Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 57/1964 Sb.Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 33/1962 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků

Částka 26/1964
Platnost od 31.03.1964
Účinnost od 01.04.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

57

VYHLÁŠKA

Státního úřadu sociálního zabezpečení

ze dne 26. března 1964,

jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 33/1962 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků

Státní úřad sociálního zabezpečení stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 94 zákona č. 32/1962 Sb., ve znění zákona č. 56/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 33/1962 Sb. se mění takto:

1. § 1 odst. 2 zní:

"(2) Za dobu od 1. dubna 1962 do 31. prosince 1963 se základními odměnami a prémiemi rozumějí tyto příjmy po srážce podílu družstevníka na příspěvku na částečnou úhradu nákladů sociálního zabezpečení provedené podle předpisů platných do 31. prosince 1963."

2. § 2 odst . 3 zní:

"(3) Neměl-li družstevník po část rozhodného období započitatelné příjmy , protože konal službu v ozbrojených silách nebo měl neplacenou dovolenou nebo družstevnice měla mateřskou dovolenou, popřípadě další mateřskou dovolenou (§ 21e zákona), určí se průměrná denní pracovní odměna jen za tu část rozhodného období, po kterou v družstvu pracovali."

3. § 3 odst. 1 zní:

"(1) Průměrná denní pracovní odměna se stanoví tak, že se úhrn započitatelných příjmů za rozhodné období, popřípadě jeho část (§ 2), po zaokrouhlení na celé koruny nahoru dělí počtem pracovních dnů připadajících na toto období; přitom se však od tohoto počtu pracovních dnů odečtou pracovní dny, za které náleželo nemocenské nebo podpora při ošetřování člena rodiny anebo družstevnici peněžitá pomoc v mateřství, popřípadě po které měla další mateřskou dovolenou (§ 21e zákona), jakož i pracovní dny zameškané pro omluvenou překážku v práci, a přičtou se k němu pracovní dny, které družstevník zameškal neomluveně v době mezi koncem rozhodného období a dnem vzniku nároku na dávku."

4. § 10 odst. 1 a 2 zní:

"(1) Procentní sazba nemocenského, podpory při ošetřování člena rodiny a peněžité pomoci v mateřství za prvních 18 týdnů (§ 21 odst. 3 zákona) se stanoví podle délky doby nepřerušené činnosti v témže družstvu zjištěné k prvnímu dni, od něhož náleží dávka."

(2) Dovršil-li družstevník během trvání pracovní neschopnosti nebo karantény dobu nepřerušené činnosti v témže družstvu, která odůvodňuje vyšší procentní sazbu nemocenského, náleží mu po dovršení této doby nemocenské ve vyšší sazbě; to platí obdobně pro podporu při ošetřování člena rodiny a pro peněžitou pomoc v mateřství, pokud se stanoví podle délky doby nepřerušené činnosti v témže družstvu (§ 21 odst. 3 zákona)."

5. § 17 s e zrušuje.

6. V § 35 se zrušuje odstavec 2.

7. Za § 41 se vkládá § 41a, který včetně nadpisu a odkazu na ustanovení zákona zní:

"§ 41a

Odborníci a přední pracovníci

(k § 37 odst . 2 zákona)

(1) Odbornými pracovníky v jednotných zemědělských družstvech jsou předseda, agronom, zootechnik, mechanizátor, ekonom (účetní), vedoucí dílen, vedoucí výrobních úseků, vedoucí komplexních mechanizačních brigád a čet, vedoucí výrobních skupin, vedoucí chovů, vedoucí stavební skupiny, vedoucí přidružené výroby, skladník, zemědělec mechanizátor (traktorista, kombajnér, řidič), meliorační technik a inseminační technik.

(2) Za předního pracovníka může okresní národní výbor k návrhu sociální komise družstva projednanému na členské schůzi uznat pracovníka, který dosahuje soustavně ve své práci mimořádně dobrých výsledků."

8. Z § 43 odstavce 1 se vypouští poslední věta.

9. § 45 zní:

"(1) Za peněžní pracovní odměny se považují pro výpočet příspěvku na částečnou úhradu sociálního zabezpečení veškeré peněžní pracovní odměny družstevníků poskytované jim družstvem; za peněžní pracovní odměny se nepovažují peněžní náhrady za nevydané naturálie.

(2) Družstvo je povinno samo vypočítat příspěvek z úhrnu peněžních pracovních odměn za kalendářní měsíc, za který se vyplácejí peněžní pracovní odměny a jde-li o doplatky peněžních pracovních odměn, za bezprostředně předcházející kalendářní rok.

(3) Příspěvek je splatný vždy při výběru peněžních prostředků na výplatu peněžních pracovních odměn od pobočky Státní banky československé za každé výplatní období.

(4) Družstvo odečte od příspěvku vypočteného podle předchozích odstavců, popřípadě zvýšeného o náhrady přeplacených dávek z předchozích výplatních období, úhrn peněžitých dávek ze zabezpečení v nemoci a ze zabezpečení matky a dítěte vyplácených ze státních prostředků za uplynulé výplatní období. Na zbývající částku příspěvku včetně náhrad přeplacených dávek vydá družstvo převodní příkaz k převodu této částky ze svého běžného účtu u pobočky Státní banky československé na příjmový účet okresního národního výboru. Je-li úhrn výplat peněžitých dávek ze zabezpečení v nemoci a ze zabezpečení matky a dítěte za uplynulé výplatní období vyšší než příspěvek vypočtený podle předchozích odstavců, vydá družstvo převodní příkaz k převodu rozdílu z provozního účtu okresního národního výboru na svůj běžný účet u pobočky Státní banky československé.

(5) Družstvo vyhotoví vyúčtování příspěvku a výplat peněžitých dávek ze zabezpečení v nemoci a ze zabezpečení matky a dítěte za uplynulé výplatní období a předloží je pobočce Státní banky československé spolu s převodním příkazem k převodu příspěvku včetně náhrad nebo k výběru prostředků na peněžité dávky (odstavec 4).

(6) Splátky příspěvku odvádí družstvo současně s čerpáním peněžních prostředků na pracovní odměny. Pobočka Státní banky československé neuvolní prostředky na výplatu peněžních pracovních odměn družstevníků, jestliže družstvo nepředložilo převodní příkaz na úhradu příspěvku na příjmový účet okresního národního výboru, nebo převodní příkaz na výběr prostředků z provozního účtu okresního národního výboru a jestliže nepředložilo vyúčtování příspěvku a výplat peněžitých dávek.

(7) Splatný příspěvek na úhradu nákladů sociálního zabezpečení družstevních rolníků má na běžném účtě družstva u Státní banky československé přednostní pořadí."

10. § 51 se zrušuje.

11. § 57 odst. 2 zní:

"(2) Opakující se peněžité dávky vyplácí družstvo téhož dne, kdy vyplácí peněžní pracovní odměny za bezprostředně uplynulé výplatní období. Družstvo oznámí, kdy nejpozději před výplatním dnem mají být předloženy doklady pro poskytnutí dávky, aby dávka mohla být v tento den vyplacena. Nelze-li vyplatit opakující se peněžitou dávku v den, kdy se vyplácejí peněžní pracovní odměny, vyplatí se do konce měsíce, v němž měla být vyplacena. Jednorázové peněžní dávky se vyplácejí běžně."

K § 57 se připojuje odstavec 4, který zní:

"(4) Doklady a písemnosti účetní evidence vedené družstvem o sociálním zabezpečení družstevníků se považují za účetní doklady, pro jejichž ukládání a úschovu platí předpisy o účetní evidenci jednotných zemědělských družstev."


Čl. II

Kde se v oddílu druhém vyhlášky č. 33/1962 Sb. mluví o členech družstva s vyšší úrovní hospodaření, rozumí se jimi též družstevníci uvedení v § 8 odst. 2 zákona.

Čl. III

Částky uvedené družstvy za první čtvrtletí roku 1964 na příspěvek na úhradu nákladů sociálního zabezpečení družstevních rolníků ve výši 4 % skutečných celkových peněžních výnosů družstva se považují za zálohu na příspěvek ve výši 11,2 % úhrnu peněžních pracovních odměn družstevníků za totéž období.

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964 s výjimkou ustanovení čl. I č. 9, č. 10 a č. 11, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1964.


Předseda:

Štanceľ v. r.

Přesunout nahoru