Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 58/1964 Sb.Zákon o zvýšení péče o těhotné ženy a matky

Částka 26/1964
Platnost od 31.03.1964
Účinnost od 01.04.1964
Zrušeno k 01.07.1968 (88/1968 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

58

ZÁKON

ze dne 25. března 1964

o zvýšení péče o těhotné ženy a matky

Aby se ženy mohly v souladu s ústavou i při odpovědném plnění svého mateřského poslání zároveň rovnoprávně uplatňovat v rodině, v práci i ve veřejném životě, věnuje jim socialistická společnost zvýšenou péči a poskytuje jim v rámci této péče také hospodářské zabezpečení v těhotenství a mateřství. V souladu s linií danou usnesením XII. sjezdu Komunistické strany Československa se k dalšímu zlepšení této péče zejména prodlužuje mateřská dovolená, při které jsou ženy zabezpečeny peněžitými dávkami v mateřství, a přiznává se jim právo na další mateřskou dovolenou.

Proto se Národní shromáždění Československé socialistické republiky usneslo na tomto zákoně:


Oddíl prvnízrušeno

§ 1zrušeno

Oddíl druhý

Peněžitá pomoc v mateřství

§ 2

(1) Peněžitá pomoc v mateřství náleží místo mzdy, popřípadě místo nemocenského pracovnici pojištěné podle předpisů o nemocenském pojištění zaměstnanců (dále jen „nemocenské pojištění“), jestliže byla v posledních dvou letech před porodem účastna aspoň 270 dnů tohoto pojištění, popřípadě nemocenského pojištění členů výrobních družstev, nemocenské péče v ozbrojených silách, zabezpečení důchodců v nemoci nebo sociálního zabezpečení družstevních rolníků; započitatelnou dobou je pro tento účel i doba, po kterou pracovnice po skončení pojištění (péče, zabezpečení) pobírala v posledních dvou letech před porodem nemocenské nebo peněžitou pomoc v mateřství.

(2) Do doby 270 dnů se započítávají také doby studia po skončení povinné školní docházky na školách poskytujících střední, vyšší nebo vysokoškolské vzdělání bez zřetele k tomu, zda pracovnice byla po tuto dobu účastna nemocenského pojištění.

(3) Pokud se doby uvedené v předchozích odstavcích navzájem časové kryjí, započtou se jen jednou.

(4) Peněžitá pomoc v mateřství podle dalších ustanovení tohoto zákona náleží také ženě, která získala v posledních dvou letech před porodem 270 dnů pojištění (péče, zabezpečení) podle předchozích odstavců a které trvá ochranná lhůta z jejího dřívějšího nemocenského pojištění*) ještě počátkem čtvrtého týdne před očekávaným dnem porodu nebo která až do této doby pobírá nemocenské z dřívějšího nemocenského pojištění.

§ 3

(1) Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje, pokud se dále nestanoví jinak, po dobu 22 týdnů mateřské dovolené; zpravidla se poskytuje od počátku čtvrtého týdne před očekávaným dnem porodu, ne však dříve než od počátku osmého týdne před tímto dnem.

(2) Pracovnici, která vyčerpá z mateřské dovolené před porodem méně než čtyři týdny, protože porod nastal dříve, než lékař určil, nebo protože jí lékař povolil se zřetelem k jejímu zdravotnímu stavu a pracovním podmínkám dále pracovat, poskytne se peněžitá pomoc v mateřství až do uplynutí 22 týdnů od nástupu mateřské dovolené. Vyčerpá-li však pracovnice z mateřské dovolené méně než čtyři týdny před porodem z jiných důvodů, poskytne se jí peněžitá pomoc v mateřství jen do uplynutí 18 týdnů ode dne porodu.

(3) V případě uvedeném v § 2 odst. 4 se peněžitá pomoc v mateřství poskytuje vždy od počátku čtvrtého týdne před očekávaným dnem porodu.

§ 4

(3) Výše peněžité pomoci v mateřství za prvních 18 týdnů od nástupu mateřská dovolené činí

při nepřerušeném zaměstnání v témž podniku z čisté denní mzdy:
do 2 let 75 %
nad 2 roky do 3 let 80 %
nad 5 let 90 %.

Jestliže by peněžitá pomoc v mateřství podle těchto sazeb činila méně než 18 Kčs denně, poskytuje se v částce 16 Kčs denně; přesahuje-li však tato částka 90 % čisté denní mzdy pracovnice, poskytuje se peněžitá pomoc v mateřství ve výši 90 % této mzdy.

(4) Výše peněžité pomoci v mateřství od 19. týdne činí:

v souvislosti s porodem: z čisté denní mzdy:
prvního dítěte 40 %
druhého dítěte 50 %
třetího a dalšího dítěte 60 %.

Jestliže by peněžitá pomoc v mateřství podle těchto sazeb činila méně než 11 Kčs denně, poskytuje se v částce 11 Kčs denně: přesahuje-li však tato částka 50 % čisté denní mzdy pracovnice, poskytuje se peněžitá pomoc v mateřství ve výši 60 % této mzdy.

(5) Pro počítání nepřerušeného zaměstnání v témž podniku podle odstavce 3 platí ustanovení předpisů o nemocenském pojištění.***) Pořadí dítěte, podle něhož se stanoví sazby peněžité pomoci v mateřství podle odstavce 4, se určuje podle počtu všech dětí, které pracovnice porodila; osvojení dítěte, popřípadě jeho převzetí do trvalé péče podle § 7 se pro určení pořadí klade na roveň narození.

§ 5

Porodí-li pracovnice zároveň dvě nebo více dětí poskytuje se jí peněžitá pomoc v mateřství i po vyčerpání doby stanovené v § 3, pokud se v další mateřské dovolené stará aspoň o dvě z těchto dětí, nejdéle však do dne, kdy uplyne 35 týdnů od původního nástupu mateřské dovolené. Za tuto další dobu se výše peněžité pomoci v mateřství stanoví podle sazeb uvedených v § 4 odst. 4.

§ 6

(1) Pracovnici, která je neprovdaná, ovdovělá, rozvedená nebo z jiných vážných důvodů osamělá, kromě pracovních příjmů nemá jinak zajištěnou obživu a ani nežije s druhem, se poskytuje peněžitá pomoc v mateřství i po vyčerpání doby stanovené v § 3, pokud se v další mateřské dovolené stará o narozené dítě, nejdéle však do dne, kdy uplyne 26 týdnů od původního nástupu mateřské dovolené.

(2) V případě uvedeném v předchozím odstavci se poskytuje peněžitá pomoc v mateřství od 19. týdne ve výši 70 % čisté denní mzdy. Ustanovení § 4 odst. 3 o nejnižší výměře peněžité pomoci v mateřství platí v tomto případě pro celou dobu jejího poskytování.

§ 7

(1) Peněžitá pomoc v mateřství náleží také pracovnici, která do své trvalé péče nahrazující mateřskou péči převzala dítě, jež jí bylo svěřeno rozhodnutím příslušných orgánů k pozdějšímu osvojení, nebo dítě, jehož matka zemřela; podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství musí být v tomto případě splněny ke dni převzetí dítěte.

(2) V případě uvedeném v předchozím odstavci se peněžitá pomoc v mateřství poskytuje místo mzdy, popřípadě místo nemocenského po dobu, po kterou se pracovnice o dítě po jeho převzetí stará, nejdéle však po dobu 18 týdnů a nikoli déle než do dne, kdy uplyne 26 týdnů ode dne narození dítěte. Výše peněžité pomoci v mateřství se stanoví podle sazeb uvedených v § 4 odst. 3, a to z čisté denní mzdy pracovnice za poslední tři kalendářní měsíce před převzetím dítěte.

§ 8

(1) Jestliže dítě bylo převzato ze zdravotních důvodů do péče kojeneckého nebo jiného léčebného ústavu a pracovnice zatím nastoupila do zaměstnání, přeruší se po dobu zaměstnání poskytování peněžité pomoci v mateřství podle předchozích ustanovení. Ode dne, kdy pracovnice převzala dítě z ústavu opět do své péče a přestala proto pracovat, pokračuje se v poskytování peněžité pomoci v mateřství až do vyčerpání celkového nároku, ne však dále než do dne, kdy dítě dosáhne věku jednoho roku.

(2) Pracovnici, která se přestala starat o narozené dítě a toto dítě bylo proto svěřeno do rodinné nebo ústavní péče nahrazující péči rodičů, jakož i pracovnici. Jejíž díté je v dočasné péči kojeneckého, popřípadě obdobného ústavu z jiných důvodů než zdravotních, nenáleží peněžitá pomoc v mateřství za dobu, po kterou o dítě nepečuje; tato doba se však započítává do celková doby, po kterou by jí peněžitá pomoc v mateřství jinak náležela. Poskytování peněžité pomoci v mateřství pracovnici, která dítě porodila, nemůže skončit před uplynutím 12 týdnů od nástupu mateřské dovolené ani před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

(3) Jestliže se dítě narodilo mrtvé, poskytuje se pracovnici peněžitá pomoc v mateřství po dobu 12 týdnů od nástupu mateřské dovolené; její poskytování však nemůže skončit před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

(4) Jestliže dítě zemřelo v době, kdy pracovnici náleží peněžitá pomoc v mateřství, poskytuje se jí tato pomoc ještě po dobu dvou týdnů ode dne úmrtí dítěte, ne však déle než do vyčerpání celkového nároku: poskytování peněžité pomoci v mateřství pracovnici, která dítě porodila, však nemůže skončit před uplynutím 12 týdnů od nástupu mateřské dovolené ani před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Oddíl třetízrušeno

§ 9 – § 13zrušeno

Oddíl čtvrtý

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 14

Peněžitá pomoc v mateřství podle tohoto zákona je peněžitou dávkou nemocenského pojištění. Pokud z tohoto zákona nevyplývá něco jiného, vztahují se na ni ustanovení, která v předpisech o nemocenském pojištění platí pro peněžitou pomoc v mateřství.*)

§ 15

(1) Peněžitá pomoc v mateřství podle tohoto zákona náleží také pracovnici, která dne 31. břez- na 1964 je na mateřské dovolené podle dosavadních předpisů o nemocenském pojištění.

(2) Má-li pracovnice dne 31. března 1964 již vyčerpánu celou mateřskou dovolenou podle dosavadních předpisů o nemocenském pojištění, náleží jí peněžitá pomoc v mateřství podle tohoto zákona, jen jde-li o případ uvedený v § 5 nebo v § 6 odst. 1 a neuplynula-li od původního nástupu mateřské dovolená již doba, do které lze podle těchto ustanovení peněžitou pomoc v mateřství nejdéle poskytovat.

(3) Do celkové doby poskytování peněžité pomoci v mateřství podle předchozích odstavců se započítává doba, kterou pracovnice před 1. dubnem 1964 vyčerpala podle dosavadních předpisů.

§ 16

(1) Nárok na mateřskou dovolenou, popřípadě na další mateřskou dovolenou podle § 9 mají také pracovnice, které dne 1. dubna 1964 mají ve své trvalé péčí dítě ve věku do jednoho roku, jež porodily nebo převzaly do své trvalé péče nahrazující mateřskou péči.

(2) Zákaz rozvázání pracovního poměru (§ 11) platí, i když výpověď byla dána přede dnem 1. dubna 1964, jestliže toho dne neuplynula ještě výpovědní lhůta.

§ 17

(1) Pokud zvláštní úpravy nemocenského pojištění zaručují domáckým dělnicím, funkcionářkám národních výborů a ženám činným v jiných poměrech zakládajících pojištění podle zákona č. 54/ 1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, peněžitou pomoc v mateřství, vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona o zvýšení péče o těhotné ženy a matky; při jejich použití se však přihlédne i k odchylkám určeným v těchto zvláštních úpravách.

(2) Na studentky a žákyně pojištěné z důvodu studia.**) které pobírají stipendium z důvodu sociální potřebnosti, se vztahují pouze ustanovení tohoto zákona o dobách poskytování peněžité pomoci v mateřství a mateřské dovolené, popřípadě další mateřské dovolené; jinak zůstává nedotčena úprava peněžité pomoci v mateřství obsažená v předpisech o jejich nemocenském pojištění.

(4) Na ženy pojištěné podle zvláštní úpravy nemocenského pojištění odsouzených**) se vztahují pouze ustanovení tohoto zákona o peněžité pomocí v mateřství; při tom zůstává nedotčena sazba peněžité pomoci v mateřství pro prvních 18 týdnu stanovená v této zvláštní úpravě; podrobnosti o stanovení a poskytování peněžité pomoci v mateřství upraví ministerstvo vnitra.

§ 18

Na členky výrobních družstev se vztahují ustanovení tohoto zákona s tím. že peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje z prostředků nemocenského pojištění členů výrobních družstev.***) Pokud jde o zaměstnávání po návratu z mateřské dovolené nebo další mateřská dovolené a o skončení členského poměru, postupují výrobní družstva v souladu s obsahem ustanovení § 11.

§ 19

Ustanovení tohoto zákona platí obdobně pro vojákyně z povolání a příslušnice bezpečnostních sborů zabezpečené nemocenskou péčí v ozbrojených silách. Podrobnosti stanoví ministr národní obrany a ministr vnitra; upraví též poskytování peněžité pomoci v mateřství pro vojákyně, které nejsou vojákyněmi z povolání, a žákyně vojenských škol.

§ 20

Poskytování peněžité pomoci v mateřství členkám jednotných zemědělských družstev upravují předpisy o jejich sociálním zabezpečení.++)


§ 21

Zrušují se:

1. § 26 a 27 zákona č. 54/1956 Sb.. o nemocenském potištění zaměstnanců,

2. § 22 až 24 zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách.


§ 22

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.


Novotný v. r. Fierlinger v. r. Lenárt v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 42 odst. 2 a 3 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců.

*) § 17 a § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 54/1956 Sb., ve znění zákona č. 16/1959 Sb.

**) § 51 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 54/1956 Sb., ve znění zákona č. 16/1959 Sb.

***) § 18 odst. 4 až 6 a § 51 odst. 1 písm. c) zákona č. 54/1956 Sb., ve znění zákona č. 16/1959 Sb.

*) Zejména § 11 č. 2 písm. c) a část pátá zákona č. 54/1956 Sb., ve znění zákona č. 16/1959 Sb.

**) Vyhláška č. 102/1957 Ú. l., o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení studentů a vědeckých aspirantů.

*) Vyhláška č. 50/1960 Sb., onemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení spisovatelů, hudebních skladatelů, výtvarných umělců, architektů, vědeckých badatelů, výkonných umělců a artistů.

**) Vyhláška č. 141/1958 Ú. l. o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení odsouzených.

***) Vládní nařízení č. 57/1956 Sb., o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení členů výrobních družstev.

+) Zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách.

++) Zákon č. 32/1962 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění zákona č. 56/1964 Sb.

Přesunout nahoru