Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 63/1964 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa)

Částka 28/1964
Platnost od 31.03.1964
Účinnost od 01.04.1964
Zrušeno k 01.01.1997 (147/1996 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

63

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství

ze dne 31. března 1964

o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa)

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy podle § 21, 22 a 39 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby (dále jen „zákon“):


§ 1

Úvodní ustanovení

Škůdci a choroby rostlin a plevele (dále jen „škůdci“) jsou nebezpeční činitelé, kteří velmi nepříznivě ovlivňují zemědělskou výrobu. Boj proti nim musí být veden účinným způsobem, a to nejen přímými zásahy, ale zejména prováděním účinných opatření, která mají zabránit jejich zavlečení a rozšíření. Jedním ze zdrojů, který by bez důsledného provádění soustavných účinných opatření mohl působit zavlékání nebo rozšíření škůdců, je dovoz, průvoz a vývoz rostlin, rostlinných výrobků a předmětů, které mohou být nositeli škůdců vnější karantény (§ 4 odst. 2). Cílem této vyhlášky je proto zavést a provádět účinná opatření, která mají zavlékání nebo rozšiřování těchto škůdců buď vůbec znemožňovat, nebo omezit toto nebezpečí na nejmenší míru.

ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení o ochraně proti zavlékání a rozšiřování škůdců při dovozu, průvozu a vývozu

§ 2

Vnější karanténou se rozumí soubor opatření prováděných podle zákona a podle této vyhlášky proti zavlékání a rozšiřování škůdců při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných výrobků a předmětů, které mohou být nositeli škůdců vnější karantény.

§ 3

Výklad některých pojmů

(1) Za rostliny podle této vyhlášky se považují rostliny a jejich části včetně plodů a semen.

(2) Za rostlinné výrobky se považují nejen samotné rostlinné výrobky, ale i výrobky rostlinného původu, a to v čerstvém nebo sušeném stavu včetně zboží mletého, šrotovaného, drceného, loupaného, lisovaného nebo obdobným způsobem upraveného. Rostlinnými výrobky se rozumí též neodkorněné dřevo, nezpracovaná kůra, nezpracovaný korek a nezpracovaná rašelina.

(3) Předměty podle této vyhlášky se rozumějí takové, které vzhledem ke své povaze, chemickému složení apod. mohou být nositeli škůdců vnější karantény.

§ 4

(1) Dovoz, průvoz a vývoz rostlin a rostlinných výrobků (dále jen „zboží“) a předmětů, které mohou být nositeli škůdců vnější karantény, jakož i dovoz, průvoz a vývoz samotných škůdců jakéhokoliv druhu vyžaduje souhlasu ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství (dále jen „ministerstva“), pokud v této vyhlášce není stanoveno jinak.

(2) Seznam škůdců vnější karantény uvádí příloha č. 1 této vyhlášky.*).

§ 5

Zboží a předměty, které mohou být nositeli škůdců vnější karantény, podléhají při dovozu, průvozu a vývozu rostlinolékařským prohlídkám. Rostlinolékařské prohlídky provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „kontrolní ústav“), a to svými odbornými pracovníky - inspektory karantény a ochrany rostlin (dále jen „inspektor“), popřípadě jinými odbornými pracovníky, které se souhlasem ministerstva touto činností pověřil (§ 20).

ČÁST DRUHÁ

Opatření proti zavlékání škůdců vnější karantény při dovozu, průvozu a vývozu

Dovoz

§ 6

(1) Dovážené zboží a předměty musí být opatřeny rostlinolékařským (fytopatologickým) osvědčením země původu , v němž je příslušným orgánem vyvážejícího státu potvrzeno, že zboží nebo předmět je prost škůdců vnější karantény. Dovážené zboží a předměty uvedené v přílohách č. 2 a 3 nemusí být opatřeny rostlinolékařským osvědčením země původu, s výjimkou případu, kdy osvědčení je vyžadováno státem, jehož územím se toto zboží a předměty provážejí.

(2) Každá dílčí partie dováženého zboží vzniklá rozdělením původní zásilky na cizím státním území musí být doprovázena fotokopií nebo ověřeným opisem nebo rozpisem původního osvědčení provázejícího původní nerozdělenou zásilku.

(3) Zásilky zboží, popřípadě předmětů pocházející ze států, v nichž není dosud ustavena rostlinolékařská služba, nemusí být opatřeny osvědčením, avšak musí být podrobeny zostřené rostlinolékařské prohlídce kontrolním ústavem.

(4) Dovoz zboží a předmětů uvedených v příloze č. 4 se zásadně nepovoluje.

(5) Zboží uvedené v příloze č. 5 povolí ministerstvo dovážet jen za zvláštních podmínek uvedených v této příloze.

(6) Zásilky zboží a předmětů uvedených v přílohách č. 5 a 6 (s výjimkou zboží uvedených v přílohách č. 2 a 3), které nejsou opatřeny osvědčením, mohou být propuštěny do vnitrozemí jen se souhlasem ministerstva nebo jím pověřeného orgánu, a to po zostřené prohlídce.

§ 7

Zásilky zboží musí být zabezpečeny tak, aby byla plně zajištěna bezztrátová přeprava. V nákladní železniční dopravě smí být k přepravě zboží - s výjimkou dřeva - použito jen krytých vozů. Ložení zásilek nesmí znemožňovat provedení rostlinolékařské prohlídky. Zboží smí být nakládáno jen do dopravních prostředků vyčištěných, popřípadě účinně asanovaných tak, aby bylo zabráněno zamoření zásilky škůdci z nevyčištěného dopravního prostředku nebo zavlečení škůdců n a území našeho státu.

§ 8

Povinnosti dovozce

(1) Dovozce je povinen požádat o udělení souhlasu ministerstva (§ 21 zákona) před uzavřením smlouvy o dovozu zboží; opis žádosti zašle kontrolnímu ústavu. Ministerstvo při udělování souhlasu podle potřeby stanoví podmínky, za nichž se dovoz zboží povoluje, a o svém rozhodnutí zpraví včas dovozce.

(2) Dovozce je povinen stanovené podmínky sjednat v obchodní smlouvě, dbát o jejich dodržování a zajistit u zahraničního přepravce naložení zboží do dopravních prostředků připravených způsobem uvedeným v § 7.

§ 9

Povinnosti dopravce při dovozu

(1) Při přepravě železniční je dopravce povinen:

a) neprodleně po tom, kdy je mu oznámeno, že je možno očekávat zásilku zboží, uvědomit nejrychlejším způsobem příslušného inspektora,

b) dodat včas inspektoru přepravní doklady včetně osvědčení (§ 6 odst . 1),

c) poskytnout na vlastní náklad inspektorům pracovní sílu k otvírání vozů a k manipulaci s nákladem, zajistit osvětlení při vykládce a vytvořit i jinak podmínky k řádnému a včasnému provedení rostlinolékařské prohlídky. Prohlídka nesmí být časově omezována, vyžaduje-li to povaha prohlídky,

d) přenechat k užívání za úplatu inspektorům ve svých objektech pracovní prostory s tekoucí vodou a telefonem k provádění předepsaných laboratorních rozborů, uložení dokladových vzorků a zpracování nezbytné písemné agendy. Ve stanicích s nepřetržitým rostlinolékařským odbavováním musí přidělené místnosti umožňovat inspektorům odpočinek. Tyto povinnosti dopravce se nevztahují na místa rostlinolékařských prohlídek s nepatrným přechodem zásilek rostlinného zboží a předmětů. Poskytnuté prostory musí být pokud možno situovány tak, aby umožňovaly inspektorům úzký kontakt s celními orgány spolupracujícími s orgány dopravce a dalších organizací.

(2) Při přepravě letecké je dopravce povinen:

a) zajistit na čs. státním území ihned po přistání letadla letícího ze zahraničí jeho prohlídku svým vyškoleným technickým personálem zaměřenou na zjištění případného výskytu škůdců ukrytých v jakýchkoliv prostorách letadla,

b) v případě zjištění škůdců oznámit to neprodleně příslušnému pracovišti kontrolního ústavu k určení škůdce a k projednání účinné asanace za dozoru pracovníka kontrolního ústavu,

c) v případě zjištění škůdců zajistit na vlastní náklad provedení asanace letadla podle pokynů kontrolního ústavu,

d) vyrozumět nejrychlejším způsobem příslušného inspektora o došlé zásilce podléhající rostlinolékařské prohlídce,

e) poskytnout potřebný prostor umožňující řádné provedení rostlinolékařské prohlídky.

(3) Při přepravě vodní je dopravce povinen:

a) splnit obdobné podmínky stanovené v § 7,

b) zajistit provedení rostlinolékařské prohlídky v místě pohraniční přístavní celnice a nedovolit pokračovat do vnitrozemí bez této prohlídky,

c) vyrozumět nejrychlejším způsobem inspektora o dovozu zboží podléhajícího rostlinolékařské prohlídce a dát mu k dispozici všechny potřebné přepravní doklady,

d) zajistit řádné osvětlení prohlížených prostorů a na vlastní náklad dát k dispozici pracovní sílu k manipulaci se zbožím tak, aby byla umožněna řádná prohlídka nákladu,

e) provést nebo zajistit provedení všech opatření uložených inspektorem.

(4) Dopravce je povinen po vyložení zboží nebo předmětů dopravní prostředky řádně vyčistit, popřípadě účinně asanovat tak, aby bylo zabráněno zavlékání škůdců dopravními prostředky, a to i prázdnými, na území našeho nebo cizího státu.

§ 10

Povinnosti orgánu celní služby při dovozu

Celnice nesmí propustit zboží, popřípadě předměty bez rostlinolékařské prohlídky s výjimkou případů, kdy se provádí prohlídka namátkově (příloha č. 2) nebo se od prohlídky upouští (příloha č. 3). V silniční dopravě propustí pohraniční celnice zboží a předměty bez rostlinolékařské prohlídky v poukazovacím řízení pouze na nejbližší celnici, která je též místem rostlinolékařských prohlídek při tomto druhu dopravy (příloha č. 7).

§ 11

Povinnosti příjemce

(1) Příjemce zásilky, u kterého při rostlinolékařské prohlídce inspektor uložil provést potřebná opatření v místě určení a vyznačil je v přepravních dokladech, je povinen neprodleně dojití zásilky hlásit místně příslušnému inspektoru, který kontroluje jejich provedení. Příjemce zásilky je povinen na vlastní náklad vlastními pracovníky, popřípadě oprávněnou organizací uložená opatření provést.

(2) Příjemce zásilky dřeva je povinen na svůj náklad se přesvědčit, zda zásilka není napadená dřevokaznými škůdci. Dřevo napadené dřevokaznými škůdci je příjemce povinen přednostně zpracovat nebo účinně asanovat. Příjemce je povinen umožnit inspektoru provést namátkovou kontrolu plnění této povinnosti.

Vývoz

§ 12

Vyvážené zboží musí být proto škůdců, kteří jsou uvedeni v seznamu škůdců dovážejícího státu, a musí po stránce zdravotní a karanténní vyhovovat i dalším podmínkám požadovaným dovozcem. Vyžaduje-li se osvědčení čs. orgánů o tom, že zboží je prosto škůdců, může být toto zboží vyvezeno jen s povolením ministerstva. V tomto případě nesmí být zásilka bez osvědčení vyvezena.

§ 13

Povinnosti tuzemského dodavatele

(1) Tuzemský dodavatel odpovídá za splnění podmínek stanovených podle požadavků vývozce a zahraničního odběratele obsažených v povolení vydaném ministerstvem o vývozu zboží.

(2) Tuzemský dodavatel je povinen u zboží, u něhož se rostlinolékařská prohlídka provádí v místě nakládky (§ 23 odst. 2), vyrozumět nejméně 48 hodin před naložením zásilky příslušného inspektora a požádat o provedení rostlinolékařské prohlídky. Za následky vzniklé z opožděného provedení rostlinolékařské prohlídky, k nimž došlo nedodržením lhůty 48 hodin, neodpovídá kontrolní ústav. Cestovní náklady inspektora na místo rostlinolékařské prohlídky v místě nakládky nese tuzemský dodavatel, nebylo-li možno z jakýchkoliv důvodů prohlídku provést nebo jestliže se při jejím provedení zjistilo, že zásilka neodpovídá podmínkám povolení.

(3) Tuzemský dodavatel nesmí po ukončení rostlinolékařské prohlídky prohlédnuté zboží nahradit jiným zbožím, a to ani zčásti; nakládku zboží je povinen provést do řádně vyčištěného dopravního prostředku.

§ 14

Povinnosti vývozce

(1) U zboží, které musí být doprovázeno osvědčením, že je prosto škůdců, musí vývozce včas požádat ministerstvo o povolení jeho vývozu a opis žádosti zašle kontrolnímu ústavu. U zboží, u něhož se má rostlinolékařská prohlídka provést v místě nakládky, uvede též toto místo.

(2) Současně s žádostí o povolení vývozu je vývozce povinen předložit ministerstvu a kontrolnímu ústavu úplné podmínky zahraničního odběratele; s těmito podmínkami je povinen též včas seznámit tuzemského dodavatele.

(3) Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 musí vývozce splnit včas, a to tak, aby bylo umožněno bez mimořádných opatření a neodůvodněného zvýšení nákladů ministerstvu řádné rozhodnutí, tuzemskému dodavateli řádná příprava zásilky a kontrolnímu ústavu včasné vyrozumění inspektora a řádné provedení rostlinolékařské prohlídky.

§ 15

Povinnosti dopravce při vývozu

Dopravce je povinen:

a) včas připravit vyčištěný dopravní prostředek a zajistit bezztrátovou dopravu zboží,

b) vyrozumět nejrychlejším způsobem inspektora o příchodu zásilky určené k rostlinolékařské prohlídce na výstupní místo (§ 25) a předat mu včas potřebné přepravní doklady,

c) zajistit při vývozu dopravu zboží místy, na nichž se provádí rostlinolékařské prohlídky podle jednotlivých druhů dopravy (příloha č. 7).

§ 16

Povinnosti orgánů celní služby při vývozu

Celní orgán nepropustí k vývozu zásilku zboží bez rostlinolékařské prohlídky, je-li prohlídka předepsána (§ 22 odst. 1).

Průvoz

§ 17

Zásilky zboží je dovoleno provážet čs. územím výhradně v uzavřených a krytých dopravních prostředcích (kromě dřeva a řeziva), popřípadě v obalech dokonale zabezpečujících bezztrátovou přepravu. Při splnění těchto podmínek není třeba souhlasu ministerstva.

ČÁST TŘETÍ

Rostlinolékařské prohlídky při dovozu, průvozu a vývozu

§ 18

Cílem rostlinolékařských prohlídek (§ 5) je zabránit v největší míře zavlékání škůdců při dovozu a průvozu zboží na území našeho státu a při vývozu a průvozu zboží z území našeho státu na území cizího státu, a to zejména též podle předpisů tohoto státu a mezinárodních smluv.

Rostlinolékařské prohlídky při dovozu

§ 19

(1) Seznam zboží, u kterého musí být při jeho dovozu provedena rostlinolékařská prohlídka, je uveden v příloze č. 6.

(2) Zboží napadené škůdci, kteří jsou uvedeni v příloze č. 1, skupina A, nesmí být propuštěno do volného oběhu v tuzemsku.

(3) U zboží napadeného škůdci, kteří jsou uvedeni v příloze č. 1 skupina B, uloží inspektor zároveň, jaká z opatření uvedených v příloze musí příjemce zboží provést.

(4) Při dovozu zboží uvedeného v příloze č. 2 se provádí rostlinolékařská prohlídka pouze namátkově a dovezené zboží může být celně projednáno i bez rostlinolékařské prohlídky. Dovoz tohoto zboží nevyžaduje souhlasu ministerstva.

§ 20

Rostlinolékařské prohlídky zboží dováženého v bezúplatných dárkových zásilkách a v cestovním styku provádějí kontrolním ústavem pověření a vyškolení pracovníci celní služby s výjimkou rostlin a jejich částí, které mohou být použity k dalšímu pěstování, u nichž může provádět prohlídku jen inspektor.

§ 21

Výsledek rostlinolékařských prohlídek při dovozu

(1) Inspektor pořídí o výsledku rostlinolékařské prohlídky zápis. Podle výsledku prohlídky uvede na přepravním dokladu, že

a) zboží může být propuštěno do volného oběhu v tuzemsku,

b) zboží může být propuštěno do volného oběhu v tuzemsku po splnění podmínek stanovených inspektorem,

c) zboží nesmí být vůbec propuštěno do volného oběhu v tuzemsku.

(2) Zakáže-li inspektor uvádět zboží do oběhu [odstavec 1 písm. c)], zařídí dopravce po dohodě s dovozcem vrácení zboží. Nařídí-li inspektor zničení nebo zneškodnění zboží, zařídí to příjemce po dohodě s dovozcem.

Rostlinolékařské prohlídky při vývozu

§ 22

(1) Rostlinolékařské prohlídky se provádějí jen u těch druhů zboží, u nichž stát, na jehož území se zboží vyváží, vyžaduje osvědčení inspekce karantény a ochrany rostlin, že zboží je prosto škůdců.

(2) Osvědčení vystavuje inspektor na předepsaném tiskopise. Podstatnou náležitostí osvědčení je zjištění, že vyvážené, popřípadě na území jiného státu provážené zboží je prosto škůdců, kteří jsou uvedeni v seznamu karanténních škůdců toho státu, kam se zboží vyváží, popřípadě prováží.

§ 23

(1) Rostlinolékařské prohlídky provádějí inspektoři, popřípadě odborně vyškolení pracovníci celní služby.

(2) Rostlinolékařská prohlídka osiva, sadby včetně chmelové sádě a kořenáčů, školkařských výpěstků, zboží vyváženého v chladírenských nebo mrazírenských vozech, chmele, sladu a veškerého zboží přepravovaného prostředky silniční dopravy podléhajícího rostlinolékařské prohlídce se provádí zpravidla v místě jejich nakládky. Vyžaduje-li to stát, kam se osivo, sadba včetně chmelové sádě a kořenáčů a školkařské výpěstky vyvážejí, provádí se rostlinolékařská prohlídka v porostech. Inspektor, byl-li tuzemským dodavatelem včas vyrozuměn, je povinen tyto prohlídky provést v době stanovené dodavatelem.

(3) Rostlinolékařské prohlídky zboží vyváženého v bezúplatných dárkových zásilkách a v cestovním styku provádějí kontrolním ústavem pověření a vyškolení pracovníci celní služby s výjimkou zásilek rostlin a jejich částí, které musí být doprovázeny osvědčením a u nichž provádí rostlinolékařskou prohlídku inspektor.

§ 24

Rostlinolékařské prohlídky při průvozu

(1) Rostlinolékařská prohlídka se provádí ve vstupním místě v případě, že

a) je porušen závěr dopravního prostředku,

b) dopravní prostředek či obal neskýtá záruku bezztrátové přepravy,

c) je z jakéhokoliv důvodu nutno provést prohlídku na území našeho státu.

V těchto případech se provádí rostlinolékařská prohlídka jako u dovozu, s výjimkou provážených poštovních zásilek rostlinného zboží. Je-li obal poškozen, nahradí pošta poškozený obal obalem novým a rostlinolékařská prohlídka se neprovádí.

(2) V případech uvedených v odstavci 1 inspektor buď

a) vystaví osvědčení pro stát, do něhož je zásilka určena, s uvedením důvodu pro vystavení nového osvědčení, které připojí k průvodnímu osvědčení,

b) v případě zjištění škůdců uvedených v příloze č. 1 skupina A nepropustí zásilku k přepravě na území našeho státu a poznamená důvod tohoto opatření na přepravním dokladu.


ČÁST ČTVRTÁ

Ustanovení společná a závěrečná

§ 25

Místa provádění rostlinolékařských prohlídek při dovozu, průvozu a vývozu

Rostlinolékařské prohlídky dováženého, vyváženého a provázeného zboží a předmětů s výjimkou těch, které jsou uvedeny v § 23 odst. 2, se provádějí podle jednotlivých druhů dopravy na místech, jejichž seznam je uveden v příloze č. 7. V cestovním styku se rostlinolékařská prohlídka při dovozu a průvozu provádí u pohraniční celnice.

§ 26

Práva a povinnosti inspektorů

(1) Při provádění rostlinolékařských prohlídek (včetně odběru vzorků a provádění rozborů) a při rozhodování a ukládání opatření na základě výsledků prohlídek spolupracuje inspektor podle potřeby se zúčastněnými organizacemi (celní službou, dopravcem, přepravcem apod.) a řídí se pokyny kontrolního ústavu a ministerstva o karanténních opatřeních pro ochranu rostlinné výroby při dovozu, průvozu a vývozu.

(2) Inspektoři jsou při provádění rostlinolékařských prohlídek oprávněni vyžádat si potřebnou pomoc zúčastněných organizací (odstavec 1) v rozsahu stanoveném pokyny ministerstva vydanými v dohodě s orgány nadřízenými těmto organizacím.

§ 27

Provozní řád

Provoz na jednotlivých místech rostlinolékařských prohlídek a spolupráce všech organizací zúčastněných na dovozu, průvozu a vývozu jsou zajišťovány podle provozního řádu vypracovaného kontrolním ústavem v dohodě se všemi zúčastněnými organizacemi. Provozní řád schvaluje ministerstvo.

§ 28

Ministerstvo může v jednotlivých případech povolit výjimky nebo odchylky z ustanovení této vyhlášky.

§ 29

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.


Ministr:

inž. Burian v. r.

Poznámky pod čarou

*) Seznam škůdců vnější karantény sestavuje ministerstvo s přihlédnutím k mezinárodním dohodám o vnější karanténě .


Příloha 1

Seznam škůdců vnější karantény

Skupina A

Mykoplasmy, Rickettsie, Viry

Zlaté žloutnutí révy vinné 1)Grapevine flavescence dorée (Mycoplasma)
Maloplodnost jabloně 1)Apple chat fruit (Mycoplasma)
Pierceova choroba révy vinné 1)Grapevine pierce disease (Rickettsia)
Virus raného hnědnutí hrachu (osivo)Pea early browning virus
Virus kroužkovitosti maliníku 1)Raspberry ring spot virus
Virus kroužkovitosti rajčat (osivo)Tomato ring spot virus
Virus černé kroužkovitosti rajčat (osivo rajčat a sazenice maliníku)Tomato black ring virus
Virus maloplodnosti třešně 1)Cherry little cherry virus
Virus „moptop“ bramborPotato mop top virus
Virus mozaiky broskvoně 1) (americký)Peach mosaic virus (american)
Virus proužkové mozaiky švestky (americký)1)Plum line pattern virus (american)
Virus zlatožilkové mozaiky broskvoně 1)Peach golden net
Virus proužkovitosti ječmene (osivo)Barley stripe mosaic virus
Virus nekrotické rzivosti třešně 1)Cherry necrotic rusty mottle virus
Virus svinutky třešně 1)Cherry leaf roll virus
Virus mělké vrásčitosti kmene slivoně 1)Prunus stem pitting virus
Vřetenovitost brambor (hlízy)Potato spindle tuber „virus“
Virus zakrslosti chryzantém (rostliny)Chrysanthemum stunt virus
Virus žluté zakrslosti brambor (hlízy)Potato yellow dwarf virus
Virus žloutenky broskvoně 1)Peach yellows virus
Virus žloutnutí žilek brambor (hlízy)Potato vein yellowing virus
Infekční vadnutí růže 1)Rose wilt disease

Bakterie

Bakterijní kroužkovitost brambor (hlízy)Corynebacterium sepedonicum
Spieck. Et Kotth
Bakterijní rakovina peckovinPseudomonas mors-prunorum
Starr Wormald
Bakterióza pelargonieXanthomonas pelargonii (Brown) - Starr at Burkholder
Bakterijní rakovina topolůAplanobacterium pupuli Ridé Erwinia cancerogena Ur.
Bakterijní skvrnitost rajčat (semena)Xanthomonas vesicatoria (Boidge) Dowson
Bakterijní spála jádrovinErwinia amylovora (Bur.) Win et al
Bakterijní vadnutí kukuřice (osivo)Bacterium stewarti E. F. Smith
Bakterijní vadnutí rajčat (osivo a rostliny)Corynebacterium michiganense(E. F. Smith) Jensen

Mykózy

Askochytóza chryzantémAscochyta chrysanthemi Stev.
Bílá rez chryzantémováPuccinia horriana Henn.
Hnědnutí a lámavost stonků lnuPolyspora lini Laff.
Odumírání dubůEndoconidiophora fagacearum Br.
Odumírání boroviceScleroderris lagerbergii Gremmen
Rakovina bramborSynchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.
Rakovina jedlého kaštanuEndothia parasitica (Murr.) And et And.
Rakovina topolů (řízky)Hypoxylon mammatum (Wahl) Mill.
Skvrnitost listů topoluMarssonina brunnea Magn.
Sněť pšeničná zakrslá (osivo)Tilletia nanifica (Wagner) Sav.
Spála kukuřice (osivo)Helminthosporium maydis Nis. et Miy
Švýcarská sypavka douglaskyPhaeocrypropus gaumanni (Rhode) Petrak
Usychání boroviceScirrhia pini Funk et Parker
Verticiliové vadnutí chryzantémVerticillium alboatrum R. et B.
Phytopthora fragariae Hickmann

Háďátka*)

Háďátko jahodníkové (sazenice) Aphelenchoides fragariae Ritz.
Háďátko na sazenicích jahodníkuAphelenchoides besseyi Christie
Háďátko na sadbě bramborDitylenchus destructor Th.
Háďátko bramborovéHeterodera rostochiensis Woll.
Heterodera pallida Stone
Háďátka kořenová (okrasné rostliny)Meloidogyne spp.

Hmyz

Červotoč tabákovýLasioderma sericorne F.
Korovník obilníRhizopertha dominica F.
Listokaz japonskýPopilia japonica Newm.
Makadlovka bramborováPhthorimaea operculella Zell.
Obaleč hvozdíkovýCacoeciomorpha pronubana (Hbn.)
Obaleč východníLaspeyresia molesta Busk.
Štítenka japonskáLeucaspis japonica Cockll*)
Štítenka zhoubná (vegetativní části rostlin)Quadraspidiotus perniciosus Comst.*)
RušníciTrogoderma spp.
Vrtule jabloňováRhagoletis pomonella Walsch.
ZrnokaziAcanthoscelides spp.
Calosobruchus spp
Bejlomorka chryzantémováDiarthronomyia chrysanthemi Ahlb.

Plevele (v osivu)

Ambrosia pelyňkolistáAmbrosia artemisifolia L.
Ambrosia trojklannáAmbrosia trifida L.
Bér FáberůvSetaria faberi Herr.
Cenchrus.Cenchrus tribuloides L
Čirok halebskýSorgum halepense (L.) Pers.
Hulevník povolžskýSisymbrium volgense MB.
Chrpovec plazivýActroptilon repens (L.) DC.
KokoticeCuscuta spp.
Laskavce (kromě ohnutého)Amaranthus spp. (kromě A. retroflexus)
Locikovník tatarský Lagedium tataricum C. M. A.
Mračňák TeofrastůvAbutilon theophrastii Med.
PouvyIva axillaris Pursh.
Iva xanthifolia Nutt.
Psárka rolníAlopecurus myosuroides Huds.
ZárazyOrobanche spp.

Skupina B

Mykoplasmy, Rickettsie, Viry

Proliferace jabloně 1)Apple proliferation (Mycoplasma)
Odumírání hrušně 1)Pear decline (Mycoplasma)
Zvrat černého rybízu 1)Currant reversion disease (Mycoplasma)
Nekróza révy vinné 1)Grapevine necrosis (Rickettsia)
Virus lemování žilek révy vinné 1)Grapevine veinbanding virus
Virus zelenoskvrnité mozaiky okurky (osivo)Cucumber green mottle mosaic virus
Virová mozaika topolu na řízcíchPoplar mosaic virus
Virus svinutky révy vinné 1)Grapevine leaf roll virus
Virus šarky švestky 1)Plum pox virus
Virus roncetu révy vinné 1)Grapevine fan-leaf virus
Virus vrásčitosti dřeva révy vinné 1)Grapevine rugose wood virus
Virus zakrslosti maliníku 1)Raspberry bushy stunt virus
Virus kadeřavosti listů maliníkuRaspberry leaf curl virus (american)
Zelenokvětost jahodníku (sazenice)Strawberry green petal
Virus lemování žilek jahodníku (sazenice)Strawberry veinbanding virus

Bakterie

Bakterijní spála soji (osivo)Pseudomonas glycinae Coerper
Žlutá hniloba hyacintůXanthomonas hyacinthi (Wakker, Dow.)

Mykózy

Ouškatost azalekExobasidium japonicum Shir.
Septorióza lnu (osivo)Mycosphaerella linorum (Wr.)

Háďátka*)

Háďátka na kořenech sazenic jahodníku Longidorus elongatus (De Man)
Xyphinema diversicaudatum (Mikol.)
Xyphinema americanum Cobb.
Háďátko zhoubné (osivo, sadba)Ditylenchus dipsaci Kühn
Háďátka na sazenicích révy vinnéXyphinema index Thorne ot Allen

Roztoči

Roztočík jahodníkový (sazenice, sadbový materiál)Steneotarsonemus pallidus (Banks)
RoztočiAcarus spp., Tyroglyphus spp.,
Tyrophagus spp.,
Glyciphagus spp.

Hmyz

KožojedovitíDermestidae
LesáciCryptolectes spp.
Oryzaephilus spp.
LesknáčciCarpophilus spp.
Mravenec faraoMonomorium pharaonis L.
Mšička révokazViteus vitifolii Fitsch
PotemníciTribolium spp.
Přástevníček americký (lesní a ovocné stromy) Hyphantria cunea Drury
Štítenka zhoubná (plody)Quadraspidiotus perniciosus Comst.
Vrtule ovocnáCeratitis capitata Wiedmann
Zavíječ paprikovýPlodia interpunctella Hbn.
ZavíječiEphestia spp.

a) Posuzují se živí škůdci ve všech vývojových stadiích. U škůdců označených v textu *) se posuzují živí i mrtví škůdci ve všech vývojových stádiích.

b) Při zjištění škůdců skupiny A nedá inspektor souhlas k celnímu projednání.

c) Při zjištění škůdců skupiny B uvede inspektor na přepravním dokladu podmínky, po jejichž splnění mohou být zboží a předměty propuštěny do distribuce v tuzemsku bez další kontroly, a to asanaci, přečištění nebo oddělené skladování a přednostní zpracování.

*) Posuzují se živí i mrtví škůdci. U neoznačených pouze živí škůdci. V obou případech se posuzují všechna vývojová stádia škůdce.

1) U škůdců označených v textu 1) se posuzuje výskyt na školkařském materiálu (výpěstky, sazenice, rouby, řízky, očka).

Příloha 2

Seznam zboží a předmětů, jejichž dovoz není podmíněn souhlasem ministerstva zemědělství a výživy ČSR nebo ministerstva zemědělství a výživy SSR, které nemusí být opatřeny rostlinolékařským osvědčením a u nichž se rostlinolékařská prohlídka provádí namátkově

1. Africká tráva, angrešt-plody, artičok, borůvky-plody, bramborová moučka, brusinky-plody, čekankové puky, fazole-lusky, chmelové hlávky sušené, jalovec-plody, korek a korkový odpad, mrtví živočišní škůdci ve všech vývojových stádiích s výjimkou škůdců uvedených v příloze 1, kůže surová, květy řezané (kromě chryzantém, růží a karafiátů) dovážené v cestovním styku, lufa, lýko, maliny-plody, okurky-plody, orobinec, odkorněné dřevo a řezivo, ostružiny-plody, pažitka řezaná, piasava, rákos, reveň-stonky listů, rostlinné zboží fermentované s výjimkou tabáků, rybíz-plody, rýžové kořínky, řepné řízky, seno, sláma, stelivo a krmivo při dopravě zvířat, šípky-sušené plody, tříslo, třtina, vlákna rostlinná (bavlna, fibr, juta, kenaf, kokos, konopí, len, sisal aj.), jedlé houby, dále užitkové části kapusty, brukve, chřestu, květáku, salátu, špenátu, zelí.

2. Zásoby potravin rostlinného původu cestujících a posádek dopravních prostředků v cestovním styku v množství povoleném pro dovoz bez cla s výjimkou rostlin a jejich částí, určených k dalšímu pěstování. Namátkovým prohlídkám podléhají také dopravní prostředky všech druhů a obalový materiál rostlinného původu.

Příloha 3

Seznam zboží a předmětů, jejichž dovoz není podmíněn souhlasem ministerstva zemědělství a výživy ČSR nebo ministerstva zemědělství a výživy SSR, které nemusí být opatřeny rostlinolékařským osvědčením a u nichž se od rostlinolékařské prohlídky upouští

Rostlinné zboží překvašené, kandované ovoce, ovoce a zelenina v konzervovaném a zmrazeném stavu a výrobky z rašeliny. Dále sláma, dřevo, kořeny, proutěné zboží, pokud jsou konzervovány barvou, lakem nebo jiným obdobným způsobem.

Příloha 4

Seznam zboží a předmětů, jejichž dovoz do ČSSR se zásadně nepovoluje

1. živé rostliny dubů s výjimkou žaludů;

2. živé rostliny jedlého kaštanu s výjimkou semen;

3. živé rostliny tabáku všech druhů (Nicotiana spp.) mimo semen;

4. živé chmelové rostliny a jejich živé části včetně semen;

5. zemina a kompost s výjimkou

a) hlíny ulpělé na bramborách, a to do 1 % váhy u sadbových brambor, 2 % váhy u ostatních brambor,

b) hlíny v hrnkovaných okrasných rostlinách;

6. živé rostliny topolů (s výjimkou řízků) a konifer (s výjimkou okrasných);

7. sadba maliníku a broskvoní z Ameriky;

8. hostitelské rostliny Ervinia amylovora a Grapevine flavescence dorée ze států, kde byl zjištěn výskyt těchto chorob.

Příloha 5

Seznam zboží a předmětů, jejichž dovoz je vázán na zvláštní podmínky

I. Rostliny s kořeny, hlízy a cibule rostlin (s výjimkou konzumní zeleniny a drog)

1. musí pocházet od pěstitelů, jejichž pozemky jsou prosty bakteriální kroužkovitosti brambor (Corynebacterium sepedonicum), háďátka (Ditylenchus destructor), háďátek rodu Meloidogyne a rakoviny brambor (Synchytrium endobioticum);

2. musí pocházet od pěstitelů, jejichž pozemky jsou prosty háďátek druhů Heterodera rostochiensis a Heterodera pallida, což musí být prověřeno rozborem vzorků zeminy odebraných nejdříve 30 dní před hromadnou sklizní porostu, nejpozději v době sklizně;

3. musí pocházet od pěstitelů, na jejichž pozemcích nebyl zjištěn výskyt rakoviny brambor a pozemky nejsou v areálu výskytu agresívních biotipů.

II. Školkařské výpěstky (sazenice, podnože, rouby, očka, řízky)

1. musí pocházet ze školek pravidelně kontrolovaných rostlinolékařskou službou, v nichž nebyl po dvě vegetační období zjištěn v bezprostřední blízkosti výskyt štítenky japonské (Leucapsis japonica) a štítenky zhoubné (Quadraspidiotus perniciosus);

2. musí pocházet z kultur, v nichž nebyl v posledních dvou letech zjištěn rostlinolékařskou službou výskyt virových chorob, mykoplasmóz a rickettsií uvedených v příloze č. 1;

3. musí pocházet z areálu, kde nebyl zjištěn výskyt listokaza japonského (Popilia japonica).

III. Sazenice jahod musí být získány z meristémových kultur nebo musí být otestovány podle schválené metodiky a zjištěno, že jsou prosty choroby Phytopthora fragariae.

IV. Reprodukční materiál rostlin rodu Dianthus, Chrysanthemum, Pelargonium, Rosa musí pocházet od pěstitelů, u nichž nebyl zjištěn rostlinolékařskou službou v průběhu vegetace výskyt škůdců uvedených v příloze č. 1 skupina A.

V. Osivo a sadba musí pocházet z porostů kontrolovaných v průběhu vegetace rostlinolékařskou službou a prostých škůdců přenosných osivem a sadbou uvedených v příloze č. 1.

VI. Brambory (hlízy Solanum tuberosum) a osiva trav lze dovážet jen do míst, s nimiž vyslovilo souhlas ministerstvo zemědělství a výživy ČSR nebo ministerstvo zemědělství a výživy SSR.

VII. Dovážet živé škůdce a mrtvé škůdce uvedené v příloze č. 1 skupiny A (ve všech vývojových stádiích) může pouze organizace určená federálním ministerstvem zemědělství a výživy, a to pouze k vědeckým účelům a se souhlasem ministerstva zemědělství a výživy ČSR nebo ministerstva zemědělství a výživy SSR.

VIII. Ovoce a zeleninu napadenou

1. vrtulí ovocnou (Ceratitis capitata) lze zužitkovat jen konzervárenským zpracováním v závodech určených k tomu generálním ředitelstvím Konzervárenského průmyslu se souhlasem ministerstva zemědělství a výživy ČSR nebo ministerstva zemědělství a výživy SSR;

2. bakterijní skvrnitostí rajčat (Xanthomonas vesicatoria), bakterijním vadnutím rajčat (Corynebacterium michiganense) lze zužitkovat jen v místech, s nimiž vyslovilo souhlas ministerstvo zemědělství a výživy ČSR nebo ministerstvo zemědělství a výživy SSR;

3. štítenkou zhoubnou (Quadraspidiotus perniciosus) lze dovážet bez omezení jen v období od 15. listopadu do 1. března. Mimo toto období je lze zužitkovat jen v místech, s nimiž vyslovilo ministerstvo zemědělství a výživy ČSR nebo ministerstvo zemědělství a výživy SSR souhlas.

IX. V případě, že zvláštní podmínky uvedené pod bodem I-V nebudou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení, nedá inspektor souhlas k celnímu projednání.

Příloha 6

Seznam zboží a předmětů podléhajících pravidelným rostlinolékařským prohlídkám při dovozu

1. veškeré živé rostliny a jejich části včetně plodů a semen, hlíz a cibulí s výjimkou zboží uvedeného v příloze č. 2;

2. veškeré zboží sušené;

3. neodkorněné dřevo, kůra a rašelina;

4. výrobky a suroviny rostlinného původu určené k potravinářským nebo krmným účelům nebo k jinému použití, s výjimkou zboží uvedeného v příloze č. 3.

Příloha 7

Seznam míst, na nichž se provádějí rostlinolékařské prohlídky

Kraj Místo
rostlinolékařské
prohlídky
Druh
dopravy
Pracovní
doba
Poznámka
1.Praha
Ruzyně - letiště letecká 6.30-15.00v prac. dny
pošta 121poštovní6.30-15.00v prac. dny
2.Horní Dvořiště
nádraží ČSDželezniční6.00-18.00denně
České Budějovice
nácestné středisko ČSADsilniční7.00-15.30v prac. dny
pošta 2poštovní 7.00-15.30v prac. dny
3.Domažlice
nádraží ČSDželezniční7.30-16.00v prac. dny
jinak jen na vyzvání orgánu ČSD
silniční7.30-16.00 v prac. dny
jinak jen na vyzvání orgánu ČSD
Cheb
nádraží ČSDželezničnínepřetržitádenně
silniční nepřetržitádenně
pošta 2poštovní nepřetržitádenně
Karlovy Vary
poštapoštovní7.00-8.00v prac. dny
Plzeň
pošta 2poštovní6.30-15.00v prac. dny
nácestné středisko ČSAD silniční 6.30-15.00v prac. dny
4.Děčín
hlavní nádraží ČSDželezničnínepřetržitádenně
silničnínepřetržitádenně
pošta 2 poštovní6.30-15.00v prac. dny
Rumburk
nácestné středisko ČSAD 2)silniční7.30-16.00v prac. dny
Hřensko
přístavříční7.30-16.00denně
Teplice - Dubí
nácestné středisko ČSADsilniční8.00-16.30 v prac. dny
Ústí nad Labem
pošta 2poštovní7.00-8.00v prac. dny
Liberec
pošta 2 poštovní7.00-8.00v prac. dny
5.Miedzylesie (PLR)
nádraží železniční na vyzvání orgánu ČSD
Meziměstí
nádraží ČSD železničnína vyzvání orgánu ČSD
Hradec Králové
pošta 2 poštovní 7.00-8.00v prac. dny
Náchod
nácestné středisko ČSADsilniční7.00-8.00 v prac. dny
6.Brno
letiště - Tuřany letecká7.00-15.30v prac. dny
pošta 200poštovní 7.00-15.30 v prac. dny
Břeclav
nádraží ČSDželezniční7.00-19.00denně
silniční 7.00-19.00 denně
pošta 2 poštovní 7.00-8.00v prac. dny
Znojmo
nácestné středisko ČSADsilniční 6.00-20.00 v prac. dny
7.Petrovice u Karviné3)
nádraží ČSD železniční 7.00-15.00 denně
silniční 7.00-15.00 denně
Ostrava
pošta 2poštovní7.00-8.00 v prac. dny
Olomouc
pošta 2 poštovní7.00-8.00v prac. dny
8. Bratislava
nácestné středisko ČSADsilniční 6.00-22.00 v prac. dny
letiště - Ivankaletecká 9.00-17.00v prac. dny
přístavříční9.00-17.00 v prac. dny
pošta 2poštovní 9.00-14.00v prac. dny
Děvínská Nová Ves
nádraží ČSDželezniční9.00-17.00 denně
Rajka (MLR)
nádraží železniční nepřetržitá denně
Komárom (MLR)
nádraží železniční nepřetržitádenně
Komárno
přístav říční 8.00-16.00denně
Štúrovo
nádraží ČSDželezničnínepřetržitá denně
9. Somosköújfalu (MLR)
nádraží železniční6.00-18.00denně
Veľký Krtíš
nácestné středisko ČSADsilniční 8.00-16.00jen na vyzvání orgánu ČSAD
Žilina
pošta 2poštovní 7.00-8.00 v prac. dny
10. Hidasnémethi (MLR)
nádraží železniční 8.00-16.00denně
Čierna nad Tisou
nádraží ČSD železniční nepřetržitá denně
Košice
pošta 2 poštovní 7.00-8.00 v prac. dny
nácestné středisko ČSADsilniční 8.00-16.00v prac. dny

Podle dohody Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Praze nebo Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Bratislavě s dovozcem se u rychle zkazitelného zboží rostlinolékařská prohlídka provede i mimo stanovenou pracovní dobu.

Přístavy Polské lidové republiky

Místo
rostlinolékařské
prohlídky
Druh dopravy Pracovní doba Poznámka
Gdaňsk vodní nepřetržitá denně
Gdyně vodní nepřetržitá denně
Štětín vodní nepřetržitá denně.

Zboží rostlinného původu, jehož rostlinolékařská prohlídka byla provedena československými orgány rostlinolékařské služby na území cizího státu s příslušným vyznačením na dopravním dokladu (§ 21 vyhlášky), může být do ČSSR dopravováno přes kterýkoliv hraniční přechod bez další rostlinolékařské prohlídky.

2) po otevření.

3) V případě dodávek více než 5 vagónových jednotek brambor se tyto brambory odbavují na nádraží v Czernolesie (PLR).

Přesunout nahoru