Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 60/1964 Sb.Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu

Částka 27/1964
Platnost od 31.03.1964
Účinnost od 01.10.1964
Zrušeno k 01.01.1994 (176/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

60.

VYHLÁŠKA

Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství

ze dne 26. března 1964

o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu

Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 5 vládního nařízení č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen:


ČÁST I

Úvodní ustanovení

Předmět úpravy

§ 1

(1) Vyhláška stanoví způsob výpočtu nájemného z bytu a způsob sjednávání a placení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu (dále jen "ceny služeb") mezi vlastníky, popřípadě správci domů jako pronajímateli a nájemci.

(2) Vyhláška se nevztahuje na byty stavebních bytových družstev zřízených po roce 1958, jde-li o byty postavené s finanční, úvěrovou a jinou pomocí poskytnutou podle předpisů o finanční a úvěrové pomoci družstevní bytové výstavbě,1) u nichž je nájemné stanovováno podle zvláštních předpisů,2) a na byty, se kterými hospodaří správa služeb diplomatickému sboru.

§ 2

(1) V nájemném nejsou zahrnuty ceny za ústřední (dálkové) vytápění a za dodávku teplé vody, úklid společných prostor v domě, užívání výtahu, dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren, odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, užívání domovní (blokové) prádelny, osvětlení společných prostor v domě, kontrolu a čištění komínů, odvoz popela a smetí, odvoz splašků a čištění žump, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou, popřípadě ceny dalších služeb.

(2) Ceny služeb nezahrnuté podle odstavce 1 do nájemného se rozúčtují podle zvláštních předpisů3) a rozhodnutí cenových orgánů.4)

(3) Ceny služeb, pro které není stanoven způsob rozúčtování podle odstavce 2, se rozúčtují takto:

a) úklid společných prostor v domě, osvětlení společných prostor v domě, odvoz popela a smetí, odvoz splašků a čištění žump - podle poměru podlahové plochy bytu k úhrnu podlahových ploch všech bytů a nebytových prostor v domě,

b) užívání výtahu - podle poměru podlahové plochy bytu k úhrnu podlahových ploch všech bytů a nebytových prostor v domě s tím, že tento poměr, resp. platba za tuto službu se uplatňuje u bytů počínaje druhým nadzemním podlažím domu,

c) užívání domovní (blokové) prádelny - sazbami za jednu hodinu provozu nebo za dohodnutou jednotku výkonu,

d) kontrola a čištění komínů - podle poměru podlahové plochy bytu k úhrnu podlahových ploch všech bytů a nebytových prostor v domě, mimo bytů a nebytových prostor, které nemají využívané vyústění do komína,

e) vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou - za jeden byt.

(4) Ceny služeb, jejichž způsob rozúčtování není uveden v odstavcích 2 a 3, se rozúčtují podle poměru podlahové plochy bytu k úhrnu podlahových ploch všech bytů a nebytových prostor v domě.

(5) Způsob rozúčtování cen služeb uvedených v odstavcích 3 a 4 platí, pokud se pronajímatel nedohodne s nájemci jinak.

(6) Ceny služeb, jejichž způsob rozúčtování je uveden v odstavcích 3 až 5, se určí podle cen za tyto služby placených pro celý dům pronajímatelem dodavatelům těchto služeb. Poskytuje-li tyto služby sám pronajímatel, určí se náklady na tyto služby tak, že vedle přímých nákladů na materiál a mzdy smí pronajímatel započítat jen náklady na technologické palivo, technologickou energii, odpisy předmětů postupné spotřeby v používání, běžné opravy a provozní údržbu, odvod (daň) z objemu mezd připadající na přímé mzdy.

(7) Pronajímatel bytu určí nájemcům měsíční zálohy za jednotlivé druhy služeb uvedených v odstavcích 3 a 4, a to jako měsíční podíl předpokládaných nákladů propočítaných například podle příslušných norem nebo podle nákladů vynaložených v uplynulém roce. Skutečná výše cen a celkových záloh za jednotlivé služby se zúčtuje vždy za kalendářní rok nejpozději s vyúčtováním topné sezóny. Tento postup platí, pokud není zvláštním předpisem3) nebo rozhodnutím cenových orgánů4) stanoven jiný postup nebo pokud se pronajímatel s nájemcem v souladu s tímto předpisem nedohodnou jinak. V průběhu roku může pronajímatel změnit výši měsíčních záloh, je-li pro to důvod vyplývající ze změny dané zvláštním předpisem3) nebo z rozhodnutí cenových orgánů,4) popřípadě z dalších důvodů, např. ze změny rozsahu služby nebo její kvality. Nejpozději do 90 dnů od data účinnosti této vyhlášky určí pronajímatel nájemci měsíční zálohy za jednotlivé druhy služeb, a to i za celý měsíc, ve kterém vyhláška nabyla účinnosti. Za období před určením uvedených záloh zaplatí nájemce tyto zálohy poté, kdy byl s jejich výší seznámen, a to v nejbližším termínu určeném pro placení nájemného a záloh cen za služby; toto neplatí, dohodne-li se pronajímatel s nájemcem jinak.

§ 3zrušeno

§ 4

Rozdělení bytů do kategorií

(1) Pro stanovení nájemného se byty rozdělují do čtyř kategorií: I. kategorie - byty s ústředním (dálkovým) vytápěním*) a s úplným nebo částečným základním příslušenstvím, II. kategorie - byty bez ústředního (dálkového) vytápění**) a s úplným základním příslušenstvím, III. kategorie - byty bez ústředního (dálkového) vytápění a s částečným základním příslušenstvím v bytě pod uzavřením, IV. kategorie - byty bez ústředního (dálkového) vytápění a bez základního příslušenství.

(2) Úplným základním příslušenstvím se rozumí koupelna, popřípadě koupelnový nebo sprchovací kout a splachovací záchod. Základní příslušenství bytu I. a II. kategorie se považuje za jeho součást, je-li přímo v bytě pod uzavřením anebo i mimo byt, avšak ve stejném podlaží a užívá je výhradně jen nájemce.

(3) Byty se společným základním příslušenstvím***) se zařadí do II. kategorie, jsou-li ústředně (dálkově) vytápěny, nebo do IV. kategorie, nejsou-li ústředně (dálkově) vytápěny.

ČÁST II

Nájemné I., II. a III. kategorie

§ 5

Výpočet nájemného

(1) Roční nájemné se určí

a) násobkem plochy obytných a vedlejších místností bytu a sazeb za 1 m2 těchto ploch podle § 6,

b) ročními sazbami za základní provozní zařízení bytu a za ostatní zařízení a vybavení podle § 7 a 8,

c) zvýšením nebo snížením nájemného se zřetelem ke kvalitě bytu podle § 9.

(2) Výše nájemného určeného podle odstavce 1 se počínaje nájemným za měsíc červenec 1992 zvyšuje o 100 %. Návrh nového nájemného musí pronajímatel oznámit způsobem v místě obvyklým nejpozději do 60 dnů od data účinnosti této vyhlášky.

(3) Nájemcům užívajícím byty s větší podlahovou plochou obytných místností se nájemné vypočtené podle odstavce 1 zvýší podle § 11, pokud není dále stanoveno jinak.

§ 6

Sazby za podlahovou plochu bytu

(1) Roční sazby za 1 m2 podlahové plochy bytu činí

 v kategorii
I II III
1. u obytných místností 26 Kčs 18 Kčs 14 Kčs
2. u vedlejších místností 12 Kčs 10 Kčs 10 Kčs.

(2) Za obytnou místnost se považuje přímo osvětlená a přímo větratelná místnost o podlahové ploše alespoň 8 m2, kterou lze přímo nebo dostatečně nepřímo vytápět a jež je vzhledem ke svému stavebně technickému uspořádání a vybavení určena k celoročnímu bydlení. Za těchto podmínek se považuje za obytnou místnost i kuchyň o podlahové ploše přes 12 m2; do výměry podlahové plochy obytných místností se započítává pouze ta část podlahové plochy, o kterou je kuchyň větší než 12 m2.

(3) Za vedlejší místnosti bytu se považují předsíň, neobytná hala, komora a další neobytné místnosti určené k tomu, aby byly s bytem společně užívány. Do podlahové plochy vedlejších místností bytu se započítává též podlahová plocha obytné kuchyně výměrou 12 m2, popřípadě celá plocha neobytné kuchyně. Nezapočítává se podlahová plocha záchodu, koupelny, koupelnového nebo sprchovacího koutu, spíže a sklepa.

(4) Do podlahové plochy obytných a vedlejších místností bytu se započítává i plocha zabraná kuchyňskou linkou, kamny nebo jinými topnými tělesy, plocha arkýřů a dále plocha výklenků, jsou-li alespoň 1,20 m široké, 2,00 m vysoké a 30 cm hluboké. Nezapočítává se však plocha okenních a dveřních ústupků a plocha zabraná vestavěným nábytkem. Jestliže má místnost zkosený strop pod 2 m nad podlahou, počítá se její podlahová plocha jen čtyřmi pětinami. Výměra podlahové plochy jednotlivých místností bytu se zaokrouhlí na čtvereční decimetry, součty podlahové plochy obytných i vedlejších místností na celé čtvereční metry (do 50 dm2 směrem dolů, nad 50 dm2 směrem nahoru).

§ 7

Sazby za základní provozní zařízení bytu

(1) Roční sazby za základní provozní zařízení bytu činí:

v I. kategorii 400 Kčs,
v II. kategorii 350 Kčs,
ve III. kategorii 250 Kčs.

(2) K základnímu provoznímu zařízení bytu patří sporáky, prostory k uskladnění potravin a paliva (spíž a sklep), hygienická zařízení, rozvody plynu, elektrické energie a vody a odvody odpadních vod.

(3) Roční sazby uvedené v odstavci 1 se sníží:

a) není-li v bytě zaveden plyn nebo elektřina na vaření o 30 Kčs,
b) je-li byt vybaven pouze koupelnovým nebo sprchovacím koutem, který netvoří samostatnou místnost o 50 Kčs,
c) je-li záchod umístěn v koupelně o 50 Kčs,
d) je-li koupelna vybavena zařízením na ohřívání vody pouze na pevná paliva o 30 Kčs,
e) není-li byt vybaven spíží nebo spížní skříní o 10 Kčs,
f) není-li součástí bytu sklep o 10 Kčs,
g) je-li u bytů I. a II. kategorie základní příslušenství mimo byt o 70 Kčs,
h) má-li byt I. kategorie pouze částečné základní příslušenství o 100 Kčs,
i) tvoří-li byt jediná místnost*)o 50 Kčs.

(4) U bytů s ústředním (dálkovým) vytápěním a společným základním příslušenstvím (II. kategorie) se za základní provozní zařízení bytu platí roční sazba ve výši 350 Kčs, která se rozdělí na jednotlivé nájemce podle počtu obytných místností jimi užívaných. Za podlahovou plochu společně užívané předsíně se neplatí.

§ 8

Sazby za ostatní zařízení a vybavení bytu

§ 8a

(1) Pro zařízení a vybavení bytu, který počínaje dnem 1. července 1988 byl přidělen nebo přešlo právo k jeho užívání na jiného nájemce nebo vzniklo právo k jeho užívání na základě dohody o výměně1) (dále jen "přidělen"), platí sazby uvedené v § 8 bod 1 až 3 jen pokud nebudou překročeny limity kuchyňských linek a vestavěných nebo zabudovaných skříní uvedené v odstavci 3 tohoto ustanovení.

(2) Roční úhrada za zařízení a vybavení bytu přiděleného počínaje dnem 1. července 1988 se vypočte

a) u předmětů uvedených v odstavci 3 bod 1 až 3 stanovenou procentní sazbou z částky, o kterou cena předmětu2) platná v době přidělení bytu přesahuje stanovený limit za celkový počet měrných jednotek. Činí-li výše úhrady jednotlivě za jeden každý kus méně než 12 Kčs, úhrada podle tohoto ustanovení se neúčtuje,

b) u předmětů uvedených v odstavci 3 bod 4 a 5 stanovenou procentní sazbou z částky rovnající se ceně předmětu2) platné v době přidělení bytu.

(3) Roční sazby a limity za dále uvedené zařízení a vybavení bytu činí:

m. j.limit (Kčs)sazba (%)
1.kuchyňský sporák plynový včetně kombinovanéhoks2 010 14,7
kuchyňský sporák elektrickýks2 90014,7
2.okna a balkónové dveřem2
- do 1 m25605,7
- přes 1 m2 do 1,5 m24505,7
- přes 1,5 m23805,7
3.dveřeks
- vstupní jednokřídlové5404,5
- vnitřní dvoukřídlové6554,5
- vnitřní v šířce 80 cm3504,5
- vnitřní v šířce 70 cm3254,5
- vnitřní v šířce 60 cm3104,5
4.vestavěná nebo zabudovanám3
- skříň šatní4908,6
- úklidová a spižní7458,6
5.kuchyňská linka
o délcekomplet
do 120 cm1 9008,6
přes 120 cm do 150 cm2 1408,6
přes 150 cm do 180 cm2 3708,6
přes 180 cm2 6008,6

(4) Ustanovení předchozích odstavců platí také

a) pro adaptované, rekonstruované a modernizované byty ve stávajících domech, byl-li byt v nich počínaje dnem 1. července 1988 přidělen nebo kolaudován,

b) pro výměny jednotlivých zařízení a vybavení bytu uskutečněných počínaje dnem 1. července 1988.

§ 8b

Roční sazby za jiné zařízení a vybavení bytu stanoví okresní úřad.

§ 9

Snížení nebo zvýšení úhrady pro kvalitu bytu

(1) Nájemné stanovená podle § 6 až 8 se sníží:

- u bytů suterénních o 10 %,
- u bytů v 5. a vyšším nadzemnímpodlaží v domech bez výtahu- s ústředním (dálkovým) vytápěním o 5 %,
- bez ústředního (dálkového) vytápění o 10 %,
- u bytů, které mají obytnémístnosti vyšší než 3,40 mo 5 %,
- u bytů užívaných domácností,kterou tvoří více rodin o 5 %.

(2) U ostatních bytů, jejichž kvalita je z jiných důvodů trvale zhoršena (pro vlhkost, nedostatečné zevní osvětlení apod.), může být nájemné stanovené podle § 6 až 8, snížena až o 10 %.

(3) U bytů na samotách a v nedosídlených obcích, které určí okresní úřad, se nájemné stanovená podle § 6 až 8 sníží podle směrnic okresního úřadu až o 50 %. Stejně se může snížit nájemné jednotných zemědělských družstev, státních statků a lesních závodů, jakož i bytů učitelů v budovách škol v obcích, které nemají více než 5000 obyvatel a nejsou sídlem okresního úřadu.

(4) Osobám s těžkým zdravotním poškozením (nevidomým nebo imobilním) se nájemné stanovené podle § 6 až 8, sníží o 10 %.

(5) Ve výjimečných případech může okresní úřad dát souhlas, aby nájemné mimořádně kvalitních bytů (luxusně vybavených bytů I. a II. kategorie) stanovené podle § 6 až 8 bylo přiměřeně zvýšeno, a to až o 30 %.

§ 10zrušeno

§ 11

Zvýšení úhrady pro větší podlahovou plochu obytných místností

(1) Pro větší podlahovou plochu obytných místností se zvyšuje nájemné, u něhož z úhrnné podlahové plochy obytných místností připadá na nájemce a na každého dalšího příslušníka jeho domácnosti více než 12 m2. Bydlí-li v bytě s jeho nájemcem aspoň jeden příslušník jeho domácnosti, připočítává se k součtu této výměry podlahových ploch ještě 6 m2; tvoří-li domácnost více rodin, připočítává se 6 m2 na každou další rodinu. Jestliže zdravotní stav (invalidita, vážná choroba, např. tuberkulóza apod.) nájemce nebo příslušníků jeho domácnosti podle posudku okresního hygienika nezbytně vyžaduje, aby tyto osoby bydlely v oddělené místnosti, připočítává se k součtu výměry podlahových ploch ještě 8 m2 za každou osobu, jejíž zdravotní stav vyžaduje oddělené bydlení.

(2) Je-li součástí bytu II. nebo III. kategorie obytná místnost s podlahovou plochou větší než 25 m2, nepřihlíží se při zvýšení úhrady k výměře podlahové plochy přesahující 25 m2.

(3) Zvýšení úhrady pro větší podlahovou plochu obytných místností se provede tak, že úhrada připadající na podlahovou plochu obytných místností bytu (§ 6) se zvýší o tolik procent, o kolik procent převyšuje podlahová plocha obytných místností plochu stanovenou podle odstavců 1 a 2.

(4) Pro větší podlahovou plochu obytných místností se nezvyšuje nájemné, jde-li o byty

a) služební včetně domovnických, pokud jejich nájemci nebo příslušníci jejich domácností vykonávají práce spojené s užíváním těchto bytů,

b) které tvoří jediná místnost,

c) jejichž nájemci nebo příslušníci jejich domácností jsou občané nevidomí nebo imobilní,

d) jejichž nájemci jsou držiteli osvědčení o účasti v odboji, 3) nebo je užívají jejich pozůstalí manželé,

e) jiné než domovnické, jsou-li užívány občany, kteří vykonávají domovnické práce na základě dohody s organizací spravující bytový fond.

(5) Místní národní výbor může určit, že zvýšení úhrady se provede jen zčásti, popřípadě se vůbec neprovede

- u bytů v nedosídlených obcích, které určil okresní úřad,

- u bytů, jejichž nájemci přenechali s přivolením místního národního výboru část bytu do užívání jinému občanu,

- nájemcům, jimž místní národní výbor nemůže zajistit náhradní byt.

ČÁST III

Nájemné IV. kategorie

§ 12

Nájemné za byt IV. kategorie

(1) Nájemné za byt IV. kategorie, vybírané ke dni 31. prosince 1991, se nemění a je základem pro výpočet zvýšení nájemného podle § 5 odst. 2.

(2) Jestliže zvýšené nájemné podle odstavce 1 přesahuje částku rovnající se 80 % nájemného vypočteného pro tento byt podle ustanovení § 5 odst. 1 a 2 platných pro III. kategorii, sníží se nájemné nájemci na jeho žádost na tuto částku.

(3) Nájemné za byt IV. kategorie se nezvyšuje pro větší podlahovou plochu obytných místností podle § 11.

ČÁST IVzrušeno

§ 13 – § 15zrušeno

ČÁST V

§ 16

Nájemné a ceny služeb v obytných domech s omezeným počtem obytných místností nebo jejich podlahovou plochou ve vlastnictví fyzických osob

(1) Výše nájemného v obytném domě, který má nejvýše 5 obytných místností nepočítaje v to kuchyně nebo má více obytných místností, ale jejich podlahová plocha nepřesahuje 120 m2, se sjednává dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem. Z kuchyní se do tohoto úhrnu započítávají pouze plochy, o které výměra kuchyně přesahuje 12 m2.

(2) Jestliže nájemné v obytných domech podle odstavce 1 nedosahuje výše určené podle § 5, může pronajímatel zvýšit nájemné až do této výše.

(3) Pro způsob rozúčtování a stanovení cen služeb v obytných domech podle odstavce 1 platí postup podle § 2, pokud není dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem stanoveno jinak.


ČÁST VI

Společná a závěrečná ustanovení

§ 17

Úprava bytů

(1) Provedl-li nájemce se souhlasem pronajímatele, a jde-li o stavební úpravu též se souhlasem stavebního úřadu, vlastním nákladem stavební nebo jiné úpravy v bytě, jimiž se zlepšilo jeho vybavení, vypočte se výše nájemného podle stavu před provedením těchto úprav.

(2) Zřídil-li uživatel se souhlasem pronajímatele vlastním nákladem byt z prostor sloužících jiným účelům než k bydlení nebo z prostor nezpůsobilých k bydlení, nesmí úhrada nájemného přesáhnout nejvýše přípustnou úhradu stanovenou pro byty IV. kategorie.

(3) Změní-li se nájemce upraveného podle odstavce 1 nebo zřízeného podle odstavce 2, vypočte se nájemné podle stavu po provedení úprav.

(4) Provede-li pronajímatel stavební úpravy nebo jiné podstatné změny v bytě, které jsou rozhodné pro změnu nájemného nebo úhrady za služby spojené s užíváním bytu, změní se výše úhrady od 1. dne následujícího měsíce.

§ 18

Ohlašovací povinnost

(1) Nájemce je povinen oznámit do jednoho měsíce pronajímateli skutečnosti rozhodné pro stanovení nájemného a za služby spojené s užíváním bytu.

(2) Změní-li se skutečnosti rozhodné pro stanovení nájemného a za služby spojené s užíváním bytu, změní se výše úhrady od 1. dne následujícího měsíce.

§ 19

Placení nájemného a záloh cen za služby

Nájemné včetně záloh cen za služby se platí měsíčně pozadu, a to nejpozději 5. dne následujícího měsíce, pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak. Měsíční celkové nájemné včetně záloh cen za služby se zaokrouhlí na celé koruny, a to do 50 haléřů včetně směrem dolů, nad 50 haléřů směrem nahoru.

§ 20

Vymezení pojmů

(1) Pro účely této vyhlášky se vymezují pojmy obytný dům, byt, služební byt a příslušník domácnosti.

(2) Obytným domem se rozumí dům, ve kterém připadají z úhrnu podlahové plochy všech místností v domě alespoň dvě třetiny na byty, počítaje v to i byty a části bytů, jichž se užívá k jiným účelům než k bydlení, jakož i vedlejší místnosti a příslušenství náležející k bytům. Při zjišťování tohoto poměru podlahových ploch se nepřihlíží k prostorám přístupným všem obyvatelům domu a jiným osobám, k jiným společným vedlejším místnostem a vedlejším prostorám (např. schodiště a chodby, společné prádelny a sušárny, půdní a sklepní prostory), k místnostem určeným pro zemědělské budovy, malé provozovny, dřevníky, kolny apod.

(3) Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a mohou tomuto svému účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky.

(4) Služební byty jsou

a) byty v domech a jiných objektech určené pro ubytování osob, které mají v těchto bytech bydlet ze služebních důvodů proto, že by jinak byl ohrožen provoz objektů nebo znemožněn výkon jejich zaměstnání,

b) byty vystavěné z vlastních prostředků právnických a fyzických osob, které slouží k ubytování jejich pracovníků.

(5) Za příslušníka domácnosti nájemce se považují jeho manžel (manželka), děti, vnuci, rodiče, sourozenci a zeť (snacha), kteří s ním žijí ve společné domácnosti a nemají vlastní byt. Za příslušníka domácnosti se považují také jiné osoby, které pečují o společnou domácnost nájemce nebo jsou na něho odkázány výživou, jestliže s ním žijí ve společné domácnosti alespoň po dobu jednoho roku a nemají vlastní byt.

§ 21

Zrušovací ustanovení

(1) Zrušují se:

a) vyhláška č. 224/1946 Ú. l., o určení úplaty za užívání bytů a jiných místností v domech konfiskovaných podle dekretu č. 108/1945 Sb. v pohraničí,

b) vyhláška č. 424/1948 Ú. l., o úplatě za používání osobního výtahu,

c) vyhláška č. 411/1950 Ú. l., o úpravě nájemného z bytů a jiných místností dokončených po 5. květnu 1945,

d) ustanovení § 24 vyhlášky č. 94/1959 Ú. l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby,

e) všechny předpisy vydané před 5. květnem 1945, pokud upravují určování úhrady za byty přenechané do užívání občanům a za služby spojené s užíváním těchto bytů.

(2) Místnímu poplatku z bytů podle vyhlášky č. 112/1957 Ú. l. podléhají počínaje dnem 1. října 1964 jen

a) byty přenechané do užívání v rodinných domcích v osobním vlastnictví,

b) byty vlastníků obytných domů v soukromém vlastnictví,

c) byty užívané k jiným účelům než k bydlení.

§ 22

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1964.

Čl. II

Dohody o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu uzavřené po 28. říjnu 19824) se považují za dohody uzavřené podle této vyhlášky.


Vedoucí Ústřední správy pro rozvoj místního

hospodářství:

inž. Gašparik v. r.

Poznámky pod čarou

*) Za domy v soukromém vlastnictví se považují též domy ve vlastnictví soukromých právnických osob, církví, náboženských společností apod. Obytné domy pod národní správou se považují za domy spravované socialistickými organizacemi.

**) Jde o stavební bytová družstva zřizovaná po roce 1958.

*) Za byty ústředně vytápěné se považují též byty, jejichž všechny obytné místnosti jsou vytápěny elektrickým nebo plynovým etážovým topením obsluhovaným z jednoho místa v bytě. Etážové topení na pevná nebo tekutá paliva obsluhované uživatelem bytu se nepovažují za ústřední vytápění.

**) Za byty bez ústředního (dálkového) vytápění se považují byty vybavené kamny nebo etážovým topením na pevná nebo tekutá paliva, která obsluhuje uživatel bytu. Za byty tohoto druhu se považují rovněž byty vybavené elektrickými akumulačními nebo plynovými kamny jen v některých místnostech, nikoli v celém bytě.

***) Za byty se společným základním příslušenstvím se považují byty rozdělené rozhodnutím bytového orgánu bez stavebních úprav.

*) Za byt, který tvoří jediná místnost, se považuje garsoniéra nebo jiná jednotlivá místnost bez kuchyně s úplným nebo částečným základním příslušenstvím.

1) Například vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb. a vyhlášky č. 73/1991.

2) § 11 až 14 výnosu federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky, ministerstva financí Slovenské republiky a Státní banky československé ze dne 22. února 1991 o podmínkách poskytování finanční pomoci na družstevní bytovou výstavbu, č. 78/1991 Sb., uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 2-3/1991, bod č. 3.

3) Např. vyhláška č. 197/1957 Ú. l., resp. Ú. v., o úplatě za ústřední (dálkové) vytápění a za dodávku teplé vody, ve znění pozdějších předpisů.

*) Za příslušníka domácnosti uživatele bytu se považují jeho manžel (manželka), děti, vnuci, rodiče, sourozenci a zeť (snacha), kteří s ním žijí ve společné domácnosti, popřípadě jiné osoby, které pečují o společnou domácnost uživatele bytu nebo jsou na něho odkázány výživou, jestliže s ním žijí ve společné domácnosti alespoň po dobu jednoho roku a nemají vlastní byt.

*) Vyhláška č. 197/1957 Ú.l., o úplatě za ústřední (dálkové) vytápění a za dodávku teplé vody, vyhláška č. 58/1954 Ú.l., o úplatách za dodávku z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadových vod veřejnými kanalizacemi, ve znění vyhlášky č. 74/1960 Sb., směrnice č. 112/1955 Ú.l., k provedení vyhlášky č. 58/1954 Ú.l.

4) Výměr FMF, MF ČR a MF SR č. 01/92, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, uveřejněný v Cenovém věstníku částka 1/1992.

Přesunout nahoru