateli u hospodářské arbitráže činí 6 měsíců a počíná běžet od prvého dne měsíce, následujícího po odeslání reklamace provozovateli.

(5) Lhůta pro uplatnění práv provozovatele vůči objednateli činí jeden rok a počíná běžet od data skončení překladních úkonů.

ČÁST TŘETÍ

Skladování zboží

§ 12

(1) V přístavech může být skladováno nebo přechodně uloženo zboží, jež je určeno k dopravě po vodě anebo došlo po vodě; výjimku může povolit Státní plavební správa.

(2) Část skladiště nebo složiště může být trvale nebo přechodně určena jen jako manipulační prostor k přechodnému uložení zboží, zejména při přerušení dopravy.

§ 13

(1) Skladovat zboží uvedené v § 7, dále zboží podléhající rychlé zkáze nebo jež může být na škodu jiným nablízku uloženým předmětům, popřípadě jež je známo jako zdraví nebezpečné nebo se může stát nebezpečným pro svou povahu působením vnějších, zvláště povětrnostních vlivů, lze jen na zvlášť vyhrazených místech a za zvlášť sjednaných podmínek.

(2) O tom, zda je zboží způsobilé ke skladování a za jakých podmínek, rozhoduje provozovatel. Ve sporných případech rozhodne Státní plavební správa.

§ 14

Do činnosti provozovatele patří:

(1) přejímat zboží ke skladování v přístavních skladištích a složištích,

(2) provádět na zvláštní objednávku práce spojené s úpravou zboží, zejména

a) vážení zboží,

b) počítání zboží,

c) třídění zboží,

d) značkování zboží,

e) pytlování zboží,

f) braní vzorků ze zboží,

g) zajištění zboží proti klimatickým vlivům podle pokynů objednatele.

(3) Přenechat část skladiště nebo složiště k dočasnému užívání.

§ 15

(1) Zboží může být skladováno jen na základě ohlášení, které nutno učinit před odevzdáním zboží ke skladování, kromě zboží, na které je stanovena volná skladovací lhůta.

(2) Smlouva o skladování zboží vzniká jeho přijetím ke skladování na podkladě písemné přihlášky ukladatele. Provozovatel zpraví písemně ukladatele o skladování zboží a uvede též skladní položku, pod níž je zboží skladováno. Při disponování zbožím je ukladatel povinen oznámit číslo skladní položky. Přihlášky musí obsahovat označení ukladatele (název a sídlo nebo jméno a bydliště), den a místo přihlášení zboží, údaje o jeho druhu, obalu a váze, popřípadě o počtu kusů s uvedením příslušných značek a čísel zboží, jakož i údaje o požadovaném způsobu uložení nebo zacházení se zbožím, vyžaduje-li to povaha zboží.

(3) Zboží určené k přímému překladu do nebo z lodi se skladuje přednostně bez ohlášení na základě přihlášky k překladu, nebylo-li možné uskutečnit přímý překlad. Potvrzená přihláška k překladu nahrazuje přihlášku ke skladování.

(4) Jde-li o skladování zboží určené k další dopravě, musí být k přihlášce připojen nákladní list nebo jiný přepravní doklad, který kromě údajů, jež obsahuje přihláška, musí obsahovat označení odesílatele a příjemce zboží; chybí-li tyto údaje, je ukladatel povinen oznámit je dodatečně do tří dnů od přijetí zboží ke skladování.

(5) Odmítne-li příjemce zásilky označený v přepravních dokladech zboží přijmout, skladuje se zboží na jméno odesílatele.

(6) Zboží, které je předmětem dalšího úředního jednání (celního, zdravotního aj.), musí být provázeno příslušnými doklady.

(7) Ukladatel je povinen upozornit na zvláštní povahu zboží.

§ 16

(1) Provozovatel může odmítnout přijetí zboží ke skladování, zejména

a) nebylo-li zboží ohlášeno podle § 15 odst. 1, popřípadě přihlášeno podle § 15 odst. 2,

b) nebylo-li zboží odesláno ke skladování do 10 dnů po ohlášené době,

c) jestliže údaje v přihlášce v přepravních dokladech nebo v dokladech doprovázejících zásilku podle § 15 odst. 2, 3, 4 a 6 chybí nebo nesouhlasí se skutečností,

d) zjistí-li na zboží závady, které vylučují nebo omezují skladování podle ustanovení tohoto řádu.

(2) Provozovatel vyzve před odmítnutím v případech uvedených v odstavci 1 písm. c) ukladatele, aby přihlášku doplnil nebo podal novou a určí k tomu přiměřenou lhůtu. Neodmítne-li provozovatel v případech uvedených v odstavci 1 písm. d) přijetí zboží a bude-li je skladovat, je povinen učinit opatření způsobilá zabránit dalšímu poškození nebo úbytku zboží a uvědomit o tom ukladatele. Výlohy spojené s provedením tohoto opatření nese ukladatel.

§ 17

(1) Skladování se provádí zpravidla v pořadí, ve kterém došly provozovateli přihlášky ke skladování.

(2) Mimo pořadí se skladuje zboží, u něhož hrozí nebezpečí z prodlení se zřetelem na jeho stav nebo povahu, popřípadě se zřetelem na stav nebo povahu jeho obalu.

(3) Při přijímání zboží dopraveného po vodě se pořadí řídí pořadím plavidla.

§ 18

(1) Provozovatel může v případě potřeby bez příkazu ukladatele přemístit zboží na jiné místo v témže skladu nebo do jiné skladu. Nárok na úhradu má jen tehdy, bylo-li přemístění provedeno z příkazu ukladatele nebo nebylo-li zboží vyklizeno ve stanovené lhůtě (§ 23).

(2) Je-li odůvodněná obava, že by mohlo během skladování dojít k znehodnocení zboží nebo že by skladované zboží mohlo způsobit škodu na jiném zboží nebo zařízení, vyzve provozovatel ukladatele k vydání příkazu k odvrácení škody. Je-li nebezpečí z prodlení, může potřebná opatření učinit bez příkazu ukladatele, kterého o tom neprodleně zpraví. Náklady spojené s takovými opatřeními nese ukladatel pokud je nezpůsobil provozovatel nevhodným uložením zboží.

(3) Provozovatel není povinen provádět úkony, které sice povaha zboží vyžaduje, jež však nepatří k obvyklému skladování (dolévání, dosolování, asanace aj.), není-li o tom zvláštní dohoda s ukladatelem.

§ 19

Zboží se skladuje a vydává zpravidla podle značek, čísel, počtu kusů, popřípadě míry a váhy, udané v průvodních listinách, nebo podle přihlášky, pokud ukladatel výslovně nepožádá o zjištění množství na svůj náklad. Zjištěné množství je směrodatné jak pro ukladatele, tak i pro provozovatele. Nebylo-li zboží provozovatelem váženo, neodpovídá za váhu, ale jen za počet kusů nebo míru. Zjistí-li však provozovatel, že skutečná váha uloženého zboží nepodléhajícího změně váhy vlivem počasí je větší o více než 2 % než udal ukladatel, vybere provozovatel za rozdíl váhy dvojnásobný skladní poplatek.

§ 20

(1) Ukladatel je oprávněn odebírat vzorky ze skladovaného zboží za dozoru provozovatele, který o tom vydá ukladateli potvrzení (vydací list).

(2) Vzorkování může na žádost ukladatele provést též provozovatel za úhradu stanovenou tarifem.

(3) Není-li jiné dohody, uschová provozovatel vzorky po dobu 6 týdnů.

§ 21

(1) Zboží se vydává na základě písemného příkazu ukladatele, popřípadě osoby oprávněné zbožím disponovat; výdej zboží oznámí provozovatel ukladateli na tiskopisu.

(2) Náklady spojené se změnou příkazu nese ukladatel. Za provedení příkazů došlých po výdeji zboží provozovatel neodpovídá.

(3) Zboží může být vydáno ze skladiště najednou nebo po částech nebo podle jednotlivých kusů. Má-li být zboží vydáno v menším množství, než činí jednotlivé kusy (jen část obsahu bedny, balíku apod.) může se tak stát pouze na základě dohody s provozovatelem.

(4) Má-li být zboží, skladované na jedné skladní položce, vyhledáváno při vydávání podle jednotlivých čísel nebo značek (třídění), postihují ukladatele náklady s tím spojené, pokud nebylo zboží podle příkazu tříděno podle čísel nebo značek při skladování.

§ 22

(1) Ukladatel je povinen písemně zpravit provozovatele o převodu skladovaného zboží na třetí osobu. Provozovatel oznámí na tiskopisu dosavadnímu ukladateli výdej a novému ukladateli skladování zboží. Je-li třeba při převodu zboží na nového ukladatele provést přemístění zboží, uhradí nový ukladatel náklad s tím spojený, není-li dohodnuto jinak.

(2) Převod části hromadného zboží, které nemůže být pro svou povahu rozděleno, se provede pouze administrativně. Oba ukladatelé disponují se zbožím podle svých podílů až do vyčerpání celého množství. Za schodek při výdeji poslední části zboží odpovídá provozovatel podle § 24 tohoto řádu.

§ 23

(1) Provozovatel může zrušit smlouvu o skladování zboží

a) bylo-li skladováno zboží, které je vyloučeno ze skladování, nebo k jehož skladování jsou stanoveny tímto řádem zvláštní podmínky, jež nebyly splněny,

b) je-li skladiště nebo složiště třeba z důvodu naléhavého veřejného zájmu.

(2) V případech uvedených v odstavci 1 je provozovatel povinen poskytnout ukladateli písemně 15denní lhůtu pro vyklizení zboží; v odůvodněných případech může být tato lhůta kratší (např. při ohrožení bezpečnosti uloženého nebo jiného zboží).

(3) Nevyklidí-li ukladatel ve lhůtě podle odstavce 2 zboží ze skladu, zvyšuje se odměna za skladování o 50 % v prvém měsíci a o 100 % v dalších měsících.

(4)

a) Nevyklidí-li ukladatel zboží ve lhůtách podle odstavce 2, může si provozovatel vyžádat pokyn k dalšímu opatření od orgánu, nadřízeného ukladateli. V případech nebezpečí z prodlení (např. u zboží snadno zkazitelného) může provozovatel provést likvidaci zboží podle předpisů o prodeji movitých věcí mimo případy výkonu rozhodnutí.

b) Uskladnění vojenské zásilky je provozovatel povinen dát k dispozici veliteli nejbližší posádky.

§ 24

(1) Provozovatel odpovídá za škody na skladovaném zboží v rozsahu stanoveném v § 10 odst. 1.

(2) Odpovědnost provozovatele se nevztahuje na škody, které vznikly od okamžiku převzetí zboží ke skladování až do okamžiku výdeje zboží.

(3) Zjistí-li provozovatel během skladování, že na zboží vznikla škoda, je povinen neprodleně učinit opatření k zamezení další škody, zpravit o tom ukladatele a pořídit o škodě zápis.

§ 25

(1) Veškerá práva, která má ukladatel vůči provozovateli ze smlouvy o skladování zboží musí být reklamována ukladatelem písemně do 12 měsíců od vydání zboží; jinak tato práva zanikají.

(2) K reklamaci týkající se náhrady za poškození nebo ztrátu zboží musí být připojen doklad o ceně (faktura) nebo účet za opravu a opis záznamu o zjištění škody, pokud byly tyto doklady vyhotoveny.

(3) Provozovatel je povinen oznámit ukladateli písemně své stanovisko k reklamaci do 3 měsíců od jejího odeslání a vrátit doklady. Zamítne-li provozovatel reklamaci úplně nebo částečně, je povinen ukladateli oznámit důvody.

(4) Lhůta pro uplatňování práv ukladatele vůči provozovateli u hospodářské arbitráže činí 6 měsíců a počíná běžet od prvého dne měsíce, následujícího po odeslání reklamace provozovateli.

(5) Lhůta pro uplatňování práv provozovatele vůči ukladateli činí jeden rok a počíná běžet od data skončení skladovacích úkonů.

§ 26

(1) Část skladiště nebo složiště, která je určena k přechodnému uložení zboží (§ 12 odst. 2) může být oddělena a opatřena samostatným uzávěrem. V tomto případě uzavírá přenechanou část uživatel sám, přičemž provozovatel může do ní vstoupit jen za přítomnosti uživatele nebo jeho zmocněnce. V nepřítomnosti uživatele smí provozovatel vstoupit do uzavřené části jen za účelem odvrácení hrozící škody. Část skladiště nebo složiště může být přenechána k přechodnému uložení zboží jen na dobu 1 roku.

(2) Bez povolení provozovatele nesmí uživatel přenechat část skladiště nebo složiště k užívání třetí osobě.

(3) Uživatel je povinen přenechanou část skladiště nebo složiště dostatečně využít, přičemž nesmí překročit její přípustné zatížení. Není-li část skladiště nebo složiště dostatečně využita, může provozovatel vypovědět užívání 15 dní předem.

(4) Obsluhování mechanizačních zařízení skladiště přísluší výhradně provozovateli, který může povolit, aby podle zvlášť sjednaných podmínek bylo toto obsluhování prováděno odborným pracovníkem uživatele. Vlastních mechanizačních zařízení nebo vlastních osvětlovacích těles smí uživatel použít jen za podmínek zvlášť sjednaných s provozovatelem.

(5) Uživatel odpovídá za škody na majetku provozovatele nebo třetích osob, způsobené pracovníky, kterých použil k obstarání svých záležitostí, nebo uloženým zbožím.


Účinnost vyhlášky

§ 27

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.


Ministr:

Indra v. r.

Poznámky pod čarou

*) Tarif pro překlad a skladování zboží v československých říčních přístavech platný od 1. dubna 1964, uveřejněný v Tarifním věstníku č. 23 ze dne 10. 6. 1963. Jeho platnost odložena Přepravním a tarifním věstníkem č. 11 ze dne 16. 3. 1964.

Přesunout nahoru