Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 6/1964 Sb.Vyhláška ministerstva financí a Státní banky československé o financování, rozpisu a kontrole reprodukce základních prostředků

Částka 4/1964
Platnost od 25.01.1964
Účinnost od 25.01.1964
Zrušeno k 01.01.1966 (92/1965 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

6.

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí a Státní banky československé

ze dne 10. ledna 1964

o financování, rozpisu a kontrole reprodukce základních prostředků

Ministerstvo financí a Státní banka československá stanoví podle § 11 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, a podle § 20 zákona č. 8/1958 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky:


§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje financování, rozpis a kontrolu reprodukce základních prostředků státních organizací prováděné dodavatelským způsobem nebo ve vlastní režii.

(2) Financování, rozpis a kontrola reprodukce základních prostředků jiných socialistických organizací se upraví dohodou Státní banky československé (dále jen "banka") s příslušnými ústředními orgány při uplatnění zásad této vyhlášky.

Financování reprodukce základních prostředků

§ 2

Podklady pro sestavení plánu financování reprodukce základních prostředků

(1) Podkladem pro stanovení potřeb v plánu financování reprodukce základních prostředků jsou:

a) státní plán investiční výstavby a generálních oprav, jakož i plán průzkumných a projektových prací sestavené podle metodických pokynů Státní plánovací komise a

b) finanční limity na jiné investice stanovené podle směrnic ministerstva financí pro sestavení státního rozpočtu a finančních plánů.

(2) Pro financování reprodukce základních prostředků pro ministerstva, ostatní ústřední orgány a krajské národní výbory (dále jen "ústřední investoři") jsou podkladem schválené plány financování reprodukce základních prostředků.

(3) Plán financování reprodukce základních prostředků ústředního investora je společný pro hospodářské, rozpočtové i zvláštní rozpočtové organizace. Náklady na reprodukci základních prostředků pro jiné než hospodářské, rozpočtové nebo zvláštní rozpočtové organizace (např. příspěvkové organizace, osvětová zařízení a peněžní ústavy) zařadí ústřední investoři do plánu financování reprodukce základních prostředků k výdajům rozpočtových organizací.

§ 3

Způsob financování reprodukce základních prostředků

(1) Plánem financování reprodukce základních prostředků je v závislosti na způsobu financování určován:

a) finanční limit jmenovité výstavby, jehož součástí jsou finanční limity:

1. jmenovitých investic,

2. průzkumných a projektových prací pro jmenovitou výstavbu,

3. jiných investic pro jmenovitou výstavbu,

b) finanční limit limitované výstavby, jehož součástí jsou finanční limity:

1. limitovaných investic,

2. generálních oprav,

3. průzkumných a projektových prací pro limitované investice a generální opravy,

4. jiných investic pro limitovanou výstavbu.

(2) Finanční limit jmenovitých investic zahrnuje objem investic schvalovaných jmenovitě vládou. Finanční limit limitovaných investic zahrnuje objem ostatní výstavby schvalovaný ve státním plánu, který je snížen:

a) u ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o plánovaný objem investic pro jednotná zemědělská družstva,

b) u krajských národních výborů

1. o výdaje na družstevní bytovou výstavbu,

2. o hodnotu, která má být podle plánu získána svépomocí v akci Z.

(3) Náklady na generální opravy se zahrnují do plánu financování reprodukce základních prostředků v objemu, který je stanoven plánem generálních oprav.

(4) Do finančního limitu průzkumných a projektových prací *) pro jmenovitou i limitovanou výstavbu se zahrnují náklady na schválenou projektovou dokumentaci pro investiční výstavbu a pro generální opravy. Patří sem náklady na:

a) úvodní a zadávací projekty,

b) jednostupňovou dokumentaci,

c) prováděcí projekty,

d) projekty pro výstavbu tuzemských organizací v zahraničí (včetně projektů pro generální opravy),

e) projektovou dokumentaci pro generální opravy.

(5) Do finančního limitu jiných investic pro jmenovitou i limitovanou výstavbu patří:

a) náklady na úplatný převod pozemků, budov, staveb, strojů, zařízení, nářadí a inventáře od jiných organizací než státních organizací, **) pokud již tyto úplatně převáděné věci sloužily jako základní prostředky,

b) náklady na úplatný převod pozemků a starších budov, staveb, strojů, zařízení, nářadí a inventáře od soukromníků,

c) náklady na investiční výstavbu a generální opravy v cizině ze zahraničních hmotných zdrojů,

d) náklady na úplatný převod muzejních předmětů,

e) náklady na výtvarná a umělecká díla, jestliže je nakupují ministerstvo školství a kultury, Slovenská národní rada - odbor školství a kultury, uměleckoprůmyslová muzea, Národní galerie, Slovenská národní galerie a jejich pobočky, galerie a jiné veřejné sbírky děl výtvarných umění řízené národními výbory a ústředními orgány, ve všech případech však jen na díla, která nejsou součástí budov a staveb,

f) náklady na úplatný převod správy objektů zařízení staveniště, které byly vybudovány, aby sloužily po dobu provádění stavby provozním, sociálním a správním účelům dodavatelských podniků a ztrácejí skončením dané stavby povahu zařízení staveniště,

g) přirážky, kterými u staveb hradí investoři generálním dodavatelům technologické části a přímým finálním dodavatelům náklady spojené s kompletací jejich dodávek pro provozní celky a provozní soubory do tuzemska.

(6) Plán financování reprodukce základních prostředků vymezuje finanční prostředky na veškeré dodávky pro reprodukci základních prostředků uskutečňované v kalendářním roce. Zahrnuje i finanční prostředky na případné dodávky, které měly být provedeny v roce předcházejícím.

§ 4

Zdroje financování plánu reprodukce základních prostředků

(1) Finanční limit jmenovité výstavby se finančně zabezpečuje u všech investorů plně z prostředků státního rozpočtu.

(2) Finanční limit limitované výstavby se u státních hospodářských organizací finančně zabezpečuje stanovenými částkami: *)

a) odpisů základních prostředků,

b) zisku,

c) výnosů z úplatného převodu a z likvidace základních prostředků,

d) příspěvků od jiných investorů,

e) přídělů z prostředků nadřízených orgánů,

f) přídělu ze státního rozpočtu (rozpočtu národního výboru),

g) doplňkových zdrojů, zejména:

1. podnikových fondů pracujících,

2. přebytků hospodaření závodních jídelen a kantýn,

3. fondu pro zvyšování kultury cestování,

4. prostředků ze snížení vlastních nákladů v podnicích místního hospodářství podle vládního usnesení č. 953/1959 a z přebytků zdrojů nad potřebami u malých podniků komunálních služeb,

5. zdrojů určených na úpravy nájemních obytných domů, **)

6. přídělu z doplňkových rozpočtů národních výborů, v rozsahu a způsobem, který stanoví předpisy pro tvorbu a použití příslušných zdrojů,

h) jiných zdrojů stanovených ministerstvem financí.

(3) Nadřízené orgány státních hospodářských organizací používají části svých centralizovaných zdrojů a přídělu ze státního rozpočtu:

a) k poskytování přídělů přímým investorům na financování limitované výstavby,

b) k úhradě závazků ze záruk za přímé investory, a to:

1. příslušné pobočce banky v případě, že investiční úvěr nebyl splacen ve lhůtě,

2. příslušnému dodavateli v případě, že není schválena projektová dokumentace v termínu uvedeném ve jmenovitém seznamu průzkumných a projektových prací.

(4) Prostředky státního rozpočtu na financování investic jsou přísně účelové.

(5) Finanční limit limitované výstavby se u rozpočtových a zvláštních rozpočtových organizací:

a) řízených ústředně zabezpečuje finančně v ústředním rozpočtu,

b) řízených národními výbory finančně zabezpečuje v rozpočtu národních výborů,

c) dále u organizací řízených ústředně i národními výbory finančně zabezpečuje z doplňkových zdrojů. K doplňkovým zdrojům patří zejména:

1. doplňkové rozpočty národních výborů,

2. zdroje určené na úpravy nájemních obytných domů,

3. prostředky získané vedlejší činností učitelů a žáků vysokých a odborných škol a chovanců léčebných ústavů a zařízení sociální péče,

4. pobídkové fondy pracujících,

5. výsledky hospodaření závodních jídelen a kantýn, v rozsahu a způsobem, který stanoví předpisy pro tvorbu a použití příslušných zdrojů.

(6) Finanční limit limitované výstavby příspěvkových, osvětových a podobných zařízení se zabezpečuje prostředky v jejich vlastním rozpočtu. V plánu financování reprodukce základních prostředků ústředního investora se tyto prostředky uvedou samostatně ve výši finančního limitu limitované výstavby pro tyto organizace.

(7) Nevyužité finanční limity jmenovité i limitované výstavby koncem roku propadají.

§ 5

Úvěry

V průběhu roku může Státní banka československá státním hospodářským organizacím poskytovat:

a) krátkodobé úvěry na překlenutí časového rozdílu mezi tvorbou a plánem použití vlastních zdrojů podniků v rámci kalendářního roku na limitovanou výstavbu. V žádosti o úvěr uvede investor výši požadovaného úvěru, jakož i časový plán tvorby zdrojů a splácení úvěru. Úvěr musí být splacen ze zdrojů na limitovanou výstavbu nejpozději do konce běžného roku. Přímý investor je oprávněn stanovenou dobu splácení zkrátit. Nejsou-li dány všechny předpoklady pro povolení úvěru a jeho návratnost, může si banka vyžádat od orgánů nadřízených přímému investoru záruku za splácení úvěru. Ve výjimečných odůvodněných případech může financující pobočka povolit přímému investorovi odklad jednotlivých splátek při dodržení dohodnuté lhůty splatnosti úvěru. Není-li poskytnutý úvěr splacen ve stanovených lhůtách a banka nepovolila odklad jednotlivých splátek nebo nejsou-li plněna dohodnutá opatření k nápravě, postupuje financující pobočka takto:

1. jde-li o úvěr bez záruky, převede jeho zůstatek, popřípadě včas neuhrazenou splátku na účet investičního úvěru nesplaceného ve lhůtě. Investiční úvěr nesplacený ve lhůtě splácí pobočka z investičního účtu bez příkazu organizace;

2. jde-li o úvěr, za který se zaručil nadřízený orgán, nepřevede pobočka neuhrazený zůstatek úvěru (splátku) na účet investičního úvěru nesplaceného ve lhůtě, nýbrž uplatní nárok ze záruky. Má-li přímý investor investiční úvěr nesplacený ve lhůtě, může mu být poskytnut další úvěr jen zcela výjimečně na základě rozboru jeho hospodaření, a bude-li zajištěna návratnost jak úvěru nesplaceného ve lhůtě, tak i nově poskytnutého úvěru;

b) mimořádnou úvěrovou výpomoc na nedostatek vlastních zdrojů při neplnění jejich plánované tvorby. Nevytváří-li podnik zdroje na financování limitované výstavby podle plánu, použije prostředků své finanční rezervy. Jestliže i poté podniku jeho celkové zdroje nestačí, požádá financující pobočku banky o poskytnutí mimořádné úvěrové výpomoci, nemůže-li nadřízený orgán zajistit doplnění chybějících prostředků z centralizovaných zdrojů. Mimořádná úvěrová výpomoc může být poskytnuta, jen prokáže-li přímý investor, že neplnění tvorby zdrojů ohrožuje provádění důležitých investic, popř. generálních oprav. Žádost o výpomoc je třeba doložit zejména rozborem příčin neplnění tvorby zdrojů a návrhem opatření k nápravě. O způsobu úhrady mimořádné úvěrové výpomoci bude rozhodnuto při finančním vypořádání;

c) úvěry na racionalizační opatření investiční povahy ve státních hospodářských organizacích. *)

§ 6

Investiční účty *)

(1) Reprodukci základních prostředků přímého investora financuje ta pobočka banky, v jejímž obvodu je sídlo tohoto investora a která vede jeho obratový (běžný) účet (dále jen "financující pobočka"). Odchylky jsou možné po dohodě přímého investora s příslušnou krajskou pobočkou (krajskými pobočkami).

(2) Pro financování výdajů z finančního limitu jmenovité výstavby otevírá financující pobočka přímému investorovi samostatný účet financování jmenovité výstavby.

(3) Peněžní prostředky státních hospodářských organizací určené na financování limitované výstavby se soustřeďují na jejich samostatných investičních účtech. Na týchž účtech se soustřeďují i příspěvky jiných orgánů včetně přídělů ze státního rozpočtu, jakož i doplňkové zdroje.

(4) Na povolený úvěr otevírá financující pobočka investorovi účet krátkodobého investičního úvěru, popř. účet mimořádné úvěrové výpomoci, a peněžní prostředky podle jeho dispozic převádí postupně na investiční účet. **)

(5) Prostředky na investičních účtech se úrokují podle zvláštních předpisů ***) a úroky se připisují na obratový (běžný) účet organizace.

(6) Úvěry se úrokují podle zvláštních předpisů ****) a úroky se uhrazují z obratového účtu organizace.

(7) Hospodářské organizace mohou čerpat prostředky do výše finančního limitu limitované výstavby, jen pokud mají na svém investičním účtě potřebné prostředky, popř. povolila-li jim banka úvěr podle § 5.

(8) K financování z finančního limitu limitované výstavby rozpočtových a zvláštních rozpočtových organizací otevírá financující pobočka investorovi samostatný účet financování limitované výstavby. U rozpočtových a zvláštních rozpočtových organizací zapojených na ústřední rozpočet se zůstatky na těchto účtech vyúčtovávají koncem roku se státním rozpočtem, u rozpočtových a zvláštních rozpočtových organizací zapojených na rozpočty národních výborů se vyúčtovávají měsíčně (do 10 dnů příštího měsíce) s rozpočtem národního výboru.

(9) Doplňkové zdroje, které rozpočtové a zvláštní rozpočtové organizace řízené ústředně vytvoří na financování drobné podnikové a místní výstavby, jsou jejich rozpočtovým příjmem.

(10) Národní výbory a rozpočtové a zvláštní rozpočtové organizace jimi řízené odvádějí doplňkové zdroje určené na financování drobných podnikových a místních investic do příjmů rozpočtu v případě, že jde o zdroje, které nebyly zahrnuty do jejich rozpočtu příjmů.

(11) Je-li finanční limit stanovený podle § 3 odst. 1 vyčerpán, nesmí investor provádět další úhrady, a to ani v případě, že má volné prostředky na investičním účtě; výjimky stanoví § 10.

§ 7

Plány financování reprodukce základních prostředků ústředních investorů

(1) Plán financování reprodukce základních prostředků (viz § 2 odst. 2, 3) předloží ústřední investoři do 10 dnů po schválení státního plánu rozvoje národního hospodářství a státního rozpočtu vládou ministerstvu financí k potvrzení v potřebném počtu vyhotovení. Z toho si dvě ponechá ministerstvo financí, jedno odevzdá Státní plánovací komisi, *) dvě odevzdá ústředí banky a zbývající vyhotovení vrátí potvrzená předkládajícímu ústřednímu investorovi.

(2) Krajské národní výbory po schválení státního plánu a státního rozpočtu vládou (odstavec 1) předloží ministerstvu financí celkový plán financování reprodukce základních prostředků (na vzoru FI) za kraj, vyplněný jen v oddíle I část A sloupec 1 celkem, v oddíle II náklady na akci Z a v oddíle III řádek výdaje na drobné podnikové a místní investice a řádek státní rozpočet. Po sestavení podrobných rozpočtů předloží krajské národní výbory ministerstvu financí současně s podrobnými rozpočty plán financování reprodukce základních prostředků (vzor FI) vyplněný ve všech položkách za kraj. Současně předloží přehled o investicích na běžný rok (vzor FI b).

(3) Podle odstavce 1 a 2 se postupuje též při změnách, k nimž dojde během roku. **) Změny, pokud nejsou způsobeny mimořádnými okolnostmi, bude potvrzovat ministerstvo financí pouze čtvrtletně. Spolu s návrhem změn nutno předložit jejich zdůvodnění.

Rozpis plánu financování reprodukce základních prostředků pro podřízené organizace

§ 8

Rozpis finančních limitů jmenovité výstavby

(1) Ústřední investoři rozepíší svůj finanční limit jmenovité výstavby členěný podle § 3 odst. 1 písm. a) na tiskopise "Oznámení limitů výdajů na reprodukci základních prostředků" (dále jen "Oznámení").

(2) Oznámení finančního limitu jmenovité výstavby vyhotovují ústřední investoři pro organizace jim podřízené trojmo.

(3) Ústřední investor si jedno vyhotovení Oznámení ponechá a další dvě zašle přímému investorovi; u podniků ve výrobně hospodářské jednotce a u organizací řízených správcem rozpočtových prostředků druhého stupně prostřednictvím jim nadřízené organizace.

(4) Přímý investor předloží obě vyhotovení Oznámení financující pobočce banky, která si originál ponechá a potvrzenou kopii vrátí investorovi. Oznámení je pro banku závazné od následujícího dne po jeho předložení.

§ 9

Rozpis finančních limitů limitované výstavby

(1) Ústřední investoři rozepíší svůj finanční limit limitované výstavby potvrzený ministerstvem financí a členěný podle § 3 odst. 1 písm. b) na tiskopise "Plán financování reprodukce základních prostředků" (FI) nebo na tiskopise Oznámení jako součást rozpisu svého finančního plánu a rozpočtu.

(2) Ústřední investoři současně rozepíší na krytí finančního limitu limitované výstavby prostředky státního rozpočtu a také příděl ze svých centralizovaných zdrojů.

(3) Rozpis finančního limitu limitované výstavby vyhotovují ústřední investoři čtvermo; z toho jedno vyhotovení si ponechají, jedno zašlou organizaci, pro niž je rozpis vystaven, a dvě předají ústředí banky (krajské národní výbory krajské pobočce banky).

(4) Ústřední investoři rozepisují finanční limity limitované výstavby jednak na sebe (pokud jsou přímými investory), jednak na bezprostředně podřízené přímé investory a dále na výrobně hospodářské jednotky, které zahrnují podřízené podniky, popř. na správce rozpočtových prostředků 2. stupně. Krajské národní výbory postupují obdobně, provedou rozpis také na okresní národní výbory.

(5) Výrobně hospodářské jednotky, jimž jsou podřízeny podniky, okresní národní výbory, popř. správci rozpočtových prostředků 2. stupně, městské, resp. místní národní výbory (které zahrnují podřízené organizace) postupují při rozpisu finančních limitů limitované výstavby obdobně jako ústřední investoři s tím, že výrobně hospodářské jednotky a správci rozpočtových prostředků 2. stupně předkládají tiskopis FI nebo Oznámení ve dvojím vyhotovení se seznamy rozepsaných finančních limitů (viz odstavec 7) pobočce banky, která je pro ně určena jako hlavní. Okresní národní výbory je předkládají okresním pobočkám banky.

(6) Státní hospodářská organizace, která je přímým investorem, předloží financující pobočce rozepsaný plán financování reprodukce základních prostředků doplněný plánovanými objemy jednotlivých druhů vlastních zdrojů do 10 dnů po schválení podnikového plánu. Finanční limit na financování reprodukce základních prostředků je pro banku závazný počínajíc následujícím dnem po jeho doručení pobočce.

(7) Spolu s rozpisy předloží:

a) ministerstva a ostatní ústřední orgány ústředí banky,

b) krajské národní výbory krajské pobočce banky seznam rozepsaných finančních limitů v uspořádání podle přílohy 1.

(8) V seznamech podle předchozího odstavce se rozpis provede společně pro hospodářské i rozpočtové organizace a zvláštní rozpočtové organizace. Pořadové číslo, pod nímž je organizace zapsána v seznamu, je nutno zachovávat i v dodatcích, které budou sestavovány na základě změn provedených v průběhu roku. Shodným pořadovým číslem se označí také příslušné formuláře FI nebo Oznámení. V předposlední položce seznamu se uvede nerozepsaná rezerva a v poslední položce součet rozepsaných limitů včetně rezervy (tzn. celkový finanční limit na limitovanou výstavbu schválený ústředním investorem). Jednu kopii seznamu si ústřední investor ponechá jako vlastní evidenci rozpisu.

(9) Rozpis finančních limitů plánu financování reprodukce základních prostředků provedený ústředními investory (popř. dalšími rozpisujícími orgány) je pro podniky a organizace závazný.

§ 10

Změny, přesuny, zvýšení a překročení rozepsaných plánů financování reprodukce základních prostředků

(1) Souhlasu ministerstva financí jsou vyhrazeny:

a) přesuny finančních prostředků mezi finančním limitem jmenovité výstavby a finančním limitem limitované výstavby; přesuny z ostatních seskupení položek rozpočtu ve prospěch finančního limitu limitované výstavby nebo naopak;

b) u ministerstev a ústředních orgánů vzájemné přesuny mezi příděly hospodářským organizacím na finanční limit limitované výstavby a rozpočtovými prostředky na finanční limit limitované výstavby rozpočtových organizací nebo zvláštních rozpočtových organizací a naopak;

c) u národních výborů po schválení podrobných rozpočtů přesuny z finančního limitu limitované výstavby hospodářských organizací ve prospěch rozpočtových a zvláštních rozpočtových organizací.

(2) Prostřednictvím ministerstva financí provádějí ústřední investoři přesuny prostředků a finančních limitů mezi organizacemi řízenými různými ústředními investory, jako například přesuny úkolů, poskytnutí limitu jiným investorům při sdružené výstavbě, o níž bylo rozhodnuto až během roku, a to tak, že ústřední investoři předloží ministerstvu financí vzájemně odsouhlasené změny v plánu financování reprodukce základních prostředků. Nedosahují-li převáděné částky 50 tis. Kčs, provádějí se přesuny přímo mezi investory, a to stejným způsobem jako u odstavce 3.

(3) Při sdružování prostředků během roku pro společnou výstavbu *) školních, kulturních, tělovýchovných, rekreačních, turistických, zdravotních a sociálních zařízení se přesuny provádějí přímo mezi investorem a hlavním investorem. Provedené přesuny oznámí oba investoři svému nadřízenému orgánu.

(4) Při překročení finančních limitů na výstavbu, které povolí Státní plánovací komise v dohodě s ministerstvem financí, se uhrazují zvýšené výdaje takto:

a) při povoleném překročení finančních limitů jmenovité výstavby na vrub vládní rozpočtové rezervy, **)

b) při povoleném překročení finančního limitu limitované výstavby:

1. u hospodářských organizací použitím finanční rezervy, nadplánových doplňkových zdrojů a nadplánové dotace

nadřízeného orgánu,

2. u rozpočtových a zvláštních rozpočtových organizací použitím nadplánových doplňkových zdrojů nebo opatřením podle odstavce 1 písm. a).

(5) V případech, kdy je ústřední investor (popřípadě přímý investor) zmocněn překročit finanční limity na výstavbu, postupuje se takto:

a) při překročení finančního limitu jmenovité výstavby se překročení uhradí na vrub vládní rozpočtové rezervy, **)

b) při překročení finančního limitu limitované výstavby:

1. u hospodářských organizací se použije finanční rezervy, nadplánových doplňkových zdrojů anebo se poskytne nadplánový příděl od nadřízeného orgánu,

2. u rozpočtových a zvláštních rozpočtových organizací se použije nadplánových doplňkových zdrojů.

(6) Přímý investor může si sám ve vlastní pravomoci zvýšit finanční limit na průzkumné a projektové práce, popř. na jiné investice pro limitovanou výstavbu přesunem z finančního limitu na limitované investice, popř. generální opravy. Přímý investor může též ve vlastní pravomoci provádět vzájemné přesuny mezi limitem na průzkumné a projektové práce a limitem na jiné investice pro limitovanou výstavbu. Přesuny provedené ve vlastní pravomoci projedná přímý investor s financující pobočkou a oznámí je nadřízenému orgánu.

(7) Přesuny finančního limitu limitované výstavby, které může provádět přímý investor podle odstavce 6, je současně oprávněn provádět i nadřízený orgán.

(8) Má-li hospodářská organizace volné zdroje představující její finanční rezervu, popř. poskytne-li jí nadřízený orgán nadplánovou účelovou dotaci ze svých centralizovaných zdrojů, může překročit finanční limit na limitovanou výstavbu v položce "jiné investice" o náklady na nadplánové nákupy starších strojů a zařízení, nářadí a inventáře, jakož i o náklady na peněžní převody zařízení staveniště.

(9) Rozpočtové a zvláštní rozpočtové organizace mohou překročit finanční limit ve skutečném plnění v položce "jiné investice" o náklady na nadplánové nákupy starších strojů, zařízení, nářadí a inventáře, a to o částky, které samy získaly prodejem vlastních starších strojů, zařízení, nářadí a inventáře a odvedly do státního rozpočtu (stejně jako v § 6 odst. 9, 10).

(10) Přímí investoři mohou z důvodů zaokrouhlování částek v plánu překročit plán financování reprodukce základních prostředků v důsledku fakturace dodávek v platných cenách do celkové částky 500 Kčs.

(11) Při povoleném překročení finančních limitů na výstavbu a přesunech podle odstavce 3 se nemění schválený plán financování reprodukce základních prostředků ústředního investora.

§ 11

Výstavba kulturních, sociálních a rekreačních zařízení

(1) Přidělí-li Ústřední rada odborů organizaci účelový limit na výstavbu kulturních, sociálních a rekreačních zařízení, provádí přímý investor tuto výstavbu mimo plán financování reprodukce základních prostředků rozepsaný ústředním investorem.

(2) Ústřední rada odborů (krajská odborová rada) současně s přidělením limitu oznámí výši finančního příspěvku, který organizaci poskytne. Zdrojem finančního krytí limitu přiděleného investorům Ústřední radou odborů jsou:

a) u hospodářských organizací:

1. vlastní volné zdroje představující finanční rezervu podniků,

2. volné doplňkové zdroje,

3. dotace poskytnuté Ústřední radou odborů současně s přidělením účelového limitu,

b) u rozpočtových organizací po předchozím souhlase nadřízených orgánů vlastní rozpočtové úspory dosažené při zajištění plánovaných úkolů zvýšenou hospodárností.

Úkoly a oprávnění Státní banky československé při reprodukci základních prostředků

§ 12

Příprava investiční výstavby

(1) V období přípravy investiční výstavby spolupracuje banka s přímými investory a s jejich nadřízenými orgány.

(2) Banka je přitom oprávněna:

a) vyžádat si generální perspektivy (hypotézy) rozvoje krajů, územní plány, výhledové studie výstavby, návrhy investičních úkolů, projektovou a rozpočtovou dokumentaci a rozbor efektivnosti navrhovaných akcí,

b) podávat k návrhům dokumentů přípravy investiční výstavby připomínky a návrhy především z hlediska jejich ekonomické efektivnosti; investoři jsou povinni vyjadřovat se k připomínkám banky.

§ 13

Sestavování plánu

(1) V období přípravných prací na sestavení plánu spolupracují pobočky s investory na této přípravě a využívají přitom svých poznatků o činnosti investorů.

(2) Během plánovacích prací projedná financující pobočka s investorem tvorbu a rozdělení finančních zdrojů. Zkoumá vazbu finančního plánu na ostatní části plánu, jako například plán odpisů a plán uvádění základních prostředků do provozu a péči investora o základní prostředky. Přitom posoudí, zda investor zabezpečuje snižování rozestavěnosti, provádění staveb v optimálních lhůtách, zda objem výstavby je zabezpečován plánovanou tvorbou zdrojů i příděly a zda stavby jsou projektově a rozpočtově připraveny.

(3) Banka prověřuje zajištění plánu reprodukce základních prostředků nejen u investorů, ale i v plánech projektových ústavů a dodavatelských organizací. Přitom zejména sleduje, zda jsou vytvářeny předpoklady zajišťující pořízení a dodání dokumentace v potřebném předstihu a náležité kvalitě a zda je dodržována zásada nejvyšší hospodárnosti, soustřeďování kapacit a provádění výstavby v optimálních lhůtách. Zejména také sleduje, aby jmenovitě schvalované stavby byly přednostně projektově, kapacitně a materiálně zabezpečeny.

§ 14

Financování reprodukce základních prostředků

(1) Předpokladem financování reprodukce základních prostředků přímého investora jsou plány investiční výstavby a plány generálních oprav schválené nadřízeným orgánem (u jmenovité výstavby výpisy ze schváleného ročního jmenovitého seznamu staveb a seznamu projektů), jakož i plán financování reprodukce základních prostředků. Do termínu stanoveného ministerstvem financí uvolňuje financující pobočka na začátku roku prostředky na rozestavěné stavby, nezahrnuté stroje a generální opravy bez schváleného plánu financování reprodukce základních prostředků a potvrzeného finančního limitu.

(2) Banka prověřuje, zda se účelových prostředků nepoužívá k jiným účelům.

(3) Přímý investor předkládá financující pobočce banky:

a) u staveb:

1. schválený rozpočet k zadávacímu (jednostupňovému) projektu stavby, *) popř. schválený rozpočet k úvodnímu projektu stavby a postupně rozpočty k prováděcím projektům,

2. schválený časový plán provádění výstavby na celou dobu jejího trvání,

3. smlouvy o stavebních pracích a smlouvy montážní na celou dobu trvání stavby a všechny schválené změny těchto podkladů,

b) u strojů a zařízení, nářadí a inventáře nezahrnutých do rozpočtu staveb (dále jen "nezahrnuté stroje"):

1. rozpočty na stavební a montážní práce souvisící s montáží strojů,

2. hospodářské smlouvy na práce pod bodem 1,

c) u průzkumných a projektových prací:

1. hospodářské smlouvy o průzkumných a projektových pracích,

2. jmenovitý seznam průzkumných a projektových prací (plán projektů) na stavby limitované výstavby.

(4) Je-li pro provádění generálních oprav předepsána dokumentace, nepředkládá se jako podklad pro financování, banka je však oprávněna vyžádat si ji kdykoliv k nahlédnutí.

(5) U staveb menšího rozsahu a významu a u nezahrnutých strojů s menším rozsahem montážních a stavebních prací není třeba předkládat financujícím pobočkám rozpočtovou a smluvní dokumentaci jako podklad financování; pobočky jsou však oprávněny vyžádat si ji podle potřeby k nahlédnutí, popř. požadovat její předložení jako podklad financování. Stavby, jakož i stavební a montážní práce souvisící s montáží strojů a zařízení, které lze považovat za stavby a práce menšího rozsahu a významu, určí banka s přihlédnutím k důležitosti stavby nebo odvětví, úrovně hospodaření investora apod.

(6) Přímý investor předkládá financující pobočce dále:

a) u limitované výstavby a generálních oprav jmenovitý seznam, *) resp. část svého plánu, vyhotovenou v ukazatelích podle připojeného vzoru (příloha č. 2), obsahující:

1. jmenovité stavby, které určuje ústřední investor jednotlivě,

2. úhrnně ostatní stavby,

3. úhrnný objem plánovaný na nezahrnuté stroje,

4. úhrnný objem plánovaný na generální opravy,

b) u nově zahajovaných limitovaných staveb dvojmo návrh potvrzení (příloha č. 3), že stavba je zařazena do schváleného jmenovitého seznamu.

(7) Jmenovitý seznam musí být podepsán ústředním investorem a opatřen datem schválení. Potvrzuje-li ústřední investor jmenovitý seznam vcelku na výrobně hospodářskou jednotku (na okresní národní výbor), předloží přímý investor financující pobočce výpis ze jmenovitého seznamu, na němž výrobně hospodářská jednotka (okresní národní výbor) potvrdí, že jmenovitý seznam byl schválen ústředním investorem. Stavby uvedené úhrnně podle odstavce 6 písm. a) bod 2 doplní přímý investor při předložení jmenovitého seznamu schvalovaného ústředním investorem, u nově zahajovaných staveb popřípadě i postupně, nejpozději však do konce třetího čtvrtletí.

(8) Financující pobočka vydá potvrzení podle odstavce 6 písm.

b) jen na zahajované stavby zařazené do jmenovitého seznamu v rámci rozpisu plánu, popř. jeho změn. U staveb, jejichž zařazení do seznamu vyžaduje schválení ústředního investora, vydá potvrzení na základě seznamu potvrzeného ústředním investorem, popř. orgánem nadřízeným přímému investorovi.

(9) Potvrzení podle odstavce 6 písm. b) bude vydáno za předpokladu, že:

a) zařazení nové stavby nezpůsobí u investora zpomalení rozestavěných staveb, že provedení nové stavby je plánováno nejdéle v normovaných lhůtách, popřípadě podle harmonogramu bytové výstavby, že stavba je projektově a rozpočtově připravena a že objem investic plánovaný na běžný rok je finančně zabezpečen,

b) podle zjištění u generálního dodavatele stavebních prací je zabezpečeno provedení stavby v souhlase s normou lhůt výstavby a že jejím zařazením do výrobního plánu této organizace nebude ohroženo řádné provádění a dokončování staveb rozestavěných. Stanovený postup je třeba zachovat i při změnách jmenovitého seznamu v průběhu roku.

§ 15

Plnění plánu reprodukce základních prostředků

(1) Provádění staveb prověřuje zpravidla pobočka banky, v jejímž obvodu je místo stavby (dále jen "prověřující pobočka").

(2) Dodávky nezahrnutých strojů prověřují podle potřeby financující a prověřující pobočky ve vzájemné spolupráci.

(3) Zjištěné závady projednává financující, popřípadě prověřující pobočka s příslušnými orgány a organizacemi.

(4) Odchylky od ustanovení odstavců 1 a 2 jsou možné po dohodě přímého investora s příslušnou krajskou pobočkou (krajskými pobočkami).

(5) Financující pobočka (popř. ve spolupráci s prověřující pobočkou) dbá, aby průběh reprodukce základních prostředků odpovídal schválenému plánu, zejména aby:

a) byly prováděny práce jen na stavbách, které jsou zařazeny do plánu,

b) byl dodržen objem a struktura reprodukce základních prostředků podle schváleného plánu,

c) byly zahajovány jen práce na stavbách projekčně připravených, pro které jsou zajištěny finanční prostředky a kapacita dodavatelských podniků,

d) byly dodržovány termíny zahájení a dokončení staveb.

(6) Banka dbá na dodržování platných cenových předpisů a prověřuje namátkově ceny prací a dodávek v období přípravy a v průběhu reprodukce základních prostředků.

(7) Banka je oprávněna provádět kontrolní dohlídky na stavbách a prověrky u investorů, dodavatelů a jejich nadřízených orgánů; shledá-li to nutným, provádí též kontrolu měřením provedených prací.

(8) Banka kontroluje, zda postup odpovídá schválenému časovému plánu výstavby. Banka rovněž kontroluje, především u významných staveb, zda čerpáním podle jednotlivých objektů (provozních souborů) není ohroženo vybudování všech objektů stavby a vybavení strojním zařízením v rámci její ceny.

(9) Banka proplácí prostředky na stavby a na průzkumné a projektové práce do výše smluvního zabezpečení, nejvýše však:

a) u staveb financovaných podle rozpočtu k zadávacímu projektu do výše rozpočtových nákladů stavby v příslušné kategorii dodávek,

b) u staveb financovaných podle rozpočtu k úvodnímu projektu a rozpočtů k prováděcím projektům do součtu rozpočtových cen budovaných objektů, popř. provozních souborů (podle předložených rozpočtů k prováděcím projektům) při dodržení schválených rozpočtových nákladů celé stavby v příslušné kategorii dodávek,

c) u průzkumných a projektových prací do výše ceníkové ceny.

(10) Prostředky na stavby, u kterých není předložení dokumentace podmínkou financování, na průzkumné a projektové práce k těmto stavbám, na nezahrnuté stroje, generální opravy a jiné investice pro ostatní výstavbu se proplácejí v mezích příslušných finančních limitů investora a u hospodářských organizací též za předpokladu dostatečných prostředků na jeho investičním účtě.

(11) Bez schváleného rozpočtu lze stavbu provádět a financovat jen tehdy, povolí-li to vláda, popř. orgán jí zmocněný. Za stavbu bez schváleného rozpočtu se považuje i stavba schvalovaná jmenovitě vládou, u které dojde ke zvýšení schválené rozpočtové ceny, do doby, než novou rozpočtovou cenu schválí vláda, popř. orgán jí zmocněný; generální ředitel ústředí banky může do té doby ve zvlášť odůvodněných případech, kdy nejde o podstatné změny rozsahu a koncepce výstavby, povolit další financování i u této stavby.

(12) Financující pobočka má právo vyžádat si při pořizování jiných investic předložení příslušných podkladů, např. kupní smlouvy nebo vyvlastňovacího výměru, popř. vyžádat si ke kupní smlouvě i předložení průkazu o přiměřenosti ceny.

§ 16

Dokončování výstavby

(1) Po obdržení zápisu o převzetí dodávky přesvědčují se pobočky namátkově o včasném odstraňování drobných vad a drobných nedodělků, o převádění dokončených investic do základních prostředků, o uvádění kapacit a základních prostředků do trvalého provozu (užívání), jakož i o tom, jak investoři uplatňují příslušné majetkové sankce.

(2) Po dokončení výstavby investoři předloží bance na požádání technickoekonomické vyhodnocení dokončených staveb.

(3) U dovážených strojů zjišťují pobočky, **) jsou-li stroje včas uváděny do provozu a využívány; obdobná zjištění provádějí namátkově i u důležitých nezahrnutých strojů tuzemské výroby.

Všeobecná ustanovení

§ 17

Výstavba dodavatelským způsobem

(1) U reprodukce základních prostředků prováděné dodavatelským způsobem přesvědčují se pobočky, zda přímí investoři zjišťují rozsah a kvalitu provedených stavebních a montážních prací podle schválené projektové a rozpočtové dokumentace přímo na staveništi podle zvláštních předpisů. *)

(2) Dodavatelské stavební podniky nesmějí v limitované výstavbě zahájit stavbu, na kterou investor nepředložil potvrzení banky o tom, že tato stavba je zařazena do schváleného jmenovitého seznamu limitované výstavby, a u níž není ve výrobním programu dodržena normovaná lhůta výstavby. Stavby, na něž nebylo toto potvrzení vydáno, banka nefinancuje. Přitom se dodávky pro takovou stavbu u dodavatele vyloučí z úvěrování.

§ 18

Výstavba ve vlastní režii

(1) Za reprodukci základních prostředků prováděnou ve vlastní režii se považují dodávky, které investor provádí svými vlastními zaměstnanci a nezadává je dodavatelské organizaci.

(2) Jestliže investor poskytuje dodavatelské organizaci při reprodukci základních prostředků služby a materiály nebo provádí přitom práce, které nejsou uceleným souborem prací fakturovatelných podle platných ceníků nebo sborníků, je nutno je vyfakturovat dodavatelské organizaci a nelze je posuzovat jako práce prováděné ve vlastní režii.

(3) Není přípustné zahajovat stavby ve vlastní režii bez možnosti dokončit je započatým způsobem, s úmyslem převést je zcela na dodavatelské organizace. Investor proto předloží financující pobočce prohlášení o tom, že zajišťuje provedení stavby ve vlastní režii v normované lhůtě a objem subdodávek dodavatelským způsobem.

(4) Plán reprodukce základních prostředků je stanoven ústředním investorům v platných odbytových cenách. V těchto cenách je rovněž rozepsán na přímé investory. Dodávky prováděné ve vlastní režii svépomocí i dodavatelským způsobem za brigádnické pomoci pracovníků investora, se tedy zahrnují do finančního limitu v odbytových cenách. *)

(5) Tvorba cen u prací a dodávek ve vlastní režii se provádí podle zvláštních předpisů. *)

(6) K vnitropodnikovým fakturám předkládaným financujícím pobočkám za stavební a montážní práce na investiční výstavbě a za stavební práce na generálních opravách ve vlastní režii se protokoly o převzetí nevyhotovují; provedené práce se vyznačují podle položek rozpočtu přímo ve faktuře.

(7) Veškeré náklady spojené s přípravou a prováděním prací a dodávek ve vlastní režii proplácejí hospodářské organizace do doby vyfakturování provedených prací ze svých provozních prostředků, a nemají-li tyto organizace dostatek těchto prostředků, může jim financující pobočka poskytnout provozní úvěr **) na nákup materiálu (včetně konstrukcí a dílců) a úvěr na nedokončenou výrobu.

(8) Částky za provedené investiční práce, generální opravy, jakož i za průzkumné a projektové práce uhradí financující pobočka hospodářským organizacím na podkladě platebních dokladů z investičních prostředků ve prospěch prostředků provozních.

(9) Rozdíl mezi vlastními náklady a fakturovanou částkou všech prací prováděných ve vlastní režii plánují státní hospodářské organizace jako výsledek realizace.

(10) Rozpočtové a zvláštní rozpočtové organizace hradí náklady spojené s přípravou a prováděním dodávek ve vlastní režii z příslušných neinvestičních položek. Po dokončení prací nebo stanovené etapy se odvede příslušná částka z výdajů na limitovanou výstavbu do příjmů rozpočtu. Je-li to nutno, je možno neinvestiční výdaje překročit o skutečně vynaložené částky, a to na položkách, z nichž budou výdaje hrazeny, s poukazem na souvztažný příjem.

§ 19

Postup při zastavení výstavby

Při zastavení výstavby ***) se proplácejí z investičních prostředků:

a) provedené dokončovací práce v rámci rezervy na nepředvídané výdaje,

b) uskutečněné dodávky strojů a zařízení,

c) zabezpečovací, konzervační (popř. i udržovací) a dekonzervační práce podle zvláštního rozpočtu, předloženého financující pobočce,

d) náklady na dodanou projektovou a rozpočtovou dokumentaci, popř. na rozpracovanou část průzkumných a projektových prací,

e) zvýšené náklady spojené se zastavením stavby (například odvoz materiálu, popřípadě náhrady vzniklých škod a náhrady za odvolání rozpracovaných dodávek strojů a zařízení).

§ 20

Dobropisy

(1) Částky dobropisů, které se týkají dodávek uskutečněných do 31. prosince uplynulého roku a proplacených nejpozději do 15. února běžného roku, a které byly připsány na příslušný účet v běžném roce, nezvyšují limit běžného roku. U rozpočtových a zvláštních rozpočtových organizací u jmenovité i limitované výstavby a u generálních oprav, u hospodářských organizací u jmenovité výstavby odvádějí financující pobočky tyto částky přímo do státního rozpočtu.

(2) Na platebních dokladech týkajících se těchto dobropisů musí být v účelu platu doložka "Dobropis na dodávky z minulých let".

§ 21

Číselné označování nákladů

(1) Pro účely financování, rozpisu a kontroly reprodukce základních prostředků ústřední a přímí investoři náklady číslují těmito čísly:

1 - stavby jmenovitě schvalované včetně nákladů na průzkumné a projektové práce,

2 - ostatní stavby včetně nákladů na průzkumné a projektové práce,

4 - jiné investice pro jmenovitou výstavbu,

6 - bytovou výstavbu včetně nákladů na průzkumné a projektové práce,

7 - stroje nezahrnuté,

8 - jiné investice pro limitovanou výstavbu,

9 - generální opravy včetně nákladů na průzkumné a projektové práce.

(2) Jmenovitě schvalované stavby, průzkumné a projektové práce a jiné investice pro jmenovitou výstavbu čísluje ústřední investor, číslo oznámí přímému investorovi.

(3) Limitovanou výstavbu, generální opravy, průzkumné a projektové práce a jiné investice pro limitovanou výstavbu čísluje přímý investor.

(4) Přímý investor oznámí spolu s rozpisem plánu financující pobočce u rozestavěných staveb a u rozpracovaných projektů nové číslo stavby platné od 1. ledna 1964, dosavadní číslo a její pojmenování. U staveb nově zahajovaných oznámí přímý investor financující pobočce před zahájením číslo stavby a její pojmenování. Příslušná čísla sdělí i svým dodavatelům.

(5) V platebních dokladech splatných 1. ledna 1964 a později (kromě dokladů na úhradu "převisů") musí být uvedeno již nové číslo.

§ 22

Sankce

(1) Proti organizacím, které porušují ustanovení této vyhlášky nebo jinak vážně porušují plánovací, finanční, rozpočtovou a smluvní kázeň, použije ředitel financující pobočky kromě opatření stanovených zvláštními předpisy *) podle povahy případu ještě opatření dalších, a to:

a) odmítne po předchozím projednání s investorem, popř. s jeho nadřízeným orgánem proplácení nových limitovaných staveb,

b) přeruší proplácení jednotlivých objektů nebo staveb limitované výstavby po předchozím souhlasu ředitele krajské pobočky a po projednání s orgánem investorovi nadřízeným, popřípadě financování celé limitované výstavby investora po předchozím souhlasu generálního ředitele banky nebo orgánu jím zmocněného a po projednání s příslušným ústředním investorem.

(2) Opatření podle předchozího odstavce se použije u limitované výstavby i proti investorům, kteří porušují kázeň u výstavby jmenovité. Ve zvlášť závažných případech porušení kázně u jmenovité výstavby, například pokračování ve výstavbě podle neschválené koncepce a jí pozměněné dokumentace, použije se opatření podle odstavce 1 písm. b) přímo u příslušné stavby jmenovitě schvalované vládou.

(3) Dříve než financující pobočka použije opatření podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 2, uvědomí o tom 30 dní předem investora, dodavatele a prostřednictvím krajské pobočky nebo ústředí též nadřízené orgány investora a stavební organizace.

(4) Přerušení financování trvá, dokud investor nebo jeho nadřízený orgán neučiní k odstranění závad, pro něž bylo financování přerušeno, opatření, na nichž se dohodl s krajskou pobočkou nebo s ústředím banky.

(5) Závažného porušení, které opravňuje k použití některých opatření podle odstavce 1, se investor dopustí, zejména jestliže:

a) nezajišťuje projektovou a rozpočtovou přípravu pro jmenovitou výstavbu, jakož i přednostní provádění a dokončování této výstavby,

b) neodpovědně rozptyluje prostředky na více současně prováděných akcí nebo prodlužuje dobu trvání rozestavěných staveb,

c) nepřevádí včas prototypy do základních prostředků a neuvádí kapacity a základní prostředky ve stanovených lhůtách do provozu z příčin jím zaviněných,

d) nepenalizuje dodavatele projektové a rozpočtové dokumentace, stavebních a montážních prací, jakož i dodavatele strojů a zařízení za porušování smluvních závazků a nevymáhá na dodavatelích náhradu škody, pro niž jsou dány zákonné podmínky,

e) smluvně zajišťuje a zahajuje limitovanou výstavbu, přestože nemá tuto výstavbu zahrnutou ve schváleném jmenovitém seznamu, nemá příslušný finanční limit nebo zabezpečen dostatek finančních prostředků, nebo ji provádí bez rozhodnutí o přípustnosti stavby (v případech, kdy je předepsáno),

f) neprovádí výstavbu v souhlase se schválenou projektovou a rozpočtovou dokumentací nebo schválenou rozpočtovou cenou, popř. ji provádí bez této dokumentace,

g) pořizuje méně důležitou investiční výstavbu na úkor výstavby důležité pro plnění jeho výrobních (provozních) úkolů,

h) nestornuje, popř. neodsunuje objednávky prací a dodávek pro zastavené stavby,

i) nezajišťuje, popř. nevykonává řádný technický dozor na stavbách a při přejímání strojních dodávek,

j) provádí výstavbu a generální opravy nehospodárně,

k) nekoordinuje stavební a montážní práce s dodávkami strojů a zařízení,

l) imobilisuje finanční prostředky nežádoucím způsobem v nesmontovaných strojích,

m) nezajišťuje kontrolu výměr v protokolech o převzetí prací a cen ve fakturách, popř. potvrdí převzetí prací neprovedených nebo přejímá nekvalitně provedené práce a dodávky,

n) neprovádí technickoekonomické vyhodnocení dokončených staveb a nevyvozuje z nesplnění důsledky.

§ 23

Spolupráce s bankou

Investoři a dodavatelé i orgány jim nadřízené jsou povinni usnadňovat bance provádění rozborů, kontrolních dohlídek, prověrek i měření provedených prací a předložit jí na požádání i podklady, které nejsou předepsány touto vyhláškou, pokud se týkají reprodukce základních prostředků.


Závěrečná ustanovení

§ 24

Výjimky a odchylky

(1) Výjimky a odchylky z ustanovení § 1 odst. 2, § 5, § 6, § 9 odst. 5 až 7, § 10 odst. 3, § 22 odst. 1 až 5 povoluje banka, z ostatních ustanovení ministerstvo financí.

(2) Banka může na přechodnou dobu připustit financování reprodukce základních prostředků přímého investora i při porušení ustanovení této vyhlášky v případech, kdy dodržení stanoveného postupu by způsobilo vážné škody a jestliže lze prokazatelně v krátké době očekávat odstranění závad.

§ 25

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

a) vyhláška ministra financí č. 64/1958 Ú. l., o financování a kontrole reprodukce základních fondů organizací státního socialistického sektoru,*)

b) směrnice Státní banky československé č. 140/1958 Ú. l., o financování a kontrole reprodukce základních fondů organizací státního socialistického sektoru a o poskytování investičních úvěrů těmto organizacím Státní bankou československou, ve znění vyhlášky č. 132/1960 Sb.,

c) Směrnice generálního ředitele Státní banky československé č. 136/1959 Ú. l., o financování a kontrole reprodukce základního stáda a tažných zvířat organizací státního socialistického sektoru.

§ 26

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Poznámky pod čarou

*) Z provozních prostředků se uhrazují zejména:
a) průzkumné a jiné práce, které provádí, vypracovává nebo zajišťuje jakožto součást přípravné dokumentace staveb investor nebo z jeho příkazu jiná organizace (např. investiční úkol, výhledová studie), jakož i práce a podklady, které jsou nezbytnými přílohami přípravné dokumentace staveb (pasporty, rozbory apod.),
b) technická pomoc vyžádaná od projektového ústavu nebo od jiného dodavatele,
c) územní plány,
d) hospodářskotechnické úpravy půdy pro JZD,
e) vypracování typových projektových podkladů,
f) zpracování technickohospodářských ukazatelů,
g) koordinace prováděcích projektů,
h) dokumentace pro výstavy a veletrhy v zahraničí,
i) projekty pro vývoz investičních celků.

**) S výjimkou odbytových organizací státního socialistického sektoru, jejichž hlavní činností je prodej takovýchto základních prostředků.

*) Podrobnosti o zdrojích, zejména o jejich soustřeďování, odvádění, rozdělení a použití stanoví směrnice ministerstva financí č. 117/53 819/63, uveřejněné ve Věstníku ministerstva financí č. 12/1963.

**) Podle vyhlášky č. 118/1960 Sb.

*) Podle podmínek vyhlášky č. 46/1963 Sb., ministra-předsedy Státní plánovací komise a ministra financí ze dne 6. června 1963, o racionalizačních opatřeních investiční povahy ve státních hospodářských organizacích.

*) Viz též směrnice Státní banky čs. č. 103/1958 Ú.l.

**) Vyhláška ministra financí č. 67/1958 Ú.l., o úrokových sazbách.

***) S výjimkou úvěrů na racionalizační opatření investiční povahy poskytnutých podle vyhlášky č. 46/1963 Sb.

****) Vyhláška ministra financí č. 67/1958 Ú.l., o úrokových sazbách.

*) Netýká se ústředních investorů, jejichž reprodukci základních prostředků plánuje ministerstvo financí.

**) Krajské národní výbory předkládají během roku vzor FI b, jen dojde-li ke komplexní změně plánu.

*) Prováděnou podle směrnic ministerstva školství a kultury čj. 21 800/62 E/II/2 pro komplexní řízení výstavby a provozu školních, kulturních, tělovýchovných, rekreačních, turistických, zdravotních a sociálních zařízení při společné účasti organizací podílejících se na jejich využití, uveřejněných ve Věstníku ministerstva financí č. 5/1962.

**) Podle směrnic ministerstva financí čj. 112/37 028/61.

*) U staveb s dokumentací podle vyhlášky č. 152/1959 Ú.l.

*) Jmenovitým seznamem u akce Z je "Rozpis plánu investičních prací v akci Z" (vzor 2 přílohy č. 5 směrnice pro akci Z), který předkládá okresní národní výbor po schválení krajským národním výborem za všechny místní národní výbory svého obvodu financující pobočce.

**) Podle vyhlášky ministra financí a hlavního arbitra Republiky československé č. 41/1959 Ú.l.,
majetkových sankcích a náhradě škody pro opožděné uvedení dovezených strojů do provozu.

*) Vyhláška ministra financí č. 241/1955 Ú.l., o fakturování a placení stavebně montážních a geologicko-průzkumných prací, dodávek strojů a zařízení, jakož i generálních oprav a předpisy ji doplňující.

*) U akce Z se postupuje podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. b), bod 2, u melioračních prací podle platných zásad pro financování a úvěrování činnosti melioračních družstev vydaných ministerstvem financí pod čj. 254/60.562 ze dne 26. 11. 1962.

*) Směrnice SPK o oceňování investic vlastní výroby a generálních oprav prováděných ve vlastní režii č. 12 Sbírky pokynů SPK z r. 1960.

**) Podle vyhlášky ministra financí č. 66/1958 Ú.l. o poskytování úvěrů Státní bankou čs. a o platebním a zúčtovacím styku, a vyhlášky generálního ředitele Státní banky čs. č. 142/1960 Sb., o poskytování provozních úvěrů a uplatňování sankcí.

***) Podrobnosti řeší Směrnice č. 2 hlavního arbitra ČSSR ze dne 25. 2. 1963, o úpravě odběratelsko-dodavatelských vztahů při zastavování nebo zpomalování staveb, uveřejněné ve Věstníku ministerstva financí č. 4/1963.

*) § 24 vyhlášky č. 66/1958 Ú.l., o poskytování úvěrů Státní bankou československou a o platebním a zúčtovacím styku, jakož i část sedmá vyhlášky generálního ředitele Státní banky československé č. 142/1960 Sb., o poskytování provozních úvěrů a uplatňování sankcí.

*) Současně pozbývají platnosti:
a) příloha k směrnicím ministerstva financí čj. 117/59.950/60 (Věstník ministerstva financí č. 17 - 18/1960)
b) směrnice ministerstva financí čj. 117/67.778/59 (Věstník ministerstva financí č. 17 - 18/1960),
c) směrnice ministerstva financí čj. 122/73.145/59 (Přímá instrukce pro NV č. 172/D 1959),
d) směrnice ministerstva financí čj. 122/17 235/62 a Státní plánovací komise čj. 251.708/62,
e) směrnice ministerstva financí čj. 131/157.948/58, o číslování staveb při investiční výstavby, v ustanoveních týkajících se investiční výstavby,
f) pokyny ministerstva financí k zabezpečení přechodu na zvláštní způsob financování podniků a národních výborů pro rok 1963, čj. 117/46.618/62 část C (Věstník ministerstva financí č. 7/1962),
g) směrnice ministerstva financí pro rozpis a kontrolu finančních limitů na výstavbu v r. 1963 čj. 331/2337 (Věstník ministerstva financí č. 1 - 2/1963).


Náměstek ministra financí:

inž. Jaroš v. r.

Náměstek generálního ředitele Státní banky československé:

dr. Púll v. r.


Příloha 1 k vyhlášce č. 6/1964 Sb.

Seznam rozepsaných finančních Iimitů

Příloha 2 k vyhlášce č. 6/1964 Sb.

Seznam staveb prováděných v limitované (ostatní) výstavbě a plánovaný objem strojů nezahrnutých do rozpočtu stavby a generálních oprav

Příloha 3 k vyhlášce č. 6/1964 Sb.

POTVRZENÍ o zařazení stavby do plánu limitované výstavby

Přesunout nahoru