Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 61/1964 Sb.Zákon o rozvoji rostlinné výroby

Částka 28/1964
Platnost od 31.03.1964
Účinnost od 01.04.1964
Zrušeno k 01.09.1998 (156/1998 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

61

ZÁKON

ze dne 25. března 1964

o rozvoji rostlinné výroby

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Rostlinná výroba jako základní článek zemědělské výroby zabezpečuje potraviny správné výživové hodnoty pro obyvatelstvo, vytváří předpoklady pro rozvoj živočišné výroby, zajišťuje suroviny potřebné pro průmysl a je jedním z rozhodujících činitelů stálého zvyšování životní úrovně pracujících. Základní podmínkou rozvoje rostlinné výroby je řádné vědecky podložené hospodaření na veškeré zemědělské půdě a soustavná péče o zvyšování její úrodnosti.

Část prvnízrušeno

Oddíl Izrušeno

§ 2zrušeno

Část druházrušeno

Oddíl Izrušeno

§ 4 – § 9zrušeno

Oddíl IIzrušeno

§ 10 – § 12zrušeno

Oddíl IIIzrušeno

§ 13, § 14zrušeno

Oddíl IVzrušeno

§ 15zrušeno

Část třetízrušeno

Oddíl Izrušeno

§ 16 – § 22zrušeno

Oddíl IIzrušeno

§ 23 – § 26zrušeno

Oddíl IIIzrušeno

§ 27zrušeno

Část čtvrtá

Některá zvláštní odvětví rostlinné výroby

§ 28zrušeno

Ovocnářstvízrušeno

§ 29, § 30zrušeno

Část pátá

Zkušebnictví a odborná státní kontrola

§ 31

Zkušebnictví

K úkolům zkušebnictví náleží zejména:

a) soustavné agrochemické zkoušení půdy,

b) provádění prognózy výskytu některých škůdců,

c) provádění biologických zkoušek v oboru výživy rostlin,

d) provádění biologických krmných zkoušek za účelem ověřování výživné hodnoty a použitelnosti krmiv,

e) ověřování technologie výroby, úpravy a konzervace krmiv,

§ 32

Odborná státní kontrola

K úkolům odborné státní kontroly náleží zejména:

a) provádění rostlinolékařského dozoru (§ 20), rostlinolékařských prohlídek (§ 22), ověřování jakosti a zdravotního stavu osiva, sadby a školkařských výpěstků při výrobě, přípravě, skladování, dodávkách, dovozu, průvozu a vývozu,

§ 33

Zkušebnictví a odbornou státní kontrolu ústředně řídí Ministerstvo zemědělství.

§ 34

Posudky, rozbory a osvědčení vydané Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským na úseku zkušebnictví a odborné státní kontroly jsou závazné pro všechny účastníky, jakož i pro úřady a jiné orgány státní správy.

Část šestázrušeno

§ 35zrušeno

§ 36

V souladu s vědeckou soustavou hospodaření, pokrokovými velkovýrobními technologiemi a poznatky vědy a výzkumu řídí ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství rozvoj a využití mechanizace, techniky a automatizace v zemědělství a lesním hospodářství. Do jeho působnosti patří zejména:

c) stanovit agrotechnické, zootechnické a lesotechnické požadavky, předkládat je průmyslovým ministerstvům a provádět zkoušky mechanizačních prostředků a zařízení určených pro zemědělství a lesní hospodářství,
Zrušuje se část šestá s výjimkou § 36 písm. c), pokud se týká mechanizačních prostředků pro aplikaci hnojiv.

Účast Slovenské národní rady na rozvoji rostlinné výrobyzrušeno

§ 37zrušeno


Část sedmá

Ustanovení závěrečná

§ 38zrušeno

§ 39

Prováděcí předpisy

Předpisy potřebné k provedení tohoto zákona vydá ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy; přitom též upraví komplexní průzkum půd, výrobu a složení krmivových směsí, sběr a využívání krmných odpadů, dozor nad technickým stavem strojů používaných v zemědělství a lesním hospodářství a jejich vyřazování, popřípadě jejich povinný výkup.

§ 40

Zrušovací ustanovení

(1) Zrušují se

zákon č. 80/1948 Sb., kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě,

zákon č. 27/1949 Sb., o mechanizaci zemědělství,

zákon č. 188/1950 Sb., o zdokonalení rostlinné výroby,

vládní nařízení č. 376/1940 Sb., o zkoušení půdy,

vládní nařízení č. 6/1949 Sb., o zemědělské výrobě podle smlouvy,

vládní nařízení č. 83/1951 Sb., o organizaci strojních a traktorových stanic,

vládní nařízení č. 94/1953 Sb., o nové organizaci a financování strojních a traktorových stanic,

vládní nařízení č. 1/1959 Sb., o ochraně proti zavlečení a rozšiřování škůdců rostlin při dovozu, průvozu a vývozu, nařízení ministra zemědělství č. 17/1951 Sb., o dozoru a jiných opatřeních k zajištění ochrany rostlinné výroby,

vyhláška povereníka výživy č. 480/1947 Ú. v., ktorou sa vydávajú smernice o právach a povinnostiach mlatobných dozorcov,

vyhláška povereníka pôdohospodárstva a pozemkovej reformy č. 98/1948 Ú. v., o povinnom farbení semien lucerky a červenej ďateliny, dovážaných z cudziny,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 3071/1948 Ú. l. (1525/1948 Ú. v.), o dočasném zákazu prodeje osiva zelenin včetně zahradních hrachů a zahradních fazolí,

vyhláška povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy č. 478/1949 Ú. v., o zabezpečení udržovania a obnove vinohrádov na Slovensku,

vyhláška ministerstva pôdohospodárstva č. 50/1950 Ú. v., o prideľování viazaných pôdohospodárskych mechanizačních prostriedkov,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 147/1950 Ú. l., o dodávce chmelné sádě pro zakládání nových chmelnic,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 206/1950 Ú. l. (215/1950 Ú. v.), o jakosti a dodacích podmínkách zeleninových sazenic,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 640/1950 Ú. l. (596/1950 Ú. v.), o cenách neloupaného vrbového proutí a neloupaných vrbových holí domácího původu,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 95/1951 Ú. l. (107/1951 Ú. v.), o zřízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 106/1951 Ú. l. (121/1951 Ú. v.), o spotřebitelských cenách chemických prostředků na ochranu rostlin,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 118/1951 Ú. l. (158/1951 Ú. v.), kterou se provádějí některá ustanovení zákona o zdokonalení rostlinné výroby, ve znění vyhlášek č. 221/1952 Ú. l. (267/1952 Ú. v.), č. 160/1955 Ú. l. a č. 11/1956 Ú. l.,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 186/1951 Ú. l. (219/1951 Ú. v.), o prostředcích na ochranu rostlin a rostlinných výrobků, povolených k uvádění do oběhu před účinností zákona o zdokonalení rostlinné výroby,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 266/1951 Ú. l. (291/1951 Ú. v.), o místních agronomech a místních zootechnicích,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 62/1952 Ú. l. (93/1952 Ú. v.), o výrobě osiv a sadby na semenářských dílcích jednotných zemědělských družstev,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 143/1952 Ú. l. (187/1952 Ú. v.), o některých opatřeních ve vinařství,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 278/1952 Ú. l. (326/1952 Ú. v.), o spotřebitelských cenách strojených hnojiv,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 149/1953 Ú. l. (186/1953 Ú. v.), o ochraně moruší,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 245/1953 Ú. l. (287/1953 Ú. v.), o výrobě, výkupu a výdeji osiva a sadby z množitelských ploch, vyňatých z dodávkové povinnosti, ve znění vyhlášek č. 132/1955 Ú. l. a č. 119/1960 Sb.,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 247/1953 Ú. l. (288/1953 Ú. v.), o povinném pěstování některých odrůd průmyslových brambor,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 11/1956 Ú. l., o změně a způsobu vybírání náhrad za zkoušení nových odrůd zemědělských rostlin,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 19/1956 Ú. l., o semenářských hospodářstvích a elitních semenářských hospodářstvích,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 119/1956 Ú. l., o smluvní výrobě osiva a sadby,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 122/1956 Ú. l., o výkupu, dalším prodeji, výkupních cenách a jakostních podmínkách sazenic a semene jahodníku,

vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 220/1956 Ú. l., o vykácení odumřelého odumírajícího a přestárlého ovocného stromoví,

vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 201/1957 Ú. l., o zřízení Slovenského kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Bratislavě a o organizaci a působnosti kontrolních a zkušebních ústavů zemědělských,

vyhláška ministerstev zemědělství a lesního hospodářství a místního hospodářství č. 47/1958 Ú. l., o výrobě, výkupu a dodávce okrasných rostlin,

vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 50/1958 Ú. l., o osvědčeních o původství na nové odrůdy zemědělských rostlin a na nová plemena zvířat - část první,

vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 69/1958 Ú. l., o úpravě ovocného školkařství,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 177/1959 Ú. l., o hospodaření s osivem a sadbou,

a všechny další předpisy vydané k provedení zákona č. 188/1950 Sb., o zdokonalení rostlinné výroby a uvedených vládních nařízení. *)

(2) Zrušují se dále zákon č. 12/1948 Sb., o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství, zákon č. 86/1949 Sb., o přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl, vyhláška č. 622/1949 Ú. l. (615/1949 Ú. v.), kterou se určuje vzor osvědčení o ustanovení přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl a o jejich vzetí do přísahy, pokud se vztahují na přísežnou stráž (přísežné hajné) k ochraně polního majetku.

§ 41

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.


Novotný v. r. Fierlinger v. r. Lenárt v. r.

Poznámky pod čarou

*) Státní odrůdová komise je zřízena při ministerstvu zemědělství, lesního a vodního hospodářství na základě usnesení vlády č. 1589 ze dne 16. června 1955; její původní název byl Státní komise pro zkoušení a rajónování odrůd zemědělských rostlin.

*) Vládní nařízení č. 40/1953 Sb., o občanské pracovní pomoci.

*) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský byl zřízen vyhláškou č. 95/1951 Ú. l.

*) Seznam těchto předpisů bude uveřejněn ve Věstníku MZLVH, kde bude současně uveřejněn seznam platných předpisů na úseku rostlinné výroby.

Přesunout nahoru