Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 65/1964 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy o přístavním řádu pro československé přístavy

Částka 29/1964
Platnost od 31.03.1964
Účinnost od 01.04.1964
Zrušeno k 01.10.1995 (114/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

65

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

ze dne 27. března 1964

o přístavním řádu pro československé přístavy

Ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 17 a 24 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě:


Všeobecná ustanovení

§ 1

(1) Uživatelé československých přístavů (dále jen "přístavy") jsou povinni řídit se pokyny, výzvami a příkazy Státní plevební správy v Bratislavě a jejich orgánů*) (dále jen "plavební správa").

(2) Přístavů určených pro veřejnou potřebu (§ 3 vyhlášky č. 27/1964 Sb.) může používat každý.

(3) Plavební správě přísluší v přístavech zejména

a) pečovat o bezpečný, plynulý a hospodárný provoz přístavů,

b) bdít nad dodržováním pravidel plavebního provozu,

c) vyměřovat a vybírat náhradu za používání přístavů určených pro veřejnou potřebu,

d) vést záznamy o plavebním provozu v přístavech určených pro veřejnou potřebu,

e) pečovat o to, aby přístavní prostory byly udržovány v řádném stavu.

§ 2

K zajištění bezpečného a plynulého provozu plavební správa v jednotlivém přístavu vyhlásí:

a) kde je dovoleno manipulovat s hořlavými nebo jinak nebezpečnými látkami (zbožím),

b) kolik plavidel může být vyvázáno nebo zakotveno na jednotlivých stanovištích (manipulačních polohách),

c) kolik plavidel současně může vplout do přístavní nádrže.

§ 3

(1) Jestliže uživatelé přístavů se neřídí pokyny, výzvami a příkazy plavební správy, může plavební správa, zejména při nebezpečí z prodlení, provést potřebná opatření na náklad a nebezpečí uživatele přístavu.

(2) Uživatelé přístavů jsou povinni poskytnout plavební správě potřebnou pomoc, umožnit jejím orgánům volný vstup do objektů a na plavidla a dát jim vysvětlení potřebná ke splnění jejich úkolů.

Plavební provoz

§ 4

(1) Plavidlo může volně vplout do přístavu, nebrání-li tomu bezpečnostní, hygienické a protiepidemické anebo celní předpisy.

(2) Zvláštní povolení plavební správy pro vplutí do přístavu potřebují zejména

a) plavidla, jimž hrozí potopení,

b) plovoucí stroje, plovoucí zařízení a jiná plavidla, sloužící jako obydlí, dílny nebo skladiště,

c) plavidla s nebezpečným zbožím nebo naložená látkami lehce zápalnými (např. senem, slámou, rákosím apod.) nebo zapáchajícími, pokud chtějí použít jiného než pro ně určeného přístavu nebo části přístavu,

d) plavidla, na nichž se vyskytla přenosná nemoc nebo podezření z jejího výskytu.

(3) Plavidla, na nichž vypukl požár, smějí vplout jen do té části přístavu, která jim bude plavební správou určena; musí přistávat tak, aby neohrozila přístavní zařízení nebo jiná plavidla.

(4) Plavební správa může z důvodu obecného zájmu nařídit odstranění plavidla z přístavu.

§ 5

(1) Vůdce plavidla nebo jeho zástupce musí plavidlo, které připluje do přístavu, ihned přihlásit a před odplutím z přístavu odhlásit.

(2) Plavidla, která přistanou a s nezměněným nákladem a posádkou opustí přístav do 24 hodin, mohou při přihlášce být zároveň odhlášena.

(3) Zdrží-li se plavidlo, které bylo již odhlášeno, z jakéhokoliv důvodu déle než 24 hodin v přístavu, musí být tato skutečnost popřípadě jiné změny ihned ohlášeny.

(4) O přihlášce a odhlášce vydá plavební správa potvrzení.

§ 6

(1) Od ohlašovací povinnosti jsou osvobozena

a) plavidla ministerstva vnitra a ministerstva národní obrany,

b) plavidla určená výlučně pro službu v přístavu,

c) záchranná a požární plavidla plující k místu nehody nebo požáru,

d) plavidla, která dopravují osoby podle veřejně vyhlášeného jízdního řádu.

(2) Plavební správa může osvobodit od ohlašovací povinnosti i jiná plavidla nebo povolit úlevy z této povinnosti.

§ 7

(1) Hlášení příjezdu (přihláška) a odjezdu (odhláška) se podává písemně plavební správě. V hlášení musí být uveden druh a označení plavidla, jeho nosnost, ponor, výkon strojů, místo, odkud plavidlo připlulo (kam pluje), čas příjezdu (odjezdu) a nutná data o nákladu.

(2) Zároveň s podáním přihlášky nutno předložit lodní listiny.

(3) Plavební správa může odebrat na potvrzení lodní osvědčení nebo cejchovní průkaz a uložit je až do odjezdu plavidla z přístavu.

(4) Vůdce plavidla nebo jeho zástupce je povinen zároveň s přihláškou oznámit plavební správě veškeré okolnosti důležité pro plavbu, které zjistil cestou do přístavu (např. nehody, poškození a potopení plavidel, plavební překážky, nedostatečné hloubky, závady ve vyznačení plavební dráhy), jakož i nálezy znakovacího materiálu a součásti lodní výstroje jiných plavidel, popřípadě ztráty lodní výstroje svého plavidla.

(5) Dokud plavební správa nepotvrdí odhlášku, nesmí plavidlo opustit přístav.

§ 8

(1) Plavidlo smí po příjezdu do přístavu přistát na místě, kde neztěžuje plavební provoz; v přístavu musí zaujmout stanoviště (manipulační polohu), které určí plavební správa. Plavební správa může nařídit změnu stanoviště (manipulační polohy) plavidla.

(2) Plavební správa může přikázat jednotlivým provozovatelům plavidel stálá stanoviště, povolit postavení přistávacích zařízení a stanovit bližší podmínky pro jejich používání.

(3) místa určená pro určitá plavidla, určité provozovatele plavidel nebo určité náklady nesmějí být bez povolení plavební správy používána jinými plavidly nebo provozovateli nebo pro jiný náklad.

(4) Je zakázáno přistávat k plavidlům s nebezpečným nákladem. Loď, která vleče plavidlo s nebezpečným nákladem, musí se od něho ihned po jeho přistání vzdálit.

(5) Vůdcové a posádky jednotlivých plavidel jsou povinni si vzájemně pomáhat při přistávání a odplouvání, jakož i při přemísťování plavidel a sestavování vleků.

§ 9

(1) Plavidla musí být na stanovištích řádně a bezpečně vyvázána, a to jen na zařízeních k tomu určených. Není-li v přístavu takových zařízení, musí se vůdce plavidla postarat o jiné náležité vyvázání plavidla.

(2) Přívěsné čluny, pokud nejsou uloženy na palubě, musí být uvázány na nábřežní straně plavidla.

(3) Posádka plavidla smí odvázat jiné plavidlo jen se svolením jeho vůdce, zástupce nebo hlídky a musí je ihned řádně vyvázat.

(4) Vzpěry k udržování plavidla v přiměřené vzdálenosti od břehu smějí být zasazovány jen takovým způsobem, aby tím nebyly poškozeny břehy.

(5) Mezi plavidla, přístavní zdi, přístavní můstky apod., jakož i mezi plavidla vedle sebe stojící, musí být vloženy odrazníky.

(6). Napínat lana, řetězy apod. přes plavební dráhu nebo přístavní nádrž je bez povolení plavební správy dovoleno jen v případech nouze; o tom je nutno ihned vyrozumět plavební správu a zajistit stálý dohled nebo patřičné označení.

(7) Vůdci plavidel stojících v přístavu [s výjimkou plavidel uvedených v § 6 odst. 1 písm. a) až c)] musí v případě potřeby dovolit jinému plavidlu, aby se k jeho plavidlu vyvázalo, pokud tím není ohrožena bezpečnost nebo činnost jeho vlastního plavidla.

(8) Kotvení v přístavních nádržích je dovoleno jen v případě nouze.

(9) Za pobytu v přístavu musí být uloženy všechny předměty, které přečnívají přes palubu (okraj lodi) tak, aby plavidla zaujímala v přístavu co nejmenší plochu a nemohlo dojít k jejich vzájemnému poškození.

§ 10

(1) Plavidla stojící u břehu musí být opatřena lávkou*) popřípadě dalším zařízením. Lávka i zařízení musí být v noci osvětleny a umožňovat bezpečný přístup z břehu na plavidlo.

(2) Stojí-li plavidla vedle sebe, musí vůdci plavidel, která jsou blíže k břehu, dovolit zřízení přechodů přes tato plavidla, a pokud se na nich nepřekládá, dovolit, aby přes ně bylo přepravováno zboží a aby k tomu byla učiněna potřebná opatření.

§ 11

(1) Opravy plavidel smějí být prováděny jen takovým způsobem, aby nebyl přístavní provoz ztěžován.

(2) Při vypouštění páry a horké vody z plavidel, musí být učiněna opatření, aby nedošlo k ohrožení osob nebo poškození majetku.

(3) Plavidla smějí přezkoušet běh lodních vrtulí nebo koles jen na místech plavební správou k tomu vykázaných. V takových případech musí být plavidla na blízku stojící nebo se přibližující vhodným způsobem a včas upozorněna. Při nebezpečí musí být chod stroje ihned zastaven.

§ 12

(1) Na plavidle stojícím v přístavu musí být stále dostatečný počet členů lodní posádky, kterých je nezbytně třeba k bezpečnému provedení nutných manévrů nebo opatření.

(2) Plavební správa může dát souhlas k tomu, aby plavidlo stojící v klidu v přístavní nádrži zůstalo bez posádky. Provozovatel plavidla je v tom případě povinen postarat se o náležitou hlídku. Pro skupinu plavidel stojících v klidu v přístavní nádrži může být zřízena společná hlídka.

(3) Plavební správa může podle potřeby (při velké vodě, chodu ledu apod.) nařídit zesílení hlídky na plavidlech.

(4) Plavební správa může na náklad a nebezpečí provozovatele ustanovit zvláštní hlídku pro plavidla s nebezpečným zbožím a neodplynovaná tanková plavidla, pokud stojí mimo místa pro ně určená, jakož i pro plavidla, jejichž posádky nesplnily povinnosti vyplývající z hlídkové služby. Pokynů, výzev nebo příkazů těchto zvláštních hlídek musí být neprodleně uposlechnuto.

§ 13

(1) Veškerá plavidla musí před vplutím do přístavních nádrží zmírnit včas rychlost tak, aby bylo zabráněno škodlivým účinkům vlnobití nebo sání, jakož i poškození jiných plavidel nebo břehů.

(2) V přístavních vjezdech má vplouvající plavidlo přednost. Vůdce plavidla smí vplout se svým plavidlem do přístavního vjezdu nebo do přístavních nádrží jen tehdy, když se včas přesvědčil, že vjezd je volný; zastavování a stání ve vjezdu do přístavu a jednotlivých nádrží je zakázáno.

(3) Před vplutím do přístavního vjezdu a do jednotlivých nádrží, jakož i před vyplutím z přístavu a při míjení přístavního vjezdu nutno dát signál stanovený řádem plavební bezpečnosti.

(4) V přístavních nádržích smějí plavidla provádět manévry a sestavovat vleky, jen je-li dostatek místa, a s největší opatrností. V přístavní nádrži musí zůstat stále dostatek volného místa pro plavbu.

§ 14

Za pobytu plavidla v přístavu je vůdce plavidla nebo jeho zástupce povinen oznámit plavební správě neprodleně veškerá poškození a závady zpozorované na přístavních a překladištních zařízeních, ztráty a nálezy předmětů na přístavním území a nálezy předmětů na přístavním území a nálezy předmětů vylovených z vody. Vůdce plavidla je rovněž povinen hlásit předměty spadlé do vody, které mohou ohrozit bezpečnost přístavního provozu. Jde-li o předměty z vlastního plavidla, musí je vůdce plavidla ihned odstranit; není-li to možné, musí místo označit.

Ostatní provoz

§ 15

(1) Uživatelé přístavů jsou povinni dbát, aby na přístavním území nebyl ztěžován provoz, nebyly stavěny překážky na břehu, nebyla poškozována přístavní zařízení a nedocházelo k vzájemným poškozením. Ve svých prostorách a na užívaných plochách jsou povinni dodržovat předpisy na ochranu života a zdraví při práci, hygienické a veterinární péče a činit vhodná protipožární opatření. V zimním období jsou uživatelé přístavů povinni odstraňovat na užívaných plochách sníh a při náledí je posypávat.

(2) Plavební správa může podle potřeby na jednotlivých částech přístavního území povolit jen omezený provoz nebo je pro provoz úplně uzavřít. Totéž platí o přístavních zařízeních.

(3) Na přístavním území smí být používáno jen cest a přechodů k tomu určených. O zřizování a údržbě těchto pozemních komunikací platí předpisy o pozemních komunikacích.

(4) Každý, kdo se zdržuje v přístavu, je povinen orgánům plavební správy prokázat svou totožnost.

§ 16

Železniční provoz v přístavu se řídí v rámci ustanovení tohoto řádu příslušnými železničními předpisy.

§ 17

(1) Manipulace se zbožím (překládání a skládání) je dovolena jen na místech k tomu určených nebo plavební správou přikázaných.*).

(2) Při překladu zboží musí být učiněna taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození věcí. Nepovolané osoby se nesmějí zdržovat v blízkosti překladních zařízení, která jsou v provozu.

(3) Uživatelé přístavů jsou povinni pomocná překladní zařízení, která není možno na noc odstranit, za tmy řádně osvětlit.

(4) Uživatelé přístavů jsou povinni odstranit ihned po ukončení práce každé znečištění způsobené při překladu a jiných pracích.

(5) Zboží a předměty jakéhokoliv druhu smějí být na přístavním území ukládány jen ve skladištích nebo na místech k tomu určených (složiště) nebo plavební správou přikázaných.

(6) Při nebezpečí velké vody nebo před chodem ledu musí být na výzvu plavební správy neprodleně vyklizeny ohrožené části přístavního území.

§ 18

(1) V přístavu je zakázáno

a) zbytečné používání signálních prostředků (například píšťal, sirén, zvonců), hlomození a jiné rušení klidu,

b) jakékoliv zneužití přístavních zařízení, jmenovitě záchranných zařízení umístěných na břehu.

(2) Pokud plavební správa nepovolí výjimky, je dále zakázáno

a) používání přístavu k zábavným a sportovním účelům,

b) koupání mimo vyhrazená místa a vstupování na zamrzlé vodní plochy,

c) odebírání písku, štěrku a jiných zemin, jakož i ledu,

d) chytání ryb.

(3) Plavební správa může z důvodu obecného zájmu vydávat i jiné zákazy, než které jsou uvedeny v předchozích odstavcích.

Přezimování plavidel

§ 19

Přezimování v zimním nebo ochranném přístavu povoluje plavební správa na žádost vůdce plavidla nebo provozovatele plavidla. O povolení k přezimování plovoucích strojů a plovoucích zařízení nutno žádat nejpozději do 15. listopadu.

§ 20

(1) Plavidla s nebezpečným zbožím mohou přezimovat zpravidla jen po vyložení nákladu a po provedení potřebných bezpečnostních opatření. Plavební správa může povolit výjimku, jestliže provozovatel učiní opatření, která zabrání ohrožení ostatních plavidel a okolí.

(2) Za přezimování musí být zřízeny mezi jednotlivými plavidly a mezi plavidly a břehem přechody, které musí být udržovány tak, aby byly za každého počasí bezpečně použivatelné. Za tmy musí být osvětleny.

§ 21

(1) Při zámraze je posádka plavidla povinna uvolňovat podle pokynů plavební správy plavidlo z ledu.

(2) Provozovatelé (vůdci) plavidel přezimujících v přístavu jsou povinni na svůj náklad na příkaz plavební správy poskytnout mužstvo, plavidlo nebo náčiní k odstranění ledu v přístavu nebo k jiným opatřením potřebným za přezimování.

(3) Plavební správa stanoví podle místních podmínek a potřeby další závazná opatření pro zimní období.

Zdravotní a veterinární péče

§ 22

(1) Veškerá plavidla v přístavu podléhají zdravotnímu a veterinárnímu dozoru podle příslušných předpisů. Vůdci plavidel jsou povinni ihned hlásit plavební správě každý výskyt přenosné nemoci nebo podezření z jejího výskytu a každý úraz nebo úmrtí na plavidle.*) Plavební správa je povinna uvědomit o výskytu přenosné nemoci nebo podezření z jejího výskytu příslušného lékaře nebo veterináře, o úrazu nebo úmrtí příslušnou součást Veřejné bezpečnosti.

(2) Vůdce (provozovatel) plavidla a jiné oprávněné osoby na plavidlech jsou povinny umožnit příslušnému lékaři nebo veterináři přístup do všech prostorů plavidla, dát jim požadovaná vysvětlení a uposlechnout jejich pokynů a nařízení.

(3) Byla-li nařízena zdravotní nebo veterinární prohlídka, nesmí nikdo opustit plavidlo před ukončením prohlídky a bez souhlasu příslušného lékaře nebo veterináře.

§ 23

(1) Plavidlo, na němž se vyskytl případ přenosné nemoci (nebezpečné nákazy zvířat) nebo podezření z jejího výskytu, zejména nemoci epidemické (mor, cholera, pravé neštovice, žlutá zimnice, skvrnitý a návratný tyf a z nebezpečných nákaz zvířat antrax, mor prasat nebo koní a slintavka), anebo které přijíždí z infikované oblasti, musí vztyčit černo-žlutou vlajku podle mezinárodního signálního kódu. Za tmy se vlajka nahrazuje dvěma oranžovými světly, umístěnými na stožáru pod sebou a viditelnými ze všech stran.

(2) Byla-li nařízena karanténa (izolace) plavidla, řídí se styk s takovým plavidlem pokyny příslušného lékaře nebo veterináře a plavební správy.

(3) Opatření zdravotního nebo veterinárního dozoru jsou závazná pro všechny uživatele přístavu a pro všechny osoby zdržující se na přístavním území a plavidlech.

Jiná bezpečnostní a provozní opatření

§ 24

(1) K osvětlování smí být používáno jen bezpečně uzavřených a upevněných nebo zavěšených svítidel s kovovými nádržemi nebo svítidel elektrických.

(2) Použité světelné zdroje musí být vždy zastíněny tak, aby nepůsobily rušivě na přístavní a plavební provoz.

(3) Přenosná elektrická svítidla používaná na nákladních nebo zásobních prostorech plavidel musí být opatřena neprodyšným ochranným sklem a podle potřeby ochranným košem nebo mřížkou. Jiná přenosná svítidla musí být při použití v těchto prostorech bezpečně zajištěna; rozsvěcována nebo zhášena smějí být jen mimo tyto prostory.

(4) Přívod elektrického proudu na plavidle musí odpovídat obecně platným předpisům a nesmí být na překážku přístavnímu provozu.

(5) Rozdělávání a udržování otevřeného ohně na přístavním území a na plavidlech je dovoleno jen se souhlasem plavební správy. Otevřený oheň, pokud jeho použití je plavební správou povoleno, musí být stále pod dohledem spolehlivé osoby a musí být předem učiněna opatření k jeho rychlému uhašení.

§ 25

Vypukne-li na plavidle požár, je třeba učinit opatření k uhašení požáru a v případě ohrožení okolí musí být plavidlo ihned přemístěno na bezpečné místo, popřípadě vůbec odstraněno z přístavu. Není-li to podle daných okolností možné, musí být ihned odstraněna plavidla, která jsou v dosahu nebezpečí. Na příkaz plavební správy mohou být plavidla hořící v přístavu v případě nezbytnosti potopena.

§ 26

V obvodu přístavu smějí být ukládány kameny, písek, smetí, zbytky obalů, popele, škváry, hadrů, naftových a olejových odpadů, žíravých tekutin apod. jen na místech k tomu určených.

§ 27

Plavidla potopená v přístavu nebo uvázlá, jakož i předměty překážející plavbě musí být označeny a ve stanovené lhůtě odstraněny. Nestane-li se tak, a je-li nebezpečí z prodlení, je plavební správa oprávněna zařídit odstranění překážky na náklad a nebezpečí povinného.


Závěrečná ustanovení

§ 28

(1) Ustanovení § 3, § 10, § 12, § 20 odst. 2 a § 21 odst. 2 neplatí pro osoby, plavidla a zařízení útvarů ministerstva vnitra a ministerstva národní obrany. Opatření uvedená v § 4 odst. 4, § 22 odst. 2, § 23 odst. 3, § 25 a § 27 a týkající se těchto plavidel mohou být činěna jen v dohodě s příslušnými útvary.

(2) Ustanovení § 4 až 8, § 14, § 19 až 21 platí jen pro přístavy, které jsou určeny pro veřejnou potřebu.

§ 29

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.


Ministr:

Indra v. r.

Poznámky pod čarou

*) Orgány Státní plavební správy v Bratislavě jsou:
Pobočka státní plavební správy v Ústí nad Labem
Pobočka státní plavební správy v Praze
Pobočka státní plavební správy v Bratislavě
Pobočka státní plavební správy v Komárně.

*) Norma ČSN.

*) Podmínky manipulace se zbožím stanoví Překladní a skladní řád, směrnice ministerstva dopravy o manipulaci s nebezpečným zbožím, hygienické směrnice ministerstva zdravotnictví a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství apod. Při manipulaci s potravinami, surovinami a předměty, které mohou být nositeli nebezpečných nákaz, musí být dodrženy předpisy o veterinární péči (vyhl. č. 154/1961 Sb. a směrnice ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č 600 500/62-43).

*) Povinnost hlášení podle ustanovení § 7 vyhlášky č. 118/1961 Sb. není tímto dotčena.

Přesunout nahoru